Žiadam zasielať HFI správy

Vašečkov zákon o informovanom súhlase pomôže ochrániť žiakov od ideologických excesov

Poslanec Vašečka navrhuje zákon, podľa ktorého budú mať rodičia právo vysloviť informovaný súhlas s výchovou a vzdelávaním v oblasti sexuálneho správania. Dnes by mal parlament hlasovať, či zákon posunie do druhého čítania.

Primárnu zodpovednosť ale aj právo vychovávať deti majú rodičia. Rodičia môžu túto svoju kompetenciu vykonávať prostredníctvom školy, pričom v takom prípade majú garantované právo, aby bola táto výchova v súlade s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.

Právo rodičov na výchovu dieťaťa v súlade s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením je ukotvené vo viacerých medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch, v našej ústave, aj v našom zákone o rodine. V školskom zákone však zatiaľ toto právo ukotvené nie je. Niežeby neexistovalo, veď medzinárodné právo, ústava a zákon o rodine sú záväzné aj pre školy. Problém je skôr praktický – učitelia a riaditelia škôl poznajú školské predpisy, no iné zákony im môžu byť cudzie. Žiaľ, niekedy ani nemajú dostatočné právne povedomie a neuvedomujú si, že majú aj iné povinnosti, ako len tie napísané v „dvaštyripäťke“.

S týmto problémom som sa stretol už viackrát. Rodičia mali záujem uplatniť toto svoje právo a preto poslali riaditeľovi školy list, v ktorom ho žiadali o informácie o plánovanej výchove, ktorú ako rodičia považujú za citlivú. A v prípade, ak by plánovanú výchovu vyhodnotili ako nevhodnú, chceli by svoje dieťa z takejto výchovy stiahnuť. Mnohí riaditelia a pedagógovia s tým nemali problém, a rodičom vyšli v ústrety. Ale našli sa aj takí, ktorí sa s požiadavkou rodičov nevedeli stotožniť a odmietli im vyhovieť.

Presne pre toto je Vašečkova novela školského zákona dôležitá – do školského zákona zakomponuje nový inštitút, postup, ako si rodičia môžu toto svoje právo uplatniť. A keďže to bude priamo v školskom zákone, minimalizuje sa tým riziko poškodenia práv rodičov len preto, že „toto v zákone nemáme.“

Novela reaguje na reálne obavy rodičov, ktoré sa dotýkajú najmä výchovy a vzdelávania v téme sexuality. Práve toto je oblasť, v ktorej rodičia najčastejšie pociťujú obavy, že ich dieťaťu sa dostane výchovy, ktorá sa prieči ich presvedčeniu. Škola preto bude musieť vopred rodičov informovať o plánovanej výchove a vzdelávaní v oblasti sexuálneho správania, „a to najmä o obsahu, metodike a cieľoch výchovy, učiteľoch a prizvaných lektoroch a o edukačných publikáciách, ktoré majú byť použité.“

Ak sa teda deti budú mať učiť z nevhodných publikácií, alebo na školu príde o sexe rozprávať napríklad niekto zo združenia InTYMYta (skorší názov bol Spoločnosť pre plánované rodičovstvo), rodičia budú o tom vopred informovaní.

Keďže škola poskytne výchovu a vzdelávanie v oblasti sexuálneho správania žiakovi „len na základe vopred udeleného písomného informovaného súhlasu rodiča s touto výchovou a vzdelávaním“, rodič v takomto prípade jednoducho súhlas neudelí, a škola bude musieť pre dieťa zabezpečiť náhradný program. Dôležité je, že aktívna musí byť škola a vopred si musí takýto informovaný súhlas zabezpečiť, rovnako ako to teraz robí napríklad ak chce deti zobrať na výlet.

Okrem toho zákon dáva možnosť rodičom, aby si vyžiadali informácie a vymienili si predchádzajúci informovaný súhlas aj v iných oblastiach vzdelávania, ktoré považujú za dôležité. Môže ísť o individuálne okolnosti, napríklad rodičia zistia, že na danú školu v minulosti prišli prednášať nejakí problémoví ľudia, či sektári. Vďaka navrhovanému zákonu budú mať nástroje, aby sa o takejto aktivite vopred dozvedeli a mohli svoje dieťa od nej ušetriť.

Myslím si, že takýto zákon môže prispieť k väčšej dôveryhodnosti škôl, ale aj k zlepšeniu vzájomnej komunikácie školy a rodičov, aj rodičov navzájom. V konečnom dôsledku nám môže pomôcť ochrániť naše deti od novodobých ideologických excesov, ktoré sú realitou už aj na Slovensku.

Článok vyšiel na Štandarde

Ilustračná fotka: FB Richarda Vašečku