Žiadam zasielať HFI správy

Novely zdravotníckych predpisov

30. augusta 2017 sme pripomienkovali návrh noviel viacerých zdravotníckych predpisov (LP/2017/610). Šlo o dva okruhy pripomienok, a to o zlepšenie štatistického zisťovania v prípade žiadosti o umelý potrat, a tiež o zlepšenie praxe prepravy a obhliadok mŕtvych tiel.

Pripomienka č. 1:

Článok XIII bod 30 navrhujeme preformulovať nasledovným spôsobom: V prílohe č. 3 piatom bode písm. a) sa slová „rodinný stav“ nahrádzajú slovami „rodinný a obdobný stav“, slová „ekonomická aktivita“ sa nahrádzajú slovami „pracovný stav“, slová „vnútromaternicová antikoncepcia“ sa nahrádzajú slovami „používanie metód antikoncepcie v čase otehotnenia“, za slová „používanie metód antikoncepcie v čase otehotnenia“ sa vkladajú slová „spôsob vzniku súčasného tehotenstva“ a za slová „údaje o terajšom druhu potratu vrátane indikácie (diagnóza), ktorá je zdravotným dôvodom na vykonanie umelého prerušenia tehotenstva“ sa vkladajú slová „údaje o iných ako zdravotných dôvodoch na vykonanie umelého prerušenia tehotenstva, údaje o informovaní otca dieťaťa“.

Odôvodnenie:

1. Rodinný a obdobný stav: Okrem rodinného stavu je dôležité zisťovať aj údaje o obdobnom vzťahu, najmä či tehotná matka, ktorá je žiadateľkou o umelé prerušenie tehotenstva, žije osamelo, alebo s partnerom, prípadne s inými osobami v spoločnej domácnosti. Takýto údaj je cennou informáciou o žiadateľkách o umelé prerušenie tehotenstva, najmä pre možné nastavenie ďalších foriem pomoci v tehotenstve.

V aktuálnom formulári „Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu“ sa ako jedna z možností rodinného stavu uvádza aj 5 – registrované partnerstvo. Slovenská republika však neuznáva registrované partnerstvá, a tento pojem je potenciálne zmätočný, keďže niektorí ľudia si ho môžu zameniť s inštitútmi domácnosť, alebo blízke osoby podľa §§ 115 až 117 Občianskeho zákonníka. Údaj o registrovanom by sa nemal zhromažďovať.

Príslušnej kolónke Rodinný a obdobný stav vo formulári žiadosti o UPT by sa potom nachádzali nasledovné možnosti:

0 – nezistený,
1 – slobodná, žijúca osamelo,
2 – slobodná, žijúca s partnerom,
3 – slobodná, žijúca s inými osobami v spoločnej domácnosti,
4 – rozvedená,
5 – vdova.

Otázku osamelosti je prípadne možné zisťovať aj v samostatnej kolónke, prípadne začať so zisťovaním tejto otázky aj bez zmeny zákona, čisto na základe zmeny tlačiva žiadosti o UPT a hlásenia potratu.

2. Vnútromaternicová a iná antikoncepcia. Otázka používania antikoncepcie by sa nemala obmedzovať len na vnútomaternicovú antikoncepciu. Ako vyplýva z výskumov tejto problematiky, mnohé ženy otehotnejú pri používaní kondómu, hormonálnej antikoncepcie a iných foriem antikoncepcie. Z  článku doktora Jamesa Trussella "Contraceptive failure in the United States", ktorý je dostupný na https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3638209/pdf/nihms458000.pdf vyplýva, že prakticky všetky formy antikoncepcie majú určitú formu zlyhania. Ak hovoríme o kondómoch, pri ich typickom používaní otehotnie počas prvého roka používania kondómu 18% žien. V prípade typického používania hormonálnej antikoncepcie otehotnie počas prvého roka 9% žien. Tento výskum je podporený aj inými formami výskumu, ktoré sa robia na vzorke žien, ktoré šli na umelý potrat, pričom sa zisťuje, koľko z nich používalo nejakú formu antikoncepcie (najčastejšie kondóm alebo hormonálne tablety) v čase, keď otehotneli. Z takýchto výskumov z viacerých krajín vyplýva, že väčšina žien otehotnela v čase, keď používali antikoncepciu. (Viac o tomto type výskumu a jeho záveroch tu: https://www.hfi.sk/blog/patrik-daniska/237-antikoncepcia-nedokaze-zabranit-nezelanemu-tehotenstvu). Ide o veľmi dôležitý fenomén, ktorý na Slovensku nie je zmapovaný. Môže byť dôležitým vodítkom pre edukáciu verejnosti  o pravdepodobnosti vzniku tehotenstva pri používaní jednotlivých metód antikoncepcie. Na účely štatistického zistenia tohto javu preto navrhujeme v kolónke Používanie metód antikoncepcie v čase otehotnenia zisťovať nasledovné údaje:

0 – nezistené,
1 – žiadna metóda,
2 – vnútromaternicová antikoncepcia,
3 – kondóm,
4 – hormonálna antikoncepcia,
5 – postkoitálne prípravky,
6 – ženská sterilizácia,
7 – mužská sterilizácia,
8 – prirodzené metódy plánovania rodičovstva (teplotné, hlienové a symptotermálne metódy),
9 – prerušovaná súlož,
10 - iná metóda.

3. Údaje o iných ako zdravotných dôvodoch na vykonanie umelého prerušenia tehotenstva. Špecializované organizácie, ktoré poskytujú pomoc a poradenstvo tehotným matkám riešia širokú škálu problémov, ktoré pre ktoré tieto matky zvažujú podstúpenie umelého potratu. Napriek zostávajú tieto príčiny pre umelý potrat (iné ako zdravotné) na Slovensku do veľkej miery neznáme. Ich spoznanie nám umožní lepšie reagovať na skutočné potreby žien zvažujúcich umelý potrat. Preto navrhujeme, aby sa vo formulári žiadosti o umelé prerušenie tehotenstva v novovytvorenej časti Údaje o iných ako zdravotných dôvodoch na vykonanie umelého prerušenia tehotenstva, zisťovali aj nasledovné údaje:  

0 – nezistené
1 – hmotná núdza
2 – iná zlá ekonomická alebo sociálna situácia
3 – ohrozenie kariéry
4 – potreba pokračovať v štúdiu
5 – nepripravenosť byť matkou
6 – rozchod alebo iné problémy v partnerskom vzťahu
7 – tehotenstvo je následkom trestného činu (znásilnenie, incest)
8 – odporúčanie alebo nátlak zo strany iných ľudí
9 – narušenie psychickej rovnováhy
10 - neželané pohlavie dieťaťa
11 – Iné __________________________.

V prípade uvedenia iné je potrebné slovami rozpísať o aký dôvod sa jedná.

4. Údaje o informovaní otca dieťaťa.V tejto novej navrhovanej kolónke by sa zisťoval údaj, či matka dieťaťa informovala otca dieťaťa o spontánnom alebo umelom potrate. Takýto údaj je dôležitý z hľadiska zistenia, či druhý rodič dieťaťa, ktoré zomrelo spontánnym spôsobom, ale najmä ktoré má byť usmrtené umelým potratom, bol o tejto skutočnosti informovaný.

Pripomienka č. 2

K čl. VII, bod 14, k novému §47b navrhujeme vložiť odsek 7, ktorý znie (7) V prípade medzinárodnej prepravy mŕtvych tiel cez územie Slovenskej republiky alebo na územie Slovenskej republiky za iným účelom ako pochovaním, je obhliadajúci lekár podľa odseku 4 oprávnený vyžiadať si od prepravcu pas pre mŕtvolu alebo obdobný dokument, ak má pochybnosti o existencii týchto dokladov alebo na základe podnetu. V prípade absencie dokumentov k mŕtvemu telu oznámi túto skutočnosť policajnému orgánu.

Odôvodnenie: Podporujeme identickú pripomienku Konferencie biskupov a stotožňujeme sa s nej znením i odôvodnením.

Pripomienka č. 3

K čl. VII, bod 9, k § 18 ods. 1 navrhujeme vložiť písmeno u) ktoré znie: u) vydáva povolenie pre prípad medzinárodnej prepravy mŕtvych tiel, ktoré sa prepravujú na územie Slovenskej republiky za iným účelom ako pochovaním a to na základe predložených dokladov preukazujúcich meno a priezvisko, dátum úmrtia, miesto úmrtia, dátum narodenia, miesto narodenia, štátne občianstvo a pohlavie.

Odôvodnenie: Podporujeme identickú pripomienku Konferencie biskupov a stotožňujeme sa s nej znením i odôvodnením.