Žiadam zasielať HFI správy

O nás

Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku je občianske združenie, ktorého cieľom je najmä:

 • podpora a ochrana základných ľudských práv a slobôd,
 • podpora a ochrana rodiny založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy,
 • ochrana náboženskej slobody, slobody svedomia a práv rodičov na výchovu svojich detí.

Za týmto účelom Inštitút vyvíja najmä nasledovné činnosti:

 • analyzuje úroveň ochrany a dodržiavania základných ľudských práv a stav rodinnej politiky,
 • navrhuje riešenia pre zlepšenie ochrany ľudských práv a postavenia rodiny v spoločnosti,
 • vstupuje do legislatívneho procesu a ovplyvňuje zákonodarnú a výkonnú moc,
 • poskytuje odbornú pomoc v sporoch o ochranu ľudských práv,
 • organizuje semináre, školenia, vzdelávacie programy, konferencie a verejné zhromaždenia,
 • ovplyvňuje verejnú mienku, 
 • vykonáva publikačnú činnosť a šíri výsledky vedecko-výskumnej činnosti,
 • vykonáva iné činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi Inštitútu.

Ľudia

Patrik DaniškaPatrik Daniška je ženatý, má tri deti, žije v Rovinke pri Bratislave. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského, pôsobí v oblasti advokácie. Bol zakladajúcim členom občianskeho združenia Fórum života, je zakladateľom a predsedom Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku. Svoje články publikuje v revue Impulz, zastolom.sk, Postoj.sk, a iné.
 
Katarína DaniškováKatarína Danišková je vydatá, má tri deti, žije v Rovinke pri Bratislave. Vyštudovala Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a aktuálne je na materskej dovolenke. Je zakladateľkou a riaditeľkou Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku.
 
Juraj Šúst vyštudoval filozofiu na Trnavskej Univerzite. Je predsedom Spoločenstva Ladislava Hanusa a pôsobí v Kolégiu Antona Neuwirtha, kde vedie semináre o kresťanskej kultúre a morálnej filozofii. Je ženatý, má tri deti a žije v Ivanke pri Dunaji.
 
Šimon Hudák vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského, žije v Bratislave a pracuje v oblasti advokácie. Je členom Spoločenstva Ladislava Hanusa a spolupracovníkom Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku.
 
Zuzana Brixová študovala právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave a na KU Leuven v Belgicku. Absolvovala stáže v Európskom parlamente a Helsinskom výbore pre ľudské práva vo Varšave. Pracovala v ľudskoprávnej organizácii ADF International v Bruseli a pôsobí na oddelení legislatívy a európskych záležitostí Konferencie biskupov Slovenska. Je vydatá a má jedno dieťa.
 
Jakub Lipták študoval sociológiu na Filozofickej fakulte UK a kognitívnu vedu na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Je členom Spoločenstva Ladislava Hanusa a spolupracovníkom Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku.

Výročné správy

Výročná správa HFI za rok 2017

Výročná správa HFI za rok 2016

Výročná správa HFI za rok 2015

Výročná správa HFI za rok 2014

Výročná správa HFI za rok 2013

Výročná správa HFI za rok 2012