Žiadam zasielať HFI správy

Pripomienky k zmenám Slovenského národného strediska pre ľudské práva

19. októbra 2018 sme zaslali zásadné pripomienky k materiálu LP/2018/656 - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/656

Predložený materiál má podľa nás viacero nedostatkov. Dáva priestor stredisku, aby nevhodne (a v niektorých prípadoch aj protiústavne) vstupovalo do deľby moci v štáte a do procesov tvorby legislatívy. Pripomienkovali sme zloženie rady a proces jej kreovania, pretože sa obávame zneužitia tejto inštitúcie. Navrhli sme, aby stredisko nemohlo byť financované finančnými a lobistickými skupinami a oligarchami (filantropmi). 
Stredisko by nemalo byť ďalšou inštitúciou, ktorá zneužíva tému ľudských práv na šírenie ideologickej politickej agendy, LGBT, pro-choice, ani žiadnej inej.


Pripomienky HFI k zmenám Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Pripomienka č. 1

Bod 2, § 1 ods. 2 písm. g)

V  § 1 ods. 2 písm. g) navrhujeme vypustiť slová „alebo z vlastnej iniciatívy“.

Odôvodnenie:

Ústava SR a ďalšie predpisy upravujú určité delenie moci v štáte, pričom vláde SR, Národnej rade SR a orgánom verejnej správy stanovujú presné kompetencie a povinnosti. Je úplne v poriadku, ak tieto štátne orgány požiadajú stredisko o stanovisko k ľudskoprávnym otázkam, ktoré pri svojej činnosti riešia. Avšak všeobecné oprávnenie strediska vstupovať do práce jednotlivých štátnych orgánov, a tým aj do deľby moci v štáte samoiniciatívnymi odporúčaniami, považujeme za narušenie ústavných pravidiel deľby moci. Ako príklad uveďme, že podľa aktuálneho návrhu zákona by stredisko malo mať oprávnenie predkladať Národnej rade SR návrhy legislatívnych opatrení. V zmysle Čl. 87 (1) Ústavy SR: „Návrh zákona môžu podať výbory Národnej rady Slovenskej republiky, poslanci a vláda Slovenskej republiky.“ Ústava SR nepredpokladá, že by zákonodarnú iniciatívu mal mať iný subjekt. Prijatím aktuálne navrhovaného znenia § 1 ods. 2 písm. g) by došlo k prekročeniu pravidiel nastavených ústavodarcom a k nevhodnému zásahu do deľby moci v štáte, pri ktorom sa predpokladá, že politickú moc vykonávajú demokraticky zvolení zástupcovia občanov.

Pripomienka č. 2

Bod 2, § 1 ods. 2 písm. h)

V § 1 ods. 2 navrhujeme vypustiť písm. h).

Odôvodnenie:

Proces pristúpenia k medzinárodným zmluvám, ich ratifikácie a implementácie je do značnej miery politická otázka, ktorú zabezpečujú demokraticky zvolení reprezentanti občanov. Kompetentnými orgánmi sú v tomto smere najmä prezident SR, Národná rada SR, prípadne vláda SR alebo príslušní členovia vlády. Nie je vhodné, aby do týchto politických procesov zasahovalo stredisko.

Pripomienka č. 3

Bod 10, § 2 ods. 3

Navrhujeme, aby § 2 ods. 3 znel nasledovne: „Okrem zdrojov uvedených v odseku 2 stredisko hospodári aj s inými verejnými zdrojmi.“

Odôvodnenie:

Podstatou návrhu je, aby stredisko bolo financované výhradne z verejných zdrojov (vnútroštátnych, či medzinárodných, kam spadá aj OSN), a nie zo zdrojov súkromných osôb. Dôvod je ten, že súkromní investori môžu mať sklony finančne motivovať stredisko, aby pod zámienkou ľudských práv presadzovalo určitú politickú agendu. Zriadenie strediska zákonom mu prepožičiava určitú nadštandardnú autoritu. Tá by nemala byť spochybnená či zneužitá finančným ovplyvňovaním zo strany súkromných lobistických skupín. Z tohto dôvodu je dôležité, aby stredisko nemohlo prijímať finančné príspevky od súkromných lobistických skupín či jednotlivcov.

Pripomienka č. 4

Bod 15, § 3a ods. 1

Navrhujeme, aby § 3a ods. 1 znel nasledovne:

„(1) Rada má deväť členov. Členmi rady sú:

a) jeden člen vymenovaný Ústavným súdom Slovenskej republiky,

b) jeden člen vymenovaný Najvyšším súdom Slovenskej republiky,

c) jeden člen vymenovaný Slovenskou advokátskou komorou,

d) jeden člen vymenovaný Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky,

e) jeden člen vymenovaný predsedom vlády Slovenskej republiky na spoločný návrh mimovládnych organizácií s najväčším počtom členov; postup pri predkladaní návrhu na vymenovanie člena správnej rady určí predseda vlády Slovenskej republiky,

f) jeden člen vymenovaný predsedom vlády Slovenskej republiky na spoločný návrh dekanov právnických fakúlt univerzít a vysokých škôl v Slovenskej republike; postup pri predkladaní návrhu na vymenovanie člena správnej rady určí predseda vlády Slovenskej republiky,

g) jeden člen vymenovaný predsedom vlády Slovenskej republiky na spoločný návrh predstaviteľov registrovaných cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike s najvyšším počtom členov; postup pri predkladaní návrhu na vymenovanie člena správnej rady určí predseda vlády Slovenskej republiky,

h) dvaja členovia vymenovaní Výborom NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.“

Odôvodnenie:

Rada by mala odzrkadľovať pluralizmus, teda zastúpenie čo najviac zložiek spoločnosti v krajine, mala by vzbudzovať verejnú dôveru a zohľadňovať rôzne spoločenské skupiny. Tieto ciele budú lepšie dosiahnuté vyšším počtom členov rady ako päť, ktorí budú menovaní rôznymi subjektmi.

V systéme vynucovania spravodlivosti, kam zaraďujeme aj dodržiavanie ľudských práv, zohrávajú nezastupiteľnú úlohy súdy, vrátane Ústavného súdu SR, prokuratúra a advokáti (obhajcovia). Je logické, že členov rady budú menovať subjekty reprezentujúce súdnictvo, prokuratúru a advokáciu. 

Je veľmi vhodné, aby v rade mali zastúpenie aj mimovládne organizácie s najvyšším počtom členov. Prispeje to k posilneniu verejnej dôvery v spoločnosti.

V doterajšom návrhu sa ruší menovanie členov právnickými fakultami, pretože nimi nominovaní členovia správnej rady podľa dôvodovej správy nechodili pravidelne na rokovania správnej rady. Právnické fakulty však nemusia úplne vypadnúť z procesu rozhodovania o obsadení rady, a ako riešenie sa navrhuje spoločná nominácia dekanmi právnických fakúlt. Vybratého nominanta potom vymenuje predseda vlády Slovenskej republiky. Právnické fakulty považujeme za vhodnejších reprezentantov právnickej akademickej obce, ako Slovenskú akadémiu vied.

Pre zvýšenie dôveryhodnosti, plurality a zapájania širokých spoločenských skupín sa navrhuje, aby jedného (spoločného) člena vyberali cirkvi a náboženské spoločnosti s najvyšším počtom členov, ktorého potom formálne vymenuje predseda vlády.

Z dôvodu, aby pri zostavovaní rady zostal zohľadnený aj orgán štátu, ktorý tvorí legislatívu, a nastavuje tak pravidlá dodržiavania ľudských práv v krajine navrhujeme, aby boli dvaja členovia rady vymenovaný Výborom NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Možnosť nominovať dvoch členov dáva výboru priestor, aby do rady vymenovali jedného člena vyhovujúceho koalícii, a jedného opozícii.

Pripomienka č. 5

Bod 16, § 3a

V § 3a navrhujeme vypustiť odseky 2 a 3.

Odôvodnenie:

Nie je zrejmé, prečo sa má meniť doterajší systém menovania členov rady. Menujúce subjekty sú schopné samy posúdiť vhodnosť člena rady, ktorého navrhujú. Výbor NR SR je iste legitímnym subjektom na vstup do procesu menovania členov rady, a preto sme v § 3a ods. 1 navrhli, aby dvoch členov rady menoval práve tento výbor.