Žiadam zasielať HFI správy

Poslanec Vašečka navrhuje zlepšiť ochranu matiek a nenarodených detí

Tlačová správa, 27. 9. 2018

Poslanec Richard Vašečka (nezaradený) navrhuje zásadnú zmenu starého komunistického zákona o potratoch, ktorá by výrazne zlepšila ochranu života nenarodených detí.

„Život je prvoradá a základná hodnota. Každý chce žiť. Každý má právo na život. Veľký či malý. Preto musíme chrániť život každého z nás. A to sa týka, samozrejme, aj nenarodených detí. Musíme odmietnuť zabíjanie detí potratmi. Ja osobne som proti každému umelému potratu. Samozrejme, rovnako je potrebné chrániť život matky“, uvádza Vašečka.

„Naša spoločnosť sa dnes zhodne, že potrat nie je dobrý, že potrat nie je riešenie. Panuje silné presvedčenie, že keď už teda potraty vykonávame, mali by byť dovolené len z veľmi vážnych dôvodov. Preto je najvyšší čas urobiť konečne prvý krok k zásadnej zmene starého komunistického potratového zákona a k reálnemu zlepšeniu ochrany života nenarodených detí“, vysvetľuje poslanec....

Čítať ďalej...

Ako chrániť deti pred nevhodnou sexuálnou výchovou v škole

Aké sú riziká nevhodnej sexuálnej výchovy na školách? Kto na našich školách šíri ideológiu? Čo môžu rodičia robiť, aby svoje deti ochránili?

Na školu príde mladý muž, aby deťom porozprával o sexuálnom a reprodukčnom zdraví. Rozdelí deti na chlapcov a dievčatá a dá im prvú úlohu – chlapci majú napísať čo najviac slov na ženský pohlavný orgán, dievčatá na ten mužský. Spustí sa chichot, miestami vidieť i rozpaky. „Môžeme písať aj nadávky?“ spýta sa odvážnejší žiak. „Samozrejme.“

 
Prirodzený ostych, ktorý deti na druhom stupni základných škôl majú, sa pomaličky odbúrava, počuť výbuchy smiechu. Potom sa zoznamy nahlas čítajú...

Čítať ďalej...

Keď manželstvo nie je iba papier

 

Niektorí ľudia vravia, že základom rodiny je láska, a nie manželstvo. Tvrdia, že na rodinnom usporiadaní až tak nezáleží. Na čom záleží je kvalita vzťahov v rodine. Iní zase vravia, že ak chceme dosiahnuť vzťahy vyššej kvality, musíme manželskú etiku celoživotného záväzku brať trochu s rezervou. Namiesto nej navrhujú novú, podmienenú manželskú etiku. Podľa nej by mali partneri zotrvať spolu iba dovtedy, kým sa navzájom milujú....

Čítať ďalej...

Rodinná politika má viesť ľudí k rodinným hodnotám

Čo je to rodinná politika? Alebo presnejšie – aká má byť? Aké majú byť jej ciele a čo má sledovať?

Slovenská republika nemá koncepciu rodinnej politiky. Kedysi dávno boli takéto dokumenty prijímané, ale to je už história. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ani žiadny iný štátny orgán, dnes takéto systémové dokumenty nevypracováva. Kde-tu sa zvýši nejaká sociálna dávka alebo príspevok týkajúci sa rodiny, avšak bez čitateľnej vízie, čomu majú tieto zmeny pomôcť a ako majú pozitívne ovplyvniť fungovanie rodín na Slovensku. Prípadne sa za rodinnú politiku vydávajú aj také opatrenia, ktoré sú v skutočnosti proti rodine, napríklad podpora jaslí a zvyšovanie zamestnanosti matiek s deťmi do troch rokov.

Rodinná politika je o vzťahu štátu k rodine, najmä o tom, ako štát rodinu ovplyvňuje...

Čítať ďalej...

Výzva poslancom NR SR na predkladanie a podporu návrhov zákonov, ktoré zlepšia ochranu života každého človeka

Ľudský život začína počatím. Právo na život je prvé zo všetkých práv, bez neho niet ďalších ľudských práv. Právo na život je neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné. Nikto nemá právo siahnuť na život nevinného človeka.

Ľudský život je obzvlášť krehký a zraniteľný pred narodením a preto si vyžaduje osobitnú opateru. Kvôli totalitnej potratovej legislatíve sú už od roku 1957 nenarodené dieťa i jeho matka vystavené riziku umelého potratu. Bezpodmienečné právo dieťaťa na život je tak podriadené posúdeniu a rozhodnutiu silnejšieho. Tým sa porušuje zásada chrániaca ľudskú integritu a dôstojnosť: Nikto nemá právo siahnuť na život nevinného človeka.

Politické snahy, ktoré sú zacielené na obmedzenie alebo zákaz ničenia nenarodeného  dieťaťa, sú nielen legitímne, ale v pravom zmysle slova primárne. Ich cieľom je totiž dosiahnutie základnej spravodlivosti pre všetkých členov spoločnosti. Posilnenie ochrany alebo úplná ochrana dieťaťa a jeho matky pred umelým potratom nedáva nenarodeným deťom nejaké zvláštne privilégiá a nie je to ani prejav politickej veľkorysosti. Plná zákonná ochrana nenarodeného dieťaťa ako jedinečnej ľudskej osoby je naším politickým i občianskym dlhom, morálnou povinnosťou a najvážnejšou úlohou. Aktívna snaha o zákonnú ochranu práva na život pre každého človeka je v takom dominantnom postavení k ostatnej politickej agende, ako samotné právo na život k ostatným ľudským právam.

Preto vítame a podporujeme každý rozumný krok k zákonnej ochrane nenarodeného dieťaťa – bez ohľadu na politickú príslušnosť predkladateľov či podporovateľov. Každý legitímne zvolený politik má právo a povinnosť navrhovať, podporovať a schvaľovať také zákony, ktoré chránia život a dôstojnosť človeka. Ochrana, ba už aj pokus o ochranu, života nevinného človeka sú správne – bez ohľadu na to, kto ich realizuje. A tak ich treba podporovať. 

Veľmi dobre tieto morálne princípy pomenoval pápež Ján Pavol II. v encyklike Evangelium vitae:

Čl. 90 – Politici „ako povolaní do služby človeku a spoločnému dobru majú povinnosť odvážne sa vyslovovať za život, najmä vo sfére právnych nariadení.“

Čl. 90 – „V demokratickom systéme, kde sa zákony a rozhodnutia tvoria na základe súhlasu mnohých občanov, vo vedomí osôb, ktoré sú vykonávateľmi moci, môže byť oslabený pocit osobnej zodpovednosti. Nikto sa jej však nemôže zbaviť, najmä keď zastáva funkciu v oblasti zákonodarstva alebo správy.“

Čl. 90 – „I keď právo nie je jediným nástrojom obrany ľudského života, zohráva veľmi dôležitú, niekedy rozhodujúcu úlohu v procese vytvárania určitého zmýšľania a určitých mravov.“

Čl. 73 – Ak nie je možné „odmietnuť, alebo úplne zrušiť zákon o umelom potrate, člen parlamentu, ktorého osobný absolútny nesúhlas s potratom je jasný a všetkým známy, konal by správne, keby podporil návrhy, cieľom ktorých je obmedzenie škodlivosti takéhoto zákona a umenšenie jeho negatívnych dôsledkov na poli kultúry a verejnej mravnosti. Keď takto koná,... robí správny a dovolený pokus obmedziť jeho škodlivé aspekty.“

Sme presvedčení, že uznanie práva na život pre všetkých je ľahko pochopiteľný koncept a má takú silnú argumentačnú podporu (logickú, medicínsku, demografickú, etickú,...), že jeho presadenie je len otázkou času. Vyzývame všetkých, ktorým je zverená moc – poslancov NR SR, vládu, prezidenta, aby hľadali reálne možnosti zlepšenia ochrany života každého človeka, neúnavne ich presadzovali a podporovali návrhy zákonných úprav, ktoré k tomuto cieľu smerujú.   

 

Marek Michalčík, Sekcia kultúry života, Kanet, n. o.

Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o. z.

Anton Chromík, Aliancia za rodinu, o. z.

Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu, o. z.

Jana Tutková, Centrum pre bioetickú reformu, o. z.

Andrej Ungvarský, projekt 9 mesiacov za život

Dušan Škurla, Aliancia za život, o. z.

Jozef Mikloško, SPDDD Úsmev ako dar, o. z.

Vladimír Krčméry, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety

Juraj Šúst, Bratislava za život, iniciatíva Spoločenstva Ladislava Hanusa a HFI

Čítať ďalej...