Žiadam zasielať HFI správy

Pripomienky k uznávaniu majetkových režimov manželov a majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev

Pripomienky HFI k materiálu Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky a) k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev a k b) návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimoch manželov a návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev.

Vypracované a odovzdané do pripomienkového konania dňa 1. júna 2016.
Autori pripomienok: Patrik Daniška a Zuzana Čahojová.
Všetky pripomienky sú zásadné, okrem pripomienky č. 14.

Pripomienka č. 1

V časti I. Všeobecná časť v bode 7 Zhrnutie obsahu a cieľa návrhov (str. 2) navrhujeme na konci doplniť nový odsek s nasledovným znením:
„K mechanizmu posilnenej spolupráce sa pristúpilo z dôvodu, že Maďarsko a Poľsko zásadne nesúhlasilo s obsahom a cieľmi návrhov nových Nariadení. Dôvodom boli ich
obavy, že aj keby budúce nástroje od nich nevyžadovali zavedenie neznámych inštitúcií do svojich vnútroštátnych právnych predpisov, uznávanie majetkových dôsledkov takýchto zahraničných inštitúcií v ich krajine by malo nepriamy vplyv na ich vnútroštátne rodinné právo a politiku. V rovnakej situácii je aj Slovenská republika.“

Odôvodnenie:
Tento odsek navrhujeme doplniť z dôvodu, že bližšie vysvetľuje kontext, prečo nebolo možné prijať navrhované Nariadenia konsenzom všetkých krajín EÚ.

Pripomienka č. 2

V časti I. Všeobecná časť v bode 8 Navrhovaný dátum implementácie (str. 2) navrhujeme vypustiť vetu: „Dovtedy je nutné prijať implementačné opatrenia za účelom umožnenia ich riadneho uplatňovania.“

Odôvodnenie:
Vzhľadom na navrhovanú zmenu postoja SR je táto veta nadbytočná.

Pripomienka č. 3

V časti II. Stanovisko Slovenskej republiky, bod 1. písm. a) navrhujeme doplniť na konci nasledovný text:
„Návrh rozhodnutia Rady o posilnenej spolupráci nedostatočne zohľadňuje skutočnosť, že členské štáty majú odlišnú právnu úpravu netradičných rodinnoprávnych inštitútov.
V členských krajinách Európskej únie panuje 100% súlad v tom, že zväzok medzi jedným mužom a jednou ženou sa považuje za manželstvo. Úplne odlišná je situácia v tom, či sa za manželstvo považuje aj zväzok medzi osobami rovnakého pohlavia – spomedzi 28 krajín EÚ takýto zväzok označuje za manželstvo 11 krajín. Taktiež v prípade registrovaných partnerstiev sa právne úpravy jednotlivých krajín odlišujú – polovica krajín upravuje inštitút registrovaného partnerstva, pričom v niektorých krajinách je vyhradený pre osoby rovnakého pohlavia a v niektorých krajinách ho môžu uzavrieť aj osoby opačného pohlavia.
Navrhovaná posilnená spolupráca a nová právna úprava nerešpektuje tieto rozdiely a individuálne špecifiká jednotlivých krajín EÚ, čo predstavuje zásadné problémy pre prijatie nových pravidiel v celej EÚ, keďže Maďarsko a Poľsko s takýmto postupom nesúhlasia. Ako oveľa vhodnejšie riešenie sa javí prijať jednotnú právnu úpravu vzťahujúcu sa na manželstvá jedného muža a jednej ženy, ktorá by mohla platiť pre všetky krajiny EÚ. Krajiny, ktoré za manželstvá považujú aj zväzky osôb rovnakého pohlavia, alebo uznávajú registrované partnerstvá, môžu následne pristúpiť k užšej spolupráci aj vo vzťahu k týmto inštitútom, na ktorých existencii neexistuje v EÚ konsenzus.
Dôsledkom prijatia navrhovanej posilnenej spolupráce a legislatívy, ktorá nerešpektuje národné rozdiely v otázkach, ktoré spadajú do výlučnej kompetencie jednotlivých štátov, sa niektoré krajiny nezúčastnia na spoločnej právnej úprave. Tým sa oslabí potreba prijatia takej spoločnej legislatívy, ktorá by plne rešpektovala národné osobitosti, pretože viaceré krajiny nebudú cítiť potrebu túto tému ďalej rozvíjať.“

Odôvodnenie:
Navrhovaný text dopĺňa analýzu návrhov o dôležité skutočnosti a upozorňuje na potrebu postupovať spôsobom, ktorý bude hľadať konsenzus európskych krajín v témach, ktoré spadajú do výlučnej pôsobnosti členských štátov.

Pripomienka č. 4

Navrhujeme vypustiť nasledovný text na str. 3: „Z hľadiska pohlavia a sexuálnej orientácie sú oba návrhy neutrálne, keďže Charta základných práv EÚ (najmä jej čl. 21) inú úpravu ani neumožňuje. Viaceré členské štáty už v súčasnosti poznajú homosexuálne manželstvá, resp. viaceré štáty regulujú aj heterosexuálne partnerstvá“ a nahradiť ho textom: „Oba návrhy nerešpektujú rozdiely v právnych úpravách jednotlivých krajín EÚ, najmä fakt, že len niektoré z krajín uznávajú za manželstvá aj páry osôb rovnakého pohlavia, a len časť krajín pozná inštitút registrovaného partnerstva.“

Odôvodnenie:
Pôvodná formulácia nerešpektuje fakt, že vymedzenie manželstva ako zväzku medzi mužom a ženou nepredstavuje diskrimináciu. Pôvodná formulácia zavádzajúco navodzuje dojem, že slovenská právna úprava, ktorá definuje manželstvo ako zväzok medzi mužom a ženou, nie je v súlade s princípom rovnakého zaobchádzania. Rovnako, na  tému manželstiev osôb rovnakého pohlavia a registrovaných partnerstiev neexistuje konsenzus a právomoc členských štátov regulovať svoje hmotné rodinné právo bola potvrdená aj Súdnym dvorom Európskej Únie vo veci Römer (C-147/08, bod 38).

Pripomienka č. 5

V časti II. Stanovisko Slovenskej republiky, bod 1., Pozícia SR, písm. a) (str. 3) navrhujeme vypustiť vetu „Vzhľadom na uvedené sa navrhuje potvrdiť súhlas s návrhom rozhodnutia o posilnenej spolupráci, čím sa umožní štátom, ktoré o to majú záujem, užšie spolupracovať v tejto oblasti“ a nahradiť ju nasledovným textom: „Napriek tomu navrhovaná podoba posilnenej spolupráce nedostatočne zohľadňuje rozdiely a individuálne špecifiká rodinnoprávnych inštitútov jednotlivých krajín EÚ a nevychádza z konsenzu krajín. Prijatím rozhodnutia o posilnenej spolupráci by sa vytvorila bariéra pre prijatie riešenia, ktoré by vyhovovalo všetkým členským štátom. Vzhľadom na uvedené sa navrhuje odmietnuť návrh rozhodnutia o posilnenej spolupráci.“

Odôvodnenie:
Podporou posilnenej spolupráce sa vytvorí bariéra pre hľadanie konsenzuálneho riešenia situácie, ktoré by vyhovovala všetkým členským štátom. Základným problémom je skutočnosť, že sa celkom logicky presadzuje spolupráca vo vzťahu k rodinným inštitútom, ktoré sú vlastné všetkým krajinám, no súčasne sa pretláča spolupráca vo vzťahu k inštitútom, ktoré sú legálne len v niektorých krajinách. Ide o prístup, ktorý nedostatočne zohľadňuje rôznorodosť a nekompatibilitu právnych úprav jednotlivých členských krajín.

Pripomienka č. 6

V časti II. Stanovisko Slovenskej republiky, bod 1., Pozícia SR, písm. b) (str. 3) navrhujeme vypustiť vetu „Vzhľadom na uvedené sa navrhuje k posilnenej spolupráci pristúpiť a presadzovať schválenie nariadení spolu so zárukami, ktoré SR presadila v predchádzajúcich rokovaniach“ a nahradiť ju nasledovným textom: „Navrhovaná podoba posilnenej spolupráce však nedostatočne zohľadňuje rozdiely a individuálne špecifiká rodinnoprávnych inštitútov jednotlivých krajín EÚ a nevychádza z konsenzu krajín. Aj keby tieto nástroje nevyžadovali od Slovenska zavedenie nám neznámych rodinných inštitútov do našej vnútroštátnej právnej úpravy, uznávanie majetkových dôsledkov takýchto zahraničných inštitútov na Slovensku by malo nepriamy vplyv na naše vnútroštátne rodinné právo a politiku. Vzhľadom na uvedené navrhujeme nepristúpiť k posilnenej spolupráci, podobne ako sa pre takýto krok rozhodli Poľsko a Maďarsko.“

Odôvodnenie:
Materiálne rodinné právo patrí do výlučnej právomoci členských štátov. Vytvorenie posilnenej spolupráce v oblasti rodinného práva, ktorá priznáva účinky právnym inštitútom, ktoré slovenský právny poriadok nepozná, prípadne odporujú jeho právnemu poriadku, nepriamo ovplyvní slovenské právo, a to bez toho, aby zmeny prešli riadnym legislatívnym procesom. Napríklad, v prípade dvoch osôb rovnakého pohlavia žijúcich v registrovanom partnerstve, ktorí sa obrátia na slovenský súd vo veci úpravy ich majetkového režimu, a súd neodmietne konať (resp. uznať, či vyhlásiť vykonateľnosť) z dôvodu rozporu s verejným poriadkom, tieto dve osoby, napriek tomu, že registrované partnerstvo je v očiach slovenského právneho poriadku neexistujúce, budú požívať výhody vyplývajúce z únijného práva. Na druhú stranu, osoby rovnakého pohlavia v de facto rovnakej alebo porovnateľnej situácii, ale bez cezhraničného prvku, nebudú tieto výhody požívať. Hoci sú tieto dva páry v očiach slovenského právneho poriadku v rovnakej alebo porovnateľnej situácii, slovenský právny poriadok nebude riešiť ich situáciu rovnako. Keďže o diskrimináciu môže hypoteticky ísť inter alia vtedy, ak sa s rovnakými, alebo podobnými situáciami zaobchádza rozdielne, homosexuálny pár v situácii bez cezhraničného prvku môže byť potenciálne diskriminovaný oproti páru v situácii s cezhraničným prvkom (tzv. „reverse discrimination“). Z toho vyplýva, že aby Slovenská republika zamedzila zakázanému diskriminačnému zaobchádzaniu so svojimi vlastnými občanmi, bude musieť výhody plynúce z práva EÚ priznať aj homosexuálnym párom v situáciách bez cezhraničného prvku, t.j. bude musieť upraviť svoju legislatívu aj v oblasti svojej výlučnej právomoci (tzv. „split over effect“).

Pripomienka č. 7

V časti II. Stanovisko Slovenskej republiky, bod 2. Vecná analýza návrhu o majetkových režimoch manželov, navrhujeme vymazať celý text označený ako Pozícia SR aj s tromi odrážkami a nahradiť ho nasledovným textom: „Navrhovaná podoba posilnenej spolupráce nedostatočne zohľadňuje rozdiely a individuálne špecifiká rodinnoprávnych inštitútov jednotlivých krajín EÚ a nevychádza z konsenzu krajín. Aj keď tieto nástroje priamo nevyžadujú od Slovenska zavedenie nám neznámych rodinných inštitútov do našej vnútroštátnej právnej úpravy, uznávanie majetkových dôsledkov takýchto zahraničných inštitútov na Slovensku by malo nepriamy vplyv na naše vnútroštátne rodinné právo a politiku. Vzhľadom na uvedené navrhujeme nepristúpiť k posilnenej spolupráci.“

Odôvodnenie:
V tomto bode si dovolíme poukázať na odôvodnenie, ktoré sme uviedli pri predchádzajúcej pripomienke č. 6.

Pripomienka č. 8

V časti II. Stanovisko Slovenskej republiky, bod 2. Vecná analýza návrhu o majetkových dôsledkov registrovaných partnerov navrhujeme za vetu „Uznanie či vyhlásenie vykonateľnosti možno odmietnuť zo štandardných dôvodov, vrátane rozporu s verejným poriadkom“ doplniť nový odsek: „Neexistujú však žiadne garancie, že slovenský súd vždy odmietne uplatniť cudzie právo, ktoré sa odvoláva na inštitúty neznáme v slovenskom práve, a neexistuje ani garancia, že súd vždy odmietne uznať či vyhlásiť vykonateľnosť cudzích rozhodnutí v prípade že sa odvolávajú na rodinné inštitúty, ktoré sú slovenskému právnemu poriadku neznáme. Neexistuje ani garancia, že klauzula o rozpore s verejným poriadkom bude náležite uplatnená, obzvlášť v prípade, ak súd bude toho názoru, že jej uplatnením by bol porušený princíp nediskriminácie. Import efektov cudzích právnych inštitútov môže mať za následok, že osoby v rovnakej právnej situácii budú disponovať inými právami. Tak môže dôjsť k tomu, že takýto stav bude považovaný za diskrimináciu a súdy budú naliehať na prijatí legislatívnych zmien, ktoré sú v rozpore s vôľou zákonodarcu.“

Odôvodnenie:
Navrhovaný text upozorňuje na niektoré potenciálne problémy aplikačnej praxe, ktoré môžu spôsobiť to, že napriek neexistencii nových rodinnoprávnych inštitútov v právnom poriadku SR (manželstvá osôb rovnakého pohlavia, registrované partnerstvá) bude Slovenská republika vtiahnutá do týchto konceptov, čo môže narušiť integritu nášho právneho systému a zaviesť „dvojaký meter“ pre páry, ktoré sú z pohľadu nášho práva v rovnakej situácii. To môže vytvoriť predpoklad pre rôzne súdne pokusy zavádzať na Slovensku inštitúty a práva, ktoré sú právnemu poriadku SR cudzie, napríklad s odvolaním sa na princíp nediskriminácie.

Pripomienka č. 9

V časti II. Stanovisko Slovenskej republiky, bod 2. Vecná analýza návrhu o majetkových dôsledkov registrovaných partnerov (str. 6), navrhujeme vymazať celý text označený ako Pozícia SR aj s tromi odrážkami a nahradiť ho nasledovným textom: „Navrhovaná podoba posilnenej spolupráce nedostatočne zohľadňuje rozdiely a individuálne špecifiká rodinnoprávnych inštitútov jednotlivých krajín EÚ a nevychádza z konsenzu krajín. Aj keď tieto nástroje priamo nevyžadujú od Slovenska zavedenie nám neznámych rodinných inštitútov do našej vnútroštátnej právnej úpravy, uznávanie majetkových dôsledkov takýchto zahraničných inštitútov na Slovensku by malo nepriamy vplyv na naše vnútroštátne rodinné právo a politiku. Vzhľadom na uvedené navrhujeme nepristúpiť k posilnenej spolupráci.“

Odôvodnenie:
Súčasné znenie Pozície SR sa odvoláva na vyrokované zábezpeky, najmä na skutočnosť, že Slovenská republika nemusí ustanoviť registrované partnerstvá a že súd môže odmietnuť vykonať právomoc. Napriek tomu neexistujú garancie, že náš súd odmietne právomoc. Ak by náš súd právomoc prijal, hrozí, že prizná dvom osobám určité práva, ktoré neprizná iným dvom osobám v rovnakej alebo obdobnej situácii (ani jeden pár sa nepovažuje za zosobášený podľa nášho práva), čo môže predstavovať zakázanú diskrimináciu slovenských párov rovnakého pohlavia, keďže slovenský právny poriadok nepozná inštitút registrovaného partnerstva a ani manželstva pre osoby rovnakého pohlavia. Tak vznikne tlak, aby SR prijala dodatočné pravidlá ktorých cieľom bude odstrániť takúto diskrimináciu. Toto je jeden z možných nepriamych vplyvov na naše vnútroštátne právo a politiku, pred ktorým varujú aj Poľsko a Maďarsko.

Pripomienka č. 10

Na strane 7 navrhujeme vypustiť vetu „Vzhľadom na charakter a rozsah problémov, ktorými občania čelia, možno dosiahnuť ciele iba na úrovni Únie“ a nahradiť ju novým odsekom: „Tieto isté ciele je však možné dosiahnuť aj kombináciou konsenzuálne prijatého Nariadenia vzťahujúceho sa na manželstvá, ktoré uznávajú všetky členské štáty (manželstvo muža a ženy) a osobitnou spoluprácou medzi krajinami, ktoré uznávajú aj iné rodinné inštitúty imitujúce manželstvo medzi mužom a ženou – či už na báze medzinárodnej zmluvy, alebo formou posilnenej spolupráce.“

Odôvodnenie:
Navrhovaná úprava lepšie zohľadňuje diverzitu a vzájomnú nekompatibilitu právnych poriadkov členských štátov EÚ, a je férovejšia voči krajinám, ktoré neuznávajú manželstvá osôb rovnakého pohlavia, alebo registrované partnerstvá.

Pripomienka č. 11

Navrhujeme preformulovať Pozíciu SR k otázke zásady subsidiarity a proporcionality (str. 7) nasledovne: „Návrhy nie sú v súlade so zásadou subsidiarity a proporcionality, pretože nezohľadňujú skutočnosť, že niektoré rodinnoprávne inštitúty nie sú upravené vo všetkých členských krajinách. Požiadavka na úprave inštitútov, na ktorých je konsenzus EÚ krajín spolu s tými, na ktorých nie je konsenzus, ide nad rámec princípov subsidiarity a proporcionality.“

Odôvodnenie:
Navrhovaná zmena lepšie zohľadňuje diverzitu a vzájomnú nekompatibilitu právnych poriadkov členských štátov EÚ, a je férovejšia voči krajinám, ktoré neuznávajú manželstvá osôb rovnakého pohlavia, alebo registrované partnerstvá.
Navyše, počet párov rovnakého pohlavia, ktoré budú mať osoh z navrhovanej právnej úpravy, je zanedbateľný a rozsah problémov, ktorým takéto páry čelia, nevyplývajú z ich cielenej diskriminácie, ale pramenia z rozdielnosti úprav členských štátov v oblastiach, ktoré sú v ich výlučnej právomoci. V tomto prípade nemožno hovoriť o diskriminácii. Zmluva o Európskej únii hovorí, že EÚ rešpektuje národnú identitu členských štátov (článok 4 ods. 2.). Rodinné právo je nepochybne výrazom národnej identity a predkladané návrhy Komisie, tým, že nepriamo ovplyvnia slovenské rodinné právo, túto zásadu porušujú. Taktiež, keďže posilnená spolupráca v konečnom dôsledku uzurpuje právomoci členských štátov (hoci i nepriamo), a prinúti ich k zmene svojho rodinného práva, nie je tu dodržaná zásada subsidiarity. Keďže posilnená spolupráca presadzuje spoluprácu vo vzťahu k inštitútom, ktoré sú legálne len v niektorých krajinách spolupráce (a teda nezameriava sa len na tie rodinné inštitúty, ktoré sú vlastné všetkým krajinám), nie je dodržaná zásada proporcionality, keďže neuprednostňuje najmenej obmedzujúcu možnosť.

Pripomienka č. 12

V časti II. Stanovisko Slovenskej republiky, bod 3. Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu s uvedením pozície ku konkrétnym ustanoveniam navrhujeme preformulovať pozíciu SR ku Kapitolám I až VI nasledovne: „Keďže obsah návrhu predstavuje riziko nepriameho vplyvu na naše vnútroštátne rodinné právo a politiku, navrhované znenie nepodporujeme.“

Odôvodnenie:
Vzhľadom na riziká, ktoré predstavuje pristúpenie SR k posilnenej spolupráci sa navrhuje nepodporiť navrhované znenie Nariadení.

Pripomienka č. 13

Na strane 9, v Kapitole IV – Uznávanie, vykonateľnosť a výkon, navrhujeme v druhom odseku doplniť do zátvorky za slovo mnohoženstvo aj slová „manželstvo medzi inými osobami ako jedným mužom a jednou ženou, registrované partnerstvo“.

Odôvodnenie:
Slovenský právny poriadok neumožňuje uzavrieť manželstvo medzi inými osobami, ako jedným mužom a jednou ženou a neumožňuje ani uzatvorenie registrovaných partnerstiev. Tieto inštitúty sú v rozpore s verejným poriadkom SR.

Pripomienka č. 14

Navrhujeme upraviť časti III., IV. a V. s ohľadom na navrhovanú zmenu postoja SR k podpore posilnenej spolupráce a k pristúpeniu k nej.