Žiadam zasielať HFI správy

Na Slovensku aj v Čechách sa zlepšili zákony o pochovaní potratených detí

Na Slovensku začíname informovať rodičov o práve pochovať potratené dieťa. V Čechách už žiadne dieťa neskončí v spaľovni odpadov.

 

Právo pochovať potratené dieťa pozná slovenská legislatíva už 12 rokov. Informovanosť je však stále veľmi malá, zrejme aj preto, že nemocnice zatiaľ nemali povinnosť informovať rodičov o tomto práve. Po novom už túto povinnosť majú.

Už pred rokom začalo 14 nemocníc siete Svet zdravia informovať rodičov o ich práve pochovať potratené dieťa. Podľa informácie, ktorú nám poskytol Róbert Hill, riaditeľ Sveta zdravia pre chirurgické odbory, za rok fungovania tohto pravidla využili možnosť pochovať svoje dieťa rodičia ôsmich potratených detí. Pre ilustráciu – celkovo je na Slovensku takmer dva a pol tisíc zamlčaných potratov ročne (ide o prípady, keď sa už mŕtve dieťa odníma z maternice chirurgicky), takže číslo osem je len malým zlomkom z celkového počtu prípadov. Samozrejme, aj v iných zariadeniach si rodičia uplatňujú toto právo (viac či menej úspešne), no je jasné, že potenciál zvýšiť počet pochovaných potratených detí je na Slovensku obrovský.

Veľký pokrok v zlepšení informovanosti znamená najmä prijatie novely zákona o zdravotnej starostlivosti, účinnej od 29. apríla 2017, podľa ktorej už gynekologicko-pôrodnícke oddelenia vo všetkých zariadeniach ústavnej starostlivosti musia informovať rodičov o práve pochovať potratené dieťaťa. Túto informáciu im musí lekár poskytnúť v rámci poučenia a informovaného súhlasu pred odňatím plodu.

Informovanosť rodičov by sa vďaka tejto novele mala výrazne zlepšiť. Samozrejme, za predpokladu, že si nemocnice túto povinnosť budú plniť. Skúsenosť hovorí, že na Slovensku sa stále nájdu zdravotníci, ktorí si nevedia predstaviť, že by pozostatky potrateného dieťaťa mohli byť pochované. Situácia sa však postupne zlepšuje, a to aj vďaka priekopníckej činnosti viacerých rodičov, ktorí sa rozhodli bojovať s nevôľou zdravotníkov.

Práva rodičov a povinnosti zdravotníkov sú obsiahlejšie zhrnuté v správe: Právo rodičov pochovať potratené dieťa.

V Čechách idú ešte ďalej

V Čechách boli možnosti pochovania potrateného dieťaťa dlhý čas veľmi zlé, pretože legislatíva takúto možnosť vôbec nepoznala. Zákon o pohrebníctve neumožňoval ani len pochovanie mŕtvonarodeného dieťaťa, absurdnosť čoho dokresľuje aj fakt, že od roku 2012 bolo možné získať sociálnu dávku na takýto pohreb, ktorý bol iným zákonom de iure zakázaný. V praxi k takýmto pohrebom, samozrejme, dochádza, a to aj vďaka pôsobeniu spolku Tobit, ktorý jednak poskytuje poradenstvo rodičom, ale v niektorých regiónoch aj zabezpečuje pohreby mŕtvonarodených a potratených detí, ktoré nedali pochovať ich rodičia.

V máji bol u našich susedov prijatý zákon, podľa ktorého už budú môcť rodičia svoje nenarodené dieťa legálne pochovať, a nielen to. Ak v lehote štyroch dní rodičia neprejavia o pohreb záujem, pohreb dieťaťa vážiaceho aspoň 500 g zabezpečí obec, a ak má telo dieťaťa menej ako 500 g, bude spopolnené v krematóriu a popol uložený na cintoríne. Pozostatky potratených detí teda už nebudú končiť v spaľovni odpadov, ako to bolo doteraz a ako to je stále aj na Slovensku. Ako vysvetľuje dôvodová správa: „Těmto lidským pozůstatkům musí být zajištěna stejná pieta a důstojnost jako živě narozeným dětem zemřelým bezprostředně po porodu.“

Zákon ešte musí podpísať prezident a účinnosť nadobudne v júli tohto roku.

Rodný list pre potratené deti

Podľa súčasnej legislatívy musí byť na Slovensku pochované dieťa, ktoré váži aspoň 1000 g (teda po pôrode mŕtveho dieťaťa). Svetová zdravotnícka organizácia však odporúča, aby táto hranica bola 500 g (približne 22. týždeň tehotenstva), čo je tiež hranica, ktorá platí napríklad v Nemecku a po novom bude platiť aj v Čechách.

Mŕtvonarodené dieťaťa sa na Slovensku vždy zapisuje aj do matriky. Pre potratené deti (hmotnosť do 1000 g) sa však rodný list vydať nedá. No napríklad v Nemecku od roku 2013 takáto možnosť existuje. Dieťa sa zapíše do knihy narodení v zvláštnom režime, rodičom je vydaný rodný list aj s menom dieťaťa, do celospolkového registra sa však toto potvrdenie nezapisuje. V Rakúsku takúto možnosť zaviedli v minulom roku. Od roku 2011 vydajú rodný list pre potratené dieťa aj v Poľsku, avšak len za predpokladu, že sa dá určiť pohlavie dieťaťa.

Aj toto sú ďalšie možnosti a inšpirácia pre Slovensko, ako priznať ľudskú dôstojnosť potrateným deťom. Dôstojná rozlúčka a oficiálne uznanie identity potrateného dieťaťa môže byť aj veľkou pomocou pre rodičov, aby sa lepšie vyrovnali so stratou, ktorú zažívajú.

 

Súvisiace texty:

Hroby pre nenarodené deti

Právo rodičov pochovať potratené dieťa

 

Článok vyšiel pôvodne na Postoji.

Ilustračná fotka: Flickr, Miroslav Petrasko: No, not Halloween, CC BY-NC-ND 2.0