Žiadam zasielať HFI správy

List poslancom: argumenty v prospech novely školského zákona

Dňa 22. 6. 2023 sme poslali poslancom parlamentu list, v ktorom sme ich požiadali o podporu novely školského zákona, ktorá chce zaviesť právo rodičov na informovaný súhlas s výchovou v sexuálnej oblasti. Tu je list v plnom znení:


Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

dovoľujem si Vás poprosiť, aby ste podporili návrh zákona predkladaný poslancom Richardom Vašečkom, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1598) - druhé čítanie.

Rodičia majú právo, aby ich dieťa bolo vychovávané v súlade s ich náboženským a filozofickým presvedčením. Hoci je toto právo ukotvené v medzinárodných dohovoroch, v našej ústave aj v zákone o rodine, školské predpisy doposiaľ nepoznajú postup, ako si majú rodičia toto právo uplatniť. V praxi som sa ako advokát a ako predseda ľudsko-právnej organizácie stretol s tým, že niektorí rodičia mali problém toto právo uplatniť. Riaditeľ školy, či učiteľ, argumentovali tým, že školský zákon takéto právo nepozná a odmietli rodičom vyjsť v ústrety. Je preto veľmi dôležité, aby sa priamo do školského zákona zaviedol nástroj, ktorým rodičia dokážu svoje práva a svoje deti chrániť. 

Niektoré médiá sa snažia novinárskymi otázkami návrh zákona spochybniť tým, že sa im jeho rozsah zdá neprimerane široký. Okrem informovaného súhlasu s výchovou v oblasti sexuálneho správania (ktorá je dnes z pohľadu rodičov zrejme najpálčivejšia) zákon obsahuje možnosť vymieniť si informovaný súhlas aj v iných oblastiach, ak o to rodičia školu požiadajú. Médiá sa pýtajú, či takáto široká možnosť nebude zneužitá zo strany rodičov tým, že svoje dieťa uvoľnia z výučby, napríklad o druhej svetovej vojne, s cieľom aby sa dieťa neučilo o holokauste alebo iných fašistických zločinoch.

Prosím, nenechajte sa týmito otázkami zneistiť. Sú účelové, a s ohľadom na reálny život absurdné. Keby sa liberálne médiá nechytili tejto parciálnej otázky, zákon by spochybňovali z nejakých iných dôvodov. Tu je niekoľko argumentov v prospech zákona:

  • Primárnu povinnosť, ale aj právo na výchovu detí, majú rodičia. Školy im v tom majú pomáhať. Školy a iné miesta formácie mladých ľudí však vždy boli a sú aj v centre záujmu ideológov, pretože cez ne vedia ovplyvniť mladú generáciu. S ohľadom na skúsenosti, ako boli školy zneužívané totalitnými ideológiami v minulosti, sme do právnych dokumentov zaviedli pravidlo, že je to rodič, kto má právo rozhodovať, v akom presvedčení bude jeho dieťa vychovávané. Toto právo sa javí ako zvlášť dôležité aj v dnešnej dobe, kedy sa na školy tlačí ďalšia pokroková ideológia so sklonmi k totalite, ktorá chce rodičov odstaviť na druhú koľaj. Rodičovské práva sú kľúčový nástroj v boji proti totalite a ideológii, a treba sa ich vždy zastať.
  • Právo rodičov nie je limitované len na niektoré témy. Rodičia majú toto právo vo vzťahu k akejkoľvek téme, a preto je dôležité, aby aj v školskom zákone bola rámcová úprava, ako toto právo naplniť bez tematických obmedzení.
  • Nedá sa vopred predpokladať, ani ohraničiť, v akej téme môže vzniknúť obava, či spor o obsah výchovy na škole. Práve aj v téme holokaustu sa môže stať, že na škole bude pôsobiť učiteľ, či prizvaný lektor s pochybnými názormi. Rodičia musia mať nástroj ochrany detí aj v tejto téme. Podobne sa môže stať, že na škole budú pôsobiť sektári. Riziká sa nedajú vopred ohraničiť.
  • Obava, že rodič bude zneužívať informovaný súhlas v téme holokaustu či Slovenského štátu je prehnaná. Tieto témy sú spracované v učebniciach, ktoré sú opatrené doložkou z ministerstva školstva. Dieťa sa k nim teda vždy dostane, aj keby vynechalo konkrétnu hodinu.
  • Popieranie holokaustu je trestným činom. Dnes, ak by rodič nechcel, aby jeho dieťa absolvovalo korektnú výchovu v tejto téme, dieťa jednoducho ospravedlní z vyučovania, a nikto sa nedozvie, že dieťa neprišlo do školy pre extrémistické postoje rodiča. Avšak pri mechanizme, ktorý zavádza predložená novela, sa rodič a škola dostávajú do vzájomnej komunikácie. Rodič sa môže pýtať na konkrétne témy, škola poskytne informácie, na základe ktorých rodič dá alebo nedá informovaný súhlas. Ak by rodič využil tento inštitút napríklad pri korektnej výchove o holokauste, práve vďaka tomu môže škola odhaliť prípadného popierača holokaustu, alebo akéhokoľvek iného extrémistu. Zavádzaný mechanizmus vzájomnej komunikácie medzi rodičom a školou môže mať pozitívny dopad na odhalenie patologických prvkov v domácom prostredí. Na druhej strane bude mať aj pozitívny vplyv na odhalenie patologických prvkov v škole. Tento mechanizmus je teda nápomocný smerom na obe strany.
  • Škola musí zostať bezpečným miestom. To v prvom rade znamená, že dieťa nesmie byť v škole vystavené škodlivému vplyvu. Práve toto je cieľom novej úpravy. Prípadné nevhodné využitie tohto inštitútu zo strany rodiča (odmietnutie hodiny, na ktorej sa prezentujú len korektné postoje a informácie) by malo následok porovnateľný s bežným vynechaním hodiny (napríklad pre chorobu). Navrhovaný mechanizmus je teda nastavený tak, že prináša oveľa väčšie benefity v prípade jeho správneho použitia, ako sú riziká v prípade jeho nesprávneho použitia.
  • Je dôležité vychádzať z faktu, že rodičia milujú svoje deti, chcú im dobre, a najlepšie vedia, čo je pre ne dobré. Z tohto predpokladu vychádza aj medzinárodné právo a naše zákony. Patologické formy výchovy sú výnimkou z pravidla a nemôžu byť základom pre prípravu všeobecnej právnej úpravy. Ak sa objavia, treba na ne reagovať individuálne. Vďaka zintenzívneniu komunikácie medzi školou a rodinou môže práve inštitút informovaného súhlasu prispieť k odhaleniu takýchto patologických výnimiek.
  • Zákon je realistický a reaguje na aktuálnu situáciu, kedy sa na školy stále častejšie tlačia rôzne nevhodné publikácie a osoby, ktoré chcú deťom podsúvať postoje nekompatibilné s postojmi rodičov. Skúsenosti zo západu, ktorý s odstupom času kopírujeme, sú odstrašujúce. Zákon sa teda jednoznačne stavia na stranu rodičov, a tak je to dobré. Každý „liek“ má aj svoje riziká, vrátane rizika zneužitia. To však nie je dôvod pre odmietnutie dobrého lieku ako takého. V dnešnej dobe rodičia potrebujú efektívny nástroj na ochranu svojich detí. 

Preto prosím, podporte tento zákon. Dôverujte rodičom a dajte im nástroj, ktorým budú môcť chrániť svoje deti.

S pozdravom,
Patrik Daniška


Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z. (
www.hfi.sk) je občianske združenie, ktorého cieľom je najmä podpora a ochrana základných ľudských práv a slobôd, podpora a ochrana rodiny založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy, ochrana náboženskej slobody, slobody svedomia a práv rodičov na výchovu svojich detí.

Ilustračná fotka: Flickr, Cha già José: Parliament, licencia: CC BY-SA 2.0