Žiadam zasielať HFI správy

Zmena pohlavia v matrike

8. septembra 2017 sme zaslali zásadnú pripomienku k novele vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o matrikách. (LP/2017/617). Novelou vyhlášky sa mala nad rámec zákona upraviť problematika zmeny pohlavia v matrike, a to pomerne nevhodným spôsobom, takže by sa z rodného listu nedalo zistiť pohlavie pri narodení dieťaťa.

Pripomienka:

V bode 25 navrhujeme vypustiť pojem „zmena pohlavia“.

Odôvodnenie:

Otázka zmeny pohlavia a jeho zápisu do matriky je zásadnou zmenou, ktorá by mala byť upravená v zákone o matrikách. Zákon o matrikách však možnosť zmeny pohlavia neupravuje. Keďže vyhláškou nie je možné nahrádzať obsah zákonnej úpravy, preto navrhovanú možnosť zapisovať zmenu pohlavia do matriky výhradne na základe vyhlášky považujeme za predčasnú, pretože by mala nasledovať až po prijatí príslušného zákona.

Z meritórneho hľadiska považujeme predmetný návrh postupu pri zmene pohlavia za problematický najmä z toho dôvodu, že pohlavie dieťaťa pri narodení by sa z rodného listu viac nedalo zistiť (nehovoríme teraz o situácii opravy pohlavia, ak sa neskôr zistí, že bolo nesprávne zapísané, ale o zmene pohlavia, ktoré pri narodení bolo správne napísané). Toto môže predstavovať zásadný problém najmä z hľadiska možnosti zistiť pravdu o pohlaví človeka pred tranzíciou v situáciách, keď je takýto údaj dôležité poznať – napríklad pri uzatváraní sobáša druhým manželským partnerom alebo orgánom cirkvi, pri potrebe zistiť pohlavie s ohľadom na ochranu zdravia dotknutej osoby, pri ochrane verejnej bezpečnosti v prípade snahy o úplné zakrytie skutočnej identity páchateľa, a podobne.

Prípadná zmena právnej úpravy zmeny pohlavia by mala umožniť také vyhotovenie rodného listu, z ktorého bude možné zistiť pohlavie osoby pred tranzíciou.