Žiadam zasielať HFI správy

Poslanci podporili právo rodičov vychovávať dieťa v súlade s ich presvedčením

Parlament vo štvrtok 18. 5. 2023 posunul do druhého čítania novelu školského zákona, ktorá pomôže rodičom chrániť svoje dieťa pred nevhodnou sexuálnou výchovou v škole.

Hoci rodičia majú toto právo garantované v medzinárodných zmluvách, ústave, aj zákone o rodine, školský zákon doposiaľ nepoznal mechanizmus, ako majú rodičia toto právo naplniť, a neraz narážali na odpor alebo neochotu školy.

Zákon, ktorý predkladá Richard Vašečka, túto medzeru vypĺňa: „Škola vopred informuje rodiča o plánovanej výchove a vzdelávaní v oblasti sexuálneho správania, a to najmä o obsahu, metodike a cieľoch výchovy, učiteľoch a prizvaných lektoroch a o edukačných publikáciách, ktoré majú byť použité.“

Takúto výchovu poskytne škola žiakovi len na základe vopred udeleného písomného informovaného súhlasu rodiča. Rodičia tak dostávajú do ruky reálny nástroj, ktorým dokážu chrániť svoje deti pred nevhodnou sexuálnou výchovou v škole.

Viac o téme v článku Vašečkov zákon o informovanom súhlase pomôže ochrániť žiakov od ideologických excesov (alebo tu).

Výsledok hlasovania: zo 145 prítomných hlasovalo za 93 poslancov, proti 28, zdržalo sa 22, nehlasovali 2.

O zákone sa bude opäť hlasovať v júni. Tu je podrobný prehľad o hlasovaní:

 Zdroj: NR SR