Žiadam zasielať HFI správy

Pripomienky HFI proti presunu kompetencií v oblasti výchovy k ľudským právam

Ministerstvo školstva navrhuje presunúť časť svojich kompetencií v oblasti vzdelávania k ľudským právam na pracovnú skupinu pri Rady vlády pre ľudské práva. Návrh je dostupný tu a petíciu proti nemu je možné podpísať tu.   

Zásadné pripomienky k Návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 71 z 18. februára 2015 k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 467 z 26. augusta 2015:

Navrhujeme
(i) vypustiť tretí odsek vlastného materiálu,
(ii) vypustiť body A.1 a A.2 Návrhu uznesenia vlády a
(iii) prepracovať bod B.1 Návrhu uznesenia vlády tak, že z neho bude vyplývať, že predmetné činnosti bude zabezpečovať priamo Ministerstvo školstva SR a nie pracovná skupina Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Odôvodnenie:

Zásadne namietame proti tomu, aby boli dotknuté kompetencie v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam odobraté Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a aby boli odovzdané ad hoc pracovnej skupine Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorá nie je súčasťou vlády (je len jej poradným orgánom), nemá zabezpečené kontrolné mechanizmy, nie je vopred jasne stanovené, kto môže byť/bude jej členom a predstavuje riziko z pohľadu prijatia rozhodnutí, ktoré budú vyvolávať spoločenský odpor.Pozri aj:
Pripomienky HFI k Akčnému plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie
Pripomienky HFI k Akčnému plánu pre LGBTI ľudí