Žiadam zasielať HFI správy

 • Nedovoľme neetické nakladanie s embryami a látkami ľudského pôvodu – pripomienky k Nariadeniu EÚ

  Európska komisia chce uľahčiť cezhraničnú výmenu látok ľudského pôvodu a prístup k nim. Za také považuje aj

  pohlavné bunky – spermie a vajíčka, ktoré sa používajú pri umelom oplodnení,
  embryonálne kmeňové bunky, ktoré sa získavajú zabíjaním embryí,
  - dokonca aj ľudské embryá.

  Eurokomisia sa pritom sústredí výhradne na technické a bezpečnostné otázky, a vôbec nerieši etické otázky, ktorých je s týmito praktikami spojených veľmi veľa.

  Zjednodušenie výmeny eticky sporných látok ľudského pôvodu bude mať za následok viac vykorisťovania (najmä žien) v ekonomicky slabších krajinách, a viac zneužívania pri ich používaní v krajinách s nízkymi etickými štandardami.

  Nariadenie tak môže podporiť praktiky, ktoré mnohé krajiny odmietajú, ako napríklad umelé oplodnenie pre homosexuálne párysurogátne materstvo, či neetický výskum.

  Navrhujeme preto, aby Slovenská republika žiadala:
  - dopracovať etické limity nakladania s látkami ľudského pôvodu
  - vylúčiť z Nariadenia embryonálne kmeňové bunky, plodové tkanivá a bunky, pohlavné bunky a embryá,
  - vypustiť ustanovenia splnomocňujúce Komisiu prijímať vykonávacie akty.

Video

Kam smerujú pokrokové ideológie? Prečo je sloboda a demokracia ohrozená?

Patrik Daniška ponúka argumentáciu o smerovaní novodobých ideológií a ich dopade na slobodu slova, slobodu svedomia, náboženskú slobodu a ohrozenie demokracie v spoločnosti.

Čítať ďalej...

Tlak na zavedenie registrovaných partnerstiev treba odmietnuť, v záujme manželstva a dobra detí

Video Patrika Danišku o tom, prečo je v záujme manželstva a dobra detí potrebné odmietnuť registrované partnerstvo v našej krajine. 

Čítať ďalej...

Články

Otvorený list premiérovi v téme transsexuality

Vážený pán premiér Eduard Heger,

s vážnym znepokojením sledujeme procesy, ktoré prebiehajú už niekoľko mesiacov na pôde Ministerstva zdravotníctva a ktoré vedú k ideologickému a jednostrannému prístupu k téme transsexuality. Snahy prijať dokumenty, ktoré nie sú v záujme pacientov ani v záujme celej spoločnosti sa zvlášť zrýchlili po hanebnej vražde na Zámockej ulici v Bratislave, ktorá sa nás všetkých hlboko dotkla. Žiaľ, táto tragédia sa zneužíva na presadenie politickej agendy a na tlak na vás, politikov, aby ste ustúpili požiadavkám LGBT lobby...

Čítať ďalej...

Homosexuálov učíme budovať zdravé priateľstvá

Odpovedá Mike Davidson, predseda Medzinárodnej federácie pre slobodu voľby terapie a sprevádzania, ktorá združuje širokú škálu odborníkov z celého sveta, ktorí pracujú alebo sa špecializujú na témy príťažlivosti k osobám rovnakého pohlavia a genderovej dysfórie.

V rozhovore sa dočítate ako vzniká homosexualita, do akej miery je premenlivá, ako sa homosexuáli môžu naučiť zdravým vzťahom s osobami rovnakého pohlavia a ako by mali odborníci a cirkev pristupovať k osobám s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu. Rozhovor sa venuje aj vražde na Zámockej ulici, obmedzovaniu slobody terapie a šíreniu ideologickej LGBT tyranie na Západe, ako aj otázke, akými zámenami oslovovať transgender osoby.

Čítať ďalej...

Parlament odmietol zákon o dôstojnom pochovaní nenarodených detí. Chýbal jeden hlas.

Včera, 21. septembra, náš parlament neprijal zákon o pochovávaní potratených detí. Chýbal jeden hlas.

Novelu zákona o pohrebníctve predložili poslankyne Anna Andrejuvová (OĽaNO) a Eva Hudecová (Sme rodina). Novela mala priniesť dve zmeny.
 
Prvou je zavedenie pravidla, aby nemocnice pochovávali potratené deti. Ak si dnes rodičia nevyžiadajú pozostatky potrateného dieťaťa na pochovanie, nemocnica s nimi zaobchádza ako s odpadom a spaľujú sa v spaľovni odpadov. Návrh mal zaviesť humánnejší spôsob nakladania s pozostatkami týchto detí.

Druhou zmenou bolo zavedenie hranice medzi potratom a pôrodom ako 500 g hmotnosti plodu, resp. 22. týždeň tehotenstva. Dnes sa u nás za túto hranicu považuje 1000 g hmotnosti plodu, resp. 28. týždeň tehotenstva.

Je to zastaraná hranica a Svetová zdravotnícka organizácia už 30 rokov odporúča, aby platila hranica 500 g. Má to vplyv tak na pochovávanie detí, pretože pri mŕtvo narodenom dieťati sa automaticky robí normálny pohreb. Matky, ktorým sa narodí mŕtve dieťa, majú tiež nárok na materskú dovolenku 14 týždňov.

V parlamente bolo prítomných 135 poslancov, za hlasovalo 67, proti 16, zdržalo sa 43, nehlasovali 9. 
Čítať ďalej...

Blog

Ideológia Európskej komisie: Najlepším záujmom dieťaťa má byť klamstvo o jeho pôvode a rodičoch

Európska komisia presadzuje homoadopcie, matku a otca má nahradiť prvý a druhý rodič. Minister Karas je proti.

Európska komisia pripravila návrh nariadenia EÚ o uznávaní rodičovstva. S uznávaním rodičovstva otca a matky samozrejme problém nie je, to funguje odjakživa. Eurokomisia však chce presadiť, aby sme za rodičov uznávali aj osoby rovnakého pohlavia.

Čítať ďalej...

Prečo chápeme mužov a ženy v biologickom význame

Slová muž a žena odnepamäti vyjadrujú biologické pohlavie. Čo všetko z tohto jednoduchého tvrdenia vyplýva a čo vyplýva z jeho popretia?

Muž a žena sú pohlavne komplementárne bytosti, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Rozmnožovacia sústava človeka je rozdelená na dve časti, mužskú a ženskú, jedna bez druhej sú nekompletné. To znamená že muž, rovnako ako žena, sa vzájomne potrebujú, aby mohli splodiť dieťa. Táto inakosť je nesmierne tvorivá, pretože je zdrojom života nás všetkých.

Čítať ďalej...

Turnaway Study: potratová štúdia, na ktorú sa odvoláva Bittó Cigániková, má množstvo nedostatkov

Zistenie, že až 96 percent žien, ktorým bol potrat odmietnutý, by si po piatich rokoch už potrat neželalo, médiá odignorovali.

V odbornej literatúre z celého sveta bolo publikovaných množstvo štúdií, ktoré preukázali súvis medzi umelým potratom a zhoršeným psychickým zdravím matiek po tomto zákroku. Turnaway Study však došla k celkom iným záverom a jej autori, ale aj veľké médiá a pro-choice politici, ju radi prezentujú ako dôkaz, že ženy po potrate psychické problémy nemajú.

Čítať ďalej...

Analýzy

Právo rodičov pochovať potratené dieťa – analýza

Ktorýkoľvek z rodičov má právo písomne požiadať zdravotnícke zariadenie o vydanie pozostatkov svojho potrateného dieťaťa. Rodič je oprávnený požiadať zdravotníka o poskytnutie tlačiva, ako aj o pomoc s jeho vyplnením. Zdravotnícke zariadenie má potom zákonnú povinnosť bezodkladne vydať pozostatky potrateného dieťaťa na pochovanie určenej pohrebnej službe.

Viac sa o tejto téme dočítate v analýze o práve rodičov pochovať potratené dieťa, v ktorej objasňujeme práva rodičov, povinnosti zdravotníkov, a nájdete v nej aj vzor žiadosti.

S účinnosťou od 1. januára 2020 má ošetrujúci zdravotnícky pracovník gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia povinnosť v rámci poučenia a informovaného súhlasu informovať rodičov o ich práve požiadať o vydanie pozostatkov na pochovanie v písomnej forme.

Čítať ďalej...

Prečo by Slovensko nemalo ratifikovať Istanbulský dohovor

Dňa 20. júna 2017 sa na Ministerstve spravodlivosti SR konal okrúhly stôl k problematike ratifikácie Istanbulského dohovoru, na ktorom odzneli príspevky za a proti ratifikácii. Príspevok proti ratifikácii dohovoru predniesol Patrik Daniška, prinášame ho v plnom znení.

Vážená pani ministerka, vážené dámy a páni,

žiaden medzinárodný dohovor o ľudských právach nevzbudil na Slovensku taký zásadný záujem, ale aj kontroverzie, ako práve Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor). Proti jeho ratifikácii sa organizovala občianska petícia, písali sa listy a výzvy, vrátane výzvy viac ako stovky slovenských občianskych organizácií, proti ratifikácii sa postavila cirkev a mnohí politici.

Dôvodom tohto odporu nie je odmietanie boja proti násiliu, a už vôbec nie boja proti násiliu na ženách. To čo nás dnes tu prítomných spája, čo máme verím všetci spoločné, je náš nesúhlas s násilím páchanom na ženách. Napriek tomu, časť z nás tento dohovor odmieta. Prečo?

Čítať ďalej...

Rodičia majú právo pochovať potratené dieťa

Strata nenarodeného dieťaťa bolí. Rodičia potrebujú čas, aby sa s ňou vyrovnali a najlepšie je, ak sa môžu vysmútiť, rovnako ako to robíme v prípade smrti akejkoľvek inej blízkej osoby. Dôležitou súčasťou smútenia a rozlúčky so zosnulým je pohreb. Aj v prípade nenarodeného dieťaťa je pohreb možný, a to aj vtedy, ak k potratu dôjde v nemocnici. Rodičia majú zákonom uznané právo požiadať o vydanie pozostatkov svojho nenarodeného dieťaťa za účelom pohrebu. ...

Čítať ďalej...

Legislatíva

Pripomienky HFI k návrhu zákona o fiduciárnom vyhlásení

Názov materiálu: LP/2023/62 Zákon o fiduciárnom vyhlásení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/62
Pripomienky zo dňa: 7.3.2023 

1. V Čl. I, v § 2 navrhujeme doplniť nový odsek 6, ktorý znie: „(6) Fiduciárne vyhlásenie nemá vplyv na platnosť prejavu vôle fyzickej osoby, aby iná fyzická osoba konala v jej mene, urobeného na základe iného právneho predpisu.“

Odôvodnenie: Viaceré životné situácie podľa § 5 sa už dnes dajú riešiť napríklad formou plnomocenstva 

Čítať ďalej...

Pripomienky HFI k nariadeniu EÚ o uznávaní homoadopcií

Pripomienky HFI k Návrhu NARIADENIA RADY o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní rozhodnutí a prijímaní verejných listín vo veciach rodičovstva a o zavedení európskeho osvedčenia o rodičovstve

Pripomienky boli podané dňa 8.2.2023.

Cieľom Nariadenia je docieliť, aby členské štáty uznávali za rodiča každého, kto je za rodiča označený v ktorejkoľvek krajine EÚ.

Čítať ďalej...

Nedovoľme neetické nakladanie s embryami a látkami ľudského pôvodu – pripomienky k Nariadeniu EÚ

Európska komisia chce uľahčiť cezhraničnú výmenu látok ľudského pôvodu a prístup k nim. Za také považuje aj

pohlavné bunky – spermie a vajíčka, ktoré sa používajú pri umelom oplodnení,
embryonálne kmeňové bunky, ktoré sa získavajú zabíjaním embryí,
- dokonca aj ľudské embryá.

Eurokomisia sa pritom sústredí výhradne na technické a bezpečnostné otázky, a vôbec nerieši etické otázky, ktorých je s týmito praktikami spojených veľmi veľa.

Zjednodušenie výmeny eticky sporných látok ľudského pôvodu bude mať za následok viac vykorisťovania (najmä žien) v ekonomicky slabších krajinách, a viac zneužívania pri ich používaní v krajinách s nízkymi etickými štandardami.

Nariadenie tak môže podporiť praktiky, ktoré mnohé krajiny odmietajú, ako napríklad umelé oplodnenie pre homosexuálne párysurogátne materstvo, či neetický výskum.

Navrhujeme preto, aby Slovenská republika žiadala:
- dopracovať etické limity nakladania s látkami ľudského pôvodu
- vylúčiť z Nariadenia embryonálne kmeňové bunky, plodové tkanivá a bunky, pohlavné bunky a embryá,
- vypustiť ustanovenia splnomocňujúce Komisiu prijímať vykonávacie akty.

Čítať ďalej...