Žiadam zasielať HFI správy

Nové homoiniciatívy

V poslednom období vystali dve iniciatívy, s ktorými sa HFI zaoberá. Prvou bola informácia, že Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť navrhuje vytvorenie nového Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb. K tomuto návrhu prebehlo pripomienkové konanie. HFI s vytvorením výboru nesúhlasí a pripravilo zoznam zásadných pripomienok, ktoré zaslalo v rámci pripomienkového konania. Naše pripomienky:

Miroslav Lajčák
podpredseda vlády
a minister zahraničných vecí SR
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
Slovenská republika

V Bratislave, 24. augusta 2012


Vec: Zásadné pripomienky k Dodatku k Štatútu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť


Vážený pán podpredseda vlády,

V rámci medzirezortného pripomienkového konania si dovoľujeme zaslať Vám nasledovné pripomienky k navrhovanému dokumentu Dodatok k Štatútu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „Dodatok“), rezortné číslo: 640.881/2012-OĽPR.

Text pripomienky:

Navrhujeme, aby Vláda Slovenskej republiky návrh na prijatie Dodatku k Štatútu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť zamietla v celom rozsahu. Táto pripomienka je zásadná.

Zdôvodnenie:

Zriadenie Výboru nie je potrebné

Intolerancii voči LGBTI osobám treba predchádzať a eliminovať ju. Túto úlohu na úrovni Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „Rada vlády“) plní Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie, ktorého členmi sú aj organizácie Iniciatíva Inakosť a Queer leaders forum. Zriaďovanie nového Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (ďalej len „Výbor“) z tohto dôvodu preto nie je potrebné.

Zriadenie osobitného Výboru pre LGBTI osoby nepovažujeme za vhodné ani z toho dôvodu, že sú tu mnohé ďalšie skupiny osôb, ktoré z pohľadu diskriminácie môžu byť oveľa viac ohrozené, a predsa nemajú osobitný výbor na ochranu svojich práv. Ide pritom o osoby, ktoré môžu byť diskriminované tak z ústavou vymedzených dôvodov jazyka, viery, náboženstva, politického či iného zmýšľania, sociálneho pôvodu, majetku, rodu, alebo aj z iných dôvodov, ako je manželský stav, alebo rodinný stav. Obzvlášť zraniteľnými členmi spoločnosti sú najmä nenarodené deti, ktoré sa nedokážu sami brániť, a predsa nemajú zriadený osobitný výbor na ochranu svojich práv.

Zriadenie Výboru je nesprávne

LGBT organizácie zásadne prekračujú cieľ odstránenia intolerancie a diskriminácie. V politickej oblasti (vrátane Slovenska) sa usilujú o to, aby páry rovnakého pohlavia disponovali rovnakými alebo obdobnými výsadami, ako manželia (pozri napr. http://www.qlf.sk/kto-sme/). Tieto zásadné politické požiadavky však nie sú legitímne. Manželstvo ako trvalý zväzok muža a ženy, ktorého hlavným cieľom je založenie rodiny a riadna výchova detí, si tieto osobitné výsady zasluhuje pre svoj jedinečný spoločenský prínos. Zmena definície manželstva, či postavenie párov osôb rovnakého pohlavia na úroveň manželstva by bolo nesprávnym krokom, ktorý neschvaľuje ani veľká časť slovenskej spoločnosti (pozri napr.: http://www.peticia.sk/skutocny-pride/).

Odstraňovanie domnelej diskriminácie, ktorú sa LGBTI organizácie snažia dosiahnuť, takmer vždy spočíva práve v presadzovaní požiadaviek na zavádzanie nových rodinnoprávnych inštitútov pre homosexuálne páry. Je tu preto odôvodnená hrozba, že homosexuálni aktivisti by svoje radikálne politické požiadavky presadzovali práve cez novozriadený Výbor. Tým by sa Rada vlády zneužila na presadzovanie určitej ideologickej agendy namiesto toho, aby si plnila svoju legitímnu úlohu pri ochrane ľudských práv. Nie je správne, aby sa výbory Rady vlády zriaďovali len na základe požiadaviek lobistických skupín, ktoré takouto cestou chcú presadzovať určitú ideologickú agendu.

Zriadenie Výboru je v rozpore s programovým vyhlásením vlády

Vytvorením priestoru pre presadzovanie LGBT agendy (práve o toto by šlo v prípade zriadenia Výboru pre LGBTI osoby) by štát nevhodným spôsobom zasahoval do celospoločenskej diskusie a porušoval by tak princíp právneho štátu, podľa ktorého sa Slovenská republika neviaže na žiadnu ideológiu. Zriadenie Výboru pre LGBTI osoby by taktiež bolo v rozpore s programovým vyhlásením vlády, podľa ktorého sa vláda zaviazala presadiť dôsledné uplatňovanie základnej zásady Zákona o rodine, podľa ktorej je manželstvo jedinečný zväzok medzi mužom a ženou, ktorý má spoločnosť chrániť a napomáhať jeho dobro.

Patrik Daniška
HFI – Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

S ďalšou iniciatívou prišla strana SaS, ktorá navrhuje legalizáciu homosexuálnych zväzkov. Návrh zákona je zaradený do programu parlamentu. Aj tu plánujeme reagovať a zamedziť prijatiu zákona.

Podporu manželstvu muža a ženy môžete vyjadriť aj Vy jednoduchým zaslaním mailu premiérovi a poslanom.