Žiadam zasielať HFI správy

Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach

Tlačová správa, 14.5.2019 Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach

Národná rada Slovenskej republiky prijala 30. januára 2002 Deklaráciu o zvrchovanosti v kultúrno-etických otázkach, kde jasne prejavila vôľu, aby otázky ochrany života, dôstojnosti ľudskej bytosti, ochrany rodiny a manželstva ostali vo výlučnej psobnosti Slovenskej repubiky a hlavne samotnej Národnej rady Slovenskej republiky. Toto rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky bolo potvrdené aj zmenami zákona č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré zriadili výbor pre európske záležitosti ako garanta účasti zvolených zástupcov občanov na tvorbe legilstaívnych aj nelegislatívnych dokumentov Európskej únie.

Následná prax ukázala, že ustanovenia zákona a vôľa Národnej rady Slovenskej republiky prejavená v Deklarácii nie sú dostatočne rešpektované verejnými orgánmi. Príkladom je napríklad Európska stratégia pre mládež, ktorú zástupca vlády Slovenskej republiky pri Európskej únii podpísal v roku 2018 bez toho, aby celý dokument bol na Slovensku riadne pripomienkovaný.

Takúto situáciu považujeme za neudržateľnú z pohľadu transparentnosti tvorby rozhodnutí na Slovensku a navrhujeme, aby sa legislatívne aj nelegislatívne návrhy dokumentov Európskej únie a Rady Európy ako sú rôzne manuály, koncepcie, stratégie a pod. obsahujúce kultúrno-etické témy, otázky ochrany života, dôstojnosti ľudskej bytosti, ochrany rodiny a manželstva resp. také, kde sa vyskytuje pojem „gender“ vždy prerokúvali vo Výbore pre európske záložitosti a to čo najskôr potom, ako sa orgán Slovenskej republiky o ňom dozvedel.

Cieľom petície je povinne predložiť všetky dokumenty, o ktorých Slovenská republika rokuje a má s nimi vyjadriť súhlas na úrovni Európskej únie alebo Rady Európy a týkajú sa genderovej problematiky do Výboru pre európske záležitosti v čo najskoršej fáze prípravy na prerokovanie s cieľom, aby slovenská verejnosť nemusela hľadať takéto dokumenty na rôznych verejných orgánoch, ale mohla sa efektívne a bezodkladne zapojiť do pripomienkovacieho procesu a konania pred Výborom. Takto sa z často „úradníckych“ dokumetov stanú politické, teda také, ktoré budú predmetom verejného záujmu a zvýši sa transparentonosť konania zástupcov štátu v orgánoch Európskej únie a Rady Európy.

Takáto zmena sa dosiahne novelou zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú iniciujeme nasledovnou petíciou:

PETÍCIA ZA VIAC TRANSPARENTNOSTI PRI ROZHODOVANÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V EURÓSPKEJ ÚNII A RADE EURÓPY O HODNOTOVÝCH OTÁZKACH

My, signatári tejto petície, podporujeme viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach a vyzývame vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste ako naši reprezentanti zmenili rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby každý legislatívny alebo nelegislatívny dokument Európskej únie alebo Rady Európy, s ktorým má Slovenská republika alebo jej orgán vyjadriť súhlas a zmieňuje sa o pojmoch „gender“ niekedy prekladaných ako „rod“ a zároveň z dokumentu nie je jasné, že sa tým myslia biologické ženy a biologickí muži, bol povinne verejne prerokovaný vo výbore pre európske záležitosti.

Keď petíciu podpíše 20 000 občanov Slovenskej republiky, petičný výbor sa obráti na parlamentné strany s cieľom presadiť vôľu občnov Slovenskej republiky.

Iniciátormi petície sú: Michal Považan, Patrik Daniška (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku) a Róbert Matefy (Inštitút Leva XIII.)

Petícu je možné podporiť na stránke: http://www.peticia.sk/gender/

V prípade otázok kontaktujte:
Michal Považan
člen petičného výboru
tel. č.: 0907605197

Čítať ďalej...

Pro-rodinné organizácie vítajú avizované zvýšenie rodičovského príspevku - tlačová správa

Bratislava 9.5.2019 Pro-rodinné organizácie vítajú avizované zvýšenie rodičovského príspevku namiesto predĺženia materskej. Predčasný nástup matky do práce a odloženie dieťaťa do jaslí je zlým riešením pre dieťa. Demografická situácia je obrovským problémom Slovenska do budúcnosti, nielen ekonomickým.

Koncom novembra 2018 zástupcovia piatich pro-rodinných organizácií zaslali list predsedovi strany SMER-SD Robertovi Ficovi. Reagovali tak na ním avizované rozhodovanie sa tejto strany o forme, akou chcú podporiť rodiny, konkrétne či zvýšiť rodičovský príspevok alebo predĺžiť poberanie materského. Organizácie v liste žiadali predsedu koaličnej strany o stretnutie, na ktorom mu chceli predložiť dôvody, pre ktoré je pre deti a rodiny lepšie zvýšenie rodičovského príspevku namiesto predĺženia poberania materského. Vítajú, že strana SMER-SD ich návrh vypočula.

„Zmiernenie prepadu príjmu pri prechode z materskej na rodičovskú dovolenku považujeme za jednu z hlavných výziev rodinnej politiky. Preto sa zastávame zvýšenia príjmu rodín počas rodičovskej dovolenky. Takéto navýšenie príjmu by podľa nášho názoru malo zohľadňovať predchádzajúci príjem, aby paušálne zvýšenie podpory nepôsobilo demotivačne a neodrádzalo časť ľudí zabezpečovať si obživu prácou,“ povedal Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku.

„Čím väčší je prepad príjmu pri prechode z materskej na rodičovskú dovolenku, a čím neskôr nastane, tým viac rodín bude zvažovať predčasný nástup matky do práce a odloženie dieťaťa do jaslí. To nie je dobré riešenie pre dieťa, ktoré počas prvých troch rokov matku intenzívne potrebuje,“ dodal Stanislav Trnovec z Klubu mnohodetných rodín.

Čítať ďalej...

Istanbulský dohovor ako nástroj šírenia gender ideológie

Prečo je dôležité, aby Slovenská republika oznámila Rade Európy, že sa nehodlá stať zmluvnou stranou dohovoru.

Čítať ďalej...

Skôr ako sa rozhodnete... tlačová správa

Tlačová správa zo dňa 2. 4. 2019

Skôr ako sa rozhodnete... je názov novej informačnej brožúry, ktorá má žiadateľkám o umelý potrat poskytnúť korektné a podrobné informácie o rizikách potratu, ako aj o iných riešeniach neplánovaného tehotenstva.

Podľa platnej legislatívy majú byť žiadateľky o potrat informované o rizikách umelého potratu pre ich psychické a fyzické zdravie, o účele a priebehu potratu, o vývoji dieťaťa, ako aj o iných možnostiach riešenia neželaného tehotenstva. Lekári by im tiež mali priamo do ruky odovzdať zoznam organizácií, ktoré poskytujú pomoc v tehotenstve. „Oficiálne poučenie je nedostatočné, málo zrozumiteľné a neinformuje o všetkých rizikách potratu. Lekári často ani neodovzdajú matkám zoznam organizácií, ktoré im vedia poskytnúť pomoc. Brožúrka Skôr ako sa rozhodnete... pomáha tieto nedostatky odstrániť,“ uviedol....

Čítať ďalej...

Skôr ako sa rozhodnete... Poučenie pred umelým potratom

Skôr ako sa rozhodnete... je informačná brožúra, ktorá obsahuje poučenie pred umelým potratom. Je určená pre gynekológov, aby ju odovzdali žiadateľkám o umelý potrat ako doplnkovú informáciu k zákonnému poučeniu.

Brožúra obsahuje presne tie informácie, o ktorých musí byť žiadateľka o umelý potrat poučená v zmysle § 6b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, no toto poučenie je rozsiahlejšie a prehľadnejšie ako oficiálne poučenie schválené ministerstvom zdravotníctva (text oficiálneho poučenia je vo Vyhláške č. 417/2009 Z.z.).

Lekárom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ponúkame brožúru zdarma.

Čítať ďalej...