Žiadam zasielať HFI správy

Pripomienky HFI proti presunu kompetencií v oblasti výchovy k ľudským právam

Ministerstvo školstva navrhuje presunúť časť svojich kompetencií v oblasti vzdelávania k ľudským právam na pracovnú skupinu pri Rady vlády pre ľudské práva. Návrh je dostupný tu a petíciu proti nemu je možné podpísať tu.   

Zásadné pripomienky k Návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 71 z 18. februára 2015 k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 467 z 26. augusta 2015:

Navrhujeme
(i) vypustiť tretí odsek vlastného materiálu,
(ii) vypustiť body A.1 a A.2 Návrhu uznesenia vlády a
(iii) prepracovať bod B.1 Návrhu uznesenia vlády tak, že z neho bude vyplývať, že predmetné činnosti bude zabezpečovať priamo Ministerstvo školstva SR a nie pracovná skupina Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Čítať ďalej...

Kritika dokumentu o násilí na ženách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo v októbri 2013 do medzirezortného pripomienkového konania návrh Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019.

Žiaľ dokument obsahuje mnohé problematické ustanovenia, preto HFI zaslalo dňa 16. 10. 2013 k tomuto materiálu svoje zásadné pripomienky. HFI vidí najväčší problém v tom, že dokument, a tým celá téma násilia páchaného na ženách, je zneužívaná na šírenie genderovej ideológie. Tento prístup je kontraproduktívny a poškodzuje samotnú tému ochrany pred násilím páchanom na ženách. Ako povedal predseda Inštitútu Patrik Daniška: „Želal by som si, aby ...

Čítať ďalej...

Pripomienky k Akčnému plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie

Začiatkom decembra 2015 predložilo Ministerstvo vnútra SR do medzirezortného pripomienkového konania návrh Akčného plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie na roky 2016 -2018. Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku vzniesol voči tomuto materiálu nasledovné pripomienky:

Čítať ďalej...

Zástupcovia mimovládok hovorili s ministrom o Stratégii ľudských práv

Foto: mzv.skPodpredseda vlády a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák vo štvrtok 3. októbra prijal zástupcov mimovládnych organizácií, vrátane HFI. Na stretnutí sa dotkli vzniku a ďalšieho postupu pri vytváraní Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR.

Čítať ďalej...

Pripomienky HFI k Akčnému plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie

Okrem LGBTI tematiky predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR koncom septembra 2015 aj návrh Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie na roky 2015-2019. Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku predložil spolu so Spoločenstvom Ladislava Hanusa nasledovné pripomienky k tomuto Akčnému plánu.

Čítať ďalej...

HFI pripomienkuje stratégiu ľudských práv

Zástupcovia HFI sa zúčastnili workshopu k príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR. Stratégia by mala byť východiskovým dokumentom pre komplexnú revíziu doterajšej ľudskoprávnej politiky na Slovensku. Ide teda o veľmi dôležitý dokument, ktorého súčasťou je aj návrh na propagáciu ochrany ľudských práv na školách.

Doterajší návrh textu stratégie je však nevyhovujúci. Zástupca HFI Patrik Daniška kritizoval návrh stratégie na workshope dňa 27. júna 2013 v Bratislave a proti návrhu sa postavili desiatky ďalších zástupcov slovenských mimovládnych organizácií.

HFI zaslalo Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR najzásadnejšie pripomienky aj v písomnej podobe. Stratégia by na základe pripomienok občanov mala byť prepracovaná a v septembri predložená na rokovanie vlády SR. Vývoj v tejto veci bude HFI aj naďalej sledovať a pripomienkovať.

 

Pripomienky HFI k Akčnému plánu pre LGBTI ľudí

Koncom septembra 2015 sa do legislatívneho procesu dostal návrh Akčného plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019, ktorý predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR. Tento materiál zašiel ďaleko za rámec odstraňovania diskriminácie a jeho obsahom je skôr presadzovanie politických požiadaviek LGBT hnutia a propagácia LGBT životného štýlu. Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku preto vzniesol nasledovné pripomienky voči Akčnému plánu.

Všetky pripomienky sú zásadné a ide o spoločné pripomienky organizácií ADF International, Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku a Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Čítať ďalej...

HFI podporilo výzvu premiérovi SR na úpravu dotačného systému pre neziskový sektor

Zástupcovia 43 neziskových organizácií a občianskych združení, vrátane HFI, podpísali a 10. apríla 2013 zaslali otvorený list premiérovi SR Robertovi Ficovi, v ktorom žiadajú „upraviť súčasný verejný dotačný systém pre neziskový sektor tak, aby bol solidárny, transparentný a najmä slúžiaci verejnému záujmu a nie politickým a lobistickým záujmovým skupinám.“

V liste upozorňujú na to, že štát za rok 2012 dal viac ako 480-tisíc EUR na aktivity LGBTI lobby a „žiadajú o obmedzenie dostupnosti dotácií pre lobistické mimovládne organizácie“. Ako ďalej uvádzajú „Slovenská republika, v súlade s prvým článkom Ústavy SR, má ostať ideologicky neutrálna. Preto každé štátne financovanie záujmových lobistických skupín, či už na základe ideológie rasovej, marxistickej, alebo ako sme v poslednej dobe svedkami, rodovej, je v jasnom rozpore s princípom slobody a občianskej spoločnosti“. Štátne dotácie by mali slúžiť pre nepolitické a neideologické organizácie, ktoré podľa platnej legislatívy vykonávajú služby vo verejnom záujme v oblasti školstva, sociálnej oblasti, zdravotníctva, kultúry, či vedy a výskumu ...

Čítať ďalej...

Právo rodičov na výchovu detí v súlade so svojím presvedčením

Právo rodičov na výchovu detí v súlade s ich presvedčením je zakotvené vo viacerých medzinárodných dohovoroch, ako aj v slovenskej legislatíve. Tu je stručný prehľad základných právnych ustanovení, ktoré túto problematiku upravujú.

Čítať ďalej...

Právne problémy súvisiace s registráciou potratových tabletiek v SR

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len „ŠÚKL“) registroval koncom roka 2012 dva prípravky, ktorých cieľom je spôsobiť umelé prerušenie tehotenstva medikamentóznym spôsobom. Ide o lieky s účinnou látkou mifepristón, a to konkrétne o liek Medabon a Mifegyne.

Príslušné povolenie na uvedenie týchto liekov na trh Slovenskej republiky, ako aj ich následné používanie v praxi však naráža na viaceré právne problémy. Ide najmä o nasledovné problémy: ...

Čítať ďalej...

Najväčšie nedostatky Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv

Ministerstvo zahraničných vecí ukončilo pripomienkové konanie k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR a predložilo finálny návrh tohto dokumentu. Dokument by mal byť v najbližších dňoch predložený Vláde SR na schválenie. Tu je prehľad najväčších procesných a formálnych nedostatkov Stratégie.

Čítať ďalej...

Iniciatíva „Niečo tu nepasuje“ vyzýva na prijatie ústavného zákona o ochrane manželstva

Iniciatíva „Niečo tu nepasuje“ (ďalej aj „Iniciatíva“) víta rozhodnutie poslancov NR SR, ktorým odmietli návrh zákona o registrovaných partnerstvách. Oceňuje najmä postoj poslancov, ktorí hlasovali proti návrhu a aj v rozprave aktívne svoje rozhodnutie zdôvodnili ...

Čítať ďalej...

Mimovládne organizácie k návrhu Stratégie rodovej rovnosti a Akčnému plánu rodovej rovnosti

Tlačová správa

Viaceré mimovládne organizácie (MVO) v uplynulých dňoch vyjadrili zásadné pripomienky k návrhu Národnej stratégie rodovej rovnosti a návrhu Národného akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014-2019. Svoje výhrady a podnety prezentovali na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnilav stredu 22. októbra 2014 v Dome novinárov v Bratislave (zoznam relátorov je uvedený v závere tlačovej správy).

Čítať ďalej...

Niečo tu nepasuje

Otvorená výzva na podporu manželstva muža a ženy a jeho výnimočného postavenia v spoločnosti

My, dolu podpísané organizácie sme sa spojili do občianskej iniciatívy s názvom „Niečo tu nepasuje.“ Prosperujúca spoločnosť nemôže existovať a rozvíjať sa bez zodpovedných ľudí, ktorí si chcú založiť rodiny a odovzdávať život svojim deťom. Rodina založená na manželstve od nepamäti zabezpečuje takéto odovzdávanie života z generácie na generáciu a riadnu výchovu detí. Vďaka svojmu výnimočnému prínosu si manželstvo ako základné ľudské dobro zasluhuje priznanie výnimočného postavenia a ochranu zo strany spoločnosti ...

Čítať ďalej...

Pripomienky HFI k Stratégii a Akčnému plánu rodovej rovnosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo návrh Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a Akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014 - 2019. Inšitút pre ľudské práva a rodinnú politiku pripravil k tomuto kontroverznému materiálu nasledovné zásadné pripomienky.

Pripomienka č. 1

Dokument je ideologicky zaťažený

Je dôležité v prvom rade podotknúť, že celý dokument (Stratégia aj Akčný plán) je výrazne ovplyvnený tzv. „gender“ ideológiou. Namiesto hľadania skutočných riešení sa zameriava na propagáciu problematického pojmoslovia a šírenie nereálnych predstáv o mužoch a ženách. Základný nedostatok je ten, že dokument ako celok sa odmieta čo i len zmieniť o prirodzených rozdieloch medzi mužmi a ženami ...

Čítať ďalej...

Nové homoiniciatívy

V poslednom období vystali dve iniciatívy, s ktorými sa HFI zaoberá. Prvou bola informácia, že Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť navrhuje vytvorenie nového Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb. K tomuto návrhu prebehlo pripomienkové konanie. HFI s vytvorením výboru nesúhlasí a pripravilo zoznam zásadných pripomienok, ktoré zaslalo v rámci pripomienkového konania.

Čítať ďalej...

Pripomienky k Stratégii ľudských práv

HFI pripravilo pripomienky k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv, ktoré 19. 6. 2014 zaslalo ministrovi zahraničných vecí JUDr. Miroslavovi Lajčákovi. Text pripomienok:

Pripomienka 1

Navrhujeme z dokumentu odstrániť zmienky o tom, že bol pripravený „participatívnym spôsobom“, „inkluzívnym procesom“ ako aj zmienky o uplatnení „demokratických princípov“.

Odôvodnenie:

V Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (ďalej len „dokument“ alebo „Stratégia“) sa na viacerých miestach zdôrazňuje, že tento dokument bol pripravený participatívnym spôsobom a je výsledkom uplatňovania demokratických princípov. Toto tvrdenie nie je pravdivé, a to najmä z dvoch hlavných dôvodov: ...

Čítať ďalej...

HFI prichádza s návrhmi na zmenu legislatívy

 Zdá sa, že úplná ochrana práva na život nenarodených detí je zatiaľ ťažko priechodná, pretože spoločnosť na ňu nie je pripravená. To však neznamená, že by sa naša legislatíva nedala zlepšiť postupnými krokmi a zmenšovaním zla vyplývajúcim z umelého potratu. Témou Ako chrániť život? sa zaoberalo kolokvium organizované HFI spolu so Spoločenstvom Ladislava Hanusa, ktoré sa konalo dňa 24. apríla v Bratislave. Pre tých, ktorí sa nemohli kolokvia zúčastniť osobne, prinášame video a prepísané príspevky štyroch pro-life právnikov, ktorí na kolokviu vystúpili ...

Čítať ďalej...

Štyri ľudské práva, ktoré v stratégii chýbajú

Príspevok na odbornom podujatí Dialóg o podstate a zmysle ľudských práv.

V úvode môjho príspevku by som chcel upozorniť na štyri dôležité ľudsko-právne témy, ktoré v Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv nedostali priestor. Je to tak aj napriek faktu, že veľkej časti slovenskej verejnosti na týchto témach záleží, a požiadavky na ich zaradenie opakovane predkladali v procese prípravy Stratégie. Na týchto štyroch témach ľuďom záleží až tak, že sú kvôli nim ochotní vyjsť na námestia, ako tomu bolo napríklad na Národnom pochode za život v Košiciach, kde sa zúčastnilo asi 80 000 ľudí, alebo na nedávnom pochode Bratislava za život, kde prišlo asi 9 000 ľudí a ďalšie tisíce sa zhromaždili v ostatných krajských mestách.

Čítať ďalej...

Prehľad právnej úpravy potratov na Slovensku

Ako prvý legalizoval potraty v roku 1920 Sovietsky zväz a po jeho vzore v priebehu dvadsiateho storočia aj ostatné krajiny komunistického bloku vrátane Československa. Potrat propagovalo aj nacistické Nemecko, ktoré ho používalo ako prostriedok likvidácie tzv. „podradných ľudských rás“. V západnej Európe a Amerike bol potrat legalizovaný najmä v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia a v súčasnosti je potrat legálny vo väčšine krajín sveta ...

Čítať ďalej...