Žiadam zasielať HFI správy

Pripomienky k návrhu zákona o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách

Dňa 16. 8. 2021 sme podali zásadné pripomienky proti návrhu zákona o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách, akejsi alternatíve k jasliam a škôlkam. Kritizovali sme najmä to, že tieto skupiny majú vznikať už od jedného roku veku, čo podporí odkladanie do inštitúcie maličkých detí, pre ktoré by bolo najlepšie zostať pri mame.

TEXT PRIPOMIENOK:

1. Zákon môže zásadným spôsobom zasiahnuť do slobôd občanov.

Odôvodnenie: Zadefinovanie pojmu služba v § 2 je veľmi široké. Aj au-pair či obdobné služba, priateľská výpomoc, letné tábory, či dokonca stará mama, ktorá opatruje a stará sa o skupinu detí v stanovenom veku, napĺňa definíciu služby, tak ako je naformulovaná v § 2. Obzvlášť problémové sú v tejto súvislosti ustanovenia § 17 ods. 1 a § 18 od. 1, ktoré zakazujú poskytovanie služby bez oprávnenia, a sú na ne naviazané aj sankcie. Ak by v praxi nedošlo k výrazne zužujúcej aplikácii zákona, resp. inak povedané k nerešpektovaniu textu zákona, priestupku by sa dopustila veľmi široká skupina osôb, ktoré opatrujú a starajú sa o skupinu detí v stanovenom veku.

2. V § 2 navrhujeme slová „od jedného roku veku“ nahradiť slovami „od troch rokov veku“.

Odôvodnenie: Pre dieťa do troch rokov veku je potrebná osobná starostlivosť matky. Je dôležitá pre vytvorenie bezpečnej vzťahovej väzby, ktorá je základom do zdravého emočného života človeka. Odkladanie detí do jaslí, rovnako ako ich odkladanie do zariadenia poskytujúceho služby starostlivosti o deti v detských skupinách vo veku do troch rokov dieťaťa je v rozpore s najlepším záujmom dieťaťa. I dôvodová správa k zákonu uvádza, že jej cieľom je umožniť rodičom sa „rýchlejšie zaradiť späť na trh práce“. Rodinná politika však nemá sledovať v prvom rade ekonomické záujmy spoločnosti spočívajúce v maximalizácii výroby a platenia daní. Zodpovedná rodinná politika štátu musí v prvom rade sledovať záujem dieťaťa na osobnej starostlivosti matky aspoň prvé tri roky jeho života, a preto by sa mala vyhnúť akejkoľvek forme podpory odtŕhania detí do troch rokov veku od matky.

Tu by sme tiež chceli upozorniť, že dôvodová správa opomína tento negatívny vplyv na rodinu.

3. V § 2 navrhujeme slová „do začatia plnenia povinného predprimárneho vzdelávania“ nahradiť slovami „do začiatku povinnej školskej dochádzky“.  

Odôvodnenie: Právna úprava povinnej škôlky predpokladá, že rodičia budú môcť dieťa z tejto povinnej formy inštitucionálnej formy starostlivosti vyňať pomerne jednoducho. Je preto namieste očakávať, že to aj viacerí rodičia využijú. Súčasne môže nastať situácia, že v určitej miere budú mať záujem využiť služby starostlivosti o deti v detských skupinách, avšak kvôli aktuálnemu stanoveniu horného stropu ich títo rodičia nebudú môcť využiť.

4. V § 11 ods. 3 písm. c) navrhujeme vypustiť text „alebo menej ako 13 a  zároveň aspoň jedno dieťa je mladšie ako 2 roky veku.“

Odôvodenie: navrhovaná zmena súvisí s našim návrhom zvýšiť spodnú hranicu veku dieťaťa pre nástup do tejto inštitucionalizovanej formy starostlivosti z jedného na tri roky. Ak by k nami navrhovanej zmene došlo, uvedené ustanovenie by bolo obsolétne.

Pripomienky 1 až 3 sú zásadné.

-------------------------------------

Názov materiálu: LP/2021/436 návrh skupiny poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 572)

Link na MPK: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/436

 

Obdobné pripomienky vzniesla aj Konferencia biskupov Slovenska, všetky pripomienky sú dostupné tu.