Žiadam zasielať HFI správy

Pripomienky HFI k návrhu zákona o fiduciárnom vyhlásení

Názov materiálu: LP/2023/62 Zákon o fiduciárnom vyhlásení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/62
Pripomienky zo dňa: 7.3.2023 

1. V Čl. I, v § 2 navrhujeme doplniť nový odsek 6, ktorý znie: „(6) Fiduciárne vyhlásenie nemá vplyv na platnosť prejavu vôle fyzickej osoby, aby iná fyzická osoba konala v jej mene, urobeného na základe iného právneho predpisu.“

Odôvodnenie: Viaceré životné situácie podľa § 5 sa už dnes dajú riešiť napríklad formou plnomocenstva (niekedy s potrebou overenia pravosti podpisu). Ustanovenie navrhujeme doplniť preto, aby nedošlo k sporom v interpretácii, či tieto prejavy vôle majú právnu záväznosť popri existencii fiduciárneho vyhlásenia. Ak napríklad osoba udelí fiduciárne vyhlásenie pre dôverníka, aby ho zastupoval v bežných veciach, súčasne môže tejto osobe, alebo aj iným osobám udeliť bežné plnomocenstvo na takéto zastupovanie.

Isté riziko vidíme aj vo všeobecnej rovine, a síce aby nedošlo k takej interpretácii zákona o fiduciárnom vyhlásení, že prejavy vôle uvedené v § 5 (Životné situácie) budú možné len formou fiduciárneho vyhlásenia, a nie ako doteraz aj formou napr. plnomocenstva (tam, kde taká možnosť v súčasnosti existuje). Pridaním navrhovaného odseku sa tomuto pomôže predísť. Pre každý prípad navrhujeme, aby sa súčasná existencia rôznych foriem poverenia (fiduciárne vyhlásenie, plnomocenstvo a pod.) vysvetlila aj v dôvodovej správe, aby nedošlo v budúcnosti k interpretačným problémov. Za dôležité považujeme najmä to, aby nedošlo k zbytočnému skomplikovaniu (formálnemu, finančnému, čo do rozsahu) oproti dnešnému stavu.

Zásadná pripomienka.

2. V Čl. I, v § 3 ods. 5 navrhujeme zvážiť vypustenie slov „ak s tým táto osoba vo fiduciárnom vyhlásení vyslovila súhlas“.

Odôvodnenie: Fiduciárne vyhlásenie možno čiastočne chápať aj ako osobitnú formu plnomocenstva, najmä čo sa týka oprávnenia získavať informácie o zdravotnom stave a zastupovania v bežných veciach. V týchto prípadoch dáva zmysel, aby tretie osoby mali možnosť overiť existenciu takéhoto vyhlásenia. Ak im to nebude umožnené, môže sa tým znegovať význam tejto formy poverenia. (Predpokladáme, že súd bude mať vždy prístup k obsahu Notárskeho centrálneho registra fiduciárnych vyhlásení.)

Obyčajná pripomienka.

3. V Čl. I, v § 4 ods. 2 navrhujeme druhú vetu formulovať nasledovne: „Dôverník môže vykonávať oprávnenie iba pre jednu fyzickú osobu; to neplatí ak ide o osobu príbuznú v priamom rade, súrodenca a manžela.“

Odôvodnenie: Podľa prvej vety § 4 ods. 2 môže byť dôverníkom aj viac ako jedna osoba, ak ide o blízkych rodinných príslušníkov, s čím súhlasíme. Obdobne navrhujeme, aby dôverník mohol vykonávať oprávnenie pre viac ako jednu osobu, pokiaľ pôjde o blízkych rodinných príslušníkov. Ak je napríklad v rodine niekto lekár, je logické, že ho za dôverníka, ktorý bude mať právo získavať informácie o zdravotnom stave, bude chcieť poveriť viac osôb (rodičia, súrodenci). Zúženie len na jednu osobu by predstavovalo neodôvodnenú limitáciu.

Súčasne upozorňujeme na to, že z dikcie celého odseku 2 (aj po prípadnom doplnení, ktoré navrhujeme) nie je úplne zrejmé, ako ho treba vykladať – či napr. traja súrodenci môžu byť dôverníkmi aj popri inej fyzickej osobe (ktorá nie je rodinným príslušníkom), alebo nie. Túto otázku navrhujeme precizovať, či už v samotnej normatívnej časti, alebo v dôvodovej správe.

Zásadná pripomienka.

4. V Čl. I, v § 5 navrhujeme vypustiť písm. c) týkajúce sa ustanovenia poručníka alebo opatrovníka deťom.

Odôvodnenie: V prípade, ak rodič zomrie, alebo bude vyhlásený za mŕtveho, toto nové ustanovenie bude mať za následok výrazný posun v otázke ustanovenia poručníka, alebo opatrovníka dieťaťu, a síce taký, že fiduciárny dôverník bude výrazne zvýhodnený oproti iným osobám. Nepovažujeme to za vhodné, a to z viacerých dôvodov.

Časť osôb môže určiť dôverníka pre prípad poručníctva alebo opatrovníctva nie s ohľadom na najlepší záujem dieťaťa, ale z inej motivácie. Napríklad preto, aby mohli využiť výnimku zo zákazu nelegálnej práce a zamestnávania, alebo preto, aby si fiduciárnym vyhlásením signalizovali vzájomnú dôveru a posilnili tak svoj vzťah.

Fiduciárny dôverník bude pre súd smerodajný pri výbere poručníka alebo opatrovníka a ak by súd považoval za vhodnejšiu inú osobu, bude to musieť preukázať, čo môže byť niekedy náročné.

Čo je asi najdôležitejšie, fiduciárny dôverník ako ustanovený poručník (potenciálne aj opatrovník) má možnosť blokovať osvojenie dieťaťa tým, že neudelí súhlas s osvojením (§ 101 ods. 3 zákona o rodine, potenciálne aj § 102 ods. 3 zákona o rodine.) V zmysle § 106 ods. 1 osvojením zanikajú práva a povinnosti medzi osvojencom a poručníkom alebo opatrovníkom, ktorý mu bol ustanovený súdom. Práve tu môže nastať konflikt záujmov, že ustanovený poručník (resp. opatrovník) môže mať záujem blokovať osvojenie ako také, pretože stratí právny vzťah s dieťaťom, alebo môže mať ambíciu osvojiť si dieťa, avšak v očiach súdu budú vhodnejšie iné osoby na osvojenie (napr. príbuzní dieťaťa), a poručník (opatrovník) bude toto osvojenie blokovať. Je preto vhodné, aby už pri výbere poručníka, resp. opatrovníka po smrti rodičov mal súd možnosť preferovať iné osoby, ako boli ustanovené vo fiduciárnom vyhlásení a to aj nad rámec minimálneho štandardu v podobe preukázateľného najlepšieho záujmu dieťaťa.

Kritizované ustanovenie môže nevhodne  zasiahnuť do záujmov dieťaťa, a preto ho navrhujeme zo zákona vypustiť.

Zásadná pripomienka.

5. Navrhujeme vypustiť Čl. II.

Odôvodnenie: Fiduciárne vyhlásenie sa dá vnímať ako osobitná forma plnomocenstva, s prvkami závetu. Ide teda o nový inštitút súkromného práva. Za problém považujeme to, ak sa na tento inštitút súkromného práva majú naviazať výhody verejného práva, ktoré sú určené pre rodiny, najmä manželov. Dochádza tak k oslabovaniu osobitného postavenia manželstva a rodiny v našom práve. Miest v našej legislatíve, ktoré obsahujú osobitné postavenie pre manželov je veľa (porovnaj napr. tzv. „Zoznam právne neupravených životných situácií nezosobášených párov“ vedený na stránke ministerstva spravodlivosti: https://www.justice.gov.sk/dokumenty/2021/03/nezosobasene-pary.pdf). Zrovnávanie manželstva s fiduciárnymi dôverníkmi považujeme za chybný krok, za zlý smer uvažovania, ktorý sa týmto návrhom nastoľuje.

Zásadná pripomienka.

6. Navrhujeme vypustiť Čl. III.

Odôvodnenie:  Aj pri tomto článku sa dá vnímať istý presah do sféry verejného práva, preto odmietame tento článok s odvolaním sa na argumenty uvedené pri článku II.

Zásadná pripomienka.

7. V Čl. III navrhujeme namiesto skratky „životný dôverník“ používať skratku „fiduciárny dôverník“.

Odôvodnenie: V prvom rade sa usilujeme o vypustenie čl. III ako celku. Napriek tomu dávame aj túto osobitnú pripomienku k terminológii, pretože pojem životný dôverník nepovažujeme za vhodný. Navodzuje dojem, ako by pri fiduciárnom vyhlásení šlo o akúsi formu životného zväzku/partnerstva, čo odmietame. Takéto nazeranie na tento inštitút môže prispieť k zneužitiu tohto inštitútu medzinárodnými súdmi, ktoré majú tendenciu napĺňať partnerské typy zväzkov právami, ktoré sú inak vyhradené pre manželov.

Zásadná pripomienka.

8. V dôvodovej správe navrhujeme vypustiť časť: „Medzi pramene práva  a inštitucionálne obmedzenia patrí právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života (čl. 8 Európskeho dohovoru), právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života (Čl.19 ods. 2 Ústavy SR), právo inštitútu manželstva, rodičovstva a rodiny na ochranu zákonom (Čl.41 ods.1 Ústavy SR) a definícia manželstva ako zväzku muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 1 ods. 1 zákon o rodine).“ Súčasne navrhujeme doplniť informáciu, že tento inštitút je výhradne inštitútom súkromného práva, a nemá žiaden súvis s rodinným právom ani právom na rodinný život.

Odôvodnenie: Rodina je v našom práve definovaná dvoma typmi vzťahov, a to vzťahmi medzi manželmi a vzťahmi medzi rodičmi a deťmi. Súkromnoprávne inštitúty, ako je plnomocenstvo, závet, či fiduciárne vyhlásenie, nemožno interpretovať ako inštitúty zakladajúce rodinu.

Zásadná pripomienka.