Žiadam zasielať HFI správy

Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach

Tlačová správa, 14.5.2019 Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach

Národná rada Slovenskej republiky prijala 30. januára 2002 Deklaráciu o zvrchovanosti v kultúrno-etických otázkach, kde jasne prejavila vôľu, aby otázky ochrany života, dôstojnosti ľudskej bytosti, ochrany rodiny a manželstva ostali vo výlučnej psobnosti Slovenskej repubiky a hlavne samotnej Národnej rady Slovenskej republiky. Toto rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky bolo potvrdené aj zmenami zákona č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré zriadili výbor pre európske záležitosti ako garanta účasti zvolených zástupcov občanov na tvorbe legilstaívnych aj nelegislatívnych dokumentov Európskej únie.

Následná prax ukázala, že ustanovenia zákona a vôľa Národnej rady Slovenskej republiky prejavená v Deklarácii nie sú dostatočne rešpektované verejnými orgánmi. Príkladom je napríklad Európska stratégia pre mládež, ktorú zástupca vlády Slovenskej republiky pri Európskej únii podpísal v roku 2018 bez toho, aby celý dokument bol na Slovensku riadne pripomienkovaný.

Takúto situáciu považujeme za neudržateľnú z pohľadu transparentnosti tvorby rozhodnutí na Slovensku a navrhujeme, aby sa legislatívne aj nelegislatívne návrhy dokumentov Európskej únie a Rady Európy ako sú rôzne manuály, koncepcie, stratégie a pod. obsahujúce kultúrno-etické témy, otázky ochrany života, dôstojnosti ľudskej bytosti, ochrany rodiny a manželstva resp. také, kde sa vyskytuje pojem „gender“ vždy prerokúvali vo Výbore pre európske záložitosti a to čo najskôr potom, ako sa orgán Slovenskej republiky o ňom dozvedel.

Cieľom petície je povinne predložiť všetky dokumenty, o ktorých Slovenská republika rokuje a má s nimi vyjadriť súhlas na úrovni Európskej únie alebo Rady Európy a týkajú sa genderovej problematiky do Výboru pre európske záležitosti v čo najskoršej fáze prípravy na prerokovanie s cieľom, aby slovenská verejnosť nemusela hľadať takéto dokumenty na rôznych verejných orgánoch, ale mohla sa efektívne a bezodkladne zapojiť do pripomienkovacieho procesu a konania pred Výborom. Takto sa z často „úradníckych“ dokumetov stanú politické, teda také, ktoré budú predmetom verejného záujmu a zvýši sa transparentonosť konania zástupcov štátu v orgánoch Európskej únie a Rady Európy.

Takáto zmena sa dosiahne novelou zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú iniciujeme nasledovnou petíciou:

PETÍCIA ZA VIAC TRANSPARENTNOSTI PRI ROZHODOVANÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V EURÓSPKEJ ÚNII A RADE EURÓPY O HODNOTOVÝCH OTÁZKACH

My, signatári tejto petície, podporujeme viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach a vyzývame vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste ako naši reprezentanti zmenili rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby každý legislatívny alebo nelegislatívny dokument Európskej únie alebo Rady Európy, s ktorým má Slovenská republika alebo jej orgán vyjadriť súhlas a zmieňuje sa o pojmoch „gender“ niekedy prekladaných ako „rod“ a zároveň z dokumentu nie je jasné, že sa tým myslia biologické ženy a biologickí muži, bol povinne verejne prerokovaný vo výbore pre európske záležitosti.

Keď petíciu podpíše 20 000 občanov Slovenskej republiky, petičný výbor sa obráti na parlamentné strany s cieľom presadiť vôľu občnov Slovenskej republiky.

Iniciátormi petície sú: Michal Považan, Patrik Daniška (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku) a Róbert Matefy (Inštitút Leva XIII.)

Petícu je možné podporiť na stránke: http://www.peticia.sk/gender/

V prípade otázok kontaktujte:
Michal Považan
člen petičného výboru
tel. č.: 0907605197