Žiadam zasielať HFI správy

Pripomienky k materiálu Priebežný stav plnenia odporúčaní adresovaných Slovenskej republike v rámci 2. kola univerzálneho periodického hodnotenia predkladaný v polovici hodnotiaceho cyklu

Pripomienky HFI k materiálu Priebežný stav plnenia odporúčaní adresovaných Slovenskej republike v rámci 2. kola univerzálneho periodického hodnotenia predkladaný v polovici hodnotiaceho cyklu.

Vypracované a odovzdané do pripomienkového konania dňa 12. mája 2016.

Všetky pripomienky sú zásadné.

Odporúčanie č. 11

Navrhujeme preformulovať pozíciu SR na „čiastočne akceptované“ a z časti Implementácia vypustiť odsek o príprave ratifikácie Istanbulského dohovoru.

Odôvodnenie: Verejnosť opakovane prejavila odpor voči Istanbulskému dohovoru, pretože bol zneužitý na presadzovanie teórií rodového feminizmu. Boj proti násiliu na ženách by sa mal zameriavať na všetky formy násilia páchaného na ženách, nie len na rodovo podmienené násilie. Dohovor tiež nevhodným spôsobom vstupuje do výchovy detí, najmä snahou o odbúravanie tzv. rodových stereotypov, pričom tento pojem nie je záväzne definovaný.

Odporúčanie č. 23

Navrhujeme vypustiť zmienku o procese prípravy Akčného plánu výchovy a vzdelávania k ľudským právam a Akčného plánu pre práva LGBTI osôb.

Odôvodnenie: Veľká časť verejnosti je proti prijatiu týchto dokumentov, pretože predstavujú hrozbu zideologizovania témy ľudských práv. Akčný plán vzdelávania k ľudským právam je rizikom aj z pohľadu nevhodných zásahov do vzdelávacieho procesu mládeže. V prípade Akčného plánu pre práva LGBTI osôb je tu riziko deformácií rodinného práva a tiež riziko zavádzania osobitných práv pre túto skupinu obyvateľov, čo by bolo v rozpore s princípom rovnosti práv všetkých ľudí. Už dnes sú práva všetkých ľudí bez rozdielu (vrátane LGBTI osôb) plne garantované našou legislatívou.

Odporúčanie č. 28

Medzi spôsoby implementácie navrhujeme doplniť zámer plne zrovnoprávniť financovanie súkromných a cirkevných škôl.

Odôvodnenie: Určité oblasti pôsobenia súkromných a cirkevných školských zariadení sú z verejných zdrojov financované v menšej miere v porovnaní so štátnymi školami. Tento problém sa týka materských škôl a školských zariadení, medzi ktoré patria napr. školské kluby detí, centrá voľného času, strediská odbornej praxe a školské internáty.

Odporúčanie č. 29

Navrhujeme toto odporúčanie neakceptovať.

Odôvodnenie: Všetky doterajšie návrhy Akčného plánu pre LGBTI osoby boli pre verejnosť neprijateľné. LGBTI osoby sú plnoprávnymi občanmi Slovenskej republiky a disponujú rovnakými právami a slobodami ako všetci ostatní ľudia. Odmietame zavádzanie akýchkoľvek osobitných práv pre LGBTI osoby. Doposiaľ navrhované akčné plány nevhodne vstupovali do spoločenskej diskusie o vnímaní homosexuality a porúch rodovej identity a narúšali tak princíp neviazania sa štátu na žiadnu ideológiu.

Odporúčanie č. 43

Z textu o spôsoboch implementácie navrhujeme vypustiť slovné spojenie „neheterosexuálnych menšín“.

Odôvodnenie: Nie je preukázané, že by tzv. „neheterosexuálne menšiny“ boli znevýhodnenými skupinami obyvateľstva. Vnímame tu riziko zneužitia finančných prostriedkov na šírenie politickej agendy LGBTI skupín, prípadne na propagáciu ich životného štýlu.

Odporúčanie č. 65

V časti Implementácia navrhujeme preformulovať prvý odsek takto: „Slovenská republika zriadila Výbor pre práva LGBTI osôb.“

Odôvodnenie: Odsek, ktorý navrhujeme zmeniť, obsahuje zmienky o procese prípravy Akčného plánu pre LGBTI osoby. Navrhujeme, aby SR takýto dokument neprijala, pretože SR nemá žiadnu medzinárodnú povinnosť prijať takýto dokument a doterajšie snahy o jeho prijatie skončili neúspechom pre odpor verejnosti a množstvo pripomienok k návrhu dokumentu. Preto navrhujeme zmienky o tomto dokumente úplne vypustiť.

Odporúčanie č. 70

Navrhujeme uviesť, že toto odporúčanie SR neakceptuje, s odvolaním sa na odôvodnenie, ktoré sme uviedli pri odporúčaní č. 29.

Odporúčanie č. 71

Navrhujeme uviesť, že toto odporúčanie SR neakceptuje.

Odôvodnenie: Slovenská republika by mala predchádzať všetkým formám násilia na ženách rovnako, nie je dôvod osobitne upravovať len niektoré formy násilia na ženách.

Odporúčanie č. 108

Navrhujeme uviesť, že toto odporúčanie SR neakceptuje s odôvodnením, že zdravotná starostlivosť o ženy a práva žien sú náležite zabezpečované a chránené právnym poriadkom.

Odôvodnenie: Zdá sa, že odporúčanie Belgicka naozaj smeruje k prijatiu programu, ktorý má za cieľ propagáciu antikoncepcie, umelého potratu, umelého oplodnenia, či dokonca eugenických praktík a potláčania individuálnych práv zdravotníkov. To by okrem iného bolo v rozpore s odporúčaním č. 110., podľa ktorého má SR naďalej zabezpečovať možnosť využitia výhrady svedomia zdravotníkmi.

Namiesto propagácie eticky sporných riešení by sme sa mali zamerať na skutočnú liečbu a pomoc, vrátane skutočnej liečby príčin neplodnosti a pomoci tehotným matkám, aby žiadna žena nebola tlačená okolnosťami alebo inými osobami zabiť svoje nenarodené dieťa. Vo veci potratovej tabletky práve dochádza k zrušeniu registrácií týchto prípravkov, pretože ich užívanie nie je v SR možné. Za nevhodné považujeme aj propagáciu antikoncepcie, ktorá má zdravotné riziká pre ženu, nedokáže zabrániť neželanému tehotenstvu a je záťažou aj pre životné prostredie. Za skutočné zdravie považujeme stav, keď žena nemusí užívať lieky, preto naopak odporúčame zaviesť programy na zníženie spotreby antikoncepcie na Slovensku.

Odporúčanie č. 110

Do časti spôsoby implementácie navrhujeme doplniť ustanovenie, že „Slovenská republika zavedie právo nemocníc a zdravotníckych zariadení uplatniť si výhradu svedomia.“ Navrhujeme ďalej doplniť, že „Slovenská republika bude tiež rokovať so Svätou stolicou o prijatí medzinárodnej zmluvy o výhrade svedomia a s ostatnými registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o prijatí dohody o výhrade svedomia.“

Odôvodnenie: Rezolúcia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1763 (7.10.2010) o výhrade vo svedomí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti stanovuje, že „Žiadna osoba, nemocnica alebo inštitúcia nemôže byť nútená, braná na zodpovednosť, alebo diskriminovaná žiadnym spôsobom preto, že odmietla vykonať, poskytnúť, asistovať, alebo sa podvoliť vykonaniu potratu, alebo eutanázie, alebo akémukoľvek úkonu, ktorý by mohol spôsobiť smrť ľudskému plodu alebo embryu, pre akýkoľvek dôvod.“ V časti týkajúcej sa práva právnických osôb (nemocníc a iných zariadení) toto právo v súčasnej dobe nie je v slovenskej legislatíve garantované.

Slovenská republika má tiež medzinárodnoprávny záväzok prijať samostatnú zmluvu o výhrade svedomia so Svätou stolicou a následne aj dohodu s ostatnými registrovanými cirkvami.

Odporúčanie č. 111

Navrhujeme, aby bolo toto odporúčanie plne akceptované. Ako spôsob implementácie navrhujeme obmedzenie možnosti vykonávať umelý potrat bez uvedenia dôvodu, resp. z akéhokoľvek dôvodu a prijatie takých krokov, ktoré prispejú k vybudovaniu systému pomoci tehotným matkám, ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii vrátane alokovania zdrojov zo štátneho rozpočtu.

Odôvodnenie: Slovenská republika sa hlási k ideálu rovnosti v právach a dôstojnosti pre všetkých ľudí. Žiaľ, v prípade nenarodených detí tento ideál nedodržiava. Bude preto potrebné postupne meniť legislatívu spôsobom, ktorý nás bude približovať k ideálu rovnakej ochrany práva na život všetkých ľudí bez rozdielu, vrátane nenarodených detí. Ak to bude nevyhnutné, súčasťou legislatívnych zmien by mali byť aj zmeny so silou ústavného zákona.

Odporúčanie č. 112

Navrhujeme uviesť, že toto odporúčanie SR neakceptuje s odôvodnením, že zdravotná starostlivosť o ženy a práva žien sú náležite zabezpečované a chránené právnym poriadkom.

Pri odôvodnení odkazujeme na naše vyjadrenie k Odporúčaniu č. 108.

Odporúčanie č. 113

Navrhujeme uviesť, že toto odporúčanie SR neakceptuje s odôvodnením, že zdravotná starostlivosť o ženy a práva žien sú náležite zabezpečované a chránené právnym poriadkom.

Pri odôvodnení opäť odkazujeme na naše vyjadrenie k Odporúčaniu č. 108.