Žiadam zasielať HFI správy

Pripomienky k Národnému programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020

Dňa 9. júna 2017 sme podali nasledovné pripomienky k Národnému programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020 (LP/2017/408):

Pripomienky č. 1, 2, 3, 6 a 7 sú zásadné.

Pripomienka č. 1

V bode 5.1 v prvej vete tohto bodu navrhujeme za slová „jednotlivých ministerstiev“ doplniť slová „, registrovaných cirkví a náboženských spoločností, zástupcov rodičov“. Podobne v bode 5.1 pri Aktivitách č. 1, 3, 4 a 15 vždy na konci časti Zodpovední navrhujeme doplniť aj slová „registrované cirkvi, náboženské spoločnosti a zástupcovia rodičov“.

Odôvodnenie:

Problematika prevencie HIV/AIDS je komplexná problematika, a jej účinná prevencia vyžaduje angažovanosť viacerých aktérov, ako len ministerstiev a mimovládnych organizácií. Pri tvorbe programov, výučbových a propagačných materiálov, kampaní a účasti v pracovných skupinách je potrebné zohľadňovať aj prínos cirkví, náboženských spoločností a v neposlednom rade aj rodičov detí, ktorých sa majú jednotlivé výstupy týkať, aby tak bola zabezpečené ich právo na výchovu detí v súlade s ich presvedčením.

Pripomienka č. 2

V bobe 5.1 Aktivita č. 1 v časti Názov navrhujeme za slová „Programy a kampane HIV/AIDS“ doplniť slová „zamerané na podporu sexuálnej čistoty (abstinencie) a vernosti“.

Odôvodnenie:

Z uvedenej textácie nie je zrejmé, čo má byť obsahom navrhovaných aktivít. Keďže najbezpečnejšou a najefektívnejšou formou prevencie prenosu HIV/AIDS je eliminácia rizikového správania (nie len znižovanie rizika), navrhujeme explicitnú zmienku o tom, že dôraz sa bude klásť na prevenciu spočívajúcu v podpore sexuálnej zdržanlivosti a vernosti v partnerskom vzťahu. Odporúčame používať pojem čistota, ktorý je holistickejší oproti pojmu abstinencia. Na druhej strane v dokumentoch OSN je zaužívaný skôr pojem abstinencia, ktorý je možné použiť namiesto pojmu čistota.

Pripomienka č. 3

V bobe 5.1 Aktivita č. 3 navrhujeme preformulovať Názov takto: „Ukončiť program zameraný na mládež „Hrou proti AIDS“ a nahradiť ho programom, rovesníckymi programami a inými edukačnými aktivitami zameranými na podporu sexuálnej čistoty a vernosti , ktoré budú realizované vždy s výslovným predchádzajúcim súhlasom rodičov po oboznámení sa s obsahom konkrétneho programu.“

Program Hrou proti AIDS propaguje predčasnú sexualizáciu detí a mládeže, ktorá vedie k rizikovému správaniu mladých ľudí v sexuálnej oblasti. Je tiež zdrojom pobúrenia mnohých rodičov, ktorý nesúhlasia, aby ich deti absolvovali program s takýmto obsahom, ktorý odporuje ich presvedčeniu. Keďže najbezpečnejšou a najefektívnejšou formou prevencie prenosu HIV/AIDS je eliminácia rizikového správania (nie len znižovanie rizika), navrhujeme explicitnú zmienku o tom, že dôraz sa bude klásť na prevenciu spočívajúcu v podpore sexuálnej zdržanlivosti a vernosti v partnerskom vzťahu. Je tiež dôležité zabezpečiť výkon práva rodičov na výchovu detí v súlade s ich presvedčením, a to tak, že rodičia budú vždy vopred informovaní o obsahu programu, či inej edukačnej aktivity, ktorej sa má ich dieťa zúčastniť, pričom s účasťou dieťaťa na takomto programe alebo aktivite musia vysloviť predchádzajúci súhlas.

Pripomienka č. 4

V bobe 5.1 Aktivita č. 6 navrhujeme na konci názvu aktivity doplniť nasledovné slová: „s dôrazom na elimináciu análneho sexu a informovania o trestnosti vydania inej osoby do nebezpečenstva nákazy vírusom ľudskej imunodeficiencie“.

Odôvodnenie:

Sex medzi mužmi je najrizikovejším správaním s pohľadu prenosu HIV/AIDS. Dôvodom je okrem iného aj častý výskyt análneho sexu, pri ktorom je riziko nákazy obzvlášť vysoké. Je tiež dôležité, aby muži, ktorí majú sex s inými mužmi, boli oboznámení s faktom, že vystavenie inej osoby do nebezpečenstva nákazy HIV, či už úmyselne, alebo nedbanlivostne, je trestným činom, čo môže pozitívne ovplyvniť ich správanie spôsobom, pri ktorom sa zníži, alebo úplne vylúči riziko prenosu nákazy.

Pripomienka č. 5

V bobe 5.1 Aktivita č. 14 navrhujeme Názov preformulovať takto: „Podpora opatrení smerujúcich k zníženiu počtu osôb, ktoré si aplikujú drogy injekčne, a tam kde to nie je možné podpora opatrení smerujúcich k bezpečnejšej aplikácii drogy“.

Odôvodnenie:

Užívanie drog nie je nebezpečné len z pohľadu možnej nákazy vírusom HIV, prípadne inými ochoreniami. Problém, ktorý treba primárne odstraňovať, je samotné užívanie drog.

Pripomienka č. 6

V bobe 5.1 Aktivita č. 15 navrhujeme Názov preformulovať takto: „Celoslovenská školská preventívna kampaň „Červené stužky“ zameraná na podporu sexuálnej čistoty (abstinencie) a vernosti, ktorá bude realizovaná vždy s výslovným predchádzajúcim súhlasom rodičov po oboznámení sa s obsahom kampane.“

Odôvodnenie:

Z uvedenej textácie nie je zrejmé, čo má byť obsahom navrhovanej kampane. Keďže najbezpečnejšou a najefektívnejšou formou prevencie prenosu HIV/AIDS je eliminácia rizikového správania (nie len znižovanie rizika), navrhujeme explicitnú zmienku o tom, že dôraz sa bude klásť na prevenciu spočívajúcu v podpore sexuálnej zdržanlivosti a vernosti v partnerskom vzťahu. Odporúčame používať pojem čistota, ktorý je holistickejší oproti pojmu abstinencia. Na druhej strane v dokumentoch OSN je zaužívaný skôr pojem abstinencia, ktorý je možné použiť namiesto pojmu čistota.

Je tiež dôležité zabezpečiť výkon práva rodičov na výchovu detí v súlade s ich presvedčením, a to tak, že rodičia budú vopred informovaní o obsahu kampane, ktorej má byť ich dieťa v škole vystavené, pričom s účasťou dieťaťa na aktivitách takejto kampane musia vysloviť predchádzajúci súhlas.

Pripomienka č. 7

V bobe 5.1 Aktivita č. 17 navrhujeme na koniec názvu doplniť slová: „vrátane ešte nenarodených detí“ a v bode 5.2 Aktivite č. 5 navrhujeme na konci Názvu doplniť slová: „s dôrazom na ochranu života a zdravia tehotnej ženy aj jej nenarodeného dieťaťa“.

Odôvodnenie:

Nákaza vírusom HIV nesmie byť dôvodom na odopretie ľudských práv, vrátane práva na život, u žiadneho človeka.