Žiadam zasielať HFI správy

Pripomienky k školským predpisom 2

Dňa 17. 3. 2021 sme podali zásadné pripomienky proti novele školských predpisov. Kritizovali sme v nich transgender ustanovenia a manipulácie so schvaľovaním učebníc.

TEXT PRIPOMIENOK:

Navrhujeme vypustiť transgender požiadavku na vydávanie náhradných dokladov o získanom vzdelaní so zmenenými údajmi, konkrétne navrhujeme z článku I. vypustiť body 52 a 54.

Odôvodnenie: LGBT skupiny už dlhšiu dobu požadujú, aby z historických dokladov o absolvovaní školy nebolo možné zistiť skutočné pohlavie osoby, ktorá si nechala zapísať zmenu pohlavia. Takúto legislatívnu zmenu považujeme za škodlivú a nebezpečnú...

Čítať ďalej...

Pripomienka k Návrhu Nariadenia EÚ, ktorým sa má zriadiť sieť podporujúca asistovanú reprodukciu

Názov materiálu: LPEU/2020/688 COM(2020)726 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zmene nariadenia (ES) č. 851/2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Pripomienka HFI zo dňa 11. februára 2021

Navrhujeme vypustiť medicínsky asistovanú reprodukciu z návrhu na vznik novej „siete služieb členských štátov podporujúcich transfúziu, transplantáciu a medicínsky asistovanú reprodukciu“.

Čítať ďalej...

Novely zdravotníckych predpisov

30. augusta 2017 sme pripomienkovali návrh noviel viacerých zdravotníckych predpisov (LP/2017/610). Šlo o dva okruhy pripomienok, a to o zlepšenie štatistického zisťovania v prípade žiadosti o umelý potrat, a tiež o zlepšenie praxe prepravy a obhliadok mŕtvych tiel.

Čítať ďalej...

Hromadné pripomienky k školským predpisom

Ministerstvo školstva vychádza v ústrety LGBT aktivistom. Chce, aby školy spätne vydávali transgender osobám pozmenené potvrdenia o skončení školy, čo skomplikuje dostupnosť informácie o ich skutočnom pohlaví aj v situáciách, kedy je potrebné ho poznať (lekári, niektoré vysoké školy, zamestnávatelia, internáty, a podobne.)

Ministerstvo tiež chce zaviesť princíp tzv. inkluzívneho vzdelávania a rešpektovania rozmanitosti, hoci tieto pojmy nedefinuje a v zahraničí sú často podkladom pre tlak na akceptovanie transgenderizmu detí v školách.

Chce zrušiť experimentálne overenie alternatívnych programov, ktoré v reálnom živote môžu mať nízku kvalitu, alebo môžu byť ovplyvnené sektami či ideológiou.

Chce liberalizovať trh s učebnicami, v dôsledku ktorého bude hroziť, že sa na školy v oveľa väčšej miere dostanú ideologicky podfarbené materiály, ktoré budú automaticky financované z verejných peňazí.

Čítať ďalej...

Návrhy na zmenu zoznamu zdravotných výkonov

14. augusta 2017 sme podali nasledovné podnety k tvorbe nového zoznamu zdravotných výkonov (PI/2017/151).

1. Z verejného poistenia sú dnes hradené aj viaceré eticky sporné zákroky, ktorých cieľom je ničenie ľudí v raných štádiách vývoja (umelé prerušenie tehotenstva), prípadne smrť ľudí je ich súčasťou (umelé oplodnenie), alebo ich cieľom je dočasné či trvalé poškodenie fyziologických funkcií človeka, najmä reprodukčnej funkcie (antikoncepcia, vrátane IUT, sterilizácia)...

Čítať ďalej...

Pripomienky HFI k Celoštátnej stratégii rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí

Názov materiálu: LP/2020/668 Celoštátna stratégia rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020-2025 a Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025

Pripomienky vzniesli aj iné subjekty, vrátane Ministerstva zdravotníctva SR, Konferencie biskupov Slovenska, Aliancie za rodinu, a ďalšie. Dostupné sú tu.

Pripomienky HFI zo dňa 20. 1. 2021 (pripomienky sú zásadné, s výnimkou pripomienok 4, 16, 36, 48, 52, 53, 56, 58):

PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII

1. Materiál trpí zásadnými nedostatkami, ktoré si vyžadujú rozsiahlu zmenu. Ide najmä o zúžený pohľad na tému rovnosti mužov a žien, ktorý sa sústredí takmer výhradne na materialistické hľadisko a ukazovatele rovnosti. Materiál nedostatočne zohľadňuje prirodzené rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré sú výsledkom tak biologických, ako aj psychických rozdielov medzi mužmi a ženami. Materiál tak vidí nerovnosť aj tam, kde dochádza k prirodzeným rozdielom medzi mužmi a ženami. Materiál nedostatočne zohľadňuje záujem dieťaťa tam, kde by mal byť tento záujem prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní o veciach, ktoré sa týkajú neplnoletých detí. Materiál si tiež uzurpuje kompetenciu vstupovať do súkromného života a vzťahov ľudí a ovplyvňovať komplexné otázky (ako sú domnelé stereotypy, očakávané správanie jednotlivcov a pod.), ktoré neprináležia štátu...

Čítať ďalej...

Pripomienky k zákonu o ochrane a podpore obetí trestných činov

1. augusta 2017 sme zaslali pripomienky k návrhu Zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (LP/2017/551).

Pripomienky č. 1, 3 a 4 sú zásadné.

Pripomienka č. 1
V § 2 písm. c) bod 5 navrhujeme vypustiť slovo „rodu“.

Odôvodnenie:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV (ďalej len „smernica“) opakovane používa pojem „rod“ vo význame „gender“, teda v súvislosti s pohlavím. Sme proti tomu, aby sa do navrhovaného zákona zavádzal pojem „rod“, ktorý by sa vnímal v tomto význame...

Čítať ďalej...

Pripomienky HFI k novele ústavy

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predložila návrh novely ústavy, podľa ktorej sa majú meniť viaceré ustanovenia upravujúce oblasť justície. Materiál obsahuje viaceré problémové zmeny, najmä navrhuje posilnenie prezidenta (prezidentky) na úkor parlamentu pri výbere ústavných sudcov,  posilnenie pozície ombudsmanky pred ústavným súdom a koncentráciu veľkej politickej moci v rukách jediného súdu, ktorý sa má ešte len zriadiť, pričom nie je jasné, ako budú do neho sudcovia vyberaní. Voči týmto návrhom vznášame zásadné pripomienky.

Problém vnímame v dvoch rovinách – v politickej a právnej.

Politická rovina spočíva v tom, že ministerka spravodlivosti, prezidentka i ombudsmanka sú si ideologicky blízke, presadzujú LGBTI politickú agendu, umelé potraty a gender ideológiu. Ich vzájomné posilňovanie si kompetencií môže mať negatívny vplyv na ústavný súd a celú justíciu.

Právna rovina spočíva v tom, že v parlamentnej forme vlády (akú máme na Slovensku) by mal byť výber ústavných sudcov primárne v kompetencii parlamentu, ktorý je hlavný a najlepší reprezentant vôle ľudu. Predložená novela výrazne oslabuje pozíciu parlamentu a protežuje postavenie prezidenta, a to až do tej miery, že prezident by za istých okolností mohol vybrať ústavných sudcov sám, bez protiváhy parlamentu.

Pripomienky je možné podporiť tu: https://www.citizengo.org/sk/181375-hromadne-pripomienky-k-justicnej-novele-ustavy-sr


Čítať ďalej...

Odloženie ratifikácie Istanbulského dohovoru

24. júla 2017 sme podali pripomienku k návrhu ministerstva spravodlivosti na odloženie ratifikácie Istanbulského dohovoru na neurčito, v ktorej sme navrhli úplné zastavenie tohto procesu. (LP/2017/549)

Čítať ďalej...

Pripomienky HFI k poslaneckému návrhu na zlepšenie poučenia pred potratom

Názov materiálu: LP/2019/811 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Magdalény Kuciáňovej a Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1729)

Link na materiál: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-811

Pripomienky boli podané dňa 18. 11. 2019

Všetky pripomienky sú zásadné.

Čítať ďalej...

Pripomienkovanie novely zákona o sociálnych službách

18. júla sme pripomienkovali návrh novely zákona o sociálnych službách (LP/2017/495). Tu nájdete naše pripomienky. Všetky pripomienky sú zásadné.

Pripomienka č. 1
V § 2 ods. 2 navrhujeme doplniť nové písm. i) nasledovného znenia: „i) z dôvodu tehotenstva a osamelého rodičovstva.“ V § 29 ods. 1, 2 a 3 sa vo všetkých prípadoch za slová „podľa § 2 ods. 2 písm. g)“ dopĺňa „a i)“.

Odôvodnenie: Zákon o sociálnych službách vo svojom znení účinnom do 31. 12. 2013 obsahoval výslovnú zmienku o tom, že v zariadení núdzového bývania sa môže poskytovať sociálna služba, okrem iných, aj osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi. Novelou č. 485/2013 Z.z. sa výslovná zmienka o týchto kategóriách osôb zo zákona vypustili. Dnešný stav je taký, že mnohé tehotné matky, alebo matky po určitú dobu po pôrode dieťaťa potrebujú sociálnu službu...

Čítať ďalej...

Zastavte verejné financovanie umelého oplodnenia - hromadná pripomienka

Zásadná hromadná pripomienka Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

Dňa 25. marca 2019 sme pripravili hromadnú pripomienku, ktorej cieľom je zastaviť financovanie umelého oplodnenia. Pripomienku je možné podporiť tu: https://citizengo.org/sk/169540-zastavte-verejne-financovanie-umeleho-oplodnenia

Ministerstvo zdravotníctva sa chystá upraviť niektoré ustanovenia týkajúce regulácie cien v oblasti zdravotníctva. V tej súvislosti navrhujeme, aby sa z verejného zdravotného poistenia prestalo preplácať umelé oplodnenie, dnes sa totiž z poistenia preplácajú tri cykly umelého oplodnenia. Dôvodov je viacero:

Čítať ďalej...

Na Slovensku aj v Čechách sa zlepšili zákony o pochovaní potratených detí

Na Slovensku začíname informovať rodičov o práve pochovať potratené dieťa. V Čechách už žiadne dieťa neskončí v spaľovni odpadov.

Čítať ďalej...

Hromadné pripomienky k novele zákona o pohrebníctve


Pozostatky potratených detí dnes nemocnice spaľujú v spaľovni odpadov. Túto nehumánnu prax treba zastaviť. Pripomienkami žiadame, aby sa zabezpečilo dôstojné zaobchádzanie aj s pozostatkami potratených detí, a to najmä:

  • - aby tieto detičky nekončili v spaľovni odpadov, ale boli riadne pochované kremáciou a uložením popola na pohrebisku a
  • - aby sa zjednodušil proces pohrebu pre rodičov, ktorí chcú svoje dieťa pochovať sami.

Čítať ďalej...

Pripomienky k Národnému programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020

Dňa 9. júna 2017 sme podali nasledovné pripomienky k Národnému programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020 (LP/2017/408):

Pripomienky č. 1, 2, 3, 6 a 7 sú zásadné.

Čítať ďalej...

Pripomienky k zmenám Slovenského národného strediska pre ľudské práva

19. októbra 2018 sme zaslali zásadné pripomienky k materiálu LP/2018/656 - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/656

Predložený materiál má podľa nás viacero nedostatkov. Dáva priestor stredisku, aby nevhodne (a v niektorých prípadoch aj protiústavne) vstupovalo do deľby moci v štáte a do procesov tvorby legislatívy. Pripomienkovali sme zloženie rady a proces jej kreovania, pretože sa obávame zneužitia tejto inštitúcie. Navrhli sme, aby stredisko nemohlo byť financované finančnými a lobistickými skupinami a oligarchami (filantropmi). 
Stredisko by nemalo byť ďalšou inštitúciou, ktorá zneužíva tému ľudských práv na šírenie ideologickej politickej agendy, LGBT, pro-choice, ani žiadnej inej.

Čítať ďalej...

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2017 – pripomienky HFI

Dňa 12. apríla 2017 sme podali nasledovné pripomienky k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky 2017:

Všetky pripomienky sú zásadné.

Čítať ďalej...

Právna úprava umelého oplodnenia

Ak by som mal charakterizovať právnu úpravu umelého oplodnenia na Slovensku, asi najlepšia odpoveď by bola, že je chaotická, zastaraná, nedostatočná a centrá asistovanej reprodukcie sa ňou aj tak neriadia. Veď posúďte sami....

Čítať ďalej...

Pripomienky k návrhu transplantačného zákona

Ministerstvo zdravotníctva predložilo dňa 7. júna 2016 do medzirezortného pripomienkového konania návrh Zákona o odberoch a transplantáciách orgánov, tkanív a buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon). Tento materiál sa dotýka aj niektorých citlivých bioetických tém, ako napríklad embryonálnych kmeňových buniek či umelého oplodnenia. Navrhli sme preto niekoľko zmien tohto zákona, ktoré sme ministerstvu zaslali dňa 15. júna 2016. Tu je zoznam našich pripomienok...

Čítať ďalej...