Žiadam zasielať HFI správy

HFI prichádza s návrhmi na zmenu legislatívy

Zdá sa, že úplná ochrana práva na život nenarodených detí je zatiaľ ťažko priechodná, pretože spoločnosť na ňu nie je pripravená. To však neznamená, že by sa naša legislatíva nedala zlepšiť postupnými krokmi a zmenšovaním zla vyplývajúcim z umelého potratu.

Témou Ako chrániť život? sa zaoberalo kolokvium organizované HFI spolu so Spoločenstvom Ladislava Hanusa, ktoré sa konalo dňa 24. apríla v Bratislave. Pre tých, ktorí sa nemohli kolokvia zúčastniť osobne, prinášame video a prepísané príspevky štyroch pro-life právnikov, ktorí na kolokviu vystúpili:

 

Martin Luterán: Majú Slováci právo na život?

Autor analyzuje právnu úpravu práva na život na Slovensku ako aj z pohľadu medzinárodného práva so zameraním na súčasnú interpretáciu práva na život podľa Ústavy SR.

Mgr. Martin Luterán, M.Jur., M.Phil., D.Phil. je rektor Kolégia Antona Neuwirtha, právny filozof a absolvent doktorandského štúdia na Oxfordskej univerzite.

 

Boris Bartho: Poznámky k úprave ochrany života v slovenskom ústavnom práve a v európskom práve

Autor reaguje na príspevok Martina Luterána a zameriava sa najmä na niektoré aspekty rozhodnutia Ústavného súdu SR vo veci legálnosti umelých potratov a vybraných rozhodnutí európskych súdov.

Mag. iur. Boris Bartho je doktorand Právnickej fakulty Viedenskej univerzity a člen predsedníctva Spoločenstva Ladislava Hanusa.

 

Patrik Daniška: Ako chrániť život?

Autor predstavuje viacero návrhov ako zlepšiť právnu úpravu ochrany života nenarodených detí postupnými krokmi, ktoré môžu byť prijateľné aj za súčasnej politickej situácie.

Mgr. Patrik Daniška je predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku a pracuje ako advokát v Bratislave.

 

Anton Chromík: Špecifické medicínske úkony vykonávané zdravotníckymi pracovníkmi

Autor predstavuje niektoré dôležité momenty vo vývoji právnej úpravy umelých potratov vo svete a na Slovensku a pripája niekoľko doplňujúcich návrhov na zlepšenie súčasného stavu.

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.  je advokát pôsobiaci v Bratislave. V minulosti pracoval aj ako riaditeľ kancelárie ministra spravodlivosti Daniela Lipšica.

 

HFI plánuje z kolokvia pripraviť publikáciu, ktorá môže poslúžiť poslancom a politikom, ktorí chcú aktívne meniť právnu úpravu v prospech ochrany života. Je vhodná tiež pre študentov stredných a vysokých škôl, ktorí sa pri svojom štúdiu zaoberajú problematikou práva na život. Budeme radi, ak vydanie a distribúciu publikácie finančne podporíte.