Žiadam zasielať HFI správy

  • Pripomienky k školským predpisom 2

    Dňa 17. 3. 2021 sme podali zásadné pripomienky proti novele školských predpisov. Kritizovali sme v nich transgender ustanovenia a manipulácie so schvaľovaním učebníc.

    TEXT PRIPOMIENOK:

    Navrhujeme vypustiť transgender požiadavku na vydávanie náhradných dokladov o získanom vzdelaní so zmenenými údajmi, konkrétne navrhujeme z článku I. vypustiť body 52 a 54.

    Odôvodnenie: LGBT skupiny už dlhšiu dobu požadujú, aby z historických dokladov o absolvovaní školy nebolo možné zistiť skutočné pohlavie osoby, ktorá si nechala zapísať zmenu pohlavia. Takúto legislatívnu zmenu považujeme za škodlivú a nebezpečnú...

Video

Odkedy sme človekom?

O tom, prečo je už nenarodené dieťa človekom a osobou.
Webinár Národného pochodu za život z dňa 14. 10. 2020 s hosťom Patrikom Daniškom. Moderujú Tomáš Kováčik a Martina Bednáriková.

Čítať ďalej...

Potrat ako dogma

Diskusia na BHD dňa 29. 9. 2020. Diskutujú vladyka Cyril Vasiľ, pro-life aktivisti Martina Bednáriková, Anton Chromík, Patrik Daniška, Tomáš Kováčik, lekárka Lucia Labašová a filozof Juraj Šúst.

Čítať ďalej...

Články

Za eticky prijateľné vakcíny

Výzva pro-life organizácií a iniciatív vládnym predstaviteľom a občianskej verejnosti

Dokument v PDF

Očkovanie proti koronavírusu, ktoré na Slovensku začalo 26. decembra 2020, prinieslo nádej na postupný koniec pandémie. Uvedomujeme si naliehavú potrebu pandémiu čím skôr potlačiť.

Ako predstavitelia pro-life organizácií však máme na zreteli aj vážne etické problémy spojené s vakcínami, ktoré boli doposiaľ schválené a distribuované alebo ktorých schválenie sa očakáva v najbližšom čase. Viaceré tieto očkovacie látky boli vyrobené alebo testované s použitím bunkovej línie v minulosti získanej z dieťaťa zabitého umelým potratom. Takýto postup je v príkrom rozpore s ľudskou dôstojnosťou a s prirodzeným právom človeka na život. Situácia je o to poburujúcejšia, že súčasné vedecké poznanie ponúka možnosti pre vývoj spoľahlivých vakcín bez použitia zmienených nehumánnych postupov. Už dnes sa vyvíjajú aj také vakcíny proti koronavírusu, ktoré sú vzhľadom na použitie bunkovej línie eticky prijateľné.[1]

Ako občania máme povinnosť a chceme vyjadriť nesúhlas s postupom použitým pri vývoji a testovaní eticky problematických vakcín. Zároveň žiadame vládnych predstaviteľov, aby podporili snahy o vyvinutie očkovacích látok bez akýchkoľvek spojení s usmrcovaním ľudských bytostí či s iným porušovaním ľudských práv a zabezpečili čo najskorší nákup bezpečných a eticky nezávadných očkovacích látok pre Slovensko.

Čítať ďalej...

Menej sobášov a menej rozvodov. To je bilancia roku 2020

Ako sa zmenilo množstvo sobášov, rozvodov a návrhov na rozvod oproti predchádzajúcim rokom?

Predbežné údaje ukazujú, že pandémia a lockdown znížili počet sobášov, ale aj rozvodov na Slovensku.

Tieto zistenia vyplývajú z predbežných údajov zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky v databáze DATACube. Tá zhromažďuje dáta podľa obdobia (mesiaca) doručenia na Štatistický úrad SR, nie podľa dátumu, kedy k danej udalosti došlo (napr. dátum rozvodu). Preto budú konečné údaje málinko odlišné a údaje použité v tomto článku treba považovať za predbežné. Na celkové zhodnotenie sobášnosti a rozvodovosti v roku 2020 si ešte musíme počkať.

Menej sobášov

Napriek tomu je zjavné, že jarný lockdown, ktorý začal v polovici marca a postupne sa uvoľňoval až do júna, priniesol výrazné zníženie sobášnosti. Počet sobášov v mesiacoch marec až jún 2020 klesol v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 o 54 percent. Mesiace august a september boli lepšie, dostali sa mierne nad úroveň predchádzajúceho roka a kopírovali hodnoty z roka 2018.

Počas prvých desiatich mesiacov roka 2020 (za ktoré sú v súčasnosti dostupné údaje) bolo reportovaných 21 689 sobášov. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 je to o 5 032 sobášov (19 percent) menej, a v porovnaní s rokom 2018 o 6 417 sobášov (23 percent) menej.Čítať ďalej...

Lockdown skôr stmeľuje vzťahy a posilňuje manželstvo

Pred pár mesiacmi sa objavili úvahy, že koronový lockdown spôsobí nárast rozvodovosti. Britská pro-rodinná nadácia Marriage Foundation však v novembri zverejnila štúdiu, z ktorej vyplýva, že v Spojenom kráľovstve zrejme žiadny rozvodový boom nebude.

Štúdia s názvom Posilnil lockdown manželstvá? analyzovala dáta získané z prieskumu na 2 559 rodičoch, ktorý uskutočnila University of Essex v júni 2020, teda v čase lockdownu.

Jednou zo zisťovaných otázok bolo, ako sa zmenil vzťah s manželom či partnerom od vypuknutia pandémie koronavírusu. Väčšina manželov (71 percent) uviedla, že sa ich vzťah nezmenil, 20 percent odpovedalo, že sa zlepšil, a 9 percent odvetilo, že sa zhoršil. To znamená, že pozitívny vplyv lockdownu bol dvakrát častejší ako jeho negatívny vplyv.

Lockdown najhoršie vplýval na kohabitujúce matky, z ktorých až 22 percent uviedlo, že sa ich vzťah zhoršil, čo je 3,3-krát viac ako v prípade zosobášených matiek.


Čítať ďalej...

Blog

Schvaľovanie učebníc: Gröhling ubral kompetencie odborníkom a pridal svojmu ministerstvu

Minister Gröhling zásadným spôsobom zmenil pravidlá schvaľovania didaktických prostriedkov. Odborné stanoviská budú potrebné v oveľa menšej miere a ministerstvo ich podľa novej smernice môže dokonca ignorovať.

O snahe ministra Gröhlinga liberalizovať školstvo sme už písali: v pripomienkovom konaní je návrh zákona, ktorým sa má liberalizovať trh s učebnicami, zrušiť overovanie alternatívnych vzdelávacích programov v praxi, zaviesť vágny princíp inkluzívneho vzdelávania a rešpektovania rozmanitosti, ako aj zaviesť povinnosť škôl vydávať potvrdenia o absolvovaní školy so zmenenými údajmi, ak dodatočne dôjde ku zmene pohlavia.

Hoci je tento návrh reformy školského zákona ešte len na začiatku legislatívneho procesu a nie je isté, v akej podobe prejde, minister Gröhling sa do liberalizácie trhu s didaktickými prostriedkami už pustil, a to zásadnou zmenou ministerských smerníc. Spravidla sa najskôr zmení zákon, až potom sa upravujú vykonávacie predpisy. Minister Gröhling zvolil opačný postup a do zásadných zmien sa pustil aj bez zmeny zákona...

Čítať ďalej...

Gröhling otvára tému transgender. Debata o práve poznať skutočné pohlavie sa začína

Minister školstva Branislav Gröhling navrhuje výraznú liberalizáciu vzdelávacieho systému, konzervatívne organizácie začínajú zberať podpisy proti novele.

LGBT aktivisti sa už dlhšiu dobu dožadujú, aby transgender osoby mali možnosť úplne utajiť svoje skutočné pohlavie. Teraz im vychádza v ústrety minister školstva Branislav Gröhling (SaS), ktorý v novele školského zákona navrhuje spätne vydávať potvrdenia o absolvovaní školy, v ktorých bude zmenené pohlavie absolventa (pri vysokých školách už bola takáto zmena presadená v roku 2018 za premiérovania Petra Pellegriniho).

Čítať ďalej...

Biologickí muži nemôžu športovať so ženami, nové pravidlo v ragby

Transgenderizmus v športe môže byť zvlášť nebezpečný pre zdravie žien. Rastie tlak na ochranu športovkýň, opatrenia ako prvá prijala Medzinárodná ragbyová federácia.

Medzinárodná ragbyová federácia World Rugby prijala na jeseň nové pravidlá pre účasť transgender osôb v tomto športe. Transgender „športovkyne“ (teda osoby po tranzícii z muža na ženu) podľa nich viac nebudú môcť súťažiť spolu so ženami. Bolo by to pre ne príliš nebezpečné.

Federácia sa podľa svojich slov snaží o inklúziu transgender športovcov, avšak za súčasného stavu poznania nemôže konať inak. Biológia nepustí – v rugby sa inkluzivita s férovosťou a bezpečnosťou jednoducho nedá skĺbiť.

Čítať ďalej...

Analýzy

Právo rodičov pochovať potratené dieťa – analýza

Ktorýkoľvek z rodičov má právo písomne požiadať zdravotnícke zariadenie o vydanie pozostatkov svojho potrateného dieťaťa. Rodič je oprávnený požiadať zdravotníka o poskytnutie tlačiva, ako aj o pomoc s jeho vyplnením. Zdravotnícke zariadenie má potom zákonnú povinnosť bezodkladne vydať pozostatky potrateného dieťaťa na pochovanie určenej pohrebnej službe.

Viac sa o tejto téme dočítate v analýze o práve rodičov pochovať potratené dieťa, v ktorej objasňujeme práva rodičov, povinnosti zdravotníkov, a nájdete v nej aj vzor žiadosti.

S účinnosťou od 1. januára 2020 má ošetrujúci zdravotnícky pracovník gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia povinnosť v rámci poučenia a informovaného súhlasu informovať rodičov o ich práve požiadať o vydanie pozostatkov na pochovanie v písomnej forme.

Čítať ďalej...

Prečo by Slovensko nemalo ratifikovať Istanbulský dohovor

Dňa 20. júna 2017 sa na Ministerstve spravodlivosti SR konal okrúhly stôl k problematike ratifikácie Istanbulského dohovoru, na ktorom odzneli príspevky za a proti ratifikácii. Príspevok proti ratifikácii dohovoru predniesol Patrik Daniška, prinášame ho v plnom znení.

Vážená pani ministerka, vážené dámy a páni,

žiaden medzinárodný dohovor o ľudských právach nevzbudil na Slovensku taký zásadný záujem, ale aj kontroverzie, ako práve Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor). Proti jeho ratifikácii sa organizovala občianska petícia, písali sa listy a výzvy, vrátane výzvy viac ako stovky slovenských občianskych organizácií, proti ratifikácii sa postavila cirkev a mnohí politici.

Dôvodom tohto odporu nie je odmietanie boja proti násiliu, a už vôbec nie boja proti násiliu na ženách. To čo nás dnes tu prítomných spája, čo máme verím všetci spoločné, je náš nesúhlas s násilím páchanom na ženách. Napriek tomu, časť z nás tento dohovor odmieta. Prečo?

Čítať ďalej...

Rodičia majú právo pochovať potratené dieťa

Strata nenarodeného dieťaťa bolí. Rodičia potrebujú čas, aby sa s ňou vyrovnali a najlepšie je, ak sa môžu vysmútiť, rovnako ako to robíme v prípade smrti akejkoľvek inej blízkej osoby. Dôležitou súčasťou smútenia a rozlúčky so zosnulým je pohreb. Aj v prípade nenarodeného dieťaťa je pohreb možný, a to aj vtedy, ak k potratu dôjde v nemocnici. Rodičia majú zákonom uznané právo požiadať o vydanie pozostatkov svojho nenarodeného dieťaťa za účelom pohrebu. ...

Čítať ďalej...

Legislatíva

Pripomienky k školským predpisom 2

Dňa 17. 3. 2021 sme podali zásadné pripomienky proti novele školských predpisov. Kritizovali sme v nich transgender ustanovenia a manipulácie so schvaľovaním učebníc.

TEXT PRIPOMIENOK:

Navrhujeme vypustiť transgender požiadavku na vydávanie náhradných dokladov o získanom vzdelaní so zmenenými údajmi, konkrétne navrhujeme z článku I. vypustiť body 52 a 54.

Odôvodnenie: LGBT skupiny už dlhšiu dobu požadujú, aby z historických dokladov o absolvovaní školy nebolo možné zistiť skutočné pohlavie osoby, ktorá si nechala zapísať zmenu pohlavia. Takúto legislatívnu zmenu považujeme za škodlivú a nebezpečnú...

Čítať ďalej...

Pripomienka k Návrhu Nariadenia EÚ, ktorým sa má zriadiť sieť podporujúca asistovanú reprodukciu

Názov materiálu: LPEU/2020/688 COM(2020)726 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zmene nariadenia (ES) č. 851/2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Pripomienka HFI zo dňa 11. februára 2021

Navrhujeme vypustiť medicínsky asistovanú reprodukciu z návrhu na vznik novej „siete služieb členských štátov podporujúcich transfúziu, transplantáciu a medicínsky asistovanú reprodukciu“.

Čítať ďalej...

Hromadné pripomienky k školským predpisom

Ministerstvo školstva vychádza v ústrety LGBT aktivistom. Chce, aby školy spätne vydávali transgender osobám pozmenené potvrdenia o skončení školy, čo skomplikuje dostupnosť informácie o ich skutočnom pohlaví aj v situáciách, kedy je potrebné ho poznať (lekári, niektoré vysoké školy, zamestnávatelia, internáty, a podobne.)

Ministerstvo tiež chce zaviesť princíp tzv. inkluzívneho vzdelávania a rešpektovania rozmanitosti, hoci tieto pojmy nedefinuje a v zahraničí sú často podkladom pre tlak na akceptovanie transgenderizmu detí v školách.

Chce zrušiť experimentálne overenie alternatívnych programov, ktoré v reálnom živote môžu mať nízku kvalitu, alebo môžu byť ovplyvnené sektami či ideológiou.

Chce liberalizovať trh s učebnicami, v dôsledku ktorého bude hroziť, že sa na školy v oveľa väčšej miere dostanú ideologicky podfarbené materiály, ktoré budú automaticky financované z verejných peňazí.

Čítať ďalej...