Žiadam zasielať HFI správy

Pripomienky k Akčnému plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie

Začiatkom decembra 2015 predložilo Ministerstvo vnútra SR do medzirezortného pripomienkového konania návrh Akčného plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie na roky 2016 -2018. Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku vzniesol voči tomuto materiálu nasledovné pripomienky:

Pripomienka č. 1
V celom dokumente ponechať (prípadne doplniť) explicitné odkazy len na tie motivácie trestných činov, ktoré sú z oficiálnych štatistík na Slovensku zdokumentované.

Týka sa to nasledovných častí dokumentu:

  • „Takéto aktivity sa prejavujú vo forme stereotypného zobrazovania menšín, diskriminácie, nenávistných vyjadrení, násilných trestných činov a trestných činov motivovaných šovinizmom, rasizmom, xenofóbiou, anticiganizmom, antisemitizmom, islamofóbiou, homofóbiou (vrátane transfóbie) a obdobnými formami intolerancie. “
  • „Takéto prejavy totiž neohrozujú len príslušníkov jednotlivých národnostných, etnických, rasových, náboženských skupín či lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (ďalej len "LGBTI") ľudí žijúcich na území SR, ale pri ich podcenení môžu vo forme extrémizmu ohroziť základy demokratického ústavného zriadenia.“
  • Úloha 3.6 na str. 14 dokumentu.

Odôvodnenie:

Je potrebné sústrediť pozornosť na reálne existujúce problémy, vychádzajúce zo skutočných a preukázaných potrieb na Slovensku.

Ide o zásadnú pripomienku.


Pripomienka č. 2
Úlohu č. 1.3 precizovať tak, že zaznamenávanie a zber štatistických dát  sa nebude vzťahovať len na problematiku RMTČ, ale na všetky druhy a formy nenávisti obsiahnuté v ustanoveniach §140 písm. d) a písm. f) zákona č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona.
 

Odôvodnenie:

Slovenská republika sa oficiálne hlási k tomu, že eviduje trestné činy motivované nenávisťou pre náboženské vyznanie. Vyplýva to napríklad zo správy OBSE: Hate Crimes in the OSCE Region, Incidents and Responses, Annual Report for 2012 (http://tandis.odihr.pl/hcr2012/pdf/Hate_Crime_Report_full_version.pdf). Prax je však taká, že Slovenská republika nevykazuje žiadne takéto skutky, napriek tomu, že sa stali. Spomenuli by sme najmä nenávistné útoky voči židovským alebo kresťanským budovám a symbolom, v posledných rokoch napríklad

Keď sme chceli o týchto skutočnostiach zistiť viac informácií z oficiálnych zdrojov a štatistík, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo vnútra SR, ani Generálna prokuratúra SR neevidovala tieto skutky v žiadnych svojich štatistikách. Dôvody môžu byť rôzne, napríklad môže dochádzať k tomu, že sa takéto skutky v trestnom konaní označia len základnou skutkovou podstatou (napr. poškodzovanie cudzej veci) a neuvedie sa už, že ide o skutok s osobitným motívom. Toto však nemusí byť jediný dôvod. V každom prípade, oficiálne štatistiky SR o množstve trestných činov páchaných z nenávisti pre náboženstvo buď neexistujú, alebo pri reportovaní vo vzťahu k medzinárodným organizáciám sa uvedie, že existujú, no neobsahujú informácie o žiadnych takýchto skutkoch, hoci sa také podľa médií stali. Obdobne to môže byť aj v prípade iných osobitných motívov, ktoré sme ale nezisťovali, takže to nevieme potvrdiť.

Ministerstvo spravodlivosti SR síce vedie pravidelné ročenky, kde uvádza aj počet prípadov trestných činov spáchaných z osobitného motívu. Neuvádza sa však, o aké motívy s akým počtom skutkov sa jedná. Keď sme sa pokúsili vypátrať tieto motívy na základe spisových značiek, ktoré nám ministerstvo poskytlo, zistili sme, že niektoré spisové značky príslušné súdy neevidovali, resp. pojednávali o úplne iných skutkových podstatách trestných činov, akých sme sa dožadovali. Uvedené len potvrdzuje, že v súdnej evidencii ako aj v evidencii Ministerstva spravodlivosti a Generálnej prokuratúry sú zásadné nedostatky, odstránenie ktorých je nevyhnutné na to, aby mohlo dôjsť k analýze problému nenávisti z dôvodu náboženského vyznania.

Skúsenosť našej organizácie je teda taká, že na Slovensku neexistuje funkčný systém zbierania, evidovania a zverejňovania údajov o počtoch trestných činov motivovaných nenávisťou pre náboženstvo (a možno i iných motivácií).

Pri tejto príležitosti by sme chceli upozorniť, že problematika netolerancie a diskriminácie pre vieru sa stáva v Európe čoraz vážnejším problémom, na ktorý upozorňuje napríklad Rezolúcia Parlamentného zhromaždenia OBSE o boji proti intolerancii a diskriminácii voči kresťanom na území OBSE (Belehrad 2011), správa prijatá Parlamentným zhromaždením Rady Európy 29. januára 2015: Riešenie intolerancie a diskriminácie v Európe s osobitným zameraním na kresťanov a iné. V záujme lepšieho spoznania a monitorovania tohto problému je potrebné vypracovať a implementovať metodiku zisťovania, evidovania a zverejňovania evidencie príslušných trestných činov, prípadne sa zamyslieť aj nad systémom evidovania priestupkov s obdobnými motívmi.

K tejto novej úlohe bude potrebné priradiť zodpovednosť, termín plnenia, indikátor a zdroje financovania, ktoré však navrhujeme, aby doplnilo Ministerstvo spravodlivosti na základe vlastnej odbornej úvahy.

Ide o zásadnú pripomienku.


Pripomienka č. 3
Navrhujeme doplniť novú úlohu „Doplniť medzi osobitné motívy trestných činov aj spáchanie trestných činov z nenávisti pre náboženské vyznanie“.

Odôvodnenie:

V súčastnosti sa nenávisť pre náboženské vyznanie objavuje len v § 140 písm. d) Trestného zákona, teda ak ide o trestný čin spáchaný v úmysle verejne podnecovať k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre vyhrážanie sa z predchádzajúcich dôvodov. V § 140 písm. f) Trestného zákona sa však ako náboženské vyznanie neuvádza ako osobitný motív nenávistného trestného činu. Touto právnou úpravou nie sú podchytené všetky trestné činy spáchané s motívom nenávisti pre náboženské vyznanie, ale len tie, ktoré sú spáchané s úmyslom verejne podnecovať k násiliu a nenávisti (ak je táto príslušnosť zámienkou pre vyhrážanie sa z takéhoto dôvodu).

Ako sme už uviedli v našom odôvodnení k pripomienke č. 5, nenávistné trestné činy pre náboženstvo sú stále väčším problémom, ktorý žiaľ neobchádza ani Slovensko. Navyše medzinárodné organizácie túto osobitnú nenávistnú motiváciu sledujú a povzbudzujú krajiny k tomu, aby viedli o týchto veciach štatistiky. Slovenská republika kvôli aktuálnej úprave § 140 Trestného zákona nevie dostatočne podchytiť v trestných konaniach tento osobitný motív, a nedokáže následne ani viesť hodnovernú štatistiku o tomto fenoméne. Preto navrhujeme, aby sa Trestný zákon primerane doplnil, a ako sme uviedli v pripomienke č. 5, aby sa súčasne vytvorila metodika hodnoverného odhaľovania a evidovania trestných činov motivovaných nenávisťou pre náboženstvo.

Ide o obyčajnú pripomienku.


Pozri aj:
Pripomienky HFI k Akčnému plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie
Pripomienky HFI k Akčnému plánu pre LGBTI ľudí