Žiadam zasielať HFI správy

Pripomienky HFI k Celoštátnej stratégii rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí

Názov materiálu: LP/2020/668 Celoštátna stratégia rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020-2025 a Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025

Pripomienky vzniesli aj iné subjekty, vrátane Ministerstva zdravotníctva SR, Konferencie biskupov Slovenska, Aliancie za rodinu, a ďalšie. Dostupné sú tu.

Pripomienky HFI zo dňa 20. 1. 2021 (pripomienky sú zásadné, s výnimkou pripomienok 4, 16, 36, 48, 52, 53, 56, 58):

 

PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII

1. Materiál trpí zásadnými nedostatkami, ktoré si vyžadujú rozsiahlu zmenu. Ide najmä o zúžený pohľad na tému rovnosti mužov a žien, ktorý sa sústredí takmer výhradne na materialistické hľadisko a ukazovatele rovnosti. Materiál nedostatočne zohľadňuje prirodzené rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré sú výsledkom tak biologických, ako aj psychických rozdielov medzi mužmi a ženami. Materiál tak vidí nerovnosť aj tam, kde dochádza k prirodzeným rozdielom medzi mužmi a ženami. Materiál nedostatočne zohľadňuje záujem dieťaťa tam, kde by mal byť tento záujem prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní o veciach, ktoré sa týkajú neplnoletých detí. Materiál si tiež uzurpuje kompetenciu vstupovať do súkromného života a vzťahov ľudí a ovplyvňovať komplexné otázky (ako sú domnelé stereotypy, očakávané správanie jednotlivcov a pod.), ktoré neprináležia štátu. Z tohto dôvodu navrhujeme dokument vrátiť na komplexnejšie prepracovanie.

2. Na strane 4 vo vete „Ženy sú zároveň nedostatočne zastúpené na rozhodovacích pozíciách v politickej a ekonomickej oblasti.“ navrhujeme zmeniť slovo „nedostatočne“ na slovo „menej“.

Odôvodnenie: Slovo nedostatočne je hodnotiaceho úsudku, kým slovo menej je objektívnym popisom reality. Takýto hodnotiaci úsudok je potrebné oprieť o analýzu, prečo by dané zastúpenie mužov a žien malo byť problémové. Muži a ženy sú si rovní, no nie sú rovnakí. Prirodzené rozdiely medzi mužmi a ženami mohli vyústiť aj do odlišného zastúpenia v politike či vedúcich pozíciách a nemožno automaticky (bez náležitej analýzy, ktorá v materiály chýba) hovoriť o nespravodlivom stave.

3. Na str. 8 navrhujeme precizovať definíciu pojmu rovnosť mužov a žien tak, že 1. zohľadní aj odlišné preferencie mužov a žien, 2. pod rovnosťou bude chápať aj priznanie rovnakej dôležitosti a celospoločenského významu tým oblastiam, v ktorých dominujú ženy (vrátane materstva, starostlivosti o deti a pod.) a 3. okrem prirodzených biologických rozdielov medzi mužmi a ženami uzná aj iné, najmä psychické rozdiely medzi mužmi a ženami.

Odôvodnenie: Na rovnosť medzi mužmi a ženami sa dá pozrieť rôznymi spôsobmi – buď sa vníma v zmysle rovnakosti (medzi mužmi a ženami bude rovnosť len za predpokladu, že sa budú správať rovnako, alebo že budú mať rovnaké zastúpenie vo všetkých oblastiach a podobne), alebo sa dá na rovnosť pozrieť tak, že uzná prirodzené rozdiely medzi mužmi a ženami a ich odlišné preferencie v tej či onej miere, ktoré prirodzene ústia aj do rozdielneho zastúpenia v niektorých oblastiach života, profesiách a pod, avšak pri uznaní rovnakej dôležitosti toho, čo muži a ženy robia, pre spoločnosť. Práve tento druhý pohľad na rovnosť mužov a žien by sa mal stať základom vnímania rovnosti mužov a žien v SR. V tomto duchu navrhujeme jednoznačnejšie definovať aj definíciu rovnosti žien a mužov a z tohto pohľadu potom aj vychádzať pri úpravách materiálu.

4. Na strane 8 v časti Definície navrhujeme pri definícii pojmu pohlavie zmeniť slovo „anatomického“ na „biologického“ a na konci definície doplniť: „Ide o súbor znakov odlišujúcich ženy od mužov.“ Poznámku pod čiarou 31 navrhujeme zmeniť na: „Krátky slovník slovenského pravopisu, https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/kratky-slovnik/?q=pohlavie“

Odôvodnenie: Slovo anatomický je príliš zužujúci, pretože biologické rozdiely medzi mužmi a ženami sú aj neanatomického charakteru, najmä genetického. V slovenskom jazyku sa pojem pohlavie používa celkovo na rozlíšenie mužov a žien, a tento význam slova sa neobmedzuje len na biologické pohlavie.

5. Na strane 8 navrhujeme vypustiť definíciu pojmu rod.

Odôvodnenie: S slovenskom pravopise (https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/kratky-slovnik/?q=rod) sa pojem rod nepoužíva na označenie mužov a žien. Pojem rod je v právnej terminológii viazaný na pôvod (napr. šľachtický rod, rodom Slovák, rod Novákovcov, a pod.) Používanie pojmu rod na označenie inej kategórie vnímame ako veľmi problémové a spôsobujúce chaos a nejednoznačnosť v právnom význame tohto slova. Na rozlíšenie mužov a žien treba použiť pojem pohlavie, alebo jednoducho muži a ženy. Tam, kde to nie je možné, a treba preložiť slovo „gender“ v jeho užšom význame na rozlíšenie mužov a žien v kontexte spoločnosti, je vhodnejšie použiť pojem „gender“ ako cudzie slovo prevzaté do slovenského jazyka.

Navyše, definícia pojmu gender na strane 8 je ideologicky podmienená, vychádza z tzv. sociálnej teórie gendru, čo bol jeden z hlavných dôvodov neprijatia Istanbulského dohovoru. Pri prípadnom definovaní pojmu gender v našom právnom poriadku treba vychádzať z jedinej legálnej definície tohto pojmu, ktorá je obsiahnutá v čl 7 ods. 3 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu.

Odporúčame tiež zvážiť použitie iných definícií, ktoré nie sú právne záväznými definíciami, a ktoré odporujú zaužívanému významu v slovenskom jazyku.

6. V časti Strategické oblasti a priority, navrhujeme na konci prvého odseku doplniť nasledovný text: „Uvedené indexy hodnotia skúmané oblasti mechanicky, pričom sa nezaoberajú prirodzenými rozdielmi medzi ženami a mužmi a rozdielmi v ich preferenciách. Samotné rozdiely v zastúpení mužov a žien v jednotlivých oblastiach, profesiách a podobne nemožno automaticky vnímať ako nespravodlivé, pokiaľ nie je hodnoverne preukázané, že sú výsledkom nespravodlivosti a diskriminácie.“

Odôvodnenie: Je potrebné doplniť túto vetu, aby Materiál neutvrdzoval ničím nepodloženú predstavu, že muži a ženy majú v každom smere rovnaké záujmy a preferencie a preto odlišné zastúpenie mužov a žien treba vnímať ako dôsledok nespravodlivosti. Naopak, muži a ženy nie sú rovnakí  a preto ani nemožno očakávať, že budú mať rovnaké preferencie a správanie v každej oblasti života.

6. V časti Strategické oblasti a priority, navrhujeme na začiatku druhého odseku slovo „Nerovnosť“ nahradiť slovom „Nerovnakosť“ a medzi príčiny nerovnakosti doplniť aj prirodzené rozdiely medzi mužmi a ženami v biologickej, emočnej i psychickej rovine a v odlišnej miere inklinácií k jednotlivých oblastiam spoločenského života.

Odôvodnenie: Ak sa muži a ženy nesprávajú rovnako, ešte nemusí ísť o nerovnosť (ale len o nerovnakosť). Nerovnakosť môže byť spôsobená aj úplne legitímnymi faktormi, ako sú odlišné záujmy, schopnosti, preferencie a pod. mužov a žien.

7. Navrhujeme prepracovať úvodný (teoretickú) časť 1: Žena a jej povolanie. V časti hlavný cieľ navrhujeme na konci doplniť text  „a v ktorej bude manželstvo a materstvo a celkovo rodičovstvo vnímané ako vysoká hodnota a obohatenie pre samotných rodičov, ich deti aj celú spoločnosť.“

Odôvodnenie: Stotožňujeme sa s tvrdením, že hodnota každého človeka záleží v prvom rade od faktu, že ide o osobu. No v kontexte toho, že človek je pohlavný tvor a život dokáže odovzdávať len v spolupráci s druhým pohlavím, je potrebné akcentovať aj potrebu a krásu reprodukcie, ktorá dodáva človeku hlboký zmysel. Určité spoločenské povzbudenie k manželstvu a rodičovstvu je dobré a žiaduce, a dokonca aj zo strany štátu by mal byť vyslaný signál na podporu manželskej kultúry a zabezpečenie reprodukčnej funkcie rodiny.

Štát nemôže rezignovať na rodinnú politiku, ktorej cieľom je aj podpora manželstva a rodičovstva.

8. V časti 1. Žena a jej povolanie navrhujeme doplniť operačný cieľ: Vo všetkých politikách, ktoré sa týkajú neplnoletých detí sledovať v prvom rade záujem dieťaťa.

Odôvodnenie: Viaceré časti Materiálu sa žiaľ dajú chápať aj tak, že treba uprednostniť ekonomický záujem spoločnosti na vysokej zamestnanosti žien, čo ide na úkor záujmu malých detí, najmä tých do troch rokov veku. Všade tam, kde je v politike štátu dotknuté dieťa, má byť v prvom rade sledovaný jeho záujem (porovnaj Zákon o rodine).

9. V časti 1. Žena a jej povolanie navrhujeme doplniť operačný cieľ: Prejaviť uznanie a priznať dôležitosť pre tie oblasti, v ktorých prirodzene dominujú ženy.

Odôvodnenie: je úplne v poriadku, ak v niektorých oblastiach života dominujú ženy, pretože tak ženy, ako aj muži, majú svoje osobitné dary, ktorými obohacujú celú spoločnosť. To nie je dôvod na kritiku takéhoto stavu, ale na uznanie prínosu žien pre spoločnosť. To sa týka aj materstva, starostlivosti o deti, výchovu detí a mládeže, starostlivosť o druhých a podobne.

10. V časti 1. Žena a jej povolanie navrhujeme upraviť text: „Podpora a výskum liečby neplodnosti“ na „Podpora a výskum liečby príčin neplodnosti žien aj mužov“.

Odôvodnenie: Neplodnosť je z veľkej časti zapríčinená na strane muža. Je proti ženám, ak sa takáto neplodnosť nerieši u muža, ale namiesto nej sa zvolí IVF, teda technika, pri ktorej sa ničí väčšina vytvorených detí a ktorá predstavuje zdravotné riziko pre ženu.

11. Navrhujeme vypustiť časť 2. Dopady pandémie COVID – 19.

Odôvodnenie: Keďže ide o stratégiu na 5 rokov, náhle a rýchlo sa meniace fenomény nie je vhodné riešiť takýmto typom dokumentu.

12. V časti 3. Dôstojnosť a telesná integrita navrhujeme vypustiť návrh na prenesenie dôkazného bremena na žalovaného v občianskoprávnej agende.

Odôvodnenie: Prezumpcia neviny je kľúčovým princípom práva. Prenos dôkazného bremena v občianskoprávnej agende by bol nespravodlivý voči žalovanej strane. Dokázať nevinu by mohlo byť veľmi ťažké, až nemožné.

13. Do poznámky pod čiarou 65 (reprodukčné zdravie) navrhujeme doplniť spresňujúcu formuláciu: „V žiadnom prípade by sa umelý potrat nemal propagovať ako metóda plánovaného rodičovstva.“

Odôvodnenie: Umelý potrat je násilím na nenarodenom dieťati aj jeho matke. Samotná Štvrtá svetová konferencia o ženách, Peking 1995, Platforma pre akciu v bode 106 písm. k) uvádza, že potrat nemožno vnímať ako metódu plánovania rodičovstva. Keďže sa niekedy tento pojem (sexuálne a reprodukčné zdravie) nesprávne vykladá ako podpora umelých potratov, je potrebné definíciu precizovať.

14. Operačný cieľ „Zlepšiť dostupnosť a skvalitniť služby reprodukčného a sexuálneho zdravia“ navrhujeme doplniť slovami „so zameraním na odstraňovanie príčin neplodnosti.“

Odôvodnenie: Neplodnosť je zásadný problém, ktorý ťaží mnohých mužov a ženy a odstraňovanie ich príčin (teda skutočná liečba neplodnosti) pomôže zdraviu mnohých žien a manželských párov.

15. V časti 4. Rovnosť žien a mužov, rovnosť príležitostí a prístup na trh práce na konci textu o Mzdovom rozdiele navrhujeme doplniť text: „Rozdiely v odmeňovaní môžu súvisieť aj so slobodným výberom a nemusia byť nespravodlivé (preferovanie menej stresujúcej práce, časové alebo iné benefity, pod.) a preto ich samotná existencia nemôže byť vnímaná ako zlá, pokiaľ nie je preukázané, že sú tieto rozdiely spôsobené nespravodlivou diskrimináciou.

Odôvodnenie: Výšku mzdy ovplyvňuje veľa faktorov. Časť ľudí preferuje menej platenú prácu, avšak výmenou za iné, nefinančné benefity. Je mnoho žien, ktoré uprednostňujú práve tieto nefinančné benefity, a preto ich nižší mzda nemôže byť vnímaná ako prvok nespravodlivosti.

16. Navrhujeme vypustiť vetu: „Miera zamestnanosti žien 25–49 ročných s dieťaťom mladším ako 6 rokov je nižšia ako 40%, u mužov tej istej vekovej kategórie a v tej istej fáze rodičovstva však viac ako 83%.“

Odôvodnenie: Ide zrejme o nesprávnu interpretáciu situácie. Matky na materskej resp. rodičovskej dovolenke nie sú nezamestnané.

17. Navrhujeme vypustiť text: „Opatrenia na zosúlaďovanie práce a rodiny by mali podporovať mužov v ich väčšej účasti v starostlivosti o závislé osoby a zároveň by mali smerovať k tomu, aby ženy a muži využívali možnosti na zosúladenie práce a rodiny a ich rozhodnutie bolo výsledkom slobodnej partnerskej dohody, nie stereotypných predstáv o usporiadaní povinností v partnerstve.“

Odôvodnenie: Nie je úlohou štátu určovať, aby sa matka prestala starať o malé deti a namiesto nej túto úlohu prevzal otec. V útlom detstve je matka prirodzenou osobou, ktorá sa o dieťa stará, pretože je s dieťaťom spojená v tehotenstve, len žena môže dojčiť, a dieťa je zvyknuté na jej starostlivosť. V záujme dieťaťa je čo najväčšia stabilita prostredia (vrátane osôb) v čase vytvárania vztahovej väzby. Narušenie tohto procesu môže negatívne ovplyvniť ďalší psychický vývoj dieťaťa. Štát by mal sledovať najlepší záujem dieťaťa, a tým je celodenná osobná starostlivosť matky po dobu minimálne troch rokov od narodenia dieťaťa. Otec je samozrejme dôležitý tiež, avšak jeho osobitné dary sú potrebné najmä vo vyššom veku dieťaťa, kedy prirodzene preberá väčšiu mieru zodpovednosti za výchovu dieťaťa a uvádza ho do vonkajšieho prostredia.

18. V časti Identifikované problémy na str. 29 navrhujeme vypustiť nasledovné body:

- Nízke zastúpenie žien v porovnaní s mužmi na pozíciách súvisiacich s ekonomickým rozhodovaním a v riadiacich pozíciách;

- Nízke zastúpenie žien vo vysoko príjmových odvetviach;

- Príjmové rozdiely medzi mužmi a ženami;

- Rozdielny dopad rodičovstva na zamestnanosť a ocenenie žien a mužov;

- Nízka dostupnosť zariadení starostlivosti o deti a o iné závislé osoby;

- Nízka účasť mužov na starostlivosti o malé deti;

Odôvodnenie: Uvedené rozdiely môžu súvisieť s rozdielnymi danosťami a preferenciami mužov a žien, a nemožno ich automaticky považovať za nesprávne.

19. Hlavný cieľ: navrhujeme vypustiť časť: „Posilnenie ekonomickej nezávislosti žien a posilnenie ekonomického postavenia žien ako takého. Zníženie príjmového rozdielu medzi mužmi a ženami na úroveň priemeru Európskej únie a prijatie opatrení na jeho úplné odstránenie.“

Odôvodnenie: Text neberie zreteľ na rodinu ako samostatnú jednotku, ale vníma ženu ako osamotenú entitu. Toto je v rozpore s podporou rodiny. Zvlášť cieľ úplného odstránenia príjmového rozdielu predstavuje zásadný problém, pretože príjmové rozdiely môžu mať príčinu v úplne legitímnych odlišných danostiach a preferenciách mužov a žien, odstraňovanie rozdielov v takomto prípade by bolo nútením ľudí do niečoho, čo si sami neželajú.

20. V operačných cieľoch Podpora zamestnanosti žien a Podpora podnikania žien, navrhujeme na koniec týchto bodov doplniť text „po skončení rodičovskej dovolenky“.

Odôvodnenie: V čase materskej a rodičovskej dovolenky je v záujme dieťaťa i celej spoločnosti, aby sa matka mohla venovať celodennej osobnej starostlivosti o dieťa. Práve po skončení rodičovskej dovolenky nastáva pre mnohé matky problém návratu do zamestnania, kedy je potrebné venovať zvýšenú energiu zo strany štátu.

21. Z operačných cieľov na str. 30 navrhujeme vypustiť: podpora rovnomerného rozdelenia domácej práce a starostlivosti medzi partnermi, odstránenie nerovností v oblasti starostlivosti;    Podpora “nestereotypných” zamestnaní pre mužov i ženy, podpora záujmu a vzdelávania dievčat v netradičných oblastiach, ako je matematika, veda a technika; Garancia miesta v bezplatnej škôlke pre deti od troch rokov a obedy zdarma; Podpora zamestnávateľov, ktorí sú zriaďovateľmi jaslí a predškolských zariadení pre svojich zamestnancov (daňové, či iné finančné úľavy alebo benefity).

Odôvodnenie: Muži a ženy sú odlišní, a preto je logické, že majú aj iné záujmy a iné preferencie, vrátane výberu školy či zamestnania. Nútiť, aby sa správali viac ako opačné pohlavie, nie je zo strany štátu na mieste.

Jasle, prípadne iné zariadenia starostlivosti o malé deti, najmä tie vo veku do troch rokov, nevnímame ako vhodné podpory, pretože pobyt malých detí v sociálnych zariadeniach je v rozpore so záujmom dieťaťa na najlepšej forme starostlivosti, ktorú zabezpečuje matka.

22. Navrhuje úplne vypustiť časť 6. Vzdelávanie, veda a výskum.

Odôvodnenie: Celá časť vychádza z predsudku, že rozdielne zastúpenie žien a mužov v jednotlivých študijných oboroch, vede a výskume je dôsledkom nespravodlivosti. Chýba akákoľvek analýza príčin tohto stavu. Je zrejmé, že rozdiely v niektorých študijných oboroch a profesiách súvisia s odlišnými danosťami a preferenciami mužov a žien. Pokiaľ nie je preukázaný opak a dokument sa zakladá len na domnienkach, táto časť vy sa v materiáli nemala vôbec nachádzať.

23. V časti 7. Ekonomická závislosť a chudoba žien navrhujeme vypustiť vetu „Rómske ženy navyše čelia stereotypom, ktoré sú v rómskych komunitách silnejšie v porovnaní s majoritnou populáciou.“

Odôvodnenie: Charakteristiky uvedené v poznámke pod čiarou nie sú stereotypmi, ktoré treba kritizovať.

24. Navrhujeme vypustiť vetu: „Úlohou štátu je teda nielen motivovať vstup a zotrvanie žien na trhu práce“.

Odôvodnenie: nie je úlohou štátu, aby motivoval vstup a zotrvanie žien na trhu práce, zvlášť v prípade, ak ide o matky malých detí.

25. Navrhujeme vypustiť text: „K tomuto stavu však často nevedie slobodné a informované rozhodnutie na strane ženy, ale prispievajú k nemu spoločenské normy a predpisy a často nerovnomerné alebo nedobrovoľné prerozdelenie starostlivosti o domácnosť a členov rodiny.“

Odôvodnenie: Toto tvrdenie nie je podložené žiadnym argumentom alebo výskumom.

26. Navrhujeme nahradiť slovo „fatálne“ na str. 36.

Odôvodnenie: následky nie sú fatálne.

27. V časti identifikované problémy navrhujeme vypustiť text: „Vplyv pretrvávajúcich stereotypov na tradičnú deľbu práce medzi ženami a mužmi, čo vedie k zvyšovaniu ekonomickej závislosti žien od partnerov a sociálneho systému“.

Odôvodnenie: Existencia stereotypov a ich vplyv na deľbu práce nie je podložená argumentami ani výskumami. Ide o dohady, ktoré neberú do úvahy prirodzené rozdiely v danostiach a preferenciách mužov a žien.

28. Do vety „Posilňovanie ekonomickej nezávislosti žien“ doplniť „a rodín“.

Odôvodnenie: Pre ženy žijúce v rodine je dôležité, aby sa dobre ekonomicky darilo rodine ako celku.

29. Do operačných cieľov na strane 37 navrhujeme doplniť: Predchádzanie rozvodov, predchádzanie kohabitácie a posilnenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Odôvodnenie: Ide o prístupy, ktoré chránia ženy pred chudobou.

30. Z operačných cieľov na str. 37 navrhujeme vypustiť text: „Zníženie príjmových rozdielov medzi ženami a mužmi; Znižovanie horizontálnej a vertikálnej segregácie na trhu práce“.

Odôvodnenie: Príjmové rozdiely a odlišné zamestnania nemusia byť automaticky nespravodlivé, a môžu zohľadňovať odlišné preferencie žien.

31. Navrhujeme vypustiť časť  8. Politická a ekonomická participácia a účasť na rozhodovaní.

Odôvodnenie: Účasť a úspech v politike a biznise nemá závisieť od pohlavia človeka, ale od jeho politických a podnikateľských schopností. Akékoľvek snahy o ovplyvňovanie slobody podnikania a politickej súťaže sú zo strany štátu nevhodné.

32. V časti 9. Zabezpečenie participatívneho mechanizmu na presadzovanie rovnosti žien a mužov a inštitucionálne zabezpečenie rovnosti žien a mužov navrhujeme dať dôraz na to, aby sa rovnosť nechápala v zmysle rovnakosti a vždy sa rešpektovali prirodzené rozdiely medzi mužmi a ženami. Navrhujme tiež vypustiť operačný cieľ Zohľadňovanie princípu rovnosti žien a mužov v dotačných schémach, podpora rovnosti žien a mužov prostredníctvom špecializovanej dotácie.

Odôvodnenie: Skúsenosť s feministickými MNO nie je zo strany mnohých aktérov z konzervatívneho spektra pozitívna, skôr naopak. Preto je vhodné zmeniť nastavenie, akým sa pristupuje k téme rovnosti.

Dotačné schémy by nemali byť používané ako nástroj na pretláčanie politickej agendy, ktorá s danou činnosťou nesúvisí.

33. Navrhujeme vypustiť celú časť 11. Medzinárodná rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc.

Odôvodnenie: Západné krajiny neraz zneužívajú finančnú pomoc na presadzovanie politickej agendy, ktorá je v rozvojových krajinách cudzorodá. Tak dochádza k tzv. ideologickej kolonizácii, ktorá zneužíva ekonomicky dominantné postavenie západu nad chudobnými krajinami.

34. Z celého dokumentu navrhujeme vypustiť zdvojené používanie mužského a ženského rodu (napr. zamestnanci a zamestnankyne, a pod.)

Odôvodnenie: V slovenskom jazyku to nie je potrebné.

35. Nepoužívať pojem rod na označenie mužov a žien, tam kde to nie je nevyhnutné.

Odôvodnenie: pojem rod sa v právnej terminológii používa na označenie pôvodu.

 

PRIPOMIENKY K AKČNÉMU PLÁNU

36. K akčnému plánu: navrhujeme vypustiť, alebo prepracovať body 1, 20, 21, 25, 26, 31 až 35, 37 až 39, 41, 42, 44, 46, 47 až 61, 72, 73, 78, 83, 86 v zmysle pripomienok uvedených vyššie.

37. Akčný plán, Úloha 1.: preformulovať na: „Podpora a výskum liečby príčin neplodnosti žien aj mužov“. Indikátor na konci doplniť slová „s dôrazom na liečbu príčin neplodnosti, vrátane liečby neplodnosti mužov.“

Odôvodnenie: Často je príčinou neplodnosti problém na strane muža, ktorý je liečiteľný. Namiesto liečby neplodnosti u muža však neplodný pár podstupuje IVF, ktoré predstavuje problém z ohľadom na vysokú úmrtnosť a ničenie počatých detí, ako aj problém pre zdravie ženy. Nie je vhodné liečiteľné problémy na strane muža prenášať na ženu, pre ktorú umelé oplodnenie predstavuje zdravotné riziko.

38. Akčný plán, časť 1. Žena a jej poslanie navrhujeme doplniť o úlohu: „Vo všetkých politikách, ktoré sa týkajú neplnoletých detí sledovať v prvom rade záujem dieťaťa.“

Odôvodnenie: Viaceré časti Materiálu sa žiaľ dajú chápať aj tak, že treba uprednostniť ekonomický záujem spoločnosti na vysokej zamestnanosti žien, čo ide na úkor záujmu malých detí, najmä tých do troch rokov veku. Všade tam, kde je v politike štátu dotknuté dieťa, má byť v prvom rade sledovaný jeho záujem (porovnaj Zákon o rodine), ktorým okrem iného je osobná starostlivosť rodiča v útlom detstve.

39. Akčný plán, časť 1. Žena a jej poslanie navrhujeme doplniť o úlohu: „Prejaviť uznanie a priznať dôležitosť pre tie oblasti, v ktorých prirodzene dominujú ženy.“

Odôvodnenie: je úplne v poriadku, ak v niektorých oblastiach života dominujú ženy, pretože tak ženy, ako aj muži, majú svoje osobitné dary, ktorými obohacujú celú spoločnosť. To nie je dôvod na kritiku takéhoto stavu, ale na uznanie prínosu žien pre spoločnosť. To sa týka aj materstva, starostlivosti o deti, výchovu detí a mládeže, starostlivosť o druhých a podobne.

40. Akčný plán, časť 3. Dôstojnosť a telesná integrita navrhujeme doplniť úlohy: „Kampane na podporu vstupu do manželstva a stability manželstva“ a „Prehĺbenie výchovy k manželstvu a rodičovstvu“.

Odôvodnenie: Štruktúra rodiny/domácnosti má podstatný vplyv na mieru násilia v domácnosti. Ženy a deti sú najviac chránené pred násilím v rodine založenej na manželstve, preto by integrálnou súčasťou boja proti násiliu na ženách a domáceho násilia mali byť aj kampane na podporu manželstva a kvalitná výchova k manželstvu a rodičovstvu na školách.

41. Akčný plán, časť 3. Dôstojnosť a telesná integrita navrhujeme upraviť úlohu 19 tak, že na konci úlohy sa doplnia slová: „založeného na vnímaní násilia ako komplexného fenoménu“ a súčasne doplniť úlohu „Analyzovať príčiny násilia na ženách a domáceho násilia ako komplexného fenoménu, vrátane psychopatológií, sociálnych problémov, štruktúry rodiny, alkoholizmu a iných príčin“.

Odôvodnenie: Násilie páchané na ženách má množstvo príčin. Vplýva naň štruktúra rodiny, sociálne podmienky, rôzne spychopatológie, alkoholizmus a podobne. Národný akčný plán by mal zohľadňovať prevenciu vo všetkých relevantných oblastiach.

Zo zahraničného výskumu je zrejmé, že násilie súvisí s viacerými faktormi. Žiaľ podobný výskum na Slovensku zatiaľ do veľkej miery absentuje.

42. Z Akčného plánu navrhujeme vypustiť úlohu 20, a taktiež zo Stratégie navrhujeme vypustiť operačný cieľ „Kompletná a podrobná analýza tzv. Istanbulského dohovoru s cieľom prijatia prípadných chýbajúcich opatrení do nášho právneho poriadku“.

Odôvodnenie: Istanbulský dohovor je kontroverzný dokument, ktorý polarizuje slovenskú spoločnosť a Národnou radou SR bol opakovane zamietnutý pre neprijateľnosť mnohých ustanovení.

43.  Z Akčného plánu navrhujeme vypustiť úlohu 21.

Odôvodnenie: rozdiel v odmeňovaní mužov a žien nepredstavuje problém, pokiaľ nie je výsledkom nespravodlivej diskriminácie. Rozdiely v príjmoch môžu byť spôsobené rôznymi, aj legitímnymi dôvodmi. Vzhľadom na skutočnosť, že nebolo preukázané, že rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami sú spôsobené nespravodlivosťou, a nie prirodzenými rozdielmi v preferenciách mužov a žien, navrhujeme túto úlohu vypustiť a zamerať sa skôr na analýzu príčin rozdielneho odmeňovania, na základe ktorej sa potom bude dať posúdiť, či a ako je potrebné tieto rozdiely odstraňovať.

44. Akčný plán, časť 5. Zosúlaďovanie práce a rodiny navrhujeme vypustiť úlohy 31, 32, z úlohy 33 navrhujeme vypustiť slová: „a nerovnovážne zaťaženie žien neplatenou prácou“ a z úlohy 35 navrhujeme vypustiť slová „a presadzovať jej vyváženejšiu deľbu medzi ženami a mužmi“.

Odôvodnenie: Hoci zapojenie otcov do starostlivosti o deti a domácnosť vnímame pozitívne, a je potrebné, je v prvom rade na dohode manželov, akým spôsobom budú mať podelené úlohy. Štát by nemal vstupovať do súkromia ľudí neprimeraným spôsobom a určovať deľbu práce medzi manželmi.

45.  Akčný plán, časť 5., navrhujeme zmeniť text úlohy takto: „Zlepšiť podmienky pre zosúladenie pracovného a rodinného života osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien, a podporovať opatrenia na uľahčenie ich návratu do práce po skončení rodičovskej dovolenky, najmä zaviesť záväzok zamestnávateľov vyhovieť žiadosti o čiastočný úväzok.“

Odôvodnenie: V prvom rade, vyjadrujeme zásadný nesúhlas s úlohou, aby štát zvyšoval zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien. Tieto opakované pokusy štátu, ale aj Európskej únie o skoré vrátenie sa do práce žien s malými deťmi (doprevádzané propagáciou jaslí) vnímame ako silno proti-rodinné snahy, ktoré odporujú najlepšiemu záujmu dieťaťa, ktorým je celodenná osobná starostlivosť matky (a ak to nie je možné otca) minimálne do troch rokov veku. Takáto úloha by cez rezort, ktorý má na starosti rodinnú politiku, nemala nikdy prejsť.

Čo sa týka zosúlaďovania pracovného a rodinného života, nemožno ho vnímať jednosmerne, že ide o podporu čo najvyššej zamestnanosti. Do troch rokov veku dieťaťa by štát mal podporovať osobnú starostlivosť matky, po troch rokoch veku by mal vytvoriť priestor, aby sa rodičia slobodne rozhodli, v akej miere budú pracovať, a v akej sa zostanú starať osobne o deti. Žiaľ, situácia na Slovensku je taká, že zamestnávatelia nie sú ochotní vyjsť v ústrety žiadateľkám o čiastočný úväzok v zmysle § 164 ods. 2 Zákonníka práce. Preto navrhujeme, aby sa z tohto ustanovenia vypustila časť: „ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.“ Práve táto vágna časť ustanovenia je právnym základom, ktorý komplikuje zosúladenie súkromného a pracovného života mnohých rodičov.

46.  Akčný plán, časť 5., navrhujeme vypustiť úlohu 37.

Odôvodnenie: Zavedením právneho nároku na miesto v MŠ dôjde k výraznej podpore inštitucionálnej starostlivosti o deti, ktorá je síce z pohľadu záujmov dieťaťa prijateľná, avšak nie najvhodnejšia. Rodina je oveľa prirodzenejšie prostredie pre výchovu detí, ako škôlka. Namiesto venovania energie a financií do inštitucionálnej formy starostlivosti o deti, ktorá je už dlhodobo zo strany štátu preferovaná, je vhodné investovať skôr do podporných projektov pre rodičov, ktorí sa osobne starajú o deti od troch rokov. Táto oblasť je veľmi poddimenzovaná.

47.  Akčný plán, časť 5., navrhujeme vypustiť úlohu 38.

Odôvodnenie: Toto je azda najzásadnejšia oblasť celého materiálu. Podpora predčasného odkladania detí do jaslí je v rozpore so záujmom dieťaťa, ktorým je osobná starostlivosť matky. Mama je lepšia ako jasle! Môžu existovať výnimočné situácie, kedy sa z existenčných alebo iných závažných dôvodov matka (prípadne otec) nemôže starať o deti do troch rokov. Štát by mal však v prom rade podniknúť kroky k tomu, aby ani jedna rodina nebola nútená odložiť svoje dieťa do jaslí. Takýto krok môže narušiť proces vytvárania bezpečnej vzťahovej väzby, dieťa do troch rokov nie je dostatočne zrelé na to, aby bolo na dlhšiu dobu zverené do starostlivosti cudzích osôb. Proaktívna podpora skorého návratu do práce a tým pádom odloženia dieťaťa do jaslí, odporuje článku 5 Zákona o rodine, ktorý chráni záujem maloletého dieťaťa.

48.  Akčný plán, časť 5., navrhujeme doplniť úlohu č. 39 o text: „zvážiť zrušenie duplicitného poberania materskej dovolenky otcami na to isté dieťa“.

Odôvodnenie: Hoci je niekedy potrebné, aby starostlivosť o dieťa do troch rokov prevzal otec dieťaťa (zdravotné dôvody, smrť matky, vážne ekonomické dôvody, a pod.) v žiadnom prípade nemožno povedať, že by to bol ideálny stav, pretože minimálne v prípade detí v prvých rokoch života je vhodnejšia starostlivosť matky, ktorá môže dieťa dojčiť, a ktorá predstavuje kontinuitu a stabilitu (článok 5 písm. b) Zákona o rodine) v starostlivosti o dieťa. Umelý a ideologicky motivovaný tlak na to, aby sa po materskej matiek následne aj otcovia celodenne starali o malé deti treba odmietnuť. Snaha uplácať rodiny, aby si vybrali šesť extra mesiacov materskej dovolenky, je nevhodným experimentom, ktorý sa zneužíva, ak sa nezneužíva, tak narúša kontinuitu a stabilitu vo výchove dieťaťa, a stojí štát nemálo peňazí. Vítame snahu zistiť, do akej miery sa tento systém zneužíva, ale skutočným cieľom by malo byť odstránenie finančného tlaku na rodiny, aby zmenili primárnu osobu v starostlivosti o maloleté dieťa do troch rokov.

49.  Akčný plán, časť 5., navrhujeme vypustiť úlohu 41.

Odôvodnenie: pri tomto bode sa odvolávame na odôvodnenia uvedené k návrhom na zrušenie úloh 37 a 38.

50. Akčný plán, časť 6 Ekonomická závislosť a chudoba žien, navrhujeme zrušiť úlohu 42.

Odôvodnenie: Neuvádzanie otcovstva je na Slovensku stále narastajúci problém. Popiera právo dieťa poznať svojich rodičov a oslabuje tiež ekonomické postavenie dieťaťa, ktoré týmto stráca nárok na výživné. Zavedenie príspevku, ak matka neuvedie meno otca, by mohlo podnietiť aj ďalšie matky, aby tak spravili s cieľom získať extra príspevok, prípade vyšší príspevok, ako by dostali od otca. Tým by sa ešte viac oslabil záujem dieťaťa, ktorým je právo poznať oboch svojich rodičov.

51. Akčný plán, časť 6, navrhujeme v úlohe 44 preformulovať indikátor nasledovne: „Zváženie zvýšenia rodičovského príspevku matkám, ktoré študujú a ktoré prišli o prácu po skončení rodičovskej dovolenky“.

Odôvodnenie: Rodičovský príspevok v jednotnej sume neodzrkadľuje potreby jednotlivých rodín. Na Slovensku je časť populácie (z veľkej časti ide Rómov, ale nie len Rómov), ktorá žije veľmi nízkonákladovo – neplatia hypotéky, neraz neplatia ani za energie, drevo na kúrenie a podobne, pre túto skupinu obyvateľstva je vysoká suma rodičovského príspevku potenciálne škodlivá, pretože ich môže odrádzať od toho, aby sa snažili zarábať na živobytie prácou. Naopak, mnohé rodiny, ktoré majú vysoké výdavky, napr. na hypotékach, pociťujú prepad z materskej na rodičovskú dovolenku veľmi bolestivo a tento výpadok príjmu môže byť pre nich odrádzajúci v uvažovaní o prijatí ďalšieho dieťaťa. Určitá základná výška rodičovského príspevku ako sociálnej dávky je potrebná, avšak navýšenie príjmu počas rodičovskej dovolenky (či už formou vyššieho rodičovského príspevku ako je tomu doteraz, alebo osobitnou platbou zo sociálnej poisťovne – napr. po ušetrení peňazí po zrušení duplicitnej materskej na to isté dieťa) je pre pracujúce rodiny s oveľa vyššími výdavkami veľmi dôležité.

Navrhujeme skôr zvážiť automatické zavedenie vyššieho rodičovského príspevku pre tie matky, ktoré nepracovali z dôvodu štúdia (teda sústavnej prípravy na výkon práce) ako aj pre tie matky, ktoré po skončení rodičovskej dovolenky nenastúpili do práce (neraz kvôli neochote zamestnávateľa zamestnať takúto ženu na čiastočný úväzok), avšak v určitom čase po skončení rodičovskej dovolenky opäť nastúpili na materskú dovolenku (napr. do 1 roka.)

52. Akčný plán, časť 6, navrhujeme úlohu 46 preformulovať nasledovne: „Zavedenie  príspevku na splácanie hypotéky pre rodiny s druhým a ďalšími deťmi“.

Odôvodnenie: Podporu nájomných bytov s regulovaným nájmom nepovažujeme za optimálne riešenie, pretože zasahuje do slobody podnikania, deformuje trh s realitami a potenciálne oberá časť rodín o nadobudnutie vlastnej nehnuteľnosti. Uvedomujeme si však potrebu pomoci mladým rodinám pri hľadaní bývania (hoci by sa zišla štúdia o vplyve dostupnosti bývania na pôrodnosť). Oveľa vhodnejšie riešenie vidíme v tom, že od dvoch detí vyššie by rodičia získali príspevok, alebo bezúročnú pôžičku na splácanie úveru (pôžičku by mohli potom splácať po návrate matky do práce), ktoré by sa zvyšovali s pribúdajúcimi deťmi.

53. Akčný plán, do časti 6 Ekonomická závislosť a chudoba žien navrhujeme doplniť novú úlohu s nasledovným textom: „Zaviesť príspevok na kúpu sedem alebo viac miestneho auta pri narodení štvrtého dieťaťa“.

Odôvodnenie: Mnohé matky a ich rodiny majú zvýšený výdavok na kúpu auta pri narodení štvrtého dieťaťa. Takáto forma pomoci by finančne pomohla mnohým matkám a rodinám, ktoré sa rozhodli prijať väčší počet detí.

54. Akčný plán, do časti 6 Ekonomická závislosť a chudoba žien navrhujeme doplniť novú úlohu s nasledovným textom: „Podpora manželstva so zameraním na predchádzanie rozvodov a kohabitácie.“ Indikátor: „Semináre a iné vzdelávacie aktivity a kampane, priebežne“

Odôvodnenie: Manželstvo je inštitúcia, ktorá najlepšie chráni ženy a deti nielen pred násilím, ale aj pred chudobou. Rozvod je práve tou udalosťou, kvôli ktorej mnohé ženy výrazne ekonomicky utrpia. Osobitný problém je kohabitácia, zvlášť ak v kohabitácii žije žena, ktorá je na rodičovskej dovolenke. Takáto žena je vystavená oveľa vyššiemu riziku rozchodu ako keby bola zosobášená, a bez manželstva partnerom nevzniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ktoré ženu ekonomicky chráni (zvlášť tú, ktorá má znížený príjem z dôvodu starostlivosti o dieťa). V záujme samotných partnerov, ich detí, ale aj celej spoločnosti je posilňovanie manželskej kultúry.

55. Navrhujeme vypustiť časť 7 Vzdelávanie, veda a výskum, (úlohy 47 až 55 a 57), úlohy 56 a 58 presunúť do iných častí Akčného plánu.

Odôvodnenie: V našich pripomienkach k samotnej Stratégii sme navrhli vypustiť celú časť 6. Vzdelávanie, veda a výskum, a to z dôvodu, že vychádza z predsudku, že rozdielne zastúpenie žien a mužov v jednotlivých študijných oboroch, vede a výskume je dôsledkom nespravodlivosti, pričom chýba akákoľvek analýza skutočných príčin tohto stavu. Je zrejmé, že rozdiely v niektorých študijných oboroch a profesiách súvisia s odlišnými danosťami a preferenciami mužov a žien, čo dokument vôbec nezohľadňuje. Až po náležitej analýze príčin rozdielneho zastúpenia mužov a žien v jednotlivých študijných odboroch, či na vedeckých pozíciách, je možné hovoriť o výchove a osvete v tejto téme. Materiál nesmie vychádzať z predsudku, že rozdiely sú spôsobené stereotypmi, či diskrimináciou.

56. V Akčnom pláne navrhujeme doplniť novú úlohu „Výskum príčin rozdielneho  zastúpenia žien a mužov v jednotlivých študijných oboroch, vede a výskume.“

Odôvodnenie: Ak v oblasti vzdelávania, výskumu a vedy existuje na Slovensku diskriminácia podľa pohlavia, takýto fenomén by mal byť preukázaný náležitým výskumom.

57. Navrhujeme vypustiť časť 8 Politická participácia a účasť na rozhodovaní.

Odôvodnenie: Ako sme uviedli v pripomienkach k textu Stratégie,  účasť a úspech v politike a biznise nemá závisieť od pohlavia človeka, ale od jeho politických a podnikateľských schopností. Akékoľvek snahy o ovplyvňovanie slobody podnikania a politickej súťaže sú zo strany štátu nevhodné.

58. V úlohe 73 navrhujeme na konci doplniť slová: „a ich obsahovú revíziu v zmysle aktuálnej Stratégie rovnosti mužov a žien a rovnosti príležitostí“.

Odôvodnenie: Mnohé časti webstránky sú silno ideologicky podfarbené a vyžadujú si podstatnejšie prepracovanie.

59. Navrhujeme vypustiť úlohy 84 a 85 Akčného plánu.

Odôvodnenie: Rozvojová pomoc by mala byť poskytovaná tým krajinám, ktoré ju najviac potrebujú. Nemala by byť nástrojom vydierania, aby tieto krajiny prijali hodnoty, ktoré sú im cudzie, zvlášť ak sa téma rovnosti vníma ako potreba odstraňovania rozdielov medzi mužmi a ženami.