Žiadam zasielať HFI správy

Adopcia – originálny spôsob, ako sa stať rodičmi

Proces adopcie na Slovensku nie je zbytočne zložitý. Pomáha nájsť pre deti vhodných rodičov a lepšie pripraviť rodičov na príchod dieťaťa. Tento článok má priblížiť, ako prebieha proces adopcie na Slovensku. Jeho súčasťou sú aj vyjadrenia piatich manželských párov, ktoré týmto procesom prešli a podelili sa o svoje zážitky, skúsenosti a rady.

Ak idete do adopcie, Váš život už nebude patriť len Vám a Vášmu partnerovi. Po adopcii sa Váš život bude točiť najmä okolo dieťaťa. A sladko budete spomínať na spoločné pokojné chvíle. Ale aj tak by som opäť do toho išla. Stojí to za to, keď vidíte ako pod Vašimi rukami rastie a napreduje Vaše dieťa. Erika a Martin

Naše predstavy o priebehu adopcií môžu byť do značnej miery ovplyvnené zahraničnými filmami, alebo knihami. Realita na Slovensku teda môže byť dosť odlišná od našich predstáv. Uvediem pár príkladov.

V niektorých krajinách sú bežné adopcie detí zo zahraničia, no u nás takáto forma adopcií nie je bežná. Štát ju nijako nepodporuje, a je možná len pri výraznom osobnom nasadení osvojiteľov a vynaložení nemalých finančných prostriedkov z ich strany. Na Slovensku sa adoptujú deti zo Slovenska. Ak sa však slovenským deťom nepodarí nájsť nových rodičov na Slovensku, sú ponúknuté na adopciu do iných krajín, s ktorými má Slovensko príslušnú medzinárodnú zmluvu. Ročne sa podarí nájsť náhradných rodičov v zahraničí pre pár desiatok slovenských detí, napríklad v Taliansku, kde majú záujem aj o adopciu rómskych detí.

Celá tá procedúra pri adopcii nie je taká hrozná ako sa zverejňuje. Príprava na adopciu a súdy sa dajú veľmi ľahko zvládnuť, ak budete mať poradcu pri príprave na adopciu. Či už v občianskom združení, alebo v adoptívnych rodičoch, ktorí tým už prešli. Erika a Martin

V niektorých zahraničných krajinách sú časté aj tzv. otvorené adopcie, kedy sa biologickí a adoptívni rodičia vzájomne spoznajú, môžu byť ďalej v kontakte, či dokonca adoptívni rodičia môžu byť prítomní aj pri pôrode dieťaťa. Na Slovensku nie je takéto niečo možné. Biologickí rodičia musia byť najskôr zbavení práv k dieťaťu, až následne je možné dieťa adoptovať. Biologickí rodičia nemajú prístup k informácii, kto si ich dieťa adoptuje.

Adoptívni rodičia však dostanú základné informácie o identite dieťaťa i jeho rodičov, ako aj o ich sociálnej situácii, zdravotnom stave, prípadnom alkoholizme, alebo užívaní drog, pokiaľ sú tieto informácie známe. Toto všetko môžu byť veľmi cenné informácie, ktoré raz pomôžu dieťaťu pri hľadaní vlastnej identity a vyrovnaní sa s faktom, že je adoptované. Adoptívnym rodičom nič nebráni, aby sa v prípade potreby skontaktovali s biologickými rodičmi. Len zriedkavo sa stáva, že úrady nemajú absolútne žiadne informácie o identite dieťaťa a jeho rodičov, napríklad ak sa dieťa nájde odložené v Hniezde záchrany alebo na inom mieste. Cenné informácie o pôvode dieťaťa žiaľ v takýchto prípadoch chýbajú.

Osvojenie a pestúnska starostlivosť

Podľa lekárskych vyšetrení sme mali len malú šancu prirodzene otehotnieť. Umelé oplodnenie sme z viacerých dôvodov neschvaľovali, a pretože sme vždy túžili po rodine s deťmi, rozhodli sme sa pre osvojenie si dieťatka, ktoré by u nás našlo svoj domov. Rozhodnutie pre adopciu nám prinieslo úľavu, pretože obdobie premýšľania ako a čo ďalej bolo pre nás ťaživé. Mária a Martin

Na Slovensku je adoptovaných okolo stopäťdesiat detí ročne, pričom tento počet postupne klesá. Naše zákony nepoužívajú slovo adopcia, ale osvojenie dieťaťa; osvojenie a adopcia sú teda synonymá. Pri osvojení vzniká medzi osvojencom (dieťaťom) a osvojiteľmi (budúcimi rodičmi) rovnaký vzťah, aký je medzi dieťaťom a biologickými rodičmi. Dieťa sa stáva členom novej rodiny so všetkým, čo k tomu patrí. Mení sa jeho priezvisko aj rodný list, do ktorého sú ako rodičia zapísaní osvojitelia. Adoptívni rodičia majú voči adoptovanému dieťaťu rovnaké práva a povinnosti ako k vlastnému (biologickému) dieťaťu.

Osvojiť dieťa si môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s biologickým rodičom dieťaťa v manželstve. Výnimočne môže dieťa osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa. (Žiaľ, v praxi sa k osamelým osobám často pristupuje rovnocenne ako k manželom, čo nie je dobré, pretože takto osvojené dieťa sa nedostane do kompletnej rodiny s otcom a mamou. Za tento nedostatok sú zodpovedné najmä úrady práce, ktoré do zoznamu zaradia aj osamelé osoby, ktoré nemajú osobitné dôvody pre adopciu, ako napríklad blízky príbuzenský vzťah s konkrétnym dieťaťom, a podobne.) Medzi osvojiteľom a osvojencom musí byť primeraný vekový rozdiel.

Od začiatku nášho vzťahu sme chceli mať deti. Počas nášho 15 ročného manželstva sme sa snažili otehotnieť. Niekoľkokrát sme skúšali aj umelé oplodnenie, avšak vždy bez úspechu. To bolo navyše veľmi traumatizujúce. Tie vyšetrenia, zákroky, čakanie a potom sklamanie, „nič“. Takže sme začali rozmýšľať o adopcii dieťaťa. Boli sme ochotní prijať aj dvojičky. Keď človek túži po vlastnom dieťati a nemôže ho mať, adopcia je dobré riešenie. Erika a Martin

Aby mohlo byť dieťa osvojené, musí súd najskôr rozhodnúť o osvojiteľnosti dieťaťa. Od tohto momentu už biologickí rodičia nemajú dosah na dieťa a nemajú ani právo na informácie o ďalšom procese adopcie. Dieťa sa môže stať osvojiteľným aj bez súhlasu jeho rodičov, a to vtedy, ak o dieťa neprejavovali po dobu šiestich mesiacov skutočný záujem, alebo ak počas najmenej dvoch mesiacov po narodení neprejavili o dieťa žiadny záujem. Podmienky osvojiteľnosti bez súhlasu rodičov sú v zákone presne špecifikované.

Väčšina detí vyňatých z biologickej rodiny však nemôže byť osvojená, pretože rodičia prejavujú záujem o svoje dieťa, no z rôznych príčin sa oň nevedia, nemôžu alebo nechcú postarať. V takom prípade je úlohou štátu nájsť pre dieťa náhradnú starostlivosť, ktorá by mala byť dočasným riešením, kým sa dieťa nebude môcť vrátiť do svojej rodiny. Vo veľkej časti prípadov však nejde len o dočasné, ale o dlhodobé riešenie.

Ako prví prichádzajú na rad rodinní príslušníci dieťaťa, napríklad jeho starí rodičia, ktorým je dieťa zverené do tzv. náhradnej osobnej starostlivosti. Ak sa nepodarí nájsť nikoho vhodného v rodine, je tu možnosť umiestniť dieťa do pestúnskej starostlivosti, a ak sa to nedá, tak do detského domova. Mnohé deti umiestnené do detského domova však neskončia v zariadení, ale u tzv. profesionálnych rodičov, ktorí sú zamestnancami detských domovov a o deti sa starajú v domácom prostredí. Jeden profesionálny rodič sa môže starať najviac o tri deti, ak sú obaja manželia profesionálni rodičia, môžu mať teoreticky doma až šesť detí. Už niekoľko rokov platí zákon, že malé deti (najskôr do troch, teraz do šiestich rokov veku) musia byť umiestnené práve do takýchto profesionálnych rodín, ktoré sú vhodnejšie pre výchovu dieťaťa, ako neosobné zariadenia.

Mali sme šťastie na skvelú profi-mamu, ktorá sa starala o našu dcérku vyše roka, od narodenia až po adopciu. Dcérka bola na ňu veľmi naviazaná a mali sme veľké obavy, ako zvládne odlúčenie. Prebehlo to však hladšie, ako sme očakávali a dcérka sa dokázala veľmi rýchlo naviazať na nás – na svojich nových rodičov. Mimochodom sme si tým potvrdili teóriu z predadopčnej prípravy, že dieťa s vytvorenou silnou väzbou si dokáže vytvárať silné väzby aj k iným ľuďom. Mária a Martin

Pestúnska starostlivosť je teda forma náhradnej rodinnej starostlivosti, ktorá by mala mať dočasný charakter, avšak v praxi sa z nej veľmi často stáva dlhodobé riešenie. Pestúni sa nestávajú zákonnými zástupcami dieťaťa, v bežných veciach však majú právo dieťa zastupovať. O dôležitých otázkach (napríklad zmena mena, rozhodnutie o podstúpení operácie, a podobne) naďalej rozhodujú biologickí rodičia, súd, alebo iný subjekt. Dieťa si ponecháva priezvisko svojich biologických rodičov, ktorí majú právo sa s dieťaťom pravidelne stretať. Na rozdiel od osvojiteľov dostávajú pestúni od štátu príspevok za poskytnutú pestúnsku starostlivosť. Pestúnska starostlivosť sa z právneho hľadiska skončí dovŕšením plnoletosti dieťaťa, napriek tomu sa mnohí pestúni stanú druhou rodinou dieťaťa, ktoré u nich zostane žiť aj po dovŕšení dospelosti. Pestúnstvo teda niekedy môže byť veľmi blízke adopcii, hoci ňou v pravom zmysle slova nie je. Počet detí zverených do pestúnskej starostlivosti je približne rovnaký, ako je počet osvojených detí, teda okolo stopäťdesiat detí ročne.

Ako to celé prebieha

Najsilnejšia bola chvíľa, keď som Natálku prvý krát zbadala a pozerala na mňa svojimi veľkými tmavým očami, ktoré sa už nikdy nevymažú z mojej pamäte! Lenka a Jaro

Z pohľadu adoptívnych rodičov má proces osvojenia niekoľko dôležitých fáz. Predovšetkým si musíme uvedomiť, že v procese adopcie je vždy na prvom mieste záujem dieťaťa. Úlohou štátu je teda nájsť vhodných rodičov pre dieťa, nie naopak. Aby sa dieťa nedostalo do nevhodného prostredia, adoptívni rodičia musia spĺňať určité predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne a musia mať primerané sociálne a bytové podmienky pre prijatie dieťaťa. Tieto podmienky sa v procese adopcie preverujú, aby sa dieťa nedostalo do prostredia, kde bude trpieť, alebo bude zanedbávané.

Manželia, ktorí si chcú adoptovať dieťa, musia najskôr na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podať žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. Pri vypĺňaní žiadosti by mali uviesť aj svoje predstavy o dieťati, najmä aký by malo mať vek, pohlavie, či sú ochotní prijať aj dieťa so  zdravotným postihnutím, alebo rómske dieťa. Na Slovensku je najväčší záujem osvojiť si čo najmenšie dieťa, zdravé a bez rómskeho pôvodu. Na takéto deti sa aj najdlhšie čaká, práve preto, že je o ne najväčší záujem a je ich málo.

Predtým, ako sa rozhodnete pre adopciu, vyhľadajte rodinu alebo rodiny, ktoré si prešli adopciou, a nechajte si porozprávať osobné skúsenosti, radosti aj starosti. Rozšíri to poznanie a pomôže k správnemu rozhodnutiu. Mária a Martin

Hoci takéto určenie predstáv o dieťati môže vyznievať z hľadiska osvojiteľných detí kontroverzne, netreba ho vnímať negatívne. Rozhodne nie je v nikoho záujme, aby boli adoptívni rodičia dotlačení adoptovať si dieťa, ktoré nespĺňa ich predstavy. Aj z pohľadu dieťaťa je dôležité, aby bolo v novej rodine maximálne prijaté a nikdy nedostalo dôvod myslieť si, že je nechcené, pretože jeho rodičia túžili po úplne inom dieťati.

Úrad následne preveruje rodičov, ich trestnú bezúhonnosť, zdravotný stav, majetkové a príjmové pomery. Za tým účelom sociálni pracovníci navštívia aj domácnosť rodičov, aby sa presvedčili o bytových, rodinných a sociálnych pomeroch, v ktorých bude dieťa žiť a vyžiadajú si správu z obecného úradu o spôsobe života rodičov.

Príprava na prijatie dieťaťa

My sme absolvovali predadopčnú prípravu v skupine s ďalšími pármi. Možnosť spoznať sa, hovoriť s nimi, zdieľať pocity a skúsenosti pôsobila na nás počas trojmesačného obdobia prípravy obohacujúco a v istom zmysle upokojujúco. Pomohla nám zbaviť sa rôznych predsudkov, napríklad aj v otázke etnicity. Naše pôvodne zamýšľané kritériá sme upravili v prospech oveľa väčšej otvorenosti. Mária a Martin

Veľmi dôležitá je príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť, ktorú musia absolvovať tak budúci osvojitelia, ako aj budúci pestúni. Príprava sa dá absolvovať priamo na úrade práce, alebo u akreditovaného subjektu, teda v organizáciách Návrat a Úsmev ako dar. Minimálny rozsah prípravy je 26 hodín, trvá spravidla niekoľko mesiacov a jej forma závisí od subjektu, ktorý si rodičia vyberú. Úsmev ako dar robí prípravu v skupinách, Návrat kombinuje skupinové a individuálne stretnutia, úrady práce preferujú individuálne stretnutia. Príprava v skupine dáva možnosť spoznať sa s inými adoptívnymi rodičmi, vzájomne sa obohacovať o postrehy a skúsenosti, neraz aj vytvoriť priateľstvá, ktoré pretrvajú roky po osvojení dieťaťa, vďaka čomu sa rodičia môžu aktívne zapojiť do širšej komunity adoptívnych rodín. Príprava v akreditovanom subjekte je spojená s poplatkom, ktorého výška závisí od subjektu aj lokality, spravidla však nie viac, ako 140 Eur na jednu osobu.

Sme radi, že sme absolvovali prípravu. Pomáha pripraviť sa na základné veci, aj sa uistiť, či je osvojenie tá správna cesta. Zaujímavá informácia pre nás bola, že dieťa má od začiatku vyrastať s tým, že je o osvojení informované, samozrejme primerane jeho veku. omáš a Karin

Cieľom prípravy je čo najlepšie pripraviť rodičov na prijatie adoptívneho dieťaťa. Tieto deti majú veľa osobitných potrieb, súvisiacich so stratou, ktorú v živote zažili. Rodičia sa o týchto potrebách dozvedia, dostanú informácie ako čo najlepšie budovať bezpečnú vzťahovú väzbu s dieťaťom, ako deťom povedať, že sú adoptované, ako rozprávať o ich biologických rodičoch, a pripravia sa aj na rôzne náročnejšie situácie, ktoré ich môžu čakať. Príprava zahŕňa aj posudzovanie spôsobilosti žiadateľov stať sa náhradnými rodičmi, súčasťou sú teda aj psychologické a osobnostné testy. Po skončení prípravy vypracuje subjekt, ktorý ju vykonával, záverečnú správu o príprave, kde sa vyjadrí, či žiadateľov odporúča ako vhodných na adopciu. Vo výnimočných prípadoch môže žiadateľov neodporučiť, najmä ak dospeje k názoru, že žiadatelia nie sú pripravení na osvojenie dieťaťa, alebo ak nie je jeden z manželov s týmto rozhodnutím stotožnený. So správou sú rodičia oboznámení, a je neskôr podkladom aj pre rozhodovanie súdu o zverení dieťaťa.

Čakanie na dieťa

Hlavne sa netreba obávať toho, že adoptívni rodičia nedokážu dieťa ľúbiť ako vlastné, i keď to možno nepríde hneď. Pokiaľ je adoptívny rodič psychicky zdravý a zrelý jedinec, tak to jednoducho nastať musí. Katarína a Dušan

Po absolvovaní prípravy nasleduje rozhodnutie úradu o zapísaní do zoznamu žiadateľov, ktorí majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom. Od tohto momentu začína čakanie na dieťa.

Úrad práce vedie aj ďalší zoznam, a síce prehľad detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť. Keď sa do tohto prehľadu dostane nové dieťa, úrad pre neho začne hľadať vhodných rodičov. Spomedzi žiadateľov, ktorých očakávania na dieťa zodpovedajú charakteristike dieťaťa (vek, pohlavie, zdravotný stav, etnicita), osloví najskôr tých, ktorí sú v zozname zapísaní najdlhšie. Úrady najskôr hľadajú vhodných rodičov v rámci kraja, z ktorého dieťa pochádza, následne v rámci celého Slovenska. Ak sa po dobu šiestich mesiacov nenájdu na Slovensku žiadni náhradní rodičia, úrady sa pokúsia dieťaťu sprostredkovať medzištátne osvojenie.

S jeho profesionálnymi rodičmi sa ďalej stretávame. Stali sa súčasťou našej rodiny. Sú to krstní rodičia nášho dieťaťa. Erika a Martin

Dĺžka čakania teda do veľkej miery závisí od stanovených očakávaní na dieťa, ktoré rodičia oznámili úradu. Zdravé nerómske deti vo veku do šesť mesiacov sú veľmi žiadané, a preto na ne môžu žiadatelia čakať dva roky, v niektorých krajoch aj podstatne dlhšie. Ak si však žiadatelia zvolia kritériá, ktoré sú širšie, najmä ak sú ochotní osvojiť si staršie deti, deti s vážnejšími chorobami, súrodeneckú skupinu alebo rómske deti, ich čakanie sa môže podstatne skrátiť, prípadne môžu byť kontaktovaní aj okamžite.

Naše dieťa

Po prvom stretnutí s našim dieťatkom sme absolvovali ešte niekoľko ďalších stretnutí. Avšak až do procesu rozhodnutia o predosvojiteľskej starostlivosti to boli iba stretnutia a krátkodobé pobyty, po ktorých dieťatko išlo späť do profesionálnej rodiny. Pre nás, ale aj pre dieťa to bolo mätúce. A bolo vidieť aj na dieťatku, že sa vždy diví, že opäť vidí tých druhých. Túžili sme, aby bolo dieťatko už iba u nás doma. Erika a Martin

Úrad skontaktuje žiadateľov so správou, že môže sprostredkovať nadviazanie osobného vzťahu s dieťaťom. Žiadateľovi najskôr poskytne všetky dostupné informácie, ktoré o dieťati má, a ktoré môžu byť dôležité pre rozhodnutie prijať dieťa. Súčasťou dokumentácie je sociálna správa o dieťati, jeho identite, zdravotnom stave, fotografie dieťaťa, video. Na základe týchto informácií sa žiadatelia rozhodnú, či majú záujem o stretnutie s dieťaťom. Ak nie, je to v poriadku. Ide o zásadné rozhodnutie, a ak majú žiadatelia na základe správy vážnejšie pochybnosti, je lepšie, keď takéto rozhodnutie spravia čím skôr.Ak sa rodičia rozhodnú nadviazať osobný vzťah s dieťaťom, nasleduje séria stretnutí s dieťaťom, tzv. interakcií.

Najkrajšie na tom je, keď adopcia skončí. Myslím mentálne, citovo, keď jednoducho viete, že je to vaše dieťa a vy ste jeho rodičia. Keď ten proces adopcie skončí a začína nový, rodičovstvo. Samozrejme, nedá sa presne časovo ohraničiť kedy posun od „adopcie“ k rodičovstvu nastal, je to pomalá, nenápadná zmena, medzitým prišli ešte slabé chvíľky a pochybnosti, skôr či neskôr však nastane u každého s otvoreným srdcom a mysľou. Katarína a Dušan

Prvé tri interakcie spravidla prebehnú na pôde detského domova, po nich je po dohode s detským domovom možné dieťa zobrať na „hosťovské pobyty“ domov. Je dobré, ak sa môže dieťa dostať do novej rodiny čo najskôr. Dôležité je pritom ale aj to, aby nedochádzalo k zbytočným stresom pre dieťa, súvisiacim s častou zmenou prostredia, zvlášť ak ešte nevie pochopiť, čo sa deje. Toto je aj príležitosť na zlepšenie praxe zo strany detských domovov, ktoré majú rôzne prístupy k hosťovským pobytom. Niektoré detské domovy sú ochotné dieťa nechať adoptívnym rodičom neprerušovane, stačí, ak sa v dohodnutých intervaloch ukážu aj s dieťaťom v detskom domove. Iné domovy dajú dieťa na pobyt najviac na pár dní a potom sa opäť musí vrátiť k profesionálnej rodine, alebo do domova. Obzvlášť pre malé deti môžu byť takéto zmeny veľmi traumatizujúce.

Pri prvých stretnutiach s dieťaťom sú prítomní aj profesionálni rodičia, alebo iné osoby, ktoré sa o dieťa starajú. Je dobré zistiť si čo najviac informácií o dieťati, jeho zvykoch a potrebách, aby mohol byť presun do nového domova pre dieťa čo najmenej stresujúci.

Nebojte sa a čo najskôr sa do toho pustite, lebo nemáte čo stratiť, môžete jedine získať! Až keď budete mať dieťatko doma zistíte, o čo ste predtým prichádzali. Lenka a Jaro

Napokon nastupuje fáza súdnych konaní. Súd najskôr zverí dieťa do predosvojiteľskej starostlivosti, ktorá musí trvať aspoň deväť mesiacov. Je to akási skúšobná doba, v ktorej sa adoptívni rodičia ešte môžu rozhodnúť celý proces zvrátiť. Až následne prebehne ďalšie súdne konanie o osvojení. Obe súdne konania sú oslobodené od poplatkov. Aj tu je priestor pre zlepšenie (zrýchlenie) praxe súdov. Niektoré súdy sú ochotné dieťa zveriť do starostlivosti adoptívnych rodičov aj na základe predbežného opatrenia, iné to principiálne odmietajú. Niektoré súdy dokážu vec rozhodnúť za pár dní či týždňov, iné majú čas aj niekoľko mesiacov.

Dnes je najťažšie deti vychovávať. Neviem posúdiť do akej miery a v akom veku hrá rolu či sú deti osvojené, ale vychovávať deti je nekonečne zložitá vec, fyzicky aj psychicky. Tomáš a Karin

Ak existujú vážne dôvody, súd môže v záujme dieťaťa osvojenie zrušiť, ale len do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o osvojení. Po uplynutí tejto doby už zrušenie osvojenia nie je možné.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o tom, ako prebieha osvojenie dieťaťa na Slovensku, podrobnejšie informácie nájde na stránkach organizácií Úsmev ako dar, Návrat, na osobitnej webstránke www.adopcia.sk, na pobočkách Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo na Infolinke nielen o adopcii: 0907 80 80 80.

 

Internetové zdroje

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad zabezpečuje proces adopcie, najmä prijíma žiadosti o zapísanie do zoznamu náhradných rodičov, vedie zoznam detí vhodných na adopciu, vykonáva prípravy náhradných rodičov, sprostredkováva stretnutie dieťaťa s adoptívnymi rodičmi, overuje vhodnosť náhradných rodičov na adopciu, a iné.

Úsmev ako dar

Subjekt akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zameriava sa na podporu detí v detských domovoch, na prácu s ohrozenou rodinou, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodín, vrátane príprav na náhradnú rodinnú starostlivosť, pomáha mladým dospelým po odchode z detského domova.

Návrat

Subjekt akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, poskytuje záujemcom komplex služieb, ktoré sprevádzajú rodičov na ceste od prvotnej myšlienky na prijatie dieťaťa až po realizáciu rodičovstva, vrátane príprav na náhradnú rodinnú starostlivosť a podpory náhradných rodín, pomáhajú v prípade potreby špecializovaných terapií, terapií Fetálneho alkoholového syndrómu (FAS), a iné.

www.adopcia.sk – základné informácie o priebehu adopcií na Slovensku

Infolinka nielen o adopcii: 0907 80 80 80

Asociácia náhradných rodín

Nezisková organizácia, ktorá združuje náhradné rodiny, ktoré prijali deti do rôznych foriem starostlivosti (adopcia, pestúnska starostlivosť, profesionálna rodina) a poskytuje im vzdelávanie, sprevádzanie a podporu v procese prijatia dieťaťa do rodiny, v adaptačnej fáze i počas celej doby zotrvania dieťaťa v náhradnej rodine. Organizuje pravidelné stretávanie Klubov náhradných rodín.

 

Časti tohto článku vyšli pôvodne v knihe Sprievodca neplodnosťou pre katolíkov

Článok bol publikovaný na Postoji.

Ilustračné foto: Flickr, Mason at 3 months... od Todd Hiestand, licencia CC BY-NC 2.0