Žiadam zasielať HFI správy

Návrhy na zmenu zoznamu zdravotných výkonov

14. augusta 2017 sme podali nasledovné podnety k tvorbe nového zoznamu zdravotných výkonov (PI/2017/151).

1. Z verejného poistenia sú dnes hradené aj viaceré eticky sporné zákroky, ktorých cieľom je ničenie ľudí v raných štádiách vývoja (umelé prerušenie tehotenstva), prípadne smrť ľudí je ich súčasťou (umelé oplodnenie), alebo ich cieľom je dočasné či trvalé poškodenie fyziologických funkcií človeka, najmä reprodukčnej funkcie (antikoncepcia, vrátane IUT, sterilizácia). Takéto zákroky by nemali byť hradené zo zdravotného poistenia. Vzhľadom na uvedené navrhujeme pri príprave zoznamu zdravotných výkonov, prípadne naň nadväzujúcich materiálov upravujúcich financovanie zo zdravotného poistenia postupovať tak, aby takéto výkony neboli preplácané zo zdravotného poistenia.

2. Súčasný Katalóg zdravotných výkonov obsahuje aj príplatky za vykonanie interrupcie v ambulancii (kódy zdravotných výkonov 194, 196, 198). Podľa § 5 ods. 1 a 2 Vyhlášky č. 74/1986 Zb. ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva, je však umelé prerušenie tehotenstva možné vykonať len v zariadení ústavnej starostlivosti. Pri tvorbe zoznamu zdravotných výkonov pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť a jednodňovú zdravotnú starostlivosť navrhujeme vypustiť zmienky o možnosti výkonu interrupcie v iných zariadeniach, ako zariadeniach ústavnej starostlivosti.