Žiadam zasielať HFI správy

Stratégia ľudských práv ide do ďalšej fázy

Stratégia ľudských práv ide do ďalšej fázy, vyhýba sa však témam, na ktorých záleží širokej verejnosti.

Nie je tomu tak dávno, čo Celoštátna stratégia na ochranu a podporu ľudských práv v SR (ďalej tiež len „Stratégia“) rozvírila vášnivú diskusiu o ľudských právach, právach LGBTI osôb, či rodovej rovnosti. Stratégia v navrhovanej podobe neprešla a pomaličky sa začalo pracovať na príprave nového návrhu Stratégie. Ministerstvo zahraničných vecí pred dvoma týždňami oznámilo, že sa začína široká spoločenská diskusia o tomto dôležitom ľudsko-právnom dokumente. Žiaľ, už dnes je dôvod obávať sa, že nová Stratégia bude problematická podobne, ako jej predchádzajúci návrh. Prečo si to myslím?

Začnem krátkou históriou.

Stratégia v navrhovanej podobe neprešla a pomaličky sa začalo pracovať na príprave nového návrhu. Žiaľ, už dnes je dôvod obávať sa, že bude podobne problematický.

V júni 2013 bol pripravený prvý návrh Stratégie, a to skupinou expertov pod vedením Kálmána Petőcza (formálne zastrešenou ministerstvom zahraničných vecí, ktoré má na starosti aj agendu ľudských práv). Návrh obsahoval viacero prierezových kapitol a dve kapitoly sa venovali osobitným oblastiam ľudských práv – národnostnej politike a LGBTI osobám.

Tento návrh sa stretol s nevídanou kritikou verejnosti. Jedna z výhrad bola tá, že kapitola o LGBTI osobách zašla priďaleko. Naznačovala, že LGBTI osoby sú na Slovensku diskriminované preto, že nemajú možnosť uzatvárať manželstvá alebo štátom registrované partnerstvá. Odsúdila tiež pretrvávajúce kultúrne a náboženské kánony o „neprirodzenosti, nemorálnosti“ správania osôb s LGBTI orientáciou (čiže napríklad kresťanstvo). Inými slovami, kapitola o LGBTI osobách bola zneužitá na šírenie LGBTI ideológie a politickej agendy.

Druhá výhrada smerovala k tomu, že dokument venuje osobitnú pozornosť len dvom oblastiam a ostatných sa dotýka len vo všeobecnej rovine. Podľa pána Petőcza bolo dôvodom to, že ostatné oblasti ľudských práv sú pokryté osobitnými strategickými dokumentmi, a zostáva teda podchytiť ešte tieto dve oblasti. Lenže toto nie je celkom pravda, pretože osobitné strategické dokumenty neexistujú ani pre také oblasti ako náboženská sloboda, sloboda slova, výhrada svedomia, rodičovské práva, či ochrana života pred narodením.

V júni a júli 2013 sa konali workshopy, na ktorých sa verejnosť mohla k návrhu dokumentu vyjadriť. Túto možnosť využili desiatky organizácií a veľká časť z nich požadovala vypustiť kapitolu LGBTI z dokumentu a rozšíriť dokument aj o iné dôležité témy. Na ukážku, zborník s odbornými pripomienkami od 26 pripomienkujúcich subjektov je možné nájsť tu.

Minister Lajčák pochopil, že tadiaľto cesta nevedie, a že dokument musí byť prepracovaný.

V septembri 2013 sa položili základy pre prípravu nového dokumentu. Rada vlády pre ľudské práva schválila okruh tém, ktorým sa má nová stratégia venovať. Aj vďaka tlaku verejnosti sa tam dostali mnohé nové oblasti, ako napríklad deti, migranti, zdravotne postihnutí, chudobní, čo je dobre. Žiaľ kontroverzná téma LGBTI zostala, a pribudla aj téma rodovej rovnosti – čiže ďalšia téma, ktorá je často zneužívaná na šírenie ideológie. A žiaľ, žiadna kapitola o ochrane života pred narodením, výhrade svedomia, náboženskej slobode, slobode slova, či právach rodičov na výchovu svojich detí.

V októbri 2013 sa preto viacerí zástupcovia pro-life a kresťanských organizácií stretli s pánom ministrom Lajčákom, aby s ním diskutovali o príprave novej Stratégie. Zdôraznili sme, že nie sme proti Stratégii, ale chceme, aby v nej boli aj „naše“ témy. Pán minister sa nás pýtal, prečo bola verejnosť taká nespokojná s doterajším návrhom. Tak sme ho informovali, že podľa nás boli dôvody hlavne dva, a to zneužitie dokumentu na šírenie kontroverznej LGBTI agendy, a neochota venovať sa v stratégii aj témam, na ktorých nám záleží. Témam, ktoré pritiahli na Pochod za život 80 000 ľudí. Pána ministra sme preto požiadali, aby ako zodpovedný člen vlády zabezpečil, že sa Stratégia podobným problémom v budúcnosti vyhne a odovzdali sme mu list, v ktorom sme naše požiadavky vysvetlili.

A teraz, v čom je problém?

Prvý problém vidím v komunikácii zo strany ministerstva a osobne aj pána Lajčáka. Vo viacerých verejných vystúpeniach sa rázne ohradili voči agresívnym a vulgárnym emailom, ktoré vo veci stratégie prišli (na webstránke Rady vlády, v denníku Pravda, na blogu v SME, v rádiu Expres). Odsúdiť nenávistné emaily je správne. Ministerstvo a pán minister však pri vystúpeniach v médiách ignorujú desiatky organizácií, ktoré poslali ministerstvu odborné a relevantné výhrady voči dokumentu. Chápem, že ministerstvo je dotknuté hrubosťou niektorých občanov (a zrejme ich nebolo málo). Ale zúžiť kritiku dokumentu na túto skupinu je skresľujúce. Ak má ministerstvo záujem o seriózny dialóg, malo by sa pri komunikácii voči verejnosti vysporiadať aj so serióznymi výhradami a nevytvárať dojem (či už vedome alebo nevedome), že kritici Stratégie sú len banda hulvátov.

V čom sú výhrada svedomia, náboženská sloboda, alebo práva rodičov na výchovu svojich detí menej dôležité ako práva homosexuálov? Prečo jedni majú svoju kapitolu, a druhí ju nedostanú?

Druhý problém vidím v tom, že ministerstvo zatiaľ neprejavilo záujem spraviť praktické kroky, ktoré by viedli k odstráneniu hlavných nedostatkov dokumentu. Je pravda, že ministerstvo je ochotné sa stretnúť, diskutovať a počúvať. Avšak to nestačí. Ak je tu požiadavka verejnosti venovať osobitnú pozornosť téme ochrany života, treba ju do dokumentu doplniť. Zrejme nie je priechodné, aby dokument obsahoval plán na úplný zákaz potratov, ale to nevadí. Celá spoločnosť sa zhodne, že potrat je zlý. Napriek tomu neexistuje žiadna štátna politika ani program osobitne zameraný na pomoc tehotným ženám v núdzi. Stratégia je vhodný priestor hľadať riešenia, na ktorých sa zhodneme, a to aj v náročných témach. Alebo, v čom sú výhrada svedomia, náboženská sloboda, alebo práva rodičov na výchovu svojich detí menej dôležité ako práva homosexuálov? Prečo jedni majú svoju kapitolu, a druhí, keď po nej volajú, osobitnú kapitolu nedostanú?

Je tu zatiaľ nevypočutá požiadavka, aby sa do Stratégie dostali nové témy. V čase, keď sa spúšťa príprava novej verzie Stratégie, nestačí byť len otvorený diskusii a nespraviť nič. Pretože, keď bude o pol roka na stole nový text, v ktorom kontroverzné témy zostanú a nové témy, ktoré požadujeme, tam nebudú, v čom bude tento dokument iný ako ten predtým? A prečo by sa voči nemu nemala vzniesť kritika ako proti tomu predchádzajúcemu?

Už teraz sa rozhoduje o podobe Stratégie, ktorá sa ide písať. Z doterajších krokov ministerstva však zatiaľ nemám pocit, že by malo ambíciu najpálčivejšie nedostatky odstrániť.

Písané pre Postoy.sk