Žiadam zasielať HFI správy

Pripomienka k Návrhu Nariadenia EÚ, ktorým sa má zriadiť sieť podporujúca asistovanú reprodukciu

Názov materiálu: LPEU/2020/688 COM(2020)726 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zmene nariadenia (ES) č. 851/2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Pripomienka HFI zo dňa 11. februára 2021

Navrhujeme vypustiť medicínsky asistovanú reprodukciu z návrhu na vznik novej „siete služieb členských štátov podporujúcich transfúziu, transplantáciu a medicínsky asistovanú reprodukciu“.

V tomto zmysle navrhujeme upraviť Analýzu jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu tak, aby sa navrhovalo z celého textu nariadenia vypustiť zmienky o medicínsky asistovanej reprodukcii, upraviť Stanovisko Slovenskej republiky tak, aby v ňom bola doplnená táto výhrada, a upraviť tiež Pozíciu/vyjednávaciu inštrukciu k predkladanému návrhu tak, že Slovenská republika podmieni svoj súhlas s návrhom nariadenia tým, že dôjde k vypusteniu odkazu na medicínsky asistovanú reprodukciu z celého textu nariadenia.

Odôvodnenie: Mnohé metódy a postupy asistovanej reprodukcie sú veľmi kontroverzné, pretože pri nich dochádza k takému zaobchádzaniu s počatými deťmi, ktoré je v rozpore s ľudskou dôstojnosťou a právami. O kontroverznosti mnohých metód asistovanej reprodukcie svedčí aj fakt, že jednotlivé členské krajiny majú výrazne odlišné pravidlá regulácie asistovanej reprodukcie. Aj vnútroštátne právo Slovenskej republiky v § 12 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti uvádza asistovanú reprodukciu za natoľko kontroverznú oblasť, pri ktorej umožňuje poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti odmietnuť tieto úkony (spolu s úkonmi umelého potratu a sterilizácie).

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zmene nariadenia (ES) č. 851/2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, plánuje vznik novej siete  služieb členských štátov podporujúcich transfúziu, transplantáciu a medicínsky asistovanú reprodukciu. Sme presvedčení, že sieť vytvorená Európskou úniou nemôže byť z dôvodu kontroverznosti postupov asistovanej reprodukcie zameraná na jej podporu. Naopak, transfúzia a transplantácia sú žiadanými a vo svojej podstate eticky nespornými formami poskytovania zdravotnej starostlivosti a vznik siete na ich podporu je akceptovateľná.

Uvedomujeme si, že samotný návrh je zameraný na zber séro-epidemiologických dát. Avšak cieľ vytvorenia samotnej siete sa javí byť oveľa širší, v názve nesie označenie, že ide o sieť podporujúcu transfúzie, transplantácie a asistovanú reprodukciu. Vzhľadom k tomu, že táto sieť by podľa svojho označenia mala slúžiť na podporu týchto oblastí, nemali by sa zmiešavať pod jednu sieť transplantácie a transfúzie na jednej strane s asistovanou reprodukciou na druhej.  

Z tohto dôvodu navrhujeme, aby Slovenská republika odmietla vytvorenie siete služieb členských štátov, ktorá by podporovala asistovanú reprodukciu a vydala pozíciu/vyjednávaciu inštrukciu, podľa ktorej bude požadovať vypustenie medicínsky asistovanej reprodukcie z celého textu nariadenia. Ak k tomu nedôjde, predložený návrh nepodporí.

Pripomienka je zásadná.