Žiadam zasielať HFI správy

Keď manželstvo nie je iba papier

Niektorí ľudia vravia, že základom rodiny je láska, a nie manželstvo. Tvrdia, že na rodinnom usporiadaní až tak nezáleží. Na čom záleží je kvalita vzťahov v rodine.65 Iní zase vravia, že ak chceme dosiahnuť vzťahy vyššej kvality, musíme manželskú etiku celoživotného záväzku brať trochu s rezervou. Namiesto nej navrhujú novú, podmienenú manželskú etiku. Podľa nej by mali partneri zotrvať spolu iba dovtedy, kým sa navzájom milujú.66

Tieto argumenty však ignorujú vedecké poznatky o vplyve manželstva a normatívneho záväzku spojenom s inštitúciou manželstva na intímne vzťahy. Vďaka podopreniu vzťahu normatívno-právnym rámcom, poskytnutím očakávania sexuálnej vernosti a celoživotného vzájomného záväzku, ako aj tým, že vzťahu dvoch dospelých priznáme určitý unikátny sociálny status manžela a manželky, je manželstvo schopné zabezpečiť lepší milostný aj rodičovský vzťah než alternatívy k manželstvu.67

Z uvedených dôvodov, no nielen z nich, majú dospelí ľudia, ktorí sú zosobášení, vo všeobecnosti šťastnejšie, zdravšie a menej násilné vzťahy, v porovnaní s dospelými, ktorí majú nezáväzné milostné vzťahy, alebo s ľuďmi, ktorí žijú v kohabitácii (teda v intímnom vzťahu bez manželstva).68

Rodičia, ktorí sú zosobášení, sa viac vzájomne podporujú a majú menej konfliktov v porovnaní s rodičmi, ktorí kohabitujú alebo prežívajú iné formy milostných vzťahov.70 Na druhej strane, zosobášení rodičia majú vo všeobecnosti lepšie vzťahy s deťmi než kohabitujúce, rozvedené, nezosobášené páry alebo aj ako rodičia, ktorí vstupujú do druhého manželstva.71 Niektoré súvislosti medzi rodinnou štruktúrou a jej fungovaním sú dôsledkom efektu selekcie – to znamená, že u párov s lepšími vzťahmi je vyššia pravdepodobnosť, že do manželstva vstúpia, a aj v ňom zotrvajú. No výskum poukazuje aj na to, že inštitúcia manželstva má sociálnu, právnu a normatívnu podpornú funkciu a poskytuje rámec pre lepšie intímne vzťahy medzi manželmi a lepšie vzťahy medzi rodičmi a deťmi.

Ale to isté platí aj o vnímaní manželstva. Osoby, ktoré si vážia inštitúciu manželstva pre samotné manželstvo – to znamená, že sú proti jednoduchým rozvodom, veria, že deti by sa mali rodiť do manželstiev a myslia si, že manželstvo je lepšie než kohabitácia – majú sklon viac sa vkladať do manželstva a žiť vo veľmi kvalitných manželských vzťahoch.

Je iróniou, že tí, ktorí uznávajú podmienenú etiku manželstva, teda tí, ktorí navrhujú, aby manželstvo trvalo len dovtedy, kým sú obaja manželia šťastní, mávajú menej šťastné manželstvá. Jedna longitudinálna štúdia ukázala, že ľudia odmietajúci rozvody, sú oddanejší svojim partnerom, a to aj po očistení o počiatočnú kvalitu manželstva.72 Dve ďalšie štúdie ukazujú, že manželia, osobitne muži, sa častejšie obetujú pre svoje manželky vtedy, ak pociťujú silnú zodpovednosť za budúci vývoj manželstva.73 Podľa inej štúdie, ktorá skúmala subjektívne vnímané manželské šťastie u žien a ich spokojnosť s manželskou náklonnosťou a porozumením, tieto výsledky výrazne a pozitívne súviseli s vysokou a vzájomne zdieľanou partnerskou oddanosťou k manželským normám.74 Ďalšia štúdia zistila, že otcovia, ktorí sú oddaní záväzkom manželstva, majú výrazne vyššie sklony chváliť a objímať svoje deti, ako muži, ktorí manželstvu nie sú až takí oddaní.75

Vedci uvažujú o tom, že výrazná oddanosť manželským normám u dospelých ľudí vedie k nižšej miere vyhľadávania alternatívnych partnerov a k povedomiu o dlhodobom charaktere vzťahu, ktoré ich ďalej podporuje v tom, aby viac investovali do svojho aktuálneho vzťahu.76 Zdá sa, že dospelí, ktorí si vypestovali výrazný normatívny záväzok voči manželstvu, teda berú trvalosť manželstva vážne, majú kvalitnejšie vzťahy s členmi svojej rodiny, ako tí s dospelí, ktorí nepociťujú taký silný záväzok k inštitúcii manželstva.

 

Poznámky pod čiarou sú dostupné tu.

Text je úryvkom z knihy Prečo na manželstve záleží od W. B. Wilcoxa a kol. V knihe je označený ako téza č. 7. (Manželstvo a normatívny záväzok voči manželstvu podporuje kvalitné vzťahy medzi dospelými, ako aj medzi rodičmi a deťmi.)Text bol krátený a redakčne upravený.

Knihu vydal Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku a je možné si ju objednať tu:


Ilustračná fotka: Freepik.com

Súvisiace články:

Manželstvo znižuje riziko kriminality
Manželstvo znižuje hladinu testosterónu a odďaľuje začiatok menštruácie
Deti rozvedených rodičov majú vyššiu mieru psychického napätia a duševných chorôb

Najväčšiu rodinnú stabilitu zabezpečuje deťom manželstvo