Žiadam zasielať HFI správy

Pripomienky k návrhu na zriadenie Rady vlády SR pre rodinu a demografický vývoj

Dňa 13. 8. 2021 sme podali zásadné pripomienky k návrhu zriadiť Radu vlády SR pre rodinu a demografický vývoj. Samotnú myšlienku zriadenia rady veľmi vítame. Avšak ak má táto rada priniesť obnovu rodín a demografie na Slovensku, musí sa naozaj v prvom rade sústrediť na komplexnú podporu rodinných hodnôt, rodiny a manželstva (zmienka o manželstve sa napr. v celom dokumente nenachádza ani raz). Navrhli sme preto, aby prvoradým poslaním rady bolo navrhovať riešenia na podporu rodinných hodnôt, pôrodnosti, plnenia funkcií rodiny a ochranu manželstva a rodiny.
Kritizovali sme tiež myšlienku, aby sa rada venovala podpore migrácie
, pretože má veľa problémov a podpora migrácie je rezignáciou na robenie rodinnej politiky.
Navrhli sme tiež, aby členmi rady boli aj zástupcovia cirkví.

TEXT PRIPOMIENOK:

1. Vo Vlastnom materiáli, časť odôvodnenie a v Doložke vybraných vplyvov bode 2. navrhujeme preformulovať text „podpora pôrodnosti a migrácie “ na „podpora rodiny a pôrodnosti“.

Odôvodnenie: Rada vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj (ďalej aj „rada“) by sa nemala zameriavať na podporu migrácie. Migrácia je neželaný fenomén, kvôli ktorému Slovenská republika prichádza o množstvo mladých ľudí, ktorí odchádzajú do zahraničia za lepším zárobkom, pričom odchádzajú od svojich rodín a svoj pracovný prínos prenášajú do cudzej krajiny. Podobný principiálny problém je aj v prípade migrácie do Slovenskej republiky, kedy často mladí ľudia opúšťajú svoje domovy a rodiny, a v krajinách odkiaľ pochádzajú budú chýbať. Tento neželaný jav by Slovenská republika nemala podporovať. Okrem toho rozsiahlou migráciou, najmä z moslimských krajín a iných krajín, ktoré sú nám kultúrne vzdialené, dochádza k vytváraniu get a nových oblastí v Európe, v ktorých dochádza k stretu medzi odlišnými kultúrami, ktoré ako vidíme na skúsenosti zo západnej Európy spôsobujú zásadné problémy.

Podpora migrácie s cieľom udržania demografie je rezignáciou na rodinnú politiku, pretože akceptuje, že náš národ sa nedokáže reprodukovať. Politika štátu by takýto jav nemala akceptovať, ale naopak byť aktívna v pro-rodinnej politike.

Vzhľadom na zameranie rady nepovažujeme za vhodné, aby sa rada venovala téme podpory migrácie a v plnej miere sa sústredila na podporu rodiny a pôrodnosti našich obyvateľov.

2. V čl. 2 ods. 2 návrhu štatútu rady navrhujeme za slová „za účelom dosiahnutia“ doplniť slová „plnenia funkcií rodiny,“.

Odôvodnenie: Z vety o poslaní rady (druhá veta čl. 2 ods. 2) vypadla zmienka o podpore rodine, a dve vymenované oblasti záujmu sa venujú len demografii. Preto navrhujeme doplniť, aby jedným z poslaní rady bolo aj navrhovať riešenia za účelom dosiahnutia plnenia funkcií rodiny ako takých, teda aj iných, ako len reprodukčnej funkcie. Medzi tieto funkcie  patrí výchovná funkcia (riadna výchova detí), ekonomická funkcia, sociálne zabezpečenie členov rodiny, starostlivosť o zdravie svojich členov a pod., ktorým by rada mala taktiež venovať pozornosť.

3. V článku 3 ods. 2 štatútu navrhujeme na prvé miesto medzi pôsobnosti rady doplniť odrážku s nasledovným textom: „a) navrhuje riešenia na podporu rodinných hodnôt, pôrodnosti, plnenia funkcií rodiny a ochranu manželstva a rodiny,“.

Odôvodnenie: Asi najdôležitejším poslaním rady by malo byť to, že bude prichádzať s návrhmi na podporu rodinných hodnôt v slovenskej spoločnosti. Práve rodinné hodnoty sú to, čo pomáha ľuďom, aby vstúpili do manželstva, vytrvali v ňom, mali deti, riadne ich vychovali a zabezpečovali aj starostlivosť o starých a iných členov rodiny, ktorí sú na ňu odkázaní. Ďalším dôležitým parciálnym cieľom je zaiste podpora pôrodnosti, vrátane podpory plodnosti (ktorá neustále klesá), ale aj toho, aby ľudia vstupovali do manželstva v dostatočne mladom veku a boli ochotní prijať väčší počet detí. Z navrhovaného textu by sme ešte upriamili pozornosť na podporu manželstva, ktoré požaduje aj naša ústava, avšak do celého textu materiálu sa slovo manželstvo zatiaľ nedostalo. Pritom ako správne hovorí zákon o rodine: „Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti.“ Prínos rady vnímame najmä v tom, že bude nástrojom na to, aby pomohlo rozvíjať rodinné a manželské hodnoty na Slovensku a prispeje k tomu, aby si rodiny dokázali plniť všetky svoje funkcie.

4. V článku 3 ods. 2 štatútu v doterajšom písm. f) navrhujeme za slová „dôležitých pre koncepčnú prácu v oblasti“ doplniť slová „rodinnej politiky a“.

Odôvodnenie: Prehodnocovanie zdrojov štatistických informácií by sa malo týkať aj oblasti rodinnej politiky, nie len demografického vývoja.

5. V článku 4 ods. 4 písm. q) štatútu navrhujeme na začiatku doplniť slová „cirkví a“.

Odôvodnenie: Cirkev je veľmi dôležitá pri ochrane rodín, a to nielen svojou praktickou činnosťou a starostlivosťou o rodiny, ale aj svojím učením a morálnym vplyvom na spoločnosť. Medzi členmi rady by zaiste mali byť aj zástupcovia registrovaných cirkví na Slovensku, prinajmenšom tých najväčších. Navrhujeme tiež zvážiť, či nebude vhodnejšie, aby zástupcovia cirkví boli uvedený v samostatnej odrážke článku 4 ods. 4.

Všetky pripomienky sú zásadné.

------------------------------------- 

Názov materiálu: LP/2021/403 Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj

Link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/403

Všetky pripomienky sú dostupné tu.