Žiadam zasielať HFI správy

Návrhy na zmenu zoznamu zdravotných výkonov

14. augusta 2017 sme podali nasledovné podnety k tvorbe nového zoznamu zdravotných výkonov (PI/2017/151).

1. Z verejného poistenia sú dnes hradené aj viaceré eticky sporné zákroky, ktorých cieľom je ničenie ľudí v raných štádiách vývoja (umelé prerušenie tehotenstva), prípadne smrť ľudí je ich súčasťou (umelé oplodnenie), alebo ich cieľom je dočasné či trvalé poškodenie fyziologických funkcií človeka, najmä reprodukčnej funkcie (antikoncepcia, vrátane IUT, sterilizácia)...

Čítať ďalej...

Pripomienky k zákonu o ochrane a podpore obetí trestných činov

1. augusta 2017 sme zaslali pripomienky k návrhu Zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (LP/2017/551).

Pripomienky č. 1, 3 a 4 sú zásadné.

Pripomienka č. 1
V § 2 písm. c) bod 5 navrhujeme vypustiť slovo „rodu“.

Odôvodnenie:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV (ďalej len „smernica“) opakovane používa pojem „rod“ vo význame „gender“, teda v súvislosti s pohlavím. Sme proti tomu, aby sa do navrhovaného zákona zavádzal pojem „rod“, ktorý by sa vnímal v tomto význame...

Čítať ďalej...

Pripomienky k Akčnému plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie

Začiatkom decembra 2015 predložilo Ministerstvo vnútra SR do medzirezortného pripomienkového konania návrh Akčného plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie na roky 2016 -2018. Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku vzniesol voči tomuto materiálu nasledovné pripomienky:

Čítať ďalej...

Odloženie ratifikácie Istanbulského dohovoru

24. júla 2017 sme podali pripomienku k návrhu ministerstva spravodlivosti na odloženie ratifikácie Istanbulského dohovoru na neurčito, v ktorej sme navrhli úplné zastavenie tohto procesu. (LP/2017/549)

Čítať ďalej...

Pripomienky HFI k Akčnému plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie

Okrem LGBTI tematiky predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR koncom septembra 2015 aj návrh Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie na roky 2015-2019. Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku predložil spolu so Spoločenstvom Ladislava Hanusa nasledovné pripomienky k tomuto Akčnému plánu.

Čítať ďalej...

Pripomienkovanie novely zákona o sociálnych službách

18. júla sme pripomienkovali návrh novely zákona o sociálnych službách (LP/2017/495). Tu nájdete naše pripomienky. Všetky pripomienky sú zásadné.

Pripomienka č. 1
V § 2 ods. 2 navrhujeme doplniť nové písm. i) nasledovného znenia: „i) z dôvodu tehotenstva a osamelého rodičovstva.“ V § 29 ods. 1, 2 a 3 sa vo všetkých prípadoch za slová „podľa § 2 ods. 2 písm. g)“ dopĺňa „a i)“.

Odôvodnenie: Zákon o sociálnych službách vo svojom znení účinnom do 31. 12. 2013 obsahoval výslovnú zmienku o tom, že v zariadení núdzového bývania sa môže poskytovať sociálna služba, okrem iných, aj osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi. Novelou č. 485/2013 Z.z. sa výslovná zmienka o týchto kategóriách osôb zo zákona vypustili. Dnešný stav je taký, že mnohé tehotné matky, alebo matky po určitú dobu po pôrode dieťaťa potrebujú sociálnu službu...

Čítať ďalej...

Pripomienky HFI k Akčnému plánu pre LGBTI ľudí

Koncom septembra 2015 sa do legislatívneho procesu dostal návrh Akčného plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019, ktorý predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR. Tento materiál zašiel ďaleko za rámec odstraňovania diskriminácie a jeho obsahom je skôr presadzovanie politických požiadaviek LGBT hnutia a propagácia LGBT životného štýlu. Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku preto vzniesol nasledovné pripomienky voči Akčnému plánu.

Všetky pripomienky sú zásadné a ide o spoločné pripomienky organizácií ADF International, Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku a Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Čítať ďalej...

Na Slovensku aj v Čechách sa zlepšili zákony o pochovaní potratených detí

Na Slovensku začíname informovať rodičov o práve pochovať potratené dieťa. V Čechách už žiadne dieťa neskončí v spaľovni odpadov.

Čítať ďalej...

Právo rodičov na výchovu detí v súlade so svojím presvedčením

Právo rodičov na výchovu detí v súlade s ich presvedčením je zakotvené vo viacerých medzinárodných dohovoroch, ako aj v slovenskej legislatíve. Tu je stručný prehľad základných právnych ustanovení, ktoré túto problematiku upravujú.

Čítať ďalej...

Pripomienky k Národnému programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020

Dňa 9. júna 2017 sme podali nasledovné pripomienky k Národnému programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020 (LP/2017/408):

Pripomienky č. 1, 2, 3, 6 a 7 sú zásadné.

Čítať ďalej...

Najväčšie nedostatky Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv

Ministerstvo zahraničných vecí ukončilo pripomienkové konanie k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR a predložilo finálny návrh tohto dokumentu. Dokument by mal byť v najbližších dňoch predložený Vláde SR na schválenie. Tu je prehľad najväčších procesných a formálnych nedostatkov Stratégie.

Čítať ďalej...

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2017 – pripomienky HFI

Dňa 12. apríla 2017 sme podali nasledovné pripomienky k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky 2017:

Všetky pripomienky sú zásadné.

Čítať ďalej...

Mimovládne organizácie k návrhu Stratégie rodovej rovnosti a Akčnému plánu rodovej rovnosti

Tlačová správa

Viaceré mimovládne organizácie (MVO) v uplynulých dňoch vyjadrili zásadné pripomienky k návrhu Národnej stratégie rodovej rovnosti a návrhu Národného akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014-2019. Svoje výhrady a podnety prezentovali na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnilav stredu 22. októbra 2014 v Dome novinárov v Bratislave (zoznam relátorov je uvedený v závere tlačovej správy).

Čítať ďalej...

Pripomienky k návrhu transplantačného zákona

Ministerstvo zdravotníctva predložilo dňa 7. júna 2016 do medzirezortného pripomienkového konania návrh Zákona o odberoch a transplantáciách orgánov, tkanív a buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon). Tento materiál sa dotýka aj niektorých citlivých bioetických tém, ako napríklad embryonálnych kmeňových buniek či umelého oplodnenia. Navrhli sme preto niekoľko zmien tohto zákona, ktoré sme ministerstvu zaslali dňa 15. júna 2016. Tu je zoznam našich pripomienok...

Čítať ďalej...

Pripomienky HFI k Stratégii a Akčnému plánu rodovej rovnosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo návrh Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a Akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014 - 2019. Inšitút pre ľudské práva a rodinnú politiku pripravil k tomuto kontroverznému materiálu nasledovné zásadné pripomienky.

Pripomienka č. 1

Dokument je ideologicky zaťažený

Je dôležité v prvom rade podotknúť, že celý dokument (Stratégia aj Akčný plán) je výrazne ovplyvnený tzv. „gender“ ideológiou. Namiesto hľadania skutočných riešení sa zameriava na propagáciu problematického pojmoslovia a šírenie nereálnych predstáv o mužoch a ženách. Základný nedostatok je ten, že dokument ako celok sa odmieta čo i len zmieniť o prirodzených rozdieloch medzi mužmi a ženami ...

Čítať ďalej...

Pripomienky k Stratégii ľudských práv

HFI pripravilo pripomienky k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv, ktoré 19. 6. 2014 zaslalo ministrovi zahraničných vecí JUDr. Miroslavovi Lajčákovi. Text pripomienok:

Pripomienka 1

Navrhujeme z dokumentu odstrániť zmienky o tom, že bol pripravený „participatívnym spôsobom“, „inkluzívnym procesom“ ako aj zmienky o uplatnení „demokratických princípov“.

Odôvodnenie:

V Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (ďalej len „dokument“ alebo „Stratégia“) sa na viacerých miestach zdôrazňuje, že tento dokument bol pripravený participatívnym spôsobom a je výsledkom uplatňovania demokratických princípov. Toto tvrdenie nie je pravdivé, a to najmä z dvoch hlavných dôvodov: ...

Čítať ďalej...

Štyri ľudské práva, ktoré v stratégii chýbajú

Príspevok na odbornom podujatí Dialóg o podstate a zmysle ľudských práv.

V úvode môjho príspevku by som chcel upozorniť na štyri dôležité ľudsko-právne témy, ktoré v Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv nedostali priestor. Je to tak aj napriek faktu, že veľkej časti slovenskej verejnosti na týchto témach záleží, a požiadavky na ich zaradenie opakovane predkladali v procese prípravy Stratégie. Na týchto štyroch témach ľuďom záleží až tak, že sú kvôli nim ochotní vyjsť na námestia, ako tomu bolo napríklad na Národnom pochode za život v Košiciach, kde sa zúčastnilo asi 80 000 ľudí, alebo na nedávnom pochode Bratislava za život, kde prišlo asi 9 000 ľudí a ďalšie tisíce sa zhromaždili v ostatných krajských mestách.

Čítať ďalej...

Pripomienky HFI proti presunu kompetencií v oblasti výchovy k ľudským právam

Ministerstvo školstva navrhuje presunúť časť svojich kompetencií v oblasti vzdelávania k ľudským právam na pracovnú skupinu pri Rady vlády pre ľudské práva. Návrh je dostupný tu a petíciu proti nemu je možné podpísať tu.   

Zásadné pripomienky k Návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 71 z 18. februára 2015 k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 467 z 26. augusta 2015:

Navrhujeme
(i) vypustiť tretí odsek vlastného materiálu,
(ii) vypustiť body A.1 a A.2 Návrhu uznesenia vlády a
(iii) prepracovať bod B.1 Návrhu uznesenia vlády tak, že z neho bude vyplývať, že predmetné činnosti bude zabezpečovať priamo Ministerstvo školstva SR a nie pracovná skupina Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Čítať ďalej...

Kritika dokumentu o násilí na ženách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo v októbri 2013 do medzirezortného pripomienkového konania návrh Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019.

Žiaľ dokument obsahuje mnohé problematické ustanovenia, preto HFI zaslalo dňa 16. 10. 2013 k tomuto materiálu svoje zásadné pripomienky. HFI vidí najväčší problém v tom, že dokument, a tým celá téma násilia páchaného na ženách, je zneužívaná na šírenie genderovej ideológie. Tento prístup je kontraproduktívny a poškodzuje samotnú tému ochrany pred násilím páchanom na ženách. Ako povedal predseda Inštitútu Patrik Daniška: „Želal by som si, aby ...

Čítať ďalej...