Žiadam zasielať HFI správy

Riziká chemického potratu

V súvislosti s diskusiou o protizákonnej registrácii potratových tabletiek sa rieši aj otázka dopadov chemických potratov na zdravie žien. Jednou z najnovších štúdií, ktoré porovnávajú chirurgický a chemický potrat, je fínska štúdia z roku 2009.1 Autori mali k dispozícii databázu 42 619 žien z rokov 2000-2006. Z týchto žien 22 368 podstúpilo chemický potrat a 20 251 chirurgický potrat do 63 dňa tehotenstva. Tiež mali k dispozícii zdravotné záznamy z národného zdravotného registra a tak mohli vedci sledovať, čo sa s týmito ženami dialo 42 dní po umelom potrate. Ako to teda vyzeralo?

Vedci zistili, že u 20% žien, ktoré podstúpili chemický potrat sa prejavila minimálne jedna zo zdravotných komplikácií ako nezvládnuteľné krvácanie (15,6%), infekcia (1,7%) a nedokončený potrat (6.7%). Pre porovnanie, aspoň jedna z týchto komplikácií sa prejavila pri chirurgickom potrate u 5,6% žien. V článku sa ďalej píše, že kým u chirurgického potratu bol potrebný ďalší výškrab maternice u 1,8%, po chemickom potrate bolo potrebné pristúpiť k výškrabu u 5,9% žien.

V nasledujúcej tabuľke je percentuálne porovnanie žien, ktoré trpeli niektorou z vyššie uvedených komplikácií:


Komplikácie spojené s umelým potratom Chemický potrat Chirurgický potrat
Nezvládnuteľné krvácanie 15,6% 2,1%
% žien, u ktorých bol potrebný chirurgický zákrok (výškrab maternice)  v dôsledku nezvládnuteľného krvácania 2,9% 0,9%
Infekcia 1,7% 1,7%
% žien, u ktorých bol potrebný chirurgický zákrok (výškrab maternice)  v dôsledku infekcie 0,8% 0,6%
Nedokončený potrat 6,7% 1,6%
% žien, u ktorých bol potrebný chirurgický zákrok (výškrab maternice)  v dôsledku nedokončeného potratu 5,9% 0,4%
 % žien s minimálne jednou komplikáciou 20% 5,6%

Medzi ďalšie komplikácie umelého potratu patria zranenia spôsobené chirurgickým zásahom. Autori článku identifikovali zranenia po chirurgickom potrate v 0,6% prípadov. Ale aj chemický potrat si vyžaduje chirurgický zásah, keďže u takmer 6% žien je potrebný výškrab kvôli nedokončenému potratu. V tom prípade vyšla pravdepodobnosť zranenia 0,03% z počtu žien, ktoré podstúpili chemický potrat (0,4% z počtu výškrabov).

Keď si teda zosumarizujeme následky chirurgického a chemického potratu identifikované v štúdii, chemický potrat vychádza lepšie len pri zraneniach spôsobených chirurgickým zásahom (0,6% verzus 0,03%). V ostatných sledovaných kategóriách sú negatívne následky podobné (napr. infekcie) alebo ako je uvedené vyššie, výrazne v neprospech chemického potratu.

Autori článku na konci dodávajú: „Akokoľvek, na základe uvedených dát sa javí, že chemický potrat má za následok zvýšený výskyt komplikácií.“ (V angličtine: „On the basis of the present data, however, it appears that medical abortion results in an increased incidence of adverse events.“, str. 803).


1 Niinimäki M., Hemminki E., 2009. Immediate Complications After Medical Compared With Surgical Termination of Pregnancy. Obstetrics & Gynecology 114(4), 795-803.