Žiadam zasielať HFI správy

Pripomienkovanie novely zákona o sociálnych službách

18. júla sme pripomienkovali návrh novely zákona o sociálnych službách (LP/2017/495). Tu nájdete naše pripomienky. Všetky pripomienky sú zásadné.

Pripomienka č. 1
V § 2 ods. 2 navrhujeme doplniť nové písm. i) nasledovného znenia: „i) z dôvodu tehotenstva a osamelého rodičovstva.“ V § 29 ods. 1, 2 a 3 sa vo všetkých prípadoch za slová „podľa § 2 ods. 2 písm. g)“ dopĺňa „a i)“.

Odôvodnenie: Zákon o sociálnych službách vo svojom znení účinnom do 31. 12. 2013 obsahoval výslovnú zmienku o tom, že v zariadení núdzového bývania sa môže poskytovať sociálna služba, okrem iných, aj osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi. Novelou č. 485/2013 Z.z. sa výslovná zmienka o týchto kategóriách osôb zo zákona vypustili. Dnešný stav je taký, že mnohé tehotné matky, alebo matky po určitú dobu po pôrode dieťaťa potrebujú sociálnu službu.

Na časť týchto žien sa zjavne vzťahuje aktuálny systém sociálnych služieb, a to najmä na ženy z veľmi slabých sociálnych pomerov, ktoré sa môžu uchýliť v útulku, alebo ženy čeliace násiliu sa môžu uchýliť do zariadenia sociálnych služieb. Sú však aj iné kategórie tehotných mamičiek, ktoré v čase tehotenstva a určitú dobu po ňom potrebujú poskytnutie sociálnych služieb. Typickým príkladom sú mladé mamičky-študentky, ktoré sa rozhodnú neublížiť dieťaťu potratom a radšej sa rozhodnú dočasne uchýliť v neznámom prostredí, kde dieťa porodia v nemocnici formou utajeného pôrodu, aby mohlo byť následne adoptované. Inou skupinou môžu byť ženy, ktoré sa potrebujú uchýliť do zariadenia z dôvodu ochrany svojho súkromia a rodinného života, hoci nie sú ani bezdomovkyne, ani nie sú ohrozené násilím. Doplnenie zákona rozšíri možnosť poskytovať sociálnu službu aj takýmto a iným tehotným matkám v čase pred pôrodom i po ňom.

Pripomienka č. 2
Navrhujeme vypustiť bod 19., ktorým sa do § 32b vkladá nový odsek 2. Namiesto toho navrhujeme doplniť nový bod s nasledovným znením: „V § 31 sa vypúšťa odsek 5.“

Odôvodnenie: Navrhované znenie § 32b ods. 2 písmena a) rozširuje  okruh rodičov, ktorí môžu svoje dieťa umiestniť do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, a to aj o osoby vymenované v § 31 ods. 3. Tie dnes majú možnosť prijímať pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa (§ 31) prípadne využiť sociálnu službu zariadenia dočasnej starostlivosti o deti (§ 32).

Navrhované znenie písmena b) potom rozširuje túto možnosť aj na rodiny, ktoré nemusia vôbec byť v nepriaznivej sociálnej situácii, úplne postačuje, ak je voľné miesto v jasliach. V tomto prípade je spochybnená samotná podstata zákona o sociálnych službách, ktorý sa má aplikovať v prípade, ak je tu existencia nejakej vopred zadefinovanej nepriaznivej sociálnej situácie, ktorá sa má riešiť.

V celom navrhovanom ustanovení § 32b ods. 2) úplne absentuje aspekt hľadania najlepšieho záujmu dieťaťa. Namiesto neho vystupujú do popredia rôzne iné záujmy, ako sú makroekonomické záujmy zvyšovania zamestnanosti žien s malými deťmi formou podpory jaslí na úkor osobnej starostlivosti matiek o malé deti. (V tomto smere odkazujeme napríklad na Národný program reforiem Slovenskej republiky 2017, bod 4.3 Zamestnanosť a sociálna inklúzia: „Nízka miera zamestnanosti matiek s deťmi z dôvodu rodičovskej dovolenky sa zaraďuje do skupiny výziev slovenského trhu práce.“ Dokument si na viacerých miestach kládol úlohu zvýšiť zamestnanosť matiek s malými deťmi.) V prípade navrhovaného ods. 2 písm. b) sa javí, že jediný záujem ktorý toto ustanovenie sleduje je ekonomický záujem prevádzkovateľov jaslí na zaplnenie svojich priestorových kapacít.

S ohľadom na záujem dieťaťa je však vhodnejšie, aby dieťa zostalo v osobnej celodennej starostlivosti matky, prípadne inej vzťahovej osoby. Ak matka takúto starostlivosť sama ani s pomocou rodiny nezvláda, je vhodné poskytnúť jej takú formu pomoci, ktorá nebude odtŕhať dieťa od matky – teda ideálne pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa (§ 31). Žiaľ táto forma sociálnej služby je časovo ohraničená len na 30 dní, preto navrhujeme toto časové obmedzenie zrušiť, čo by mohlo napomôcť ďalšiemu rozvoju tohto inštitútu.

V tejto súvislosti by sme chceli dať do pozornosti najmä článok 5 Zákona o rodine, ktorý upravuje záujem maloletého dieťaťa. Uvádza sa v ňom, že záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Žiaľ, pri navrhovanom novom § 32b odseku 2, tak v prípade písmena a) aj b), je tento záujem buď úplne opomenutý, alebo považovaný za nedôležitý.

Článok 5 Zákona o rodine ďalej stanovuje, že pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä:
a) úroveň starostlivosti o dieťa – tá je lepšie zabezpečená v celodennej osobnej starostlivosti matkou, ako jasľami,
b) bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava – stabilita prostredia je lepšie zabezpečená poskytovaním pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa, keďže dieťa nemusí v útlom veku opúšťať svoju rodinu a domácnosť, v ktorej vyrastá,
c) ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa – pričom z pohľadu dieťaťa je veľmi dôležité, aby mohlo rozvíjať citové väzby so svojou najbližšou rodinou, najmä s matkou, s ktorou si v tomto veku utvára vzťahové puto,
h) podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami – toto ustanovenie je jednoznačne naplnené práve pri zachovaní celodennej osobnej starostlivosti v rodine dieťaťa, a naopak obchádzané v prípade odkladania dieťaťa do jaslí,
i) využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností – aj zo zmyslu tohto ustanovenia je možné vidieť, že v záujme dieťaťa je práve to, aby mohlo vyrastať vo svojom rodinnom prostredí, čo je u detí do troch rokov obzvlášť dôležité.

Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že pre dieťa je vhodnejšie, ak v prípade potreby bude jeho rodine poskytnutá dlhodobejšia služba vo forme pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa, a nie formy, ktoré osobnú starostlivosť rodičov o dieťa nahrádzajú, a tým oslabujú. Nami navrhované zmeny zabezpečia zosúladenie pripravovanej novely zákona o sociálnych službách so základnými zásadami rodinného práva vyjadrenými v článku 5 Zákona o rodine.

Pripomienka č. 3
Navrhujeme vypustiť body č. 21 a 22.

Odôvodnenie: Navrhovaný bod 21 má zvýšiť limit detí v jednej dennej miestnosti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov z 12 (v niektorých prípadoch 15) na 20 detí, čo je vo veľkej časti prípadov takmer dvojnásobný nárast. Ide jednoznačne o zníženie nastavených štandardov, a žiaľ aj v tomto prípade sa ukazuje, že cieľom tejto zmeny nie je sledovanie záujmu detí, ale záujmu prevádzkovateľov jaslí, prípadne záujmu zvyšovať počet detí vychovávaných v jasliach. Ide o ďalší krok, ktorým sa časť malých detí dostane z prirodzeného rodinného prostredia do anonymného, neosobného a neprirodzeného prostredia kolektívnej výchovy, ktorá je nevhodná obzvlášť u malých detí do troch rokov.

V dôvodovej správe úplne absentuje zmienka o analýze možných zdravotných, psychologických, sociálnych a iných dopadov, ktoré toto zníženie štandardu môže pre deti predstavovať.

Našimi návrhmi bude lepšie napĺňaný aj proces deinštitucionalizácie, ktorý v oblasti poskytovania sociálnej pomoci považujeme vo všeobecnosti za správny trend, no v prípade jaslí sa návhy ministerstva nepochopiteľne uberajú presne opačným smerom.