Žiadam zasielať HFI správy

Zákonnosť výstavy mŕtvych ľudských tiel BODY WORLDS

Z právnej analýzy zákona o pohrebníctve vyplýva, že vystavovaním mŕtvych ľudských tiel spôsobom, ako sa ho dopúšťa organizátor výstavy BODY WORLDS, dochádza k porušeniu viacerých ustanovení zákona o pohrebníctve.

Zákonodarca v roku 2019 prijal novelu zákona o pohrebníctve, ktorou reagoval na obdobné výstavy v minulosti, ako aj na nečinnosť príslušných štátnych orgánov, s cieľom jasnejšieho zákazu takéhoto druhu výstav. Príslušné ustanovenia zákona o pohrebníctve treba chápať v zmysle tejto novely a v nej prejavenej vôle zákonodarcu.

Vystavovanie ľudských pozostatkov je na Slovensku možné len v striktne stanovených prípadoch. Uvedená výstava nespĺňa podmienky žiadnej zo zákonných možností.

Výstava zaobchádza s ľudskými pozostatkami nedôstojným spôsobom, čo zákon o pohrebníctve zakazuje.

Zákon tiež zakazuje také zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami, ktoré sa dotýka etického cítenia verejnosti. Keďže výstavu považuje za neetickú relevantná časť slovenskej verejnosti, ako aj parlament, ktorý je reprezentant vôle ľudu, treba ju považovať za nelegálnu aj z tohto dôvodu.

Text analýzy je dostupný tu: https://www.hfi.sk/images/zakonnost_vystavy_BODY_WORLDS_okt2023.pdf