Žiadam zasielať HFI správy

Na májovej schôdzi rokuje parlament o dôležitých zákonoch

Na programe májovej schôdze je viacero dobrých, ale aj zlých zákonov. Prinášame ich prehľad aj s krátkym hodnotením.

Čítať ďalej...

Pripomienky HFI k návrhu zákona o fiduciárnom vyhlásení

Názov materiálu: LP/2023/62 Zákon o fiduciárnom vyhlásení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/62
Pripomienky zo dňa: 7.3.2023 

1. V Čl. I, v § 2 navrhujeme doplniť nový odsek 6, ktorý znie: „(6) Fiduciárne vyhlásenie nemá vplyv na platnosť prejavu vôle fyzickej osoby, aby iná fyzická osoba konala v jej mene, urobeného na základe iného právneho predpisu.“

Odôvodnenie: Viaceré životné situácie podľa § 5 sa už dnes dajú riešiť napríklad formou plnomocenstva 

Čítať ďalej...

Hromadné pripomienky k školským predpisom

Ministerstvo školstva vychádza v ústrety LGBT aktivistom. Chce, aby školy spätne vydávali transgender osobám pozmenené potvrdenia o skončení školy, čo skomplikuje dostupnosť informácie o ich skutočnom pohlaví aj v situáciách, kedy je potrebné ho poznať (lekári, niektoré vysoké školy, zamestnávatelia, internáty, a podobne.)

Ministerstvo tiež chce zaviesť princíp tzv. inkluzívneho vzdelávania a rešpektovania rozmanitosti, hoci tieto pojmy nedefinuje a v zahraničí sú často podkladom pre tlak na akceptovanie transgenderizmu detí v školách.

Chce zrušiť experimentálne overenie alternatívnych programov, ktoré v reálnom živote môžu mať nízku kvalitu, alebo môžu byť ovplyvnené sektami či ideológiou.

Chce liberalizovať trh s učebnicami, v dôsledku ktorého bude hroziť, že sa na školy v oveľa väčšej miere dostanú ideologicky podfarbené materiály, ktoré budú automaticky financované z verejných peňazí.

Čítať ďalej...

Pripomienky HFI k nariadeniu EÚ o uznávaní homoadopcií

Pripomienky HFI k Návrhu NARIADENIA RADY o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní rozhodnutí a prijímaní verejných listín vo veciach rodičovstva a o zavedení európskeho osvedčenia o rodičovstve

Pripomienky boli podané dňa 8.2.2023.

Cieľom Nariadenia je docieliť, aby členské štáty uznávali za rodiča každého, kto je za rodiča označený v ktorejkoľvek krajine EÚ.

Čítať ďalej...

Pripomienky HFI k Celoštátnej stratégii rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí

Názov materiálu: LP/2020/668 Celoštátna stratégia rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020-2025 a Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025

Pripomienky vzniesli aj iné subjekty, vrátane Ministerstva zdravotníctva SR, Konferencie biskupov Slovenska, Aliancie za rodinu, a ďalšie. Dostupné sú tu.

Pripomienky HFI zo dňa 20. 1. 2021 (pripomienky sú zásadné, s výnimkou pripomienok 4, 16, 36, 48, 52, 53, 56, 58):

PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII

1. Materiál trpí zásadnými nedostatkami, ktoré si vyžadujú rozsiahlu zmenu. Ide najmä o zúžený pohľad na tému rovnosti mužov a žien, ktorý sa sústredí takmer výhradne na materialistické hľadisko a ukazovatele rovnosti. Materiál nedostatočne zohľadňuje prirodzené rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré sú výsledkom tak biologických, ako aj psychických rozdielov medzi mužmi a ženami. Materiál tak vidí nerovnosť aj tam, kde dochádza k prirodzeným rozdielom medzi mužmi a ženami. Materiál nedostatočne zohľadňuje záujem dieťaťa tam, kde by mal byť tento záujem prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní o veciach, ktoré sa týkajú neplnoletých detí. Materiál si tiež uzurpuje kompetenciu vstupovať do súkromného života a vzťahov ľudí a ovplyvňovať komplexné otázky (ako sú domnelé stereotypy, očakávané správanie jednotlivcov a pod.), ktoré neprináležia štátu...

Čítať ďalej...

Nedovoľme neetické nakladanie s embryami a látkami ľudského pôvodu – pripomienky k Nariadeniu EÚ

Európska komisia chce uľahčiť cezhraničnú výmenu látok ľudského pôvodu a prístup k nim. Za také považuje aj

pohlavné bunky – spermie a vajíčka, ktoré sa používajú pri umelom oplodnení,
embryonálne kmeňové bunky, ktoré sa získavajú zabíjaním embryí,
- dokonca aj ľudské embryá.

Eurokomisia sa pritom sústredí výhradne na technické a bezpečnostné otázky, a vôbec nerieši etické otázky, ktorých je s týmito praktikami spojených veľmi veľa.

Zjednodušenie výmeny eticky sporných látok ľudského pôvodu bude mať za následok viac vykorisťovania (najmä žien) v ekonomicky slabších krajinách, a viac zneužívania pri ich používaní v krajinách s nízkymi etickými štandardami.

Nariadenie tak môže podporiť praktiky, ktoré mnohé krajiny odmietajú, ako napríklad umelé oplodnenie pre homosexuálne párysurogátne materstvo, či neetický výskum.

Navrhujeme preto, aby Slovenská republika žiadala:
- dopracovať etické limity nakladania s látkami ľudského pôvodu
- vylúčiť z Nariadenia embryonálne kmeňové bunky, plodové tkanivá a bunky, pohlavné bunky a embryá,
- vypustiť ustanovenia splnomocňujúce Komisiu prijímať vykonávacie akty.

Čítať ďalej...

Pripomienky HFI k novele ústavy

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predložila návrh novely ústavy, podľa ktorej sa majú meniť viaceré ustanovenia upravujúce oblasť justície. Materiál obsahuje viaceré problémové zmeny, najmä navrhuje posilnenie prezidenta (prezidentky) na úkor parlamentu pri výbere ústavných sudcov,  posilnenie pozície ombudsmanky pred ústavným súdom a koncentráciu veľkej politickej moci v rukách jediného súdu, ktorý sa má ešte len zriadiť, pričom nie je jasné, ako budú do neho sudcovia vyberaní. Voči týmto návrhom vznášame zásadné pripomienky.

Problém vnímame v dvoch rovinách – v politickej a právnej.

Politická rovina spočíva v tom, že ministerka spravodlivosti, prezidentka i ombudsmanka sú si ideologicky blízke, presadzujú LGBTI politickú agendu, umelé potraty a gender ideológiu. Ich vzájomné posilňovanie si kompetencií môže mať negatívny vplyv na ústavný súd a celú justíciu.

Právna rovina spočíva v tom, že v parlamentnej forme vlády (akú máme na Slovensku) by mal byť výber ústavných sudcov primárne v kompetencii parlamentu, ktorý je hlavný a najlepší reprezentant vôle ľudu. Predložená novela výrazne oslabuje pozíciu parlamentu a protežuje postavenie prezidenta, a to až do tej miery, že prezident by za istých okolností mohol vybrať ústavných sudcov sám, bez protiváhy parlamentu.

Pripomienky je možné podporiť tu: https://www.citizengo.org/sk/181375-hromadne-pripomienky-k-justicnej-novele-ustavy-sr


Čítať ďalej...

Zastavme implementáciu Istanbulského dohovoru cez EÚ

Násilie na ženách a domáce násilie je dôležitá téma, no príliš často je zneužívaná na šírenie gender ideológie. Tak to bolo pri Istanbulskom dohovore a tak je to teraz pri Smernici EÚ o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu.

Návrh smernice je z veľkej časti vlastne len prepísaný Istanbulský dohovor. Európska únia by veľmi chcela k Istanbulskému dohovoru pristúpiť, ale zatiaľ sa jej to nepodarilo, kvôli nevôli viacerých krajín. To euroúradníkom vôbec neprekáža a už chcú Istanbulský dohovor implementovať v celej EÚ. Samozrejme aj so všetkými kontroverziami, vrátane zavádzania kontroverzného konceptu gendru do právneho poriadku. 

Čítať ďalej...

Pripomienky HFI k poslaneckému návrhu na zlepšenie poučenia pred potratom

Názov materiálu: LP/2019/811 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Magdalény Kuciáňovej a Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1729)

Link na materiál: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-811

Pripomienky boli podané dňa 18. 11. 2019

Všetky pripomienky sú zásadné.

Čítať ďalej...

Hromadné pripomienky k zavedeniu eurozločinov z nenávisti

Dňa 15. marca 2022 sme odovzdali hromadné pripomienky proti zavedeniu eurozločinov z nenávisti. Podporu pre pripomienky sme získali prostredíctvom portálu https://citizengo.org/sk/ot/206813-neobmedzujte-slobodu-prejavu

Násilie na ženách a domáce násilie je dôležitá téma, no príliš často je zneužívaná na šírenie gender ideológie. Tak to bolo pri Istanbulskom dohovore a tak je to teraz pri Smernici EÚ o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu.

Návrh smernice je z veľkej časti vlastne len prepísaný Istanbulský dohovor. Európska únia by veľmi chcela k Istanbulskému dohovoru pristúpiť, ale zatiaľ sa jej to nepodarilo, kvôli nevôli viacerých krajín. To euroúradníkom vôbec neprekáža a už chcú Istanbulský dohovor implementovať v celej EÚ. Samozrejme aj so všetkými kontroverziami, vrátane zavádzania kontroverzného konceptu gendru do právneho poriadku. 

Čítať ďalej...

Zastavte verejné financovanie umelého oplodnenia - hromadná pripomienka

Zásadná hromadná pripomienka Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

Dňa 25. marca 2019 sme pripravili hromadnú pripomienku, ktorej cieľom je zastaviť financovanie umelého oplodnenia. Pripomienku je možné podporiť tu: https://citizengo.org/sk/169540-zastavte-verejne-financovanie-umeleho-oplodnenia

Ministerstvo zdravotníctva sa chystá upraviť niektoré ustanovenia týkajúce regulácie cien v oblasti zdravotníctva. V tej súvislosti navrhujeme, aby sa z verejného zdravotného poistenia prestalo preplácať umelé oplodnenie, dnes sa totiž z poistenia preplácajú tri cykly umelého oplodnenia. Dôvodov je viacero:

Čítať ďalej...

Pripomienky k návrhu na ratifikáciu Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Dňa 18. 8. 2021 sme podali zásadné pripomienky proti návrhu ratifikovať Protokol č. 12., ktorý má umožniť, aby sa ľudia mohli obrátiť na ESĽP s diskriminačnou žalobou vo vzťahu k akýmkoľvek právam, teda aj tým, ktoré nie sú v dohovore a jeho protokoloch upravené. Toto odmietame, lebo na Slovensku akceptujeme mnohé prípady odlišného zaobchádzania, keď to naša ústava alebo zákony považujú za legitímne (rôzne odlišné pravidlá pre manželov, ženy, tehotné ženy, zdravotne postihnutých, cirkvi, atď.). Tieto výnimky vyplývajú z hodnôt našej spoločnosti, vrátane tých ústavných. Ak by o týchto veciach mal rozhodovať ESĽP, oslabia sa naše hodnoty a vznikne právna neistota. ESĽP má tiež závažný reputačný problém, pretože mnohí jeho sudcovia sú prepojení na organizácie Georga Sorosa.

Čítať ďalej...

Hromadné pripomienky k novele zákona o pohrebníctve


Pozostatky potratených detí dnes nemocnice spaľujú v spaľovni odpadov. Túto nehumánnu prax treba zastaviť. Pripomienkami žiadame, aby sa zabezpečilo dôstojné zaobchádzanie aj s pozostatkami potratených detí, a to najmä:

  • - aby tieto detičky nekončili v spaľovni odpadov, ale boli riadne pochované kremáciou a uložením popola na pohrebisku a
  • - aby sa zjednodušil proces pohrebu pre rodičov, ktorí chcú svoje dieťa pochovať sami.

Čítať ďalej...

Pripomienky k návrhu zákona o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách

Dňa 16. 8. 2021 sme podali zásadné pripomienky proti návrhu zákona o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách, akejsi alternatíve k jasliam a škôlkam. Kritizovali sme najmä to, že tieto skupiny majú vznikať už od jedného roku veku, čo podporí odkladanie do inštitúcie maličkých detí, pre ktoré by bolo najlepšie zostať pri mame.

Čítať ďalej...

Pripomienky k zmenám Slovenského národného strediska pre ľudské práva

19. októbra 2018 sme zaslali zásadné pripomienky k materiálu LP/2018/656 - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/656

Predložený materiál má podľa nás viacero nedostatkov. Dáva priestor stredisku, aby nevhodne (a v niektorých prípadoch aj protiústavne) vstupovalo do deľby moci v štáte a do procesov tvorby legislatívy. Pripomienkovali sme zloženie rady a proces jej kreovania, pretože sa obávame zneužitia tejto inštitúcie. Navrhli sme, aby stredisko nemohlo byť financované finančnými a lobistickými skupinami a oligarchami (filantropmi). 
Stredisko by nemalo byť ďalšou inštitúciou, ktorá zneužíva tému ľudských práv na šírenie ideologickej politickej agendy, LGBT, pro-choice, ani žiadnej inej.

Čítať ďalej...

Pripomienky k návrhu na zriadenie Rady vlády SR pre rodinu a demografický vývoj

Dňa 13. 8. 2021 sme podali zásadné pripomienky k návrhu zriadiť Radu vlády SR pre rodinu a demografický vývoj. Samotnú myšlienku zriadenia Rady veľmi vítame. Avšak ak má táto rada priniesť obnovu rodín a demografie na Slovensku, musí sa naozaj v prvom rade sústrediť na komplexnú podporu rodinných hodnôt, rodiny a manželstva (zmienka o manželstve sa napr. v celom dokumente nenachádza ani raz). Navrhli sme preto, aby prvoradým poslaním rady bolo navrhovať riešenia na podporu rodinných hodnôt, pôrodnosti, plnenia funkcií rodiny a ochranu manželstva a rodiny.
Kritizovali sme tiež myšlienku, aby sa rada venovala podpore migrácie
, pretože má veľa problémov a podpora migrácie je rezignáciou na robenie rodinnej politiky.
Navrhli sme tiež, aby členmi rady boli aj zástupcovia cirkví.

Čítať ďalej...

Právna úprava umelého oplodnenia

Ak by som mal charakterizovať právnu úpravu umelého oplodnenia na Slovensku, asi najlepšia odpoveď by bola, že je chaotická, zastaraná, nedostatočná a centrá asistovanej reprodukcie sa ňou aj tak neriadia. Veď posúďte sami....

Čítať ďalej...

Pripomienky k školským predpisom 2

Dňa 17. 3. 2021 sme podali zásadné pripomienky proti novele školských predpisov. Kritizovali sme v nich transgender ustanovenia a manipulácie so schvaľovaním učebníc.

TEXT PRIPOMIENOK:

Navrhujeme vypustiť transgender požiadavku na vydávanie náhradných dokladov o získanom vzdelaní so zmenenými údajmi, konkrétne navrhujeme z článku I. vypustiť body 52 a 54.

Odôvodnenie: LGBT skupiny už dlhšiu dobu požadujú, aby z historických dokladov o absolvovaní školy nebolo možné zistiť skutočné pohlavie osoby, ktorá si nechala zapísať zmenu pohlavia. Takúto legislatívnu zmenu považujeme za škodlivú a nebezpečnú...

Čítať ďalej...

Zmena pohlavia v matrike

8. septembra 2017 sme zaslali zásadnú pripomienku k novele vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o matrikách. (LP/2017/617). Novelou vyhlášky sa mala nad rámec zákona upraviť problematika zmeny pohlavia v matrike, a to pomerne nevhodným spôsobom, takže by sa z rodného listu nedalo zistiť pohlavie pri narodení dieťaťa....

Čítať ďalej...

Pripomienka k Návrhu Nariadenia EÚ, ktorým sa má zriadiť sieť podporujúca asistovanú reprodukciu

Názov materiálu: LPEU/2020/688 COM(2020)726 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zmene nariadenia (ES) č. 851/2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Pripomienka HFI zo dňa 11. februára 2021

Navrhujeme vypustiť medicínsky asistovanú reprodukciu z návrhu na vznik novej „siete služieb členských štátov podporujúcich transfúziu, transplantáciu a medicínsky asistovanú reprodukciu“.

Čítať ďalej...

Novely zdravotníckych predpisov

30. augusta 2017 sme pripomienkovali návrh noviel viacerých zdravotníckych predpisov (LP/2017/610). Šlo o dva okruhy pripomienok, a to o zlepšenie štatistického zisťovania v prípade žiadosti o umelý potrat, a tiež o zlepšenie praxe prepravy a obhliadok mŕtvych tiel.

Čítať ďalej...