Žiadam zasielať HFI správy

Pripomienky k školským predpisom 2

Dňa 17. 3. 2021 sme podali zásadné pripomienky proti novele školských predpisov. Kritizovali sme v nich transgender ustanovenia a manipulácie so schvaľovaním učebníc.

TEXT PRIPOMIENOK:

Navrhujeme vypustiť transgender požiadavku na vydávanie náhradných dokladov o získanom vzdelaní so zmenenými údajmi, konkrétne navrhujeme z článku I. vypustiť body 52 a 54.

Odôvodnenie: LGBT skupiny už dlhšiu dobu požadujú, aby z historických dokladov o absolvovaní školy nebolo možné zistiť skutočné pohlavie osoby, ktorá si nechala zapísať zmenu pohlavia. Takúto legislatívnu zmenu považujeme za škodlivú a nebezpečnú.

V určitých situáciách je v záujme samotných transgender osôb, ako aj v záujme iných osôb, aby bolo skutočné pohlavie transgender osoby známe. Pohlavie nie je možné zmeniť, je možné len upraviť vzhľad a telesné orgány človeka, aby pripomínali opačné pohlavie, avšak zmena pohlavia, ktoré je dané v genetike človeka a následne v jeho epigenetike, možná nie je. Pritom je veľa aspektov života, pri ktorých je pohlavie človeka veľmi dôležité.

Lekári potrebujú poznať skutočné pohlavie osôb, aby mohli správne takéto osoby liečiť, napríklad poskytovať biologickým ženám náležitú gynekologickú starostlivosť, ale aj zabezpečovať správne medicínske postupy s ohľadom na ich pohlavie (vrátane podávania liekov, ktoré závisia od pohlavia človeka), či ochranu vo výskume. Niektoré ochorenia, alebo imunitné schopnosti sa viažu na konkrétny pohlavný chromozóm, a odlišná je tiež schopnosť prijať darovaný orgán v závislosti od pohlavia (zvýšené riziko neprijatia obličky darovanej osobou opačného pohlavia).

Keď hovoríme o vydávaní stredoškolských diplomov, poznanie skutočného pohlavia človeka je dôležité pri prijímaní a štúdiu na vysokej škole. Kňazské semináre sú vyhradené len pre mužov. Fakulty telesnej výchovy a športu majú odlišné výkonnostné kritériá pre mužov a ženy, pretože biologické schopnosti mužov a žien sú odlišné. Zatajením skutočného pohlavia môže dôjsť k znevýhodneniu biologických žien, pretože budú na ne kladené nároky ako na mužov. Alebo naopak, zatajenie mužského pohlavia bude nespravodlivé voči ženským uchádzačkám o štúdium na takejto škole, pretože budú znevýhodnené oproti biologickému mužovi.

Pri niektorých športoch môže byť súťaženie biologických mužov so ženami nie len neférové, ale aj nebezpečné, zvlášť pri bojových športoch, či športoch, pri ktorých hráči do seba narážajú vo veľkej rýchlosti.

Naša ústava hovorí, že ženy majú právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a osobitné pracovné podmienky. Ako ich však má zamestnávateľ chrániť, ak nepozná ich skutočnú identitu?

Dôležité je tiež chrániť súkromie a bezpečnosť žien, najmä v priestoroch a zariadeniach v ktorých sú osoby odlišného pohlavia od seba oddelené, ako sú sprchy, ubytovacie zariadenia, a podobne.

Existuje viacero psychických porúch, pri ktorých sa osoba nedokáže identifikovať so svojím telom. Napríklad anorexia, pri ktorej si napr. dievča myslí, že je obézna, hoci to tak vôbec nie je. Túto poruchu neliečime liposukciou, ale psychiatrickou pomocou. Podobne by sme mali liečiť aj poruchu pohlavnej identity. Je faktom, že naša legislatíva umožňuje niečo také, ako je zmena pohlavia, hoci to z biologického hľadiska nie je možné. No to by nemalo znamenať, že znemožníme poznať pravdu vtedy, kedy je poznanie pravdy potrebné.

Štát by sa mal viac venovať otázke, ako dosiahnuť, aby dotknuté osoby a spoločnosť mali možnosť poznať skutočné pohlavie transgender osôb, tam kde je to potrebné pre ochranu práv a záujmov samotných transgender ľudí, ale aj iných ľudí a spoločnosti. Uvedený návrh odporuje tomuto záujmu a v niektorých prípadoch môže prispieť k narušeniu tohto záujmu, preto ho treba odmietnuť.

Z uvedených dôvodov tiež navrhujeme, aby obdobné ustanovenia boli vypustené aj zo zákona o vysokých školách.

Navrhujeme vypustiť ustanovenia, ktoré liberalizujú trh s učebnicami a inými edukačnými publikáciami, konkrétne navrhujeme v čl. 1 vypustiť novelizačný bod 33 a v navrhovanom § 161m navrhujeme vypustiť odseky 1 a 2.

Odôvodnenie: Štát si musí ponechať kontrolu nad učebnicami a inými edukačnými publikáciami, ktoré sa k deťom dostanú, ktorá je dôležitá pre ich ochranu pred ideologickými vplyvmi, ako aj kontrolu pred publikáciami nižšej kvality. Súčasťou tejto kontroly je aj to, že len ministerstvom schválené edukačné publikácie (schvaľovacia doložka) sú automaticky financované zo štátneho rozpočtu. Mnohé iné edukačné publikácie s odporúčacou doložkou nie sú automaticky štátom financované, hoci sa na školách môžu používať. Novela navrhuje zrušiť toto rozdelenie, zaviesť automatické financovanie z verejných zdrojov všetkých didaktických pomôcok, a to aj takých, ktoré spĺňajú základné podmienky, avšak nie sú overené v praxi a nemusia teda dosahovať kvalitu, ktorá si zaslúži automatické verejné financovanie.

Voči používaniu nových pojmov „edukačné publikácie“ a „edukačné pomôcky“ v zásade nenamietame, pokiaľ bude zabezpečená možnosť ich schvaľovania, najmä schvaľovania učebníc, tak ako je tomu doteraz.

Navrhujeme do zákona doplniť základné pravidlá schvaľovania učebníc, konkrétne v článku I navrhujeme doplniť novelizačný bod, ktorý do § 13 doplní nasledovné ustanovenie: „Schvaľovaciu doložku a odporúčaciu doložku môže ministerstvo udeliť na základe aspoň troch kladných posudkov odborníkov vedených v zozname recenzentov a kladného stanoviska príslušnej organizácie zriadenej ministerstvom školstva. Odborných recenzentov vymenováva a odvoláva Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a zoznam recenzentov vedie ministerstvo.“

Odôvodnenie: Ministerstvo školstva Smernicou č. 33/2020 o didaktických prostriedkoch a jej novelou – Smernicou č. 5/2021, zásadným spôsobom znížilo štandardy schvaľovania didaktických prostriedkov. V prvom rade prakticky zrušilo recenzné posudky, pretože doposiaľ sa vyžadovali aspoň tri kladné recenzné posudky pre udelenie schvaľovacej aj odporúčacej doložky, po prijatí spomínaných smerníc sa pri schvaľovacej doložke vyžaduje jeden, alebo sa dokonca nevyžaduje žiaden recenzný posudok, a pri odporúčacej doložke sa nevyžaduje žiaden recenzný posudok. Smernicou č. 5/2021 bol tiež zrušený aplikačný posudok pedagógov z praxe.

Druhá zásadná zmena sa týka toho, že ministerstvo nie je viac viazané odborným protokolom vydaným príslušnou priamo riadenou organizáciou (buď Štátnym pedagogickým ústavom, alebo Štátnym inštitútom odborného vzdelávania).

Hlas odborníkov, ale aj stanovisko príslušných pedagogických inštitúcií tak stratili na váhe a nie je jasné, na základe akých kritérií ministerstvo napokon bude rozhodovať. Celý proces schvaľovania edukačných publikácií sa tak stal netransparentným a politicky zneužiteľným.

Pravidlá schvaľovania učebníc a iných publikácií sú natoľko dôležité, že ich základný rámec si vyžaduje úpravu v zákone, ktorá doteraz absentovala.

Súčasne navrhujeme, aby odborných recenzentov menoval a odvolával príslušný výbor NR SR, ktorý je zložený zo zástupcov viacerých politických subjektov.

V čl. I bod 7 v § 2 písm. ac) navrhujeme slová: „medzinárodným programom zahraničný výchovno-vzdelávací program“ nahradiť slovami: „medzinárodným programom štátny výchovno-vzdelávací program cudzieho štátu, ktorý je v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona“.

Odôvodnenie: Z dikcie ustanovenia nie je zrejmé, či sa pod pojmom medzinárodný program myslí štátny program inej krajiny, alebo akýkoľvek program, ktorý vznikol v zahraničí, vrátane rôznych alternatívnych programov. Navrhujeme preto príslušné ustanovenie precizovať, aby sa alternatívne programy, ktoré môžu mať rôzny, často pochybný pôvod, nemohli uviesť do praxe na Slovensku bez predchádzajúceho experimentálneho overenia v praxi.

Všetky pripomienky sú zásadné.

-------------------------------------

Názov materiálu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/105

Link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/105