Žiadam zasielať HFI správy

Pripomienky HFI k poslaneckému návrhu na zlepšenie poučenia pred potratom

Názov materiálu: LP/2019/811 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Magdalény Kuciáňovej a Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1729)

Link na materiál: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-811

Pripomienky boli podané dňa 18. 11. 2019

Všetky pripomienky sú zásadné.

Čítať ďalej...

Zastavte verejné financovanie umelého oplodnenia - hromadná pripomienka

Zásadná hromadná pripomienka Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

Dňa 25. marca 2019 sme pripravili hromadnú pripomienku, ktorej cieľom je zastaviť financovanie umelého oplodnenia. Pripomienku je možné podporiť tu: https://citizengo.org/sk/169540-zastavte-verejne-financovanie-umeleho-oplodnenia

Ministerstvo zdravotníctva sa chystá upraviť niektoré ustanovenia týkajúce regulácie cien v oblasti zdravotníctva. V tej súvislosti navrhujeme, aby sa z verejného zdravotného poistenia prestalo preplácať umelé oplodnenie, dnes sa totiž z poistenia preplácajú tri cykly umelého oplodnenia. Dôvodov je viacero:

Čítať ďalej...

Na Slovensku aj v Čechách sa zlepšili zákony o pochovaní potratených detí

Na Slovensku začíname informovať rodičov o práve pochovať potratené dieťa. V Čechách už žiadne dieťa neskončí v spaľovni odpadov.

Čítať ďalej...

Hromadné pripomienky k novele zákona o pohrebníctve


Pozostatky potratených detí dnes nemocnice spaľujú v spaľovni odpadov. Túto nehumánnu prax treba zastaviť. Pripomienkami žiadame, aby sa zabezpečilo dôstojné zaobchádzanie aj s pozostatkami potratených detí, a to najmä:

  • - aby tieto detičky nekončili v spaľovni odpadov, ale boli riadne pochované kremáciou a uložením popola na pohrebisku a
  • - aby sa zjednodušil proces pohrebu pre rodičov, ktorí chcú svoje dieťa pochovať sami.

Čítať ďalej...

Pripomienky k Národnému programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020

Dňa 9. júna 2017 sme podali nasledovné pripomienky k Národnému programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020 (LP/2017/408):

Pripomienky č. 1, 2, 3, 6 a 7 sú zásadné.

Čítať ďalej...

Pripomienky k zmenám Slovenského národného strediska pre ľudské práva

19. októbra 2018 sme zaslali zásadné pripomienky k materiálu LP/2018/656 - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/656

Predložený materiál má podľa nás viacero nedostatkov. Dáva priestor stredisku, aby nevhodne (a v niektorých prípadoch aj protiústavne) vstupovalo do deľby moci v štáte a do procesov tvorby legislatívy. Pripomienkovali sme zloženie rady a proces jej kreovania, pretože sa obávame zneužitia tejto inštitúcie. Navrhli sme, aby stredisko nemohlo byť financované finančnými a lobistickými skupinami a oligarchami (filantropmi). 
Stredisko by nemalo byť ďalšou inštitúciou, ktorá zneužíva tému ľudských práv na šírenie ideologickej politickej agendy, LGBT, pro-choice, ani žiadnej inej.

Čítať ďalej...

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2017 – pripomienky HFI

Dňa 12. apríla 2017 sme podali nasledovné pripomienky k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky 2017:

Všetky pripomienky sú zásadné.

Čítať ďalej...

Právna úprava umelého oplodnenia

Ak by som mal charakterizovať právnu úpravu umelého oplodnenia na Slovensku, asi najlepšia odpoveď by bola, že je chaotická, zastaraná, nedostatočná a centrá asistovanej reprodukcie sa ňou aj tak neriadia. Veď posúďte sami....

Čítať ďalej...

Pripomienky k návrhu transplantačného zákona

Ministerstvo zdravotníctva predložilo dňa 7. júna 2016 do medzirezortného pripomienkového konania návrh Zákona o odberoch a transplantáciách orgánov, tkanív a buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon). Tento materiál sa dotýka aj niektorých citlivých bioetických tém, ako napríklad embryonálnych kmeňových buniek či umelého oplodnenia. Navrhli sme preto niekoľko zmien tohto zákona, ktoré sme ministerstvu zaslali dňa 15. júna 2016. Tu je zoznam našich pripomienok...

Čítať ďalej...

Novely zdravotníckych predpisov

30. augusta 2017 sme pripomienkovali návrh noviel viacerých zdravotníckych predpisov (LP/2017/610). Šlo o dva okruhy pripomienok, a to o zlepšenie štatistického zisťovania v prípade žiadosti o umelý potrat, a tiež o zlepšenie praxe prepravy a obhliadok mŕtvych tiel.

Čítať ďalej...

Návrhy na zmenu zoznamu zdravotných výkonov

14. augusta 2017 sme podali nasledovné podnety k tvorbe nového zoznamu zdravotných výkonov (PI/2017/151).

1. Z verejného poistenia sú dnes hradené aj viaceré eticky sporné zákroky, ktorých cieľom je ničenie ľudí v raných štádiách vývoja (umelé prerušenie tehotenstva), prípadne smrť ľudí je ich súčasťou (umelé oplodnenie), alebo ich cieľom je dočasné či trvalé poškodenie fyziologických funkcií človeka, najmä reprodukčnej funkcie (antikoncepcia, vrátane IUT, sterilizácia)...

Čítať ďalej...

Pripomienky HFI proti presunu kompetencií v oblasti výchovy k ľudským právam

Ministerstvo školstva navrhuje presunúť časť svojich kompetencií v oblasti vzdelávania k ľudským právam na pracovnú skupinu pri Rady vlády pre ľudské práva. Návrh je dostupný tu a petíciu proti nemu je možné podpísať tu.   

Zásadné pripomienky k Návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 71 z 18. februára 2015 k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 467 z 26. augusta 2015:

Navrhujeme
(i) vypustiť tretí odsek vlastného materiálu,
(ii) vypustiť body A.1 a A.2 Návrhu uznesenia vlády a
(iii) prepracovať bod B.1 Návrhu uznesenia vlády tak, že z neho bude vyplývať, že predmetné činnosti bude zabezpečovať priamo Ministerstvo školstva SR a nie pracovná skupina Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Čítať ďalej...

Pripomienky k zákonu o ochrane a podpore obetí trestných činov

1. augusta 2017 sme zaslali pripomienky k návrhu Zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (LP/2017/551).

Pripomienky č. 1, 3 a 4 sú zásadné.

Pripomienka č. 1
V § 2 písm. c) bod 5 navrhujeme vypustiť slovo „rodu“.

Odôvodnenie:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV (ďalej len „smernica“) opakovane používa pojem „rod“ vo význame „gender“, teda v súvislosti s pohlavím. Sme proti tomu, aby sa do navrhovaného zákona zavádzal pojem „rod“, ktorý by sa vnímal v tomto význame...

Čítať ďalej...

Pripomienky k Akčnému plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie

Začiatkom decembra 2015 predložilo Ministerstvo vnútra SR do medzirezortného pripomienkového konania návrh Akčného plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie na roky 2016 -2018. Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku vzniesol voči tomuto materiálu nasledovné pripomienky:

Čítať ďalej...

Odloženie ratifikácie Istanbulského dohovoru

24. júla 2017 sme podali pripomienku k návrhu ministerstva spravodlivosti na odloženie ratifikácie Istanbulského dohovoru na neurčito, v ktorej sme navrhli úplné zastavenie tohto procesu. (LP/2017/549)

Čítať ďalej...

Pripomienky HFI k Akčnému plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie

Okrem LGBTI tematiky predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR koncom septembra 2015 aj návrh Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie na roky 2015-2019. Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku predložil spolu so Spoločenstvom Ladislava Hanusa nasledovné pripomienky k tomuto Akčnému plánu.

Čítať ďalej...

Pripomienkovanie novely zákona o sociálnych službách

18. júla sme pripomienkovali návrh novely zákona o sociálnych službách (LP/2017/495). Tu nájdete naše pripomienky. Všetky pripomienky sú zásadné.

Pripomienka č. 1
V § 2 ods. 2 navrhujeme doplniť nové písm. i) nasledovného znenia: „i) z dôvodu tehotenstva a osamelého rodičovstva.“ V § 29 ods. 1, 2 a 3 sa vo všetkých prípadoch za slová „podľa § 2 ods. 2 písm. g)“ dopĺňa „a i)“.

Odôvodnenie: Zákon o sociálnych službách vo svojom znení účinnom do 31. 12. 2013 obsahoval výslovnú zmienku o tom, že v zariadení núdzového bývania sa môže poskytovať sociálna služba, okrem iných, aj osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi. Novelou č. 485/2013 Z.z. sa výslovná zmienka o týchto kategóriách osôb zo zákona vypustili. Dnešný stav je taký, že mnohé tehotné matky, alebo matky po určitú dobu po pôrode dieťaťa potrebujú sociálnu službu...

Čítať ďalej...

Pripomienky HFI k Akčnému plánu pre LGBTI ľudí

Koncom septembra 2015 sa do legislatívneho procesu dostal návrh Akčného plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019, ktorý predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR. Tento materiál zašiel ďaleko za rámec odstraňovania diskriminácie a jeho obsahom je skôr presadzovanie politických požiadaviek LGBT hnutia a propagácia LGBT životného štýlu. Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku preto vzniesol nasledovné pripomienky voči Akčnému plánu.

Všetky pripomienky sú zásadné a ide o spoločné pripomienky organizácií ADF International, Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku a Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Čítať ďalej...