Žiadam zasielať HFI správy

Pripomienky k návrhu na ratifikáciu Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Dňa 18. 8. 2021 sme podali zásadné pripomienky proti návrhu ratifikovať Protokol č. 12., ktorý má umožniť, aby sa ľudia mohli obrátiť na ESĽP s diskriminačnou žalobou vo vzťahu k akýmkoľvek právam, teda aj tým, ktoré nie sú v dohovore a jeho protokoloch upravené. Toto odmietame, lebo na Slovensku akceptujeme mnohé prípady odlišného zaobchádzania, keď to naša ústava alebo zákony považujú za legitímne (rôzne odlišné pravidlá pre manželov, ženy, tehotné ženy, zdravotne postihnutých, cirkvi, atď.). Tieto výnimky vyplývajú z hodnôt našej spoločnosti, vrátane tých ústavných. Ak by o týchto veciach mal rozhodovať ESĽP, oslabia sa naše hodnoty a vznikne právna neistota. ESĽP má tiež závažný reputačný problém, pretože mnohí jeho sudcovia sú prepojení na organizácie Georga Sorosa.

TEXT PRIPOMIENOK:

1. Návrh uznesenia vlády navrhujeme upraviť tak, že vláda SR vysloví nesúhlas s ratifikáciou Protokolu č. 12, odporučí Národnej rade SR nevysloviť súhlas s protokolom a odporučí prezidentke SR oznámiť Rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou protokolu. Ostatné časti predloženého materiálu (najmä predkladacej správy) navrhujeme upraviť tak, aby vyjadrovali odmietavý postoj k ratifikácii protokolu.

Odôvodnenie: Zámer preniesť na Európsky súd pre ľudské práva právomoc rozhodovať diskriminačné spory aj vo vzťahu k právam, ktoré nie sú predmetom dohovoru a jeho protokolov považujeme za nevhodný. Náš právny poriadok môže obsahovať (teraz ako i v budúcnosti) množstvo práv, ktoré idú mimo rámec úpravy dohovoru a jeho protokolov, pri uplatňovaní ktorých sú niektoré osoby zvýhodňované. Správnu aplikáciu ako i opodstatnenosť (ústavnosť) týchto pravidiel posudzujú nezávislé súdy SR, najmä ústavný súd. Naše právo ako celok pritom vychádza predovšetkým z Ústavy SR, ktorou sa riadia práve súdy SR. Súčasne platí, že najkompetentnejším súdom na aplikáciu našej ústavy je slovenský ústavný súd. ESĽP nemá dostatočnú citlivosť pre slovenské ústavné hodnoty, nemá dostatočne hlbokú znalosť našej ústavy a azda ani nemôže pri svojej rozhodovacej činnosti brať uspokojivý ohľad na našu ústavy a ústavné hodnoty, keďže pri svojej rozhodovacej činnosti prihliada aj na iné krajiny, s inými ústavami a ústavnými hodnotami. Nevyhnutne tak môže dôjsť k odlišným pohľadom na riešenie antidiskriminačných otázok medzi súdmi SR (najmä ústavným súdom) a ESĽP. To môže spôsobiť právnu neistotu, prehĺbiť stratu dôvery občanov v právny štát a súdnictvo, ako i oslabiť vplyv Ústavy SR a našich ústavných hodnôt na riešenie antidiskriminačných sporov.

Okrem toho, ESĽP sa vďaka správe „NGOs and the Judges of the ECHR, 2009 – 2019“, vypracovanej organizáciou European Centre for Law and Justice, javí ako súd s výrazne naštrbenou reputáciou a sú vážne pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti tohto súdu. Zdá sa, že ESĽP sa stal kľúčovou inštitúciou v procese privatizácie ľudských práv, teda ovplyvňovania témy ľudských práv a rozhodovacej činnosti súdov politicky angažovanou oligarchiou.

S ohľadom na tieto dôvody navrhujeme, aby vláda Slovenskej republiky odporučila Národnej rade SR vysloviť nesúhlas s ratifikáciou protokolu a odporučila prezidentke SR oznámiť Rade Európy právne nespochybniteľným spôsobom, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou protokolu.

2. V článku 1 ods. 1 protokolu navrhujeme slovo „rodové“ nahradiť slovom „rod“.

Odôvodnenie: Slovo „birth“ ako jeden z antidiskriminačných dôvodov sa do slovenskej právnej terminológie prekladá slovom „rod“, a nie slovami „rodové postavenie“. Uvedeným prekladom tohto slova môže dôjsť k vytvoreniu určitej právnej neistoty, či sa slovom „rod“ (v Ústave SR, v texte dohovoru, a pod.) myslí to isté, čo slovami „rodové postavenie“ v protokole.

Pripomienky sú zásadné.

-------------------------------------

Názov materiálu: LP/2021/420 Návrh na ratifikáciu Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Link na MPK: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/420

Pripomienky všetkých subjektov sú dostupné tu.