Žiadam zasielať HFI správy

Zástupcovia mimovládok hovorili s ministrom o Stratégii ľudských práv

Foto: mzv.skPodpredseda vlády a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák vo štvrtok 3. októbra prijal zástupcov mimovládnych organizácií, vrátane HFI. Na stretnutí sa dotkli vzniku a ďalšieho postupu pri vytváraní Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR.

Čítať ďalej...

HFI pripomienkuje stratégiu ľudských práv

Zástupcovia HFI sa zúčastnili workshopu k príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR. Stratégia by mala byť východiskovým dokumentom pre komplexnú revíziu doterajšej ľudskoprávnej politiky na Slovensku. Ide teda o veľmi dôležitý dokument, ktorého súčasťou je aj návrh na propagáciu ochrany ľudských práv na školách.

Doterajší návrh textu stratégie je však nevyhovujúci. Zástupca HFI Patrik Daniška kritizoval návrh stratégie na workshope dňa 27. júna 2013 v Bratislave a proti návrhu sa postavili desiatky ďalších zástupcov slovenských mimovládnych organizácií.

HFI zaslalo Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR najzásadnejšie pripomienky aj v písomnej podobe. Stratégia by na základe pripomienok občanov mala byť prepracovaná a v septembri predložená na rokovanie vlády SR. Vývoj v tejto veci bude HFI aj naďalej sledovať a pripomienkovať.

 

Nové homoiniciatívy

V poslednom období vystali dve iniciatívy, s ktorými sa HFI zaoberá. Prvou bola informácia, že Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť navrhuje vytvorenie nového Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb. K tomuto návrhu prebehlo pripomienkové konanie. HFI s vytvorením výboru nesúhlasí a pripravilo zoznam zásadných pripomienok, ktoré zaslalo v rámci pripomienkového konania.

Čítať ďalej...

HFI podporilo výzvu premiérovi SR na úpravu dotačného systému pre neziskový sektor

Zástupcovia 43 neziskových organizácií a občianskych združení, vrátane HFI, podpísali a 10. apríla 2013 zaslali otvorený list premiérovi SR Robertovi Ficovi, v ktorom žiadajú „upraviť súčasný verejný dotačný systém pre neziskový sektor tak, aby bol solidárny, transparentný a najmä slúžiaci verejnému záujmu a nie politickým a lobistickým záujmovým skupinám.“

V liste upozorňujú na to, že štát za rok 2012 dal viac ako 480-tisíc EUR na aktivity LGBTI lobby a „žiadajú o obmedzenie dostupnosti dotácií pre lobistické mimovládne organizácie“. Ako ďalej uvádzajú „Slovenská republika, v súlade s prvým článkom Ústavy SR, má ostať ideologicky neutrálna. Preto každé štátne financovanie záujmových lobistických skupín, či už na základe ideológie rasovej, marxistickej, alebo ako sme v poslednej dobe svedkami, rodovej, je v jasnom rozpore s princípom slobody a občianskej spoločnosti“. Štátne dotácie by mali slúžiť pre nepolitické a neideologické organizácie, ktoré podľa platnej legislatívy vykonávajú služby vo verejnom záujme v oblasti školstva, sociálnej oblasti, zdravotníctva, kultúry, či vedy a výskumu ...

Čítať ďalej...

HFI prichádza s návrhmi na zmenu legislatívy

 Zdá sa, že úplná ochrana práva na život nenarodených detí je zatiaľ ťažko priechodná, pretože spoločnosť na ňu nie je pripravená. To však neznamená, že by sa naša legislatíva nedala zlepšiť postupnými krokmi a zmenšovaním zla vyplývajúcim z umelého potratu. Témou Ako chrániť život? sa zaoberalo kolokvium organizované HFI spolu so Spoločenstvom Ladislava Hanusa, ktoré sa konalo dňa 24. apríla v Bratislave. Pre tých, ktorí sa nemohli kolokvia zúčastniť osobne, prinášame video a prepísané príspevky štyroch pro-life právnikov, ktorí na kolokviu vystúpili ...

Čítať ďalej...

Právne problémy súvisiace s registráciou potratových tabletiek v SR

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len „ŠÚKL“) registroval koncom roka 2012 dva prípravky, ktorých cieľom je spôsobiť umelé prerušenie tehotenstva medikamentóznym spôsobom. Ide o lieky s účinnou látkou mifepristón, a to konkrétne o liek Medabon a Mifegyne.

Príslušné povolenie na uvedenie týchto liekov na trh Slovenskej republiky, ako aj ich následné používanie v praxi však naráža na viaceré právne problémy. Ide najmä o nasledovné problémy: ...

Čítať ďalej...

Prehľad právnej úpravy potratov na Slovensku

Ako prvý legalizoval potraty v roku 1920 Sovietsky zväz a po jeho vzore v priebehu dvadsiateho storočia aj ostatné krajiny komunistického bloku vrátane Československa. Potrat propagovalo aj nacistické Nemecko, ktoré ho používalo ako prostriedok likvidácie tzv. „podradných ľudských rás“. V západnej Európe a Amerike bol potrat legalizovaný najmä v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia a v súčasnosti je potrat legálny vo väčšine krajín sveta ...

Čítať ďalej...

Iniciatíva „Niečo tu nepasuje“ vyzýva na prijatie ústavného zákona o ochrane manželstva

Iniciatíva „Niečo tu nepasuje“ (ďalej aj „Iniciatíva“) víta rozhodnutie poslancov NR SR, ktorým odmietli návrh zákona o registrovaných partnerstvách. Oceňuje najmä postoj poslancov, ktorí hlasovali proti návrhu a aj v rozprave aktívne svoje rozhodnutie zdôvodnili ...

Čítať ďalej...

Dopady legalizácie homosexuálnych „manželstiev“

Za posledné desaťročia sa postupne vytráca rešpekt voči manželstvu ako jedinečnej spoločenskej inštitúcii, ktorá usmerňuje a usporadúva plodenie a výchovu detí, ako aj život dospelých. Zo straty tohto rešpektu a povedomia o jedinečnosti a význame manželstva vychádzajú aj snahy o zavedenie registrovaných partnerstiev homosexuálov do právneho poriadku alebo o zmenu definície manželstva tak, aby zahŕňalo aj vzťahy osôb rovnakého pohlavia.

Čítať ďalej...

Niečo tu nepasuje

Otvorená výzva na podporu manželstva muža a ženy a jeho výnimočného postavenia v spoločnosti

My, dolu podpísané organizácie sme sa spojili do občianskej iniciatívy s názvom „Niečo tu nepasuje.“ Prosperujúca spoločnosť nemôže existovať a rozvíjať sa bez zodpovedných ľudí, ktorí si chcú založiť rodiny a odovzdávať život svojim deťom. Rodina založená na manželstve od nepamäti zabezpečuje takéto odovzdávanie života z generácie na generáciu a riadnu výchovu detí. Vďaka svojmu výnimočnému prínosu si manželstvo ako základné ľudské dobro zasluhuje priznanie výnimočného postavenia a ochranu zo strany spoločnosti ...

Čítať ďalej...

Stanovisko k otázke ústavnosti umelých potratov

Dokument v pdf formáte.


Stanovisko občianskeho združenia Fórum života

podporujúce návrh skupiny poslancov Národnej Rady Slovenskej republiky zo dňa 7. 5. 2001 na vyslovenie nesúladu zák. č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zák. č. 419/1991 Zb. s ústavou, spis. zn. PL. ÚS 12/01.


Vypracoval: Mgr. Patrik Daniška

Bratislava, 1. október 2007


V súlade s našimi advokačnými aktivitami na ochranu nenarodených detí, ktoré sa ešte nedokážu sami brániť, zasielame Ústavnému súdu SR toto stanovisko (amicus curriae), ktorého cieľom je podporiť návrh skupiny poslancov na vyslovenie nesúladu zákona o umelom prerušení tehotenstva a jeho vykonávacej vyhlášky s ústavou.

Základný argument

Právo na život je základné ľudské právo, ktoré podľa Ústavy Slovenskej republiky patrí každému človeku bez rozdielu. Ústava SR považuje za ľudský život už život pred narodením, a súčasne zakazuje diskrimináciu na základe akéhokoľvek kritéria. Na základe toho možno konštatovať, že naša ústava chráni život nenarodených detí rovnako intenzívne ako všetkých ostatných ľudí. Tento argument sa dá vyjadriť nasledovnou logickou štruktúrou:

  1. Nenarodené dieťa je človek.
  2. Každý človek má (rovnaké) právo na život.
  3. Nenarodené dieťa má (rovnaké) právo na život (ako ostatní ľudia).

Prvé dve vety, teda premisy tohto argumentu, sú zakotvené priamo v ústave, čo preukážeme neskôr v texte. Posledná veta argumentu je logickým záverom, ktorý vyplýva z premís.

Čítať ďalej...