Žiadam zasielať HFI správy

Pripomienky HFI k nariadeniu EÚ o uznávaní homoadopcií

Pripomienky HFI k materiálu LPEU/2022/736 COM(2022)695 Návrh NARIADENIE RADY o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní rozhodnutí a prijímaní verejných listín vo veciach rodičovstva a o zavedení európskeho osvedčenia o rodičovstve

Pripomienky boli podané dňa 8. 2. 2023.

Cieľom Nariadenia je docieliť, aby členské štáty uznávali za rodiča každého, kto je za rodiča označený v ktorejkoľvek krajine EÚ.

1. V bode 7 Riadneho predbežného stanoviska (Zhrnutie obsahu a cieľa návrhu) navrhujeme v časti o možnosti uplatniť výhradu verejného poriadku doplniť text: „Hoci návrh v článkoch 22 a 31 zmieňuje možnosť štátu uplatniť si výhradu verejného poriadku, súčasne ju limituje spôsobom, ktorý môže uplatnenie tejto výhrady znemožniť. Robí to viacerými spôsobmi, napr. tým, že výhradu limituje len „vzhľadom na záujem dieťaťa“, pričom dôvody môžu byť pre štát aj iné (čl. 31 ods. 1 písm. a)), ďalej tým, že hovorí o „zjavnom“ rozpore s verejným poriadkom (čl. 22 ods. 1, čl. 31 ods. 1 písm. a)), ale predovšetkým tým, že možnosť výhrady verejného poriadku chce podriadiť právu EÚ, konkrétne Charte, najmä jej článku 21 o práve na nediskrimináciu, ktorá obsahuje aj zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie. Týmto ustanovením naznačuje a tiež mnohými inými časťami návrhu výslovne deklaruje, že toto nariadenie má za cieľ prinútiť štáty uznávať za rodičov aj osoby rovnakého pohlavia, čo je z pohľadu Slovenskej republiky situáciou, pri ktorej je potrebné trvať na výhrade verejného poriadku.

Navrhovaná formulácia sa tak v skutočnosti snaží obmedziť právo štátu na výhradu verejného poriadku, a to aj v porovnaní s právom na výhradu právneho poriadku ako je ukotvené v § 36 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.“

Odôvodnenie:

V bode 7. Zhrnutie obsahu a cieľa návrhu, sa nedostatočným spôsobom informuje o riziku oslabenia práva štátu na výhradu verejného poriadku.

K problematike „nediskriminácie“ na základe sexuálnej orientácie treba dodať, že osoby rovnakého pohlavia nie sú vylúčené z možnosti byť zapísaní ako rodičia z dôvodu ich sexuálnej orientácie, ale preto, že z biologického hľadiska sú rodičmi otec a mama, teda muž a žena. Žiaľ, EÚ a jej inštitúcie nerešpektujú tento postoj a z ideologických dôvodov vidia diskrimináciu aj tam, kde nie je. Aj toto je dôvod, pre ktorý treba návrh odmietnuť.

Pripomienka je zásadná.

2. V bode 9. Všeobecná vecná analýza návrhu navrhujeme doplniť text: „Kľúčovou výhradou proti návrhu je najmä to, že nariadenie môže oslabiť, prípadne poprieť právo Slovenskej republiky vyjadriť výhradu verejného poriadku vo vzťahu k priznávaniu rodičovských práv a rodičovského postavenia osobám, ktoré v zmysle zásad spoločenského zriadenia a právneho poriadku SR nemôžu byť uznané za rodičov. Bez výhrady je potrebné trvať najmä na odmietnutí uznania rodičovstva osôb rovnakého pohlavia, rodičovstva viac ako dvoch osôb (viac ako jedného otca a jednej matky), rodičovstva, ktoré obchádza normy slovenského práva zamerané proti surogátnemu materstvu a podobne.“

Odôvodnenie:

Pozíciu Slovenka považujeme za správnu, a vítame ju. Domnievame sa však, že návrh by mal obsahovať aj vysvetlenie, prečo sme ako krajina proti tomuto návrhu, aby nedošlo k mylnému dojmu, že postoj SR je neodôvodnený. Preto navrhujeme aj doplnenia a zmeny vyjadrené v týchto pripomienkach.

Cieľ návrhu je zjavný, podkopať základné zásady určovania rodičovstva, ako ich poznáme od nepamäti, najmä určovania rodičovstva v súlade s biologickou realitou, že rodičom dieťaťa je jeden muž a jedna žena.

Problémom by bolo aj to, ak by niektorá krajina EÚ zaviedla rodičovstvo pre viac ako dve osoby – na základe tohto nariadenia by sme automaticky museli uznávať aj skupinové rodičovstvo.

Problém predstavuje aj neetická prax surogátnych materstiev, pretože mechanizmus nariadenia by pomohol efektívne obchádzať obmedzenia surogátneho materstva v práve Slovenskej republiky.

Kým Nariadenie výslovne nebude rešpektovať právo Slovenskej republiky považovať za rodičov (na akékoľvek účely) výhradne osoby, ktoré sú rodičmi v súlade s právom Slovenskej republiky, Nariadenie je potrebné odmietnuť.

Pripomienka je zásadná.

3. V bode 10 Všeobecná právna analýza návrhu písm. a) Právny základ predkladaného návrhu navrhujeme zmeniť pozíciu tak, že „Článok 81 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie nie je vhodným právnym základom pre tento návrh.“

Odôvodnenie:

Článok 81 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie môže byť právnym základom len za predpokladu, že sa návrh neprieči primárnemu právu EÚ ako takému.

Primárne právo EÚ odkazuje na národnú identitu obsiahnutú v základných politických a ústavných systémoch (čl. 4 ods. 2 Zmluvy o EÚ), na ústavné tradície spoločné pre členské štáty, ktoré predstavujú všeobecné zásady práva Únie (čl. 6 ods. 3 Zmluvy o EÚ), či na práva vyplývajúce najmä z ústavných tradícií a medzinárodných záväzkov spoločných pre členské štáty (Preambula Charty základných práv EÚ). Medzi takéto tradície, na ktoré odkazuje primárne právo EÚ, patrí aj ochrana manželstva a rodičovstva, ktoré vychádzajú z biologickej reality, že rodičmi môžu byť jeden muž a jedna žena. Uznanie rodičovstva muža a ženy, teda otca a matky, je niečím, čo spája všetky členské štáty EÚ. Naopak, domnelé rodičovstvo, ktoré odporuje tomuto princípu, nie je medzi členskými štátmi všeobecne zdieľané a je v rozpore s právnymi poriadkami mnohých krajín. Európska únia nemôže prijímať, nemá právny základ pre také právne akty, ktoré sa priečia týmto spoločne zdieľaným ústavným princípom, ako prameňom práva EÚ.

Pripomienka je zásadná.

4. V bode 10 Všeobecná právna analýza návrhu písm. b) Zásada subsidiarity a zásada proporcionality, navrhujeme zmeniť pozíciu tak, že návrh nie je v súlade s uvedenými princípmi.

Odôvodnenie:

Uznávanie rodičovstva dnes nepredstavuje medzi členskými štátmi problém, pokiaľ sa za rodičov považuje otec a matka. V rozsahu, v akom je EÚ oprávnená konať, je aktivita EÚ s ohľadom na princípy subsidiarity a proporcionality neopodstatnená.

Pripomienka je zásadná.