Žiadam zasielať HFI správy

Pripomienky HFI k poslaneckému návrhu na zlepšenie poučenia pred potratom

Názov materiálu: LP/2019/811 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Magdalény Kuciáňovej a Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1729)

Link na materiál: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-811

Pripomienky boli podané dňa 18. 11. 2019

Všetky pripomienky sú zásadné.

 

1. V Predkladacej správe, časť Stanovisko, v článku I., navrhujeme vypustiť nasledovný text: „Podľa stanoviska FIGO – Svetovej organizácie gynekológov a pôrodníkov a aj Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SGPS je akákoľvek podmienka pre ženu pri jej rozhodovaní o ďalšom osude tehotnosti neprípustná. Nič nebráni tomu, aby si žena od gynekológa vyžiadala podrobnejšie informácie o veľkosti plodu a jeho vitalite, ale táto informácia nesmie byť žene vnucovaná.“

Odôvodnenie:

V zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti (§ 6 ods. 4) je v niektorých prípadoch poučenie obligatórne, nemožno ho teda odmietnuť. Takým je aj poučenie pred umelým potratom (§ 6b), biomedicínskym výskumom (§ 27 ods. 1) a sterilizáciou (§ 40 ods. 2).

Z uvedeného vyplýva, že jednou z nevyhnutných podmienok pre vykonanie umelého potratu je už dnes povinné poučenie. Navrhovanou zmenou (rozšírením poučenia o ukázanie ultrazvuku dieťaťa a tlkotu jeho srdca) nedochádza k zmene princípu povinného poučenia, iba k jeho spresneniu resp. rozšíreniu. Navrhujeme zachovať doterajšiu zákonnú úpravu o povinnom poučení pred umelým potratom.

 

2. V Predkladacej správe, časť Stanovisko, v článku I., navrhujeme text: „a jeho použitie na tkanivá plodu pred 10. týždňom tehotnosti vedie ku zvýšeniu teploty vyšetrovaných tkanív až o 6°C“ nahradiť týmto textom: „a jeho nesprávne použitie na tkanivá plodu pred 10. týždňom tehotnosti môže viesť k neprimeranému zvýšeniu teploty vyšetrovaných tkanív. Na druhej strane je dôležité zdôrazniť, že existujú štandardy a odporúčania medzinárodných spoločností, ktoré upravujú limity pre bezpečné použitie dopplerovho ultrazvuku, ktoré je pri vyšetrení potrebné dodržiavať“.

Odôvodnenie:

Stanovisko zdôrazňuje len možné negatívne dopady dopplerovského vyšetrenia. V časti o riziku zvýšenia teploty však neuvádza, že takéto neželané zvýšenie teploty nastane len vtedy, ak sa dopplerovský mód ultrazvuku použije nesprávne, to znamená pri vysokých hodnotách TI po neprimerane dlhú dobu. Stanovisko preto hodnotíme ako nevyvážené a neúplné a je potrebné spresniť, že k neželanému zvýšeniu teploty tkanív nenarodeného dieťaťa dôjde pri nesprávnom použití dopplerovho módu ultrazvuku. Existujú viaceré štandardy a odporúčania svetových gynekologických spoločností o bezpečnom použití dopplerovho ultrazvuku, ktoré je pri tomto vyšetrení potrebné dodržiavať. 

 

3. V Predkladacej správe, časť Stanovisko, v článku I., navrhujeme text:  „Preto v súlade s uvedenými faktami je potrebné z odborného hľadiska uvedený návrh odmietnuť, pretože v prípade, že si žena rozmyslí umelé ukončenie tehotnosti, hrozí zvýšené riziko poškodenia tkanív plodu, predovšetkým srdca, mozgu, ale aj oka.“ Nahradiť týmto textom: „Preto v súlade s uvedenými faktami je potrebné z odborného hľadiska uvedený návrh doplniť, že poučenie tehotnej matky pred umelým potratom má byť vždy vykonané v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami a diagnostickými štandardami upravujúcimi bezpečné použitie ultrazvuku.“

Odôvodnenie:

Je rozdiel, či sa ultrazvuk (vrátane dopplerovského módu) používa správne, alebo nesprávne. Navrhujeme preto, aby sa poučenie pred potratom robilo vždy v súlade s modernými vedeckými poznatkami a diagnostickými štandardami upravujúcimi bezpečné použitie ultrazvuku.

 

4.  V Predkladacej správe, časť Stanovisko, v článku II., navrhujeme text: „1. Ministerstvo zdravotníctva žiada vypustiť úpravu navrhovanú v čl. I z dôvodov uvedených v bode I.“ preformulovať takto: „1. Ministerstvo zdravotníctva žiada doplniť do návrhu zákona, aby vyšetrenie, ktorým sa sprístupňuje obraz embrya alebo plodu a zvuk tlkotu jeho srdca, bolo vykonané vždy v súlade so štandardnými diagnostickými postupmi podľa § 4 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti.“

Odôvodnenie:

Vzhľadom na skutočnosť, že je potrebné predchádzať nesprávnemu použitiu ultrazvuku, navrhujeme explicitne do zákona doplniť, že vyšetrenie je potrebné spraviť v súlade so štandardnými diagnostickými postupmi, ktoré upravujú bezpečné použitie ultrazvuku.

 

5. V Predkladacej správe, časť Stanovisko, v článku II., navrhujeme doplniť nový bod 3., ktorý znie:

„Za § 41 zákona o zdravotnej starostlivosti sa vkladajú § 42 až 42c, ktoré vrátane nadpisu nad § 42 znejú:

Hlásenia súvisiace s ukončením tehotenstva

§ 42

 (1) Pôrodom živého dieťaťa je jeho narodenie s jedným zo znakov života, ktorými sú dýchanie alebo akcia srdca, pulzácia pupočníka alebo aktívny pohyb svalstva, aj keď nebol prerušený pupočník alebo nebola porodená placenta a pôrodná hmotnosť je

a)        500 g a vyššia alebo

b)        499 g a nižšia, ak dieťa prežije 24 hodín po pôrode.

(2) Pôrodom mŕtveho dieťaťa je jeho narodenie bez znakov podľa odseku 1 a jeho pôrodná hmotnosť je 500 g a vyššia.

 

§ 42a

(1) Potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod je

a)        embryo alebo plod, ktorý neprejavuje znaky života a jeho pôrodná hmotnosť je nižšia ako 500 g a ak hmotnosť nemožno zistiť a ide o tehotenstvo kratšie ako 22 týždňov,

b)        plod, ktorý prejavuje niektorý znak života a jeho pôrodná hmotnosť je nižšia ako 500 g, ale neprežije 24 hodín po pôrode,

c)         z maternice vyňaté plodové vajce bez plodu.

(2) Potratením ľudského plodu alebo predčasným odňatím ľudského plodu je aj ukončenie mimomaternicového tehotenstva a umelé prerušenie tehotenstva.

 

§ 42b

(1) Ukončenie tehotenstva pôrodom živého dieťaťa alebo pôrodom mŕtveho dieťaťa alebo potratením ľudského plodu alebo predčasným odňatím ľudského plodu, ako aj úmrtie dieťaťa do 168 hodín po pôrode a úmrtie matky súvisiace s tehotenstvom, pôrodom alebo potratením ľudského plodu alebo predčasným odňatím ľudského plodu, do 42 dní po ukončení tehotenstva, hlási poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa odsekov 2 až 6.

(2) Hlásenie o narodení živého dieťaťa alebo narodení mŕtveho dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podáva na tlačive „Správa o novorodencovi“ a „Správa o rodičke“.

(3) Hlásenie o narodení mŕtveho dieťaťa, o úmrtí dieťaťa do 168 hodín po pôrode a úmrtí matky poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podáva na tlačive „List o prehliadke mŕtveho“. 42a)

(4) Pri narodení mŕtveho dieťaťa a pri úmrtí dieťaťa do 168 hodín po pôrode sa okrem hlásenia podľa odsekov 2 a 3 podáva hlásenie o patologickom novorodencovi a perinatálne zomretom dieťati; pri narodení dieťaťa alebo úmrtí dieťaťa so zjavnou vrodenou vývojovou chybou sa podáva hlásenie aj o zistenej vývojovej chybe.

(5) Hlásenie o ukončení tehotenstva potratením ľudského plodu alebo predčasným odňatím ľudského plodu poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podáva na tlačive „Hlásenie o umelom prerušení tehotenstva a o potrate“ podľa osobitného predpisu. 42b)

(6) Pri ukončení tehotenstva s viacerými plodmi sa na účely hlásenia posudzuje každý plod osobitne; rozhodujúce sú kritéria podľa § 42 a 42a.

 

§ 42c

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti hlásenie podáva

a)        krajskému odborníkovi pre neonatológiu podľa § 42b ods. 2 a 3,

b)        úradu pre dohľad podľa § 42b ods. 3,

c)         Národnému centru zdravotníckych informácií podľa § 42b ods. 4 a 5,

d)        krajskému odborníkovi pre gynekológiu a pôrodníctvo a hlavnému odborníkovi pre gynekológiu a pôrodníctvo pri úmrtí matky.“.

 

Poznámky pod čiarou o odkazom 42a a 42b znejú:

„ 42a) § 47b zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.

42b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov.“.“

 

Odôvodnenie:

Nedávnou novelou zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorou sa novelizovali aj ďalšie predpisy, došlo k zrušeniu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 22/1988 Zb. o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva, povinnom hlásení živo a mŕtvo narodeného plodu, úmrtia dieťaťa do siedmich dní po pôrode a úmrtia matky. Novela súčasne navrhovala zrušenú právnu úpravu doplniť priamo do zákona o zdravotnej starostlivosti. Žiaľ pozmeňovacím návrhom v parlamente došlo k vypusteniu novelizačného hodu, ktorým sa mala zaviesť nová úprava do zákona. Od 1. 1. 2020 vznikne v našej legislatíve stav, že nebudeme mať legálne upravenú definíciu potratu, pôrodu mŕtveho dieťaťa, ani postupy hlásenia pri takýchto situáciách. Navrhujeme preto doplniť túto chýbajúcu právnu úpravu do zákona o zdravotnej starostlivosti.

Súčasne navrhujeme, aby sa v navrhovanom § 42a ods. 1 písm. a) uvádzali slová „embryo alebo plod“, keďže potratom sa myslí akýkoľvek potrat od začiatku tehotenstva až po stanovenú hranicu (teda aj obdobie, kedy sa na označenie nenarodeného dieťaťa často používa aj pojem embryo, zárodok a podobne.)