Žiadam zasielať HFI správy

Zastavte verejné financovanie umelého oplodnenia - hromadná pripomienka

Zásadná hromadná pripomienka Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

Dňa 25. marca 2019 sme pripravili hromadnú pripomienku, ktorej cieľom je zastaviť financovanie umelého oplodnenia. Pripomienku je možné podporiť tu: https://citizengo.org/sk/169540-zastavte-verejne-financovanie-umeleho-oplodnenia

Ministerstvo zdravotníctva sa chystá upraviť niektoré ustanovenia týkajúce regulácie cien v oblasti zdravotníctva. V tej súvislosti navrhujeme, aby sa z verejného zdravotného poistenia prestalo preplácať umelé oplodnenie, dnes sa totiž z poistenia preplácajú tri cykly umelého oplodnenia. Dôvodov je viacero:

  • - pri umelom oplodnení zomierajú ročne tisíce počatých detí, či už v dôsledku ich úmyselného zničenia, alebo vystavenia nehostinnému prostrediu,
  • - umelé oplodnenie je v rozpore s ľudskou dôstojnosťou, ktorá musí byť uznaná každému človeku bez rozdielu,
  • - štát nesmie nútiť občanov, aby cez verejné poistenie prispievali na neetické zákroky,
  • - deti narodené z umelého oplodnenia trpia vo zvýšenej miere rôznymi ochoreniami, vrátane niektorých foriem rakoviny,
  • - Slovenská republika nezabezpečuje ochranu pred incestom, pretože súrodenci počatí z darovaných pohlavných buniek sa vzájomne nepoznajú,
  • - peniaze zo zdravotného poistenia by sa mali vo zvýšenej miere využiť na skutočnú liečbu neplodnosti, teda na odstraňovanie príčin, pre ktoré manželia nedokážu otehotnieť.

Táto pripomienka nemá vplyv na legálnosť umelého oplodnenia, ruší však jeho financovanie z verejného zdravotného poistenia.

Text samotnej pripomienky:

„Navrhujeme doplniť návrh ďalšieho vykonávacieho predpisu s nasledovným znením:

„Návrh

NARIADENIE VLÁDY

č. .../2019 Z. z.,

ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z. , ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 10 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia sa mení takto:

1. V prílohe č. 1 Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia sa pri chorobách Z 31.1 Umelé oplodnenie, Z 31.2 Oplodnenie in vitro (v skúmavke) a Z 31.3 Iné asistované metódy oplodnenia v stĺpci indikačné obmedzenie vypúšťajú slová „Príloha č. 2“.

2. V prílohe č. 2 sa vypúšťa Časť V. Čl. II Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.“

Odôvodnenie: Navrhuje sa zastaviť financovanie umelého oplodnenia z verejného zdravotného poistenia.

Dnes sa z verejného zdravotného poistenia preplácajú tri cykly umelého oplodnenia. Celkový počet počatých detí v ranom štádiu vývoja, ktoré sú vytvorené a následne zahynú (či už úmyselne z dôvodu vedomého zničenia, alebo z dôvodu ich vystavenia nehostinnému prostrediu, či z iných dôvodov) v procese umelého oplodnenia nie je na Slovensku verejne dostupný, a to napriek povinnosti viesť Národný register asistovanej reprodukcie. Ide však celkovo o tisíce nevinných ľudských bytostí, ktoré zahynú v raných štádiách svojho vývoja.

Prax umelého oplodnenia je v rozpore so základnou ľudskou dôstojnosťou, ktorá prináleží každému človeku bez výnimky.

Slovenská republika toleruje prax umelého oplodnenia, no čo je ešte horšie, cez verejné zdravotné poistenie túto prax aj finančne podporuje. Prostredníctvom zdravotného poistenia sa tak na vytváraní a následnom ničení ľudí v raných štádiách tehotenstva podieľajú všetci občania, a to aj tí, ktorí s umelým oplodnením nesúhlasia.

Okrem toho deti, ktoré sa narodili z umelého oplodnenia, vo zvýšenej miere trpia rôznymi ochoreniami, vrátane niektorých foriem rakoviny.

Slovenská republika tiež nijako nezabezpečuje ochranu pred možnými incestnými vzťahmi, pretože deti počaté z darovaných pohlavných buniek nepoznajú svoju biologickú identitu a teda ani svojich biologických súrodencov, počatých z pohlavných buniek toho istého rodiča.

Finančné prostriedky z verejného zdravotného poistenia je vhodné investovať radšej do skutočnej liečby neplodnosti, teda do odstraňovania príčin, pre ktoré manželia nemôžu otehotnieť.“

 

Názov materiálu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rezortné číslo: S02807-2019-OL
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/154
Link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/154


Pripomienku spracoval:Patrik Daniška, predseda
Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.
www.hfi.sk

Splnomocnenie pre zástupcu verejnosti: Osoba splnomocnená na zastupovanie verejnosti je Mgr. Patrik Daniška, predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z., Sadová 206, 900 41 Rovinka, tel.: 0948 302 422.

Ilustračná foto: Flickr, The fertilisation of an egg by Maria Mellor, licencia: CC BY 2.0