Žiadam zasielať HFI správy

Odbory idú proti ľuďom

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pripravil požiadavky do programového vyhlásenia vlády na nasledujúce roky. V týchto požiadavkách sa okrem iného uvádza aj návrh novelizovať zákon o financovaní základných a stredných škôl tak, že zo štátneho rozpočtu budú financované len štátne školy. Ostatné by mali dostávať štátnu dotáciu len v mimoriadnych prípadoch.

Uvedený odsek vyvolal značné pobúrenie verejnosti a nestretol sa s veľkým nadšením. Myslím si, že dôvodov, prečo je tento návrh zlý, je niekoľko. V nasledujúcich riadkoch uvádzam tri základné princípy, ktoré návrh odborového hnutia popiera.

Prvý princíp, ktorý považujem za dôležitý, je princíp subsidiarity. Princíp subsidiarity znamená, že spoločnosť vyššieho rádu nesmie zasahovať do vnútorného života spoločnosti nižšieho rádu okrem nevyhnutných prípadov. Aj Európska Únia tvrdí, že princíp subsidiarity, je jednou z jej dôležitých zásad, aj keď sa často krát zdá, že len na papieri. Štát by teda nemal zasahovať do vecí, ktoré dokáže riešiť jednotlivec alebo skupina ľudí (rodina, susedia, podnikateľ, cirkevné spoločenstvo, občianske združenia a podobne). Jeho úlohou je len vytvárať priaznivé prostredie pre fungovanie týchto zložiek spoločnosti.

Preferovanie štátnych škôl je v rozpore s princípom subsidiarity, pretože štát týmto spôsobom priamo zasahuje do „spoločnosti nižšieho rádu“ tým, že presúva prostriedky a zvýhodňuje svoje inštitúcie aj tam, kde ľudia preferujú súkromné školy. Podľa princípu subsidiarity, štát by mal svoje školy zriaďovať len tam, kde z rôznych dôvodov neexistujú súkromné školy. Rovnako by mal štátne školy odovzdávať do rúk „spoločnosti nižšieho rádu“, ak o to prejaví záujem a je schopná túto rolu na seba prebrať. Na základe tohto by štát nemal byť monopolným a ani väčšinovým zriaďovateľom a prevádzkovateľom škôl.

Na základe tohto by štát nemal byť monopolným a ani väčšinovým zriaďovateľom a prevádzkovateľom škôl.

Preto nie je vhodné, aby štát podporoval štátne školy a iné nie, prípadne, aby rozdielne podporoval školy s inými zriaďovateľmi. Tento prístup nie je ničím iným, ako ničením konkurencie a budovaním štátneho monopolu vo vzdelávacom systéme.

Druhým princípom, ktorý tiež vychádza z princípu subsidiarity, je právo a zodpovednosť rodičov za vzdelávanie svojich detí. To znamená, že majú právo rozhodovať o tom, či budú svoje dieťa vzdelávať sami,1 alebo ho zapíšu do vybranej školy. Prvá možnosť je na Slovensku ešte len v plienkach a posledný návrh z dielne poslancov KDH nebol schválený. Ak teda ani jeden z rodičov nemá pedagogické vzdelanie prvého stupňa alebo si nenajmú učiteľa s takýmto vzdelaním, sú nútení zapísať dieťa do školy. Už týmito zbytočnými byrokratickými obmedzeniami je právo rodičov pošliapané. Návrhom odborárov by bolo pošliapané ešte viac, keďže viaceré školy, ktoré si rodičia vybrali, by boli prinútené z finančných dôvodov v existujúcom systéme ukončiť svoju činnosť.

Tretím princípom je podpora rôznorodosti. Naša spoločnosť funguje aj vďaka tomu, že nie sme rovnakí. Keby sme boli všetci básnici, chýbali by nám murári. Keby sme všetci nemali talent na vzdelávanie, chýbala by nám elita. Rôznorodosť je v spoločnosti dôležitá a potieranie tejto rozdielnosti máva väčšinou fatálne následky. Práve vďaka rôznorodosti môže existovať konkurencia. A konkurencia je významným faktorom rastu spoločnosti a bohatstva. Tým, že sa snažíme ponúknuť niečo lepšie ako tí ostatní, alebo tým, že sa snažíme robiť veci efektívnejšie ako tí ostatní, zveľaďujeme celú spoločnosť. Aj konkurencia na poli vzdelávania je rovnako dôležitá. A nebude existovať, ak nebude existovať rôznorodosť. Práve tú sa v súčasne nastavených pravidlách snaží návrh odborárov potlačiť.

Kvôli uvedeným rozporom vnímam návrh odborového zväzu za zlý a škodlivý pre celú spoločnosť. Myslím si, že by mali hľadať spôsoby ako školstvo zveľaďovať a nie len spôsoby ako posilniť svoju pozíciu. Preto by som chcela členom odborového zväzu zaželať veľa kreatívnych myšlienok v prospech kvalitného vzdelávania a celej spoločnosti.


 1Tu by som ešte chcela podotknúť, že mám na mysli domáce vzdelávanie, ktoré podlieha kontrole zo strany štátu. To znamená, že deti sú pravidelne preskúšané v škole, v ktorej sú oficiálne zapísané. Týmto sa zabezpečuje, že deti dostanú potrebné vzdelanie.