Žiadam zasielať HFI správy

Video

Ideologická kolonizácia. Čo sa za ňou skrýva a ako jej čeliť?

Patrik Daniška ponúka zamyslenie o téme ideologickej kolonizácie a o tom, prečo sa na šírenie ideológie vo svete zneužívajú medzinárodné organizácie, ktoré majú chrániť ľudské práva.

Čítať ďalej...

Sodoma a Gomora vs. kríza západného sveta dnes? Patrik Daniška

Naša civilizácia prechádza hlbokou krízou. Z čoho táto kríza pramení? Dá sa porovnať s morálnou krízou v Sodome a Gomore? A ako proti nej bojovať? Zamýšľa sa Patrik Daniška.

Čítať ďalej...

Články

Otvorený list poslancom na podporu zákona o ochrane tehotných žien

Dňa 28. októbra 2021 bol poslancom Národnej rady SR doručený list viac ako 50 osobností na podporu zákona o pomoci tehotným matkám. Tu je znenie listu aj zoznam signatárov.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

podporte prosíme Zákon o pomoci tehotným ženám.

Na Slovensku máme skúsenosti s poskytovaním pomoci pri nečakanom tehotenstve. Tie skúsenosti hovoria, že rozhodovanie tehotných matiek v núdzi nie je vždy jednoduché a neraz svoj postoj zmenia, a to aj viackrát. Veľmi im pomôže, keď dostanú kvalitné a komplexné informácie o rizikách umelého potratu, o možnostiach sociálnej podpory zo strany štátu, o možnostiach bývania, o pomoci zo strany pomáhajúcich organizácií či o možnostiach liečby postihnutia dieťaťa.

Veľmi im tiež pomôže, keď majú dostatok času, aby si tieto informácie v pokoji premysleli a vyhli sa skratovému konaniu alebo konaniu pod nátlakom iného človeka, ktoré je, žiaľ... 

Čítať ďalej...

Veľká rekapitulácia: Ide o liberálne strašenie, ignorantstvo a manipulácie

Prečo matky žiadajúce o potrat potrebujú kvalitné poučenie aj dlhšiu dobu na premyslenie?

Zdá sa, že najkoncentrovanejší útok obhajcov potratov smeruje proti zavedeniu čakacej doby aj na potraty z takzvaných zdravotných dôvodov a na predĺženie tejto doby na premyslenie.

Strašenie zamĺknutými potratmi

Najskôr zaznel argument, že kvôli tomuto novému pravidlu budú musieť lekári čakať štyri dni aj v prípade vyčistenia maternice pri zamĺknutom potrate, teda keď dieťa zomrelo samé, avšak nedošlo k jeho spontánnemu vypudeniu. Takto argumentovala napríklad poslankyňa Vladimíra Marcinková a organizácia Ženské kruhy.

Samozrejme, ide o nezmysel, pretože doba na premyslenie sa vzťahuje výhradne na umelý potrat, teda úmyselné zabitie dieťaťa na základe zákona o umelom prerušení tehotenstva. Ošetrenie zamĺknutého potratu je niečo celkom iné, a tento zákrok sa neriadi zákonom o umelom prerušení tehotenstva.

Takto naformulovaný argument spochybnili aj informovanejší zástancovia potratov....

Čítať ďalej...

Petícia: Pomôžte tehotným matkám v núdzi

Do druhého čítania prešiel návrh zákona o pomoci tehotným ženám, ktorý predložila skupina poslancov pod vedením Anny Záborskej. Zákon síce nezakazuje umelé potraty, avšak obsahuje viacero zmien, ktoré môžu pomôcť ochrániť život v konkrétnych životných situáciách.


Podobné zákony, ktoré mali za cieľ zlepšiť pomoc tehotným matkám, už boli v parlamente prerokovávané veľakrát. Žiaľ posledné pokusy skončili neúspechom, aj keď treba povedať, že veľmi tesne. Neraz chýbal jediný hlas. Šanca na prijatie takéhoto zákona je teda reálna a hrá sa o hlas každého poslanca. Aj preto je Váš podpis veľmi cenný.

Čítať ďalej...

Blog

Zákon o pomoci tehotným ženám nebol schválený

Dňa 11. 11. 2021 sa v parlamente hlasovalo o návrhu zákona o pomoci tehotným ženám ako celku. Zákon nebol schválený. Hlasovala zaň presne polovica prítomných poslancov, čo nestačilo na jeho prijatie. Pozrite sa, ako hlasovali jednotliví poslanci.

Čítať ďalej...

Bližší pohľad na návrhy poslankyne Bittó Cigánikovej: Sú protisociálne

Poslankyňa Bittó Cigániková prezentuje svoje pozmeňovacie návrhy proti Záborskej novele ako sociálne, ktoré majú zlepšiť pomoc tehotným matkám. U časti z nich je to však presne naopak.

Aby sme boli presní, dvanásť pozmeňovacích návrhov poslankyne Cigánikovej sú jeden veľký chaos a neodbornosť. Sú tam mnohé protichodné návrhy – niektoré aj pomáhajú, niektoré, naopak, sociálnu pomoc obmedzujú. Ale najviac z nich jednoducho len podkopáva novelu, lebo idú opačným smerom, ako samotný návrh zákona, dokonca majú za cieľ zhoršiť stav oproti súčasne platnému.

Keby tieto anti-pozmeňováky prešli, Záborská bude riešiť dilemu, či zákon stiahnuť úplne, aby neprešlo zhoršenie stavu. Toto nie je nesúhlas, toto je zákernosť voči koaličnému partnerovi a jeho zákonu. Nechápem, ako môže nejaká koalícia takto fungovať.

Čítať ďalej...

Zákon o pomoci tehotným ženám prešiel prvým čítaním. Ako hlasovali poslanci?

Dňa 6. 10. 2021 sa v parlamente hlasovalo o návrhu zákona o pomoci tehotným ženám, ktorý predložila skupina poslancov pod vedením Anny Záborskej. Ide o návrh viacerých zmien, ktoré síce nezastavia zabíjanie nenarodených detí, ale môžu pomôcť v konkrétnych situáciách, aby sa matky rozhodli pre život dieťaťa.

Zákon prešiel do druhého čítania, pričom za návrh hlasovalo 75 poslancov, proti 26 poslancov, zdržalo sa 26, nehlasovali 3. Neprítomných bolo 20 poslancov – z týchto neprítomných by zrejme ešte pribudlo pár hlasov za.


Čítať ďalej...

Analýzy

Právo rodičov pochovať potratené dieťa – analýza

Ktorýkoľvek z rodičov má právo písomne požiadať zdravotnícke zariadenie o vydanie pozostatkov svojho potrateného dieťaťa. Rodič je oprávnený požiadať zdravotníka o poskytnutie tlačiva, ako aj o pomoc s jeho vyplnením. Zdravotnícke zariadenie má potom zákonnú povinnosť bezodkladne vydať pozostatky potrateného dieťaťa na pochovanie určenej pohrebnej službe.

Viac sa o tejto téme dočítate v analýze o práve rodičov pochovať potratené dieťa, v ktorej objasňujeme práva rodičov, povinnosti zdravotníkov, a nájdete v nej aj vzor žiadosti.

S účinnosťou od 1. januára 2020 má ošetrujúci zdravotnícky pracovník gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia povinnosť v rámci poučenia a informovaného súhlasu informovať rodičov o ich práve požiadať o vydanie pozostatkov na pochovanie v písomnej forme.

Čítať ďalej...

Prečo by Slovensko nemalo ratifikovať Istanbulský dohovor

Dňa 20. júna 2017 sa na Ministerstve spravodlivosti SR konal okrúhly stôl k problematike ratifikácie Istanbulského dohovoru, na ktorom odzneli príspevky za a proti ratifikácii. Príspevok proti ratifikácii dohovoru predniesol Patrik Daniška, prinášame ho v plnom znení.

Vážená pani ministerka, vážené dámy a páni,

žiaden medzinárodný dohovor o ľudských právach nevzbudil na Slovensku taký zásadný záujem, ale aj kontroverzie, ako práve Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor). Proti jeho ratifikácii sa organizovala občianska petícia, písali sa listy a výzvy, vrátane výzvy viac ako stovky slovenských občianskych organizácií, proti ratifikácii sa postavila cirkev a mnohí politici.

Dôvodom tohto odporu nie je odmietanie boja proti násiliu, a už vôbec nie boja proti násiliu na ženách. To čo nás dnes tu prítomných spája, čo máme verím všetci spoločné, je náš nesúhlas s násilím páchanom na ženách. Napriek tomu, časť z nás tento dohovor odmieta. Prečo?

Čítať ďalej...

Rodičia majú právo pochovať potratené dieťa

Strata nenarodeného dieťaťa bolí. Rodičia potrebujú čas, aby sa s ňou vyrovnali a najlepšie je, ak sa môžu vysmútiť, rovnako ako to robíme v prípade smrti akejkoľvek inej blízkej osoby. Dôležitou súčasťou smútenia a rozlúčky so zosnulým je pohreb. Aj v prípade nenarodeného dieťaťa je pohreb možný, a to aj vtedy, ak k potratu dôjde v nemocnici. Rodičia majú zákonom uznané právo požiadať o vydanie pozostatkov svojho nenarodeného dieťaťa za účelom pohrebu. ...

Čítať ďalej...

Legislatíva

Pripomienky k návrhu na ratifikáciu Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Dňa 18. 8. 2021 sme podali zásadné pripomienky proti návrhu ratifikovať Protokol č. 12., ktorý má umožniť, aby sa ľudia mohli obrátiť na ESĽP s diskriminačnou žalobou vo vzťahu k akýmkoľvek právam, teda aj tým, ktoré nie sú v dohovore a jeho protokoloch upravené. Toto odmietame, lebo na Slovensku akceptujeme mnohé prípady odlišného zaobchádzania, keď to naša ústava alebo zákony považujú za legitímne (rôzne odlišné pravidlá pre manželov, ženy, tehotné ženy, zdravotne postihnutých, cirkvi, atď.). Tieto výnimky vyplývajú z hodnôt našej spoločnosti, vrátane tých ústavných. Ak by o týchto veciach mal rozhodovať ESĽP, oslabia sa naše hodnoty a vznikne právna neistota. ESĽP má tiež závažný reputačný problém, pretože mnohí jeho sudcovia sú prepojení na organizácie Georga Sorosa.
Čítať ďalej...

Pripomienky k návrhu zákona o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách

Dňa 16. 8. 2021 sme podali zásadné pripomienky proti návrhu zákona o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách, akejsi alternatíve k jasliam a škôlkam. Kritizovali sme najmä to, že tieto skupiny majú vznikať už od jedného roku veku, čo podporí odkladanie do inštitúcie maličkých detí, pre ktoré by bolo najlepšie zostať pri mame.
Čítať ďalej...

Pripomienky k návrhu na zriadenie Rady vlády SR pre rodinu a demografický vývoj

Dňa 13. 8. 2021 sme podali zásadné pripomienky k návrhu zriadiť Radu vlády SR pre rodinu a demografický vývoj. Samotnú myšlienku zriadenia Rady veľmi vítame. Avšak ak má táto rada priniesť obnovu rodín a demografie na Slovensku, musí sa naozaj v prvom rade sústrediť na komplexnú podporu rodinných hodnôt, rodiny a manželstva (zmienka o manželstve sa napr. v celom dokumente nenachádza ani raz). Navrhli sme preto, aby prvoradým poslaním rady bolo navrhovať riešenia na podporu rodinných hodnôt, pôrodnosti, plnenia funkcií rodiny a ochranu manželstva a rodiny.
Kritizovali sme tiež myšlienku, aby sa rada venovala podpore migrácie
, pretože má veľa problémov a podpora migrácie je rezignáciou na robenie rodinnej politiky.
Navrhli sme tiež, aby členmi rady boli aj zástupcovia cirkví.
Čítať ďalej...