Žiadam zasielať HFI správy

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2017 – pripomienky HFI

Dňa 12. apríla 2017 sme podali nasledovné pripomienky k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky 2017:

Všetky pripomienky sú zásadné.

Pripomienka č. 1:
V časti Zhrnutie navrhujeme zmeniť vetu: „Podporí sa budovanie kapacít zariadení starostlivosti o deti do troch rokov a flexibilné zamestnávanie matiek s deťmi.“ nasledovne: „Podporí sa osobná starostlivosť matiek o deti do troch rokov a od veku troch rokov dieťaťa sa podporí budovanie kapacít zariadení starostlivosti o deti a flexibilné zamestnávanie matiek s deťmi.“

Odôvodnenie:
Osobná starostlivosť matky o dieťa je najvhodnejšou formou starostlivosti o dieťa, obzvlášť v ranom veku dieťaťa do troch rokov. Preto navrhujeme, aby politika Slovenskej republiky zásadne rozlišovala medzi starostlivosťou o dieťa do troch rokov a od troch rokov, pričom vo veku do troch rokov je potrebné podporovať osobnú starostlivosť matky, prípadne otca o dieťa a od troch rokov je potrebné podporovať bezproblémový návrat matiek späť do práce, spolu s podporou flexibilného zamestnávania matiek po skončení rodičovskej dovolenky.

Pripomienka č. 2
V časti 4 Plánované opatrenia v štrukturálnych témach navrhujeme zmeniť úlohu „Rozšírenie kapacít materských škôl a rozvoj služieb starostlivosti o deti do 3 rokov“ nasledovne: „Podpora osobnej starostlivosti rodičov o deti do troch rokov a rozšírenie kapacít materských škôl a rozvoj služieb starostlivosti o deti od 3 rokov“.

Odôvodnenie:
S ohľadom na najlepší záujem dieťaťa je potrebné podporiť osobnú starostlivosť rodičov, najmä matiek, o deti vo veku do troch rokov. Po návrate z rodičovskej dovolenky je potrebné podporiť kapacity materských škôl, prípadne iných služieb starostlivosti o deti staršie ako tri roky.

Pripomienka č. 3
V časti 4.3 Zamestnanosť a sociálna inklúzia navrhujeme preformulovať vetu v prvom odseku: „Podporí sa budovanie kapacít zariadení starostlivosti o deti do troch rokov a flexibilné zamestnávanie matiek s deťmi.“ nasledovne: „Podporí sa osobná forma starostlivosti rodičov, najmä matiek, o deti do troch rokov a od veku troch rokov dieťaťa sa podporí budovanie kapacít zariadení starostlivosti o deti a flexibilné zamestnávanie matiek.“

Odôvodnenie:
S ohľadom na najlepší záujem dieťaťa je potrebné podporiť osobnú starostlivosť rodičov, najmä matiek, o deti vo veku do troch rokov. Po návrate z rodičovskej dovolenky je potrebné podporiť kapacity materských škôl, prípadne iných služieb starostlivosti o deti staršie ako tri roky.

Pripomienka č. 4
V časti 4.3 Zamestnanosť a sociálna inklúzia navrhujeme preformulovať vety: „Nízka miera zamestnanosti matiek s deťmi z dôvodu rodičovskej dovolenky sa zaraďuje do skupiny výziev slovenského trhu práce. Najväčšie rozdiely v zamestnávaní žien oproti priemeru EÚ sa týkajú mladých vekových skupín z dôvodu štúdia alebo starostlivosti o deti.“ nasledovne: „Osobná starostlivosť matky o dieťa do troch rokov je v súlade s najlepším záujmom dieťaťa, v čom je Slovenská republika popredu oproti mnohým krajinám EÚ. Najväčšie rozdiely v zamestnávaní žien oproti priemeru EÚ sa týkajú mladých vekových skupín nielen z dôvodu starostlivosti o deti, ale aj štúdia.“

Odôvodnenie:
Označovať nízku mieru zamestnanosti matiek s malými deťmi za výzvu slovenského trhu práce je nenáležité. Ide totiž o jav, ktorý je pozitívny, pretože osobná starostlivosť matky o dieťa do troch rokov je želaný stav, a to preto, že takáto forma starostlivosti je najvhodnejšou z pohľadu záujmu maloletého dieťaťa. V zmysle čl. 5 Zákona o rodine: „Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú.“ Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa má okrem iného zohľadňovať aj úroveň starostlivosti o dieťa (a tá je najvyššia práve pri osobnej starostlivosti o dieťa matkou), bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava (a tie sú zabezpečené práve osobnou starostlivosťou o dieťa do troch rokov matkou), ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa (pričom najlepším prostredím pre citový vývin dieťaťa je práve prostredie biologickej rodiny, obzvlášť u detí do troch rokov), ako aj podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami (ktoré sú opäť najlepšie zabezpečené práve vtedy, ak sa o dieťa do troch rokov môže osobne a celodenne starať rodič dieťaťa, najmä jeho matka).

Pripomienka č. 5
V časti 4.3.1 Zamestnanosť navrhujeme preformulovať podnadpis: „Podpora zamestnanosti matiek s deťmi“ na „Podpora osobnej starostlivosti matiek o deti do troch rokov a ich návrat do práce po skončení nároku na rodičovskú dovolenku“. V nasledujúcom odseku navrhujeme nasledovnú formuláciu: „Nový legislatívy rámec umožní zlepšiť dostupnosť kvalitných, udržateľných a cenovo prístupných zariadení služieb pre matky, ktoré sa osobne starajú o deti do 3 rokov. Zavedie sa možnosť poberať 10% výšky z materského aj po skončení obdobia riadnej materskej dovolenky, ktorá sa bude vyplácať súbežne s rodičovskou dovolenkou matkám, ktoré sa osobne celodenne starajú o deti vo veku do troch rokov. MPSVR SR taktiež podporí flexibilné formy starostlivosti o deti v staršom veku pre pracujúce matky.“

Odôvodnenie:
Vzhľadom na skutočnosť, že v záujme dieťaťa do troch rokov jeho veku je osobná starostlivosť rodiča, najmä matky, navrhujeme, aby sa zamýšľané finančné prostriedky z IROP a OP ĽZ použili na podporu zariadení, ktoré poskytujú služby matkám s deťmi do troch rokov – teda také služby, ktoré budú môcť využívať rodičia celodenne sa starajúci o deti vo veku do troch rokov. Navrhuje sa tiež, aby sa celodenná forma starostlivosti o dieťa matkou (prípadne otcom) podporila možnosťou poberať časť materského (navrhuje sa 10% z riadnej výšky materského) aj po skončení materskej dovolenky, pokiaľ sa matka osobne celodenne stará o dieťa do troch rokov veku. Táto časť materského by sa vyplácala súbežne s rodičovským príspevkom.

Pripomienka č. 6
Do časti 4.3 Zamestnanosť a sociálna inklúzia navrhujeme doplniť nasledovnú klauzulu o nediskriminácii: „V prípade rozširovania kapacít materských škôl a iných foriem starostlivosti o deti sa bude dbať na to, aby pri poskytovaní finančných prostriedkov neboli diskriminovaní žiadni žiadatelia, teda aby tieto formy podpory mohli žiadať aj súkromní a cirkevní zriaďovatelia.“

Odôvodnenie:
Vzhľadom na skúsenosti z minulých rokov sa javí zakomponovanie takejto antidiskriminačnej klauzuly ako opodstatnené.

Pripomienka č. 7
V prílohe č. 2 Akčný plán Národného programu reforiem SR 2017 navrhujeme zmeniť názov úlohy č. 8 takto: „Podpora osobnej starostlivosti rodičov o deti do troch rokov a rozšírenie kapacít materských škôl a rozvoj služieb starostlivosti o deti od 3 rokov“ a súčasne zmeniť druhý odsek Popisu úlohy č. 8 takto: „Z IROP a OP ĽZ sa v rokoch 2017-2020 predpokladá vybudovanie nových zariadení služieb starostlivosti pre matky, ktoré sa osobne celodenne starajú o deti vo veku do troch rokov s finančnou alokáciou 40,2 mil. eur. Podporia sa flexibilné formy starostlivosti o deti pre pracujúce matky po skončení rodičovskej dovolenky.“

Odôvodnenie:
S ohľadom na záujem dieťaťa, ktorý je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú, je potrebné podporovať osobnú starostlivosť rodičov, najmä matiek, o deti do troch rokov. K tomu by malo prispieť aj navrhované alokovanie finančných prostriedkov práve na také služby starostlivosti, ktoré by mohli využívať matky v čase materskej a rodičovskej dovolenky.