Žiadam zasielať HFI správy

Odloženie ratifikácie Istanbulského dohovoru

24. júla 2017 sme podali pripomienku k návrhu ministerstva spravodlivosti na odloženie ratifikácie Istanbulského dohovoru na neurčito, v ktorej sme navrhli úplné zastavenie tohto procesu. (LP/2017/549)

Navrhujeme, aby vláda SR vyjadrila nesúhlas s ratifikáciou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (ďalej len „dohovor“) a zabezpečila oznámenie Rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou dohovoru.

Odôvodnenie:

Návrh odložiť proces ratifikácie dohovoru na neurčito vnímame pozitívne. I keď je boj proti násiliu na ženách dôležitou témou, dohovor žiaľ nie je vhodným právnym nástrojom, pretože obsahuje aj viaceré neprijateľné ustanovenia týkajúce sa definície pojmu rod, odstraňovania nedefinovaných rodových stereotypov, a pod. Dohovor je preto oprávnene vnímaný v slovenskej spoločnosti kontroverzne a pre veľkú časť verejnosti je trvalo neprijateľný.

Termín na predloženie dohovoru na jeho schválenie vládou sa opakovane odkladal, i teraz sa navrhuje jeho odloženie na neurčito. Na prijatie dohovoru nie je politická vôľa. Namiesto ďalšieho odloženia ratifikácie je vhodnejšie, aby Slovensko odmietlo dohovor spôsobom predpokladaným článkom 18 písm. a) Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, z ktorého bude jasne vyplývať úmysel Slovenskej republiky, že sa nehodlá stať zmluvnou stranou dohovoru.

Téma boja proti násiliu na ženách je dôležitá téma, ktorá by nemala slovenskú spoločnosť zbytočne rozdeľovať. Je preto vhodné proces ratifikácie dohovoru zastaviť a téme boja proti násiliu na ženám sa venovať spôsobom, ktorý nebude spoločnosť rozdeľovať.