Žiadam zasielať HFI správy

Nezákonnosť použitia potratovej tabletky v Slovenskej republike

Z právnej analýzy slovenskej legislatívy vyplýva, že

- výkon umelého potratu potratovou tabletkou odporuje viacerým zákonom,
- medze základných práv a slobôd (kam spadá aj problematika umelého potratu) môžu byť stanovené len zákonom,
- ministerstvo zdravotníctva nemá kompetenciu prijať štandardné postupy pre tie zákroky, ktoré nie sú zdravotnými zákrokmi (ide najmä o potraty na žiadosť).

Z uvedeného vyplýva, že ministerstvo zdravotníctva nemôže prijať štandardný postup ani vyhlášku, predmetom ktorých by bol výkon umelého potratu chemickou formou.

Čítať ďalej...

Zákonnosť výstavy mŕtvych ľudských tiel BODY WORLDS

Z právnej analýzy zákona o pohrebníctve vyplýva, že vystavovaním mŕtvych ľudských tiel spôsobom, ako sa ho dopúšťa organizátor výstavy BODY WORLDS, dochádza k porušeniu viacerých ustanovení zákona o pohrebníctve.

Zákonodarca v roku 2019 prijal novelu zákona o pohrebníctve, ktorou reagoval na obdobné výstavy v minulosti, ako aj na nečinnosť príslušných štátnych orgánov, s cieľom jasnejšieho zákazu takéhoto druhu výstav. Príslušné ustanovenia zákona o pohrebníctve treba chápať v zmysle tejto novely a v nej prejavenej vôle zákonodarcu.

Čítať ďalej...

O výchove v homosexuálnych rodinách alebo ako sa z vedy stáva propaganda

Spor o právo uzavrieť manželstvo viacerí interpretujú ako spor medzi náboženskou tradíciou a vedou. Náboženstvo dogmaticky odmieta manželstvo a výchovu detí pre páry rovnakého pohlavia, napriek tomu, že veda na to objektívne nenachádza žiadny dôvod. Na jednej strane je dogmatická morálka a poslušnosť autorite, na druhej strane racionalita, výskumy, dôkazy. Rozumný človek by sa teda mal namiesto náboženstva pridŕžať vedy a postaviť sa za práva homosexuálnych rodín vychovávať deti.

Čítať ďalej...

Právo rodičov pochovať potratené dieťa – analýza

Ktorýkoľvek z rodičov má právo písomne požiadať zdravotnícke zariadenie o vydanie pozostatkov svojho potrateného dieťaťa. Rodič je oprávnený požiadať zdravotníka o poskytnutie tlačiva, ako aj o pomoc s jeho vyplnením. Zdravotnícke zariadenie má potom zákonnú povinnosť bezodkladne vydať pozostatky potrateného dieťaťa na pochovanie určenej pohrebnej službe.

Viac sa o tejto téme dočítate v analýze o práve rodičov pochovať potratené dieťa, v ktorej objasňujeme práva rodičov, povinnosti zdravotníkov, a nájdete v nej aj vzor žiadosti.

S účinnosťou od 1. januára 2020 má ošetrujúci zdravotnícky pracovník gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia povinnosť v rámci poučenia a informovaného súhlasu informovať rodičov o ich práve požiadať o vydanie pozostatkov na pochovanie v písomnej forme.

Čítať ďalej...

Pandorina skrinka registrovaných partnerstiev

Európsky súd pre ľudské práva; Zdroj: Flickr CC; https://www.flickr.com/photos/75487768@N04/9313242631/in/photolist-fbYNyP-f99xXz-fbYPi4-6J4tB6-hDZgNH-8hB52j-ehZhuY-a24vcX-9gKZ21-6G3aWc-5w7A3k-5Fm6LU-f8swYV-bF6cG4-5iBAxX-faRwBo-9Seiuf-f99xmD-drDgiD-6Z91eR-6r6Zb8-5z3Drb-5xoYag-f86Uiy-6pDzGG-5D6Qun-f8sxoD-5xbVH1-5i533d-5pnqNr-5zvfDV-e7v45t-fMWD7p-5ncBEv-5EqDsr-faRw8L-hGP9H2-9sd1s7-f7REsP-acXrPC-gTbCdG-3aR9B1-faaGui-fapUL3-fyYpRh-5xGiAX-eSKF6b-6d1Gi-j3hdyA-bqtyXq

Tento rok sa časopisu .týždeň podarilo slovenský záver uhorkovej sezóny nečakane poriadne okoreniť. Výroky Mariána Kuffu nanovo a s plnou silou rozvírili debatu okolo LGBT, ktorá zahŕňa aj otázku právnej úpravy statusu párov rovnakého pohlavia. Podobne sa aj prezidentovi Kiskovi úspešne podarilo zahájiť novú sezónu horúcou témou tým, že požiadal Ústavný súd o posúdenie súladu referendových otázok s ústavou. Hoci sa na Slovensku stále nájde dosť ľudí, ktorí odmietajú akúkoľvek právnu úpravu vzťahov medzi partnermi rovnakého pohlavia, pomaly stúpa počet tých, ktorí by nejakú tú formu právnej úpravy za určitých podmienok uvítali ...

Čítať ďalej...

Rodičia sa proti nevhodným publikáciám o sexuálnej výchove vedia brániť

Na školy sa tlačia rôzne publikácie o „sexuálnej výchove“.  Pre rodičov sme pripravili list, ktorým môžu požiadať riaditeľa školy, aby tieto publikácie nepoužíval.

Pripravovaná kurikulárna reforma prinesie do vzdelávania na školách množstvo zásadných zmien. Situáciu, kedy sa všetko mení, chcú využiť aj rôzne progresivistické kruhy, aby na školy zaviedli tzv. sexuálnu výchovu.

Hoci kurikulárna reforma ešte ani nebola schválená, a teda stále sa deti majú učiť predmet Výchova k manželstvu a rodičovstvu, už sa objavili nevhodné edukačné publikácie, ktoré sa tvária, ako keby chceli túto reformu uvádzať do praxe.

Čítať ďalej...

Prínos manželstva pre deti, manželov a spoločnosť

Text odznel ako príspevok na medzinárodnej konferencii "Rodina ako základný predpoklad pre obnovenie ekonomického rastu v Európe" zorganizovanej Pápežskou nadáciou Centesimus Annus Pro Pontifice 12. júna 2014 v Bratislave.

Na tejto konferencii odznelo viacero príspevkov, ktoré upozornili na dôležitosť manželstva. Mojou úlohou je teraz ukázať niekoľko čísiel, grafov a tabuliek, ktoré poukazujú na osobitný prínos manželstva pre deti, manželov i celú spoločnosť. Tieto štatistické dáta plne podporujú všetky teoretické úvahy o manželstve, ktoré tu dnes odzneli.

Čítať ďalej...

Prečo by Slovensko nemalo ratifikovať Istanbulský dohovor

Dňa 20. júna 2017 sa na Ministerstve spravodlivosti SR konal okrúhly stôl k problematike ratifikácie Istanbulského dohovoru, na ktorom odzneli príspevky za a proti ratifikácii. Príspevok proti ratifikácii dohovoru predniesol Patrik Daniška, prinášame ho v plnom znení.

Vážená pani ministerka, vážené dámy a páni,

žiaden medzinárodný dohovor o ľudských právach nevzbudil na Slovensku taký zásadný záujem, ale aj kontroverzie, ako práve Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor). Proti jeho ratifikácii sa organizovala občianska petícia, písali sa listy a výzvy, vrátane výzvy viac ako stovky slovenských občianskych organizácií, proti ratifikácii sa postavila cirkev a mnohí politici.

Dôvodom tohto odporu nie je odmietanie boja proti násiliu, a už vôbec nie boja proti násiliu na ženách. To čo nás dnes tu prítomných spája, čo máme verím všetci spoločné, je náš nesúhlas s násilím páchanom na ženách. Napriek tomu, časť z nás tento dohovor odmieta. Prečo?

Čítať ďalej...

Austrálska štúdia nič nedokazuje

Zdroj: Flickr CC; https://www.flickr.com/photos/62337512@N00/3462897583

Deti párov rovnakého pohlavia sú šťastnejšie. Tak znel titulok článku na stránke www.spuntik.zoznam.sk. Tento článok bol prebratý z washingtonpost.com a objavil sa aj tu a tu a tiež na facebooku Iniciatíva Inakosť - LGBT Slovakia.

Článok písal o výsledkoch štúdie výskumníkov z melbournskej univerzity v Austrálii. Tí dospeli k tomu, že deti žijúce s dvoma lesbami alebo gaymi sú na tom rovnako dobre prípadne lepšie ako ostatné austrálske deti, či už sa to týka zdravotného alebo psychického stavu.

Čítať ďalej...

Rodičia majú právo pochovať potratené dieťa

Strata nenarodeného dieťaťa bolí. Rodičia potrebujú čas, aby sa s ňou vyrovnali a najlepšie je, ak sa môžu vysmútiť, rovnako ako to robíme v prípade smrti akejkoľvek inej blízkej osoby. Dôležitou súčasťou smútenia a rozlúčky so zosnulým je pohreb. Aj v prípade nenarodeného dieťaťa je pohreb možný, a to aj vtedy, ak k potratu dôjde v nemocnici. Rodičia majú zákonom uznané právo požiadať o vydanie pozostatkov svojho nenarodeného dieťaťa za účelom pohrebu. ...

Čítať ďalej...

Estrela a Lunacek – ako hlasovali naši europoslanci

V sobotu 24. mája 2014 nás čakajú voľby do Európskeho parlamentu. V tomto texte prinášame informáciu o tom, ako hlasovali súčasní poslanci o dvoch dôležitých správach, a to o správe Estrela (dve hlasovania) a o správe Lunacek.

Čítať ďalej...

Návrhy Národného pochodu za život vo volebných programoch politických strán


Organizátori Národného pochodu za život pred konaním II. Národného pochodu za život v Bratislave odovzdali viacerým politickým stranám dokument s 30-timi konkrétnymi návrhmi na zlepšenie ochrany života a rodinnej politiky na Slovensku. Uvádzame prehľad, koľko z týchto návrhov jednotlivé strany zapracovali do svojich predvolebných programov. ...

Čítať ďalej...

Sú deti homosexuálnych rodičov iné?

Leto v Amerike bolo tento rok veľmi horúce. Prispel k tomu článok Marka Regnerusa, ktorý analyzuje  rozdiely medzi mladými dospelými ľuďmi vo veku 18-39 rokov vyrastajúcimi v rôznych typoch rodín. Zameriava sa najmä na porovnanie tradičných rodín s tými, v ktorých mal aspoň jeden z rodičov určité obdobie homosexuálny vzťah. A prečo to pozdvihnutie? Pretože výsledky sú pre tých druhých dosť nelichotivé. Začnime ale od začiatku ...

Čítať ďalej...

Sú katolíci menej empatickí?

predošlom článku som rozobral svoju hlavnú vnútornú motiváciu pre výskum, o ktorom je reč v tomto článku. Meral som totiž empatiu katolíkov a neveriacich, aby som zistil, či je v nej medzi týmito dvomi skupinami nejaký rozdiel. Prečo som meral katolíkov, to som už hádam vysvetlil dostatočne. Prečo však empatiu? Nuž, pretože to, čo podaktorí katolíkom vyčítali, nebolo nič iné než nedostatok empatie, akurát povedané – ironicky – neempatickým slovníkom. Paranoidná homofóbia, kléroteror, teokracia, rozdúchavanie kultúrnej vojny, stredoveká posadnutosť, zasievanie nenávisti… to sú iba veľmi nevyberané výrazy, za ktorými sa v skutočnosti skrýva obvinenie z nízkej empatie, resp. z nedostatku empatie.

Čítať ďalej...

Čo (ne)majú spoločné potraty a kriminalita?

V 90-tych rokoch minulého storočia sa stalo v USA niečo, čo takmer nik nečakal. Kým počas 70-tych a 80-tych rokov rástla kriminalita a množili sa predpovede o kataklizme, ktorá nastane v rokoch 90-tych, tie priniesli niečo neočakávané. Kriminalita napriek negatívnym očakávaniam začala klesať. A odborníci rôznych vedných oborov, sociológiou začínajúc a ekonómiou nekončiac, sa snažili vysvetliť prečo.

Čítať ďalej...

Nový výskum homosexuálnych domácností ukázal, že deťom sa najlepšie darí s mamou a otcom

Publikované výskumy, ktoré analyzujú dáta zo Štúdie nových rodinných štruktúr (NFSS – New Family Structures Study), ECLS (Dlhodobej štúdie ranného detstva – angl. Early Childhood Longitudinal Study), amerického sčítania ľudu (ACS), kanadského sčítania ľudu a teraz aj Národného zdravotného prieskumu (NHIS - National Health Interview Survey), prišli všetky v podstate na to isté, a síce, že najlepšie sa darí deťom, ktoré vyrastajú so zosobášenými otcom a matkou.

Čítať ďalej...

Demografické dôsledky legalizácie potratov

Po legalizácii potratov v roku 1958 nasledoval prudký nárast potratovosti na Slovensku. Kým v roku 1958 bolo vykonaných 12 383 umelých potratov, už o tri roky neskôr v roku 1961 to bol dvojnásobok – 24 244 potratov. To ukazuje, že liberalizácia nášho potratového zákona mala vplyv na rast potratov.

Čítať ďalej...

...a kde je otec?

Na portáli zena.sme.sk sa objavil článok s titulom „Tak trochu iné matky“. Pútavo napísaný článok má v čitateľovi vzbudiť súcit s lesbickými ženami, ktoré podstupujú telesne aj finančne zaťažujúcu tortúru umelého oplodnenia, len aby získali vytúžené dieťa. Po prečítaní tohto článku mi v hlave zostala rezonovať otázka. A kde je otec?

Čítať ďalej...

Potrat je zabitie človeka

Za posledných päťdesiat rokov bolo na Slovensku vykonaných viac ako 1 300 000 potratov. Rozmach tejto praxe súvisel najmä s legalizáciou potratov na žiadosť ženy. Aj keď je otázka legálnosti potratov veľmi dôležitá, jej riešenie závisí od zodpovedania otázky morálnej prípustnosti takéhoto skutku. Je rozhodnutie pre potrat, a jeho vykonanie, morálne ospravedlniteľné?

Čítať ďalej...

Mama aj otec sú dôležití. A najlepšie je, ak sú zosobášení.

Pohľad spoločnosti na rodinu sa mení, a ten aktuálny volá po pružnosti a empatii pri vnímaní, čo je rodina. Rodín v zmysle zosobášení mama a otec, ktorí vychovávajú svoje deti, je čím ďalej tým menej a narastá počet rodín s nevlastnými rodičmi a súrodencami, kde dospelí buď sú alebo nie sú zosobášení. A nejedná sa len o rodičov rôzneho pohlavia, ale pribúdajú aj rodiny, kde deti vychovávajú dve ženy alebo dvaja muži.

Čítať ďalej...