Žiadam zasielať HFI správy

Zastavme implementáciu Istanbulského dohovoru cez EÚ

Násilie na ženách a domáce násilie je dôležitá téma, no príliš často je zneužívaná na šírenie gender ideológie. Tak to bolo pri Istanbulskom dohovore a tak je to teraz pri Smernici EÚ o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu.

Návrh smernice je z veľkej časti vlastne len prepísaný Istanbulský dohovor. Európska únia by veľmi chcela k Istanbulskému dohovoru pristúpiť, ale zatiaľ sa jej to nepodarilo, kvôli nevôli viacerých krajín. To euroúradníkom vôbec neprekáža a už chcú Istanbulský dohovor implementovať v celej EÚ. Samozrejme aj so všetkými kontroverziami, vrátane zavádzania kontroverzného konceptu gendru do právneho poriadku. 

Komisii nevadí ani to, že na prijatie takejto smernice nemá právny základ (teda, že nemá prenesenú príslušnú kompetenciu od členských štátov), aby takúto smernicu prijala.

Možno Vás neprekvapí, že návrh stanoviska ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS) prijatie smernice podporuje. 

Je to však zarážajúce, a to zvlášť v prípade Slovenska, keďže Národná rada SR prijala v roku 2019 uznesenie, v ktorom odmieta, aby sa Slovensko stalo prostredníctvom rozhodnutí Európskej únie viazané Istanbulským dohovorom, a výslovne žiada vládu SR, aby s využitím všetkých možností postupovala voči inštitúciám Európskej únie tak, že zabráni prijatiu záväzkov z Istanbulského dohovoru do nášho právneho poriadku cez Európsku úniu.

Podporu pre hromadné pripomienky sme získavali cez portál https://citizengo.org/sk/fm/207856-zastavme-istanbulsky-dohovor-20
Hromadné pripomienky sme ministerstvu spravodlivosti doručili dňa 25. 5. 2022.

 

TEXT HROMADNÝCH PRIPOMIENOK

1. Navrhujeme odmietnuť Návrh Smernice ako celok

Odôvodnenie: Návrh Smernice Európskeho parlamentu a rady o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu (v texte aj „Návrh Smernice“) je neprípustný najmä z týchto dôvodov:

a) Európska únia nemá kompetenciu na prijatie Návrhu Smernice. Primárne právo určuje, ktoré trestné činy môže EÚ harmonizovať prostredníctvom smernice (tzv. eurozločiny). Násilie na ženách a domáce násilie sú závažnými trestnými činmi, no v zozname eurozločinov sa nenachádzajú. EÚ chce teda neprimeraným výkladom rozšíriť svoju kompetenciu na úkor členských štátov. Ak chce EÚ prijať takúto smernicu, musela by najskôr dosiahnuť súhlas všetkých krajín na rozšírenie zoznamu eurozločinov. Preskočenie tohto kroku by bolo porušením primárneho práva EÚ.

b) Návrh Smernice prenáša Istanbulský dohovor do práva EÚ, čo Národná rada SR odmietla. Návrh Smernice je z veľkej časti prepísaný Istanbulský dohovor do podoby smernice, čím sa Návrh Smernice ani netají a otvorene odkazuje na Istanbulský dohovor a odporúčania jeho expertného orgánu GREVIO. 

Národná rada SR prijala Uznesenie Národnej rady SR z 28. novembra 2019 k procesu pristúpenia Európskej únie k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) (ďalej aj „Uznesenie SR SR“), v ktorom vyjadrila nesúhlas, aby Slovenská republika bola prostredníctvom rozhodnutí a opatrení Európskej únie viazaná Istanbulským dohovorom, nesúhlasila s tým, aby Európska únia pristúpila k Istanbulskému Dohovoru, ale tiež žiada vládu SR „aby s využitím všetkých možností postupovala voči inštitúciám Európskej únie a Rady Európy v súlade s týmto uznesením s cieľom zabrániť prijatiu záväzkov a dopadom záväzkov, ktoré nie sú upravené v slovenskom právnom poriadku a vyplývajú z Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu na právny poriadok Slovenskej republiky“. Presne k tomuto by prijatím Návrhu Smernice došlo, a preto vláda je vizaná parlamentom, aby takýto Návrh Smernice odmietla.

c) Ak by bol Návrh Smernice prijatý, vniesol by do nášho práva gender ideológiu a mnoho problémových ustanovení. Návrh smernice po vzore Istanbulského dohovoru vnáša do právneho poriadku pojem gender (nesprávne prekladaný ako „rod“) vnímaný výhradne ako sociálny konštrukt, to znamená, že spoločenské a psychologické rozdiely medzi mužmi a ženami sú spoločnosťou vnútené, a nemajú súvis s biologickou realitou. Sú tiež údajne výhradnou príčinou násilia na ženách, ktoré je pretrvávajúcim prejavom štrukturálnej diskriminácie žien prameniacej z historicky nerovnocenných mocenských vzťahov medzi ženami a mužmi. Za násilie na ženách považuje výhradne genderovo motivované násilie, ktoré je nasmerované proti žene, pretože je ženou, alebo ktoré neúmerne postihuje ženy (akoby iné formy násilia neexistovali, alebo by ženy proti nim nemali byť chránené). Návrh Smernice (podobne ako Istanbulský dohovor) chce zaviesť preškolovanie v gender témach za štátne peniaze a odstraňovanie genderových stereotypov, ktoré však nie sú definované. Z dôvodov, pre ktoré Slovenská republika odmietla Istanbulský dohovor, je potrebné odmietnuť aj Návrh Smernice.

2. Navrhujeme prepracovať vecnú analýzu návrhu

Vecná analýza návrhu neupozorňuje na základné vecné problémy návrhu, práve naopak, snaží sa ich zahmliť. Príkladom je snaha vytvoriť dojem, akoby definícia gendru nebola pre Slovensko záväzná, pričom opak je pravdou. Vecná anlýza tiež úplne opomína vyššie spomenuté Uznesenie NR SR, ktorým náš parlament zaviazal vládu postupovať proti prijatiu práve takýchto dokumentov.

3. Pri právnej analýze návrhu žiadame zmeniť stanovisko na odmietavé. Týka sa to právneho základu aj zásady subsidiarity a zásady proporcionality.

EÚ nemá právny základ na harmonizáciu legislatívy upravujúcej násilie na ženách a domáce násilie ako také. Článok 83 ods. 1 ZFEÚ obsahuje zoznam tzv. eurozločinov, v ktorom sa však nenachádzajú kategórie násilia na ženách a domáceho násilia. Najbližšie k nim sa na zozname nachádza obchodovanie s ľuďmi a sexuálne zneužívanie žien

a detí, teda trestné činy, ktoré sú už teraz z veľkej miery harmonizované. To má svoju logiku, zvlášť s ohľadom na medzinárodný rozmer organizovaného zločinu, ktorý zneužíva zraniteľnosť dievčat a žien na medzinárodné ochodovanie  s bielym mäsom a prostitúciu. Iste, organizovaný zločin sa pri tomto medzinárodnom obchodovaní dopúšťa, alebo môže dopustiť, aj znásilňovania, mrzačania pohlavných orgánov, ale aj množstva iných zločinov (ublíženie na zdraví, obmedzovanie osobnej slobody, krádeže, podvodov a pod.) To však neznamená, že EÚ si môže vziať kompetenciu harmonizovať akékoľvek (sexuálne alebo iné) trestné činy, ktoré s obchodovaním s ľuďmi a sexuálnym zneužívaní žien

a detí môžu súvisieť.

Rovnaký problém je aj snaha o harmonizáiu trestných činov v článkoch 7 až 10 (kybernetické trestné činy sexuálnej povahy). Je pravda, že na zozname eurozločinov sa nachádza aj počítačová kriminalita. Táto oblasť má však za cieľ ochranu pred trestnými činmi proti informačným systémom (kde je medzinárodný prvok významný), nie ochranu pred akýmikoľvek trestnými činmi, ktoré sa dejú (aj) prostredníctvom počítačov. Opäť, s počítačmi súvisia aj podvody, krádeže, vyhrážanie, objednanie vraždy a mnoho iných trestných činov, ktoré sú samostatnými trestnými činmi, ale dajú sa páchať aj cez počítač. EÚ nemôže účelovo dezinterpretovať tieto ustanovenia preto, aby si osvojila kompetenciu, ktorú jej členské štáty neudelili. Takýmto neprípustným výkladom by si mohla uzurpovať kompetenciu nad prakticky všetkými trestnými činmi, čo zjavne nie je zámerom primárneho práva. Osobitný je potom problém rozžirovania počítačovej kriminality na všetky informačné a komunikačné technológie, čo je ďalšie rozširovanie kompetencie EÚ nad rámec dohodnutej v Zmluve o fungovaní EÚ.

Ako čiastočný právny základ sa uvádza aj článok 82 ods. 2 ZFEÚ, ktorý umožňuje policajnú a justičnú spoluprácu v trestných veciach, ktoré majú cezhraničný rozmer. Návrh smernice však neuvádza žiadne dôvody a dáta, prečo považuje podmienku cezhraničného rozmeru u tohto právneho základu za splnenú, preto sa jej splnenie ani nedá overiť. 

Návrh Smernice teda ide svojim rozsahom ďaleko za rámec stanovený primárnym právom, čím dochádza k obchádzaniu medzinárodného práva a svojvoľnému prisvojovaniu si kompetncie, ktorá Únii nepatrí. 

4. Navrhujeme doplniť postoj SR, ktorý bude požadovať vymazanie slova gender z celého textu Návrhu Smernice

Odôvodnenie: Na viacerých miestach Návrhu Smernice sa uvádzajú súčasne slová pohlavie a rod (gender), napríklad „na základe pohlavia a rodu“, čím sa navodzuje dojem, akoby pohlavie bolo oddelené od gendru. Vyplýva to aj z uvedenej definície pojmu gender, ktorá je kompatibilná s ideologickým chápaním pojmu gender ako niečoho odlišného a oddeliteľného od pohlavia (gender ako sociálny konštrukt). Otázka je, kto je teda vlastne žena podľa Návrhu Smernice? Je ňou osoba, ktorá má ženské pohlavie, alebo osoba, ktorá sa cíti byť ženou? Otázka, kto je ženou podľa tohto ideologického dokumentu je teda nejasná, a právne neustálená. Predstavuje zásadné riziko pre vnímanie otázky kto je muž a kto žena, ktorá kvôli úprave v smernici EÚ už nebude záležať len od posúdenia Slovenskej republiky, ale aj od posúdenia európskych inštitúcií, obzvlášť Súdneho dvora EÚ. A tak sa môže stať, že nám EÚ vnúti definíciu muža a ženy, ktorá odporuje vnímaniu muža a ženy podľa našej ústavy a právneho poriadku. Ako riešenie navrhujeme úplné vymazanie pojmu gender z Návrhu Smernice. 

Výhradu máme aj k použitiu slova rod na rozlíšenie mužov a žien. Keďže slovo rod je v právnom poriadku SR vyhradené pre označenie pôvodu (napr. šľachtický rod, rod Novákovcov), navrhujeme zabezpečiť, aby sa v slovenčine slovo rod používalo výhradne v tomto význame. Na preklad slova gender (tam kde je to nutné a nie je možné použiť slovo pohlavie, alebo jednoducho muži a ženy) je vhodné radšej použiť slovo gender, podobne ako to robí Česká republika.

5. Navrhujeme vymazať ustanovenie: „Násilie na ženách je pretrvávajúcim prejavom štrukturálnej diskriminácie žien, ktorá vyplýva z historicky nerovnocenných mocenských vzťahov medzi ženami a mužmi. Je formou rodovo motivovaného násilia, ktoré páchajú muži prevažne na ženách a dievčatách. Je zakorenené v spoločnosťou vytvorených rolách, vzoroch správania, činnostiach a atribútoch, ktoré daná spoločnosť považuje za vhodné pre ženy a pre mužov a ktoré sa označujú všeobecným pojmom „rod“.“

Odôvodnenie: Ide o ideologické (neomarxistické) chápanie vzťahov medzi mužmi a ženami, aj príčin násilia na ženách. Násilie na ženách má množstvo príčin, nemožno ho redukovať len na genderovo motivované násilie, pretože to skomplikuje boj proti násiliu.

6. Navrhujeme odmietnuť Články 5 a 45, Znásilnenie

Odôvodnenie: Okrem dôvodov uvedených v pripomienkach 1. a 3. treba tiež uviesť, že navrhovaná definícia znásilnenia nevhodne spája dva trestné činy do jedného – znásilnenie a sexuálne násilie. Znásilnenie si vyžaduje pohlavný styk, vo svojej podstate ide o reprodukčný úkon, a dopustiť sa ho môže len muž na žene. Ostatné formy sexuáleho násilia sú iným trestným činom. Prijatím uvedenej definície by došlo k významovej nejednoznačnosti. 

Považujeme tiež za problémové, aby bolo znásilnenie (a sexuálne násilie) definované ako konanie bez súhlasu. Môžu vzniknúť praktické problémy s preukazovaním súhlasu/nesúhlasu v trestnom konaní. Čo je však ešte dôležitejšie znásilnenie aj sexuálne násilie sú chápané ako násilné trestné činy, aj preto sú vnímané ako veľmi ťažké zločiny. Je síce pravda, že sa konajú bez súhlasu, ale to platí pri takmer všetkých trestných činoch. Hrozí, že oproti dnešku dôjde zmenou definície k nevhodnému trendu vnímania znásilnenia a sexuálneho násilia ako menej závažnej (nenásilnej) trestnej činnosti, čo by mohlo prispieť k oslabeniu spoločenského odsúdenia a tak aj k zhoršeniu ochrany obetí pred týmito závažnými násilnými trestnými činmi.  

7. Navrhujeme odmietnuť Články 6 až 10 (ostatné trestné činy)

Odôvodnenie: Neexistuje právny základ pre harmonizáciu legislatívy v tejto oblasti.

8. Navrhujeme odmietnuť Články 11 až 15 a Kapitoly 3 až 7

Odôvodnenie: Tieto ustanovenia nadväzujú na časť harmonizujúcu trestné činy, ktoré navrhujeme vypustiť z dôvodu absencie právneho základu. Okrem toho viaceré ustanovenia sú tiež v rozpore s vyššie uvedeným Uznesením NR SR.

Všetky pripomienky sú zásadné.

-------------------------------------

Názov materiálu: Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu

Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/217

Link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/217