Žiadam zasielať HFI správy

Hromadné pripomienky k školským predpisom

Ministerstvo školstva vychádza v ústrety LGBT aktivistom. Chce, aby školy spätne vydávali transgender osobám pozmenené potvrdenia o skončení školy, čo skomplikuje dostupnosť informácie o ich skutočnom pohlaví aj v situáciách, kedy je potrebné ho poznať (lekári, niektoré vysoké školy, zamestnávatelia, internáty, a podobne.)

Ministerstvo tiež chce zaviesť princíp tzv. inkluzívneho vzdelávania a rešpektovania rozmanitosti, hoci tieto pojmy nedefinuje a v zahraničí sú často podkladom pre tlak na akceptovanie transgenderizmu detí v školách.

Chce zrušiť experimentálne overenie alternatívnych programov, ktoré v reálnom živote môžu mať nízku kvalitu, alebo môžu byť ovplyvnené sektami či ideológiou.

Chce liberalizovať trh s učebnicami, v dôsledku ktorého bude hroziť, že sa na školy v oveľa väčšej miere dostanú ideologicky podfarbené materiály, ktoré budú automaticky financované z verejných peňazí.

Prosíme, podporte tieto hromadné pripomienky k návrhu zákona, ideálne do pondelka 8. 2. 2021: http://www.peticia.sk/skolske-predpisy/

Názov materiálu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/562TEXT ZÁSADNÝCH PRIPOMIENOK

1. Navrhujeme vypustiť transgender požiadavku na vydávanie náhradných dokladov o získanom vzdelaní so zmenenými údajmi, konkrétne navrhujeme z článku I. vypustiť body 52 a 54.

Odôvodnenie: LGBT skupiny už dlhšiu dobu požadujú, aby z historických dokladov o absolvovaní školy nebolo možné zistiť skutočné pohlavie osoby, ktorá si nechala zapísať zmenu pohlavia. Takúto legislatívnu zmenu považujeme za škodlivú a nebezpečnú.

V určitých situáciách je v záujme samotných transgender osôb, ako aj v záujme iných osôb, aby bolo skutočné pohlavie transgender osoby známe. Pohlavie nie je možné zmeniť, je možné len upraviť vzhľad a telesné orgány človeka, aby pripomínali opačné pohlavie, avšak zmena pohlavia, ktoré je dané v genetike človeka a následne v jeho epigenetike, možná nie je. Pritom je veľa aspektov života, pri ktorých je pohlavie človeka veľmi dôležité.

Lekári potrebujú poznať skutočné pohlavie osôb, aby mohli správne takéto osoby liečiť, napríklad poskytovať biologickým ženám náležitú gynekologickú starostlivosť, ale aj zabezpečovať správne medicínske postupy s ohľadom na ich pohlavie (vrátane podávania liekov, ktoré závisia od pohlavia človeka), či ochranu vo výskume. Niektoré ochorenia, alebo imunitné schopnosti sa viažu na konkrétny pohlavný chromozóm, a odlišná je tiež schopnosť prijať darovaný orgán v závislosti od pohlavia (zvýšené riziko neprijatia obličky darovanej osobou opačného pohlavia).

Keď hovoríme o vydávaní stredoškolských diplomov, poznanie skutočného pohlavia človeka je dôležité pri prijímaní a štúdiu na vysokej škole. Kňazské semináre sú vyhradené len pre mužov. Fakulty telesnej výchovy a športu majú odlišné výkonnostné kritériá pre mužov a ženy, pretože biologické schopnosti mužov a žien sú odlišné. Zatajením skutočného pohlavia môže dôjsť k znevýhodneniu biologických žien, pretože budú na ne kladené nároky ako na mužov. Alebo naopak, zatajenie mužského pohlavia bude nespravodlivé voči ženským uchádzačkám o štúdium na takejto škole, pretože budú znevýhodnené oproti biologickému mužovi.

Pri niektorých športoch môže byť súťaženie biologických mužov so ženami nie len neférové, ale aj nebezpečné, zvlášť pri bojových športoch, či športoch, pri ktorých hráči do seba narážajú vo veľkej rýchlosti.

V pracovných vzťahoch sú zamestnávatelia povinní zabezpečiť ich ochranu, najmä ochranu ich života a zdravia a primerané podmienky.

Dôležité je tiež chrániť súkromie a bezpečnosť žien, najmä v priestoroch a zariadeniach v ktorých sú osoby odlišného pohlavia od seba oddelené, ako sú sprchy, ubytovacie zariadenia, a podobne.

Existuje viacero psychických porúch, pri ktorých sa osoba nedokáže identifikovať so svojím telom. Napríklad anorexia, pri ktorej si napr. dievča myslí, že je obézna, hoci to tak vôbec nie je. Túto poruchu neliečime liposukciou, ale psychiatrickou pomocou. Podobne by sme mali liečiť aj poruchu pohlavnej identity. Je faktom, že naša legislatíva umožňuje niečo také, ako je zmena pohlavia, hoci to z biologického hľadiska nie je možné. No to by nemalo znamenať, že znemožníme poznať pravdu vtedy, kedy je poznanie pravdy potrebné.

Štát by sa mal viac venovať otázke, ako dosiahnuť, aby dotknuté osoby a spoločnosť mali možnosť poznať skutočné pohlavie transgender osôb, tam kde je to potrebné pre ochranu práv a záujmov samotných transgender ľudí, ale aj iných ľudí a spoločnosti. Uvedený návrh odporuje tomuto záujmu a v niektorých prípadoch môže prispieť k narušeniu tohto záujmu, preto ho treba odmietnuť.

2. Navrhujeme, aby alternatívne vzdelávacie a výchovné programy podliehali experimentálnemu overeniu, konkrétne v článku I. bode 7, v navrhovanom znení § 2 písm. ac) navrhujeme na konci doplniť slová „po jeho experimentálnom overení“ a v článku II., bode 11 navrhujeme z § 13 ods. 2 vypustiť slová „bez experimentálneho overovania“.

Odôvodnenie: alternatívne vzdelávacie programy a alternatívne výchovné programy môžu predstavovať riziko pre výchovu detí (napr. nekvalitné, sektárske, alebo ideologické programy), preto je potrebné ich dostatočne overiť v praxi. Posúdenie súladu s princípmi a cieľmi výchovy na základe predloženej dokumentácie (bez overenia v praxi) nemusí odhaliť zásadné nedostatky týchto programov pred ich schválením.

3. Navrhujeme vypustiť nové ustanovenia o inkluzívnom vzdelávaní, konkrétne z navrhovaného § 2 navrhujeme vypustiť písmeno af), z navrhovaného § 3 vypustiť písmeno d) a vynechaním slov „inkluzívne vzdelávanie a“ z navrhovaného § 144 ods. 1 písm. e).

Odôvodnenie: Základný problém je, že tento pojem nie je v návrhu dostatočne definovaný. Pod pojmom inklúzia sa v zahraničí neraz myslí aj požiadavka na akceptovanie transgender prejavov a prispôsobenie sa školy a ostatných osôb týmto požiadavkám, teda aby sa k deťom určitého pohlavia správali akoby boli opačného pohlavia, prípadne iného gendru. Pojem je potenciálne problémový aj z iných hľadísk, najmä v požiadavke rešpektovanie rozmanitosti. Pojem rozmanitosť však nie je definovaný a zahŕňa aj množstvo oblastí, v ktorých je rozmanitosť neželaná. Pre príklad uveďme rozmanitosť v prejavoch úcty resp. neúcty k učiteľom. Znamená to, že škola má rešpektovať neúctivé správanie sa žiakov a nemá sa snažiť o jeho potlačenie? Má rezignovať na výchovu k slušnému správaniu? Vzhľadom na vágnosť tejto normy a jej závažnosť (zaradenie medzi princípy výchovy a vzdelávania a práva detí) navrhujeme celý koncept odmietnuť. Alternatívne je možné jeho prepracovanie do podoby, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu týchto nových ustanovení a aby bolo jednoznačné, čo presne sa má pod pojmom inklúzia na mysli, pričom inklúzia bude žiadaná len do miery, ktorá nebude na škodu žiadnej dotknutej osoby.

4. Navrhujeme vypustiť ustanovenia, ktoré liberalizujú trh s učebnicami a inými didaktickými pomôckami, konkrétne navrhujeme v čl. 1 vypustiť novelizačný bod 35. V navrhovanom § 161l navrhujeme vypustiť odseky 1 a 2.

Odôvodnenie: Štát má v súčasnosti určitú mieru kontroly nad učebnicami a inými didaktickými pomôckami, ktoré sa k deťom dostanú, ktorá je dôležitá pre ich ochranu pred ideologickými vplyvmi, ako aj kontrolu pred pomôckami nižšej kvality. Táto kontrola sa vykonáva okrem iného aj tým, že len ministerstvom schválené didaktické pomôcky (schvaľovacia doložka) sú automaticky financované zo štátneho rozpočtu. Mnohé iné didaktické pomôcky s odporúčacou doložkou nie sú automaticky štátom financované, hoci sa na školách môžu používať. Novela navrhuje zrušiť toto rozdelenie, zaviesť automatické financovanie z verejných zdrojov všetkých didaktických pomôcok, a to aj takých, ktoré spĺňajú len tie najzákladnejšie podmienky, avšak nemusia dosahovať kvalitu, ktorá si zaslúži verejné financovanie.

Voči používaniu nového pojmu didaktické pomôcky v zásade nenamietame, pokiaľ bude zabezpečená možnosť ich schvaľovania, najmä schvaľovania učebníc, tak ako je tomu doteraz.

Všetky pripomienky sú zásadné.