Žiadam zasielať HFI správy

Istanbulský dohovor – zlo zamiešané do dobra


Hercule Poirot vie, že najľahšie sa dá niekoho otráviť, ak sa jed zamieša do dobrého jedla.

Bojovať proti násiliu na ženách je dôležité a je dobré, ak sa tejto téme venujú aj medzinárodné organizácie. Do Istanbulského dohovoru sa však okrem dobrých ustanovení dostali aj zlé, ktoré vychádzajú z gender ideológie. A to je škoda. Práve pre tieto zlé ustanovenia sa dohovor stal neprijateľný.

Problém s definíciou pojmu gender

Niekedy sa v médiách objavuje tvrdenie, že odporcovia Istanbulského dohovoru podporujú páchanie násilia na ženách. Nie je to pravda. Dohovor obsahuje viacero dobrých ustanovení, ktoré by sme v našej legislatíve mali mať zakotvené, a to aj v prípade, ak dohovor nebudeme ratifikovať.

Skutočný dôvod pre odmietnutie dohovoru je ten, že je v ňom aj viacero nebezpečných ustanovení. Ako keď primiešate jed do inak dobrého jedla. Najdôležitejším z nich je definícia pojmu gender, ktorý bol do slovenčiny preložený ako „rod“.

Pojem gender je pre nás cudzí. Vyvinul sa len v niektorých jazykoch a po stáročia sa používa ako synonymum slova pohlavie („sex“). Keď v angličtine hovoríte o biologických rozdieloch medzi mužmi a ženami, použijete slovo „sex“ (pohlavie), keď hovoríte o rozdieloch v kultúrnych a spoločenských prejavoch, použijete skôr slovo „gender“.

Dôležitá otázka však je, ako pohlavie a gender spolu súvisia?

Tradične sa tento vzťah chápe tak, že pohlavie a gender sú nerozlučne späté, pretože gender vychádza z pohlavia. To znamená, že naše odlišné správanie je dané našou odlišnou prirodzenosťou.

No v 20. storočí sa vytvorila aj gender teória, podľa ktorej je gender iba spoločenský konštrukt a nevychádza z našej prirodzenosti. Inými slovami, kultúrno-spoločenské rozdiely medzi mužmi a ženami nesúvisia s ich rozdielnou prirodzenosťou, to si len spoločnosť vytvorila roly a vzory správania, ktoré považuje za primerané pre mužov a ženy. Problém Istanbulského dohovoru je, že pojem gender („rod“) definuje presne takto: „pojmom „rod“ sa rozumie súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov.“

Oddelenie genderu od pohlavia však môže mať niekoľko veľmi nebezpečných dôsledkov, ktoré si teraz priblížime.

Potláčanie prirodzených rozdielov medzi mužmi a ženami

Prvým nebezpečenstvom je, že sa spoločenské a kultúrne rozdiely medzi mužmi a ženami označia za vykonštruované a iba nanútené spoločnosťou a výchovou. Onálepkujú sa ako „rodové stereotypy“, ktoré treba odstrániť. S témou násilia to súvisí tak, že rodový feminizmus práve tieto rozdiely v spoločenských rolách a vzoroch správania mužov a žien považuje za zdroj útlaku žien a v konečnom dôsledku aj za základ násilia proti ženám.

Oproti tomu stojí úplne iný pohľad na človeka, ktorý vidí muža a ženu ako rovných, ale  nie rovnakých. Rovnosť nevidí v tom, aby sa ženy čo najviac dotiahli na mužov v oblastiach, v ktorých dominujú skôr muži, ako je napríklad výrobná sféra. Práve naopak, ženy majú svoje originálne miesto v spoločnosti, ktoré je rovnako dôležité, ako to mužské a spoločnosť by ho mala vedieť oceniť.

Jedným zo záväzkov Istanbulského dohovoru je, že zmluvné strany prijmú opatrenia na odstránenie predsudkov, zvykov a tradícií založených na „stereotypných roliach žien a mužov.“ Tento pojem však dohovor nedefinuje a nejde ani o právne ustálený pojem. Dôležité je si uvedomiť, že tento pojem bude do veľkej miery vykladaný skupinou medzinárodných expertov, a tí môžu mať na veci iný názor ako naša spoločnosť. Preto vznikajú obavy, že pod zámienkou boja proti násiliu sa bude do našej spoločnosti presadzovať gender ideológia.

Transgenderizmus

S oddelením genderu od pohlavia sa otvára aj ďalší problém. Ak sa gender neviaže na pohlavie, potom je možné ho zameniť, prípadne môžu existovať aj viac ako mužský a ženský gender. Presne toto sú požiadavky LGBT komunity, ktorá koncept genderu používa trochu inak, ako feministky.

Rád by som tu spomenul jeden novinový článok, ktorý vyšiel v Plus 7 dní s nadpisom „Tehotný gej pár: Oteckovia sa tešia na prírastok do rodiny, čaká ho jeden z nich!“ Keď sa trochu začítate, zistíte, že tehotný Trystan Reese je: „transexuál, ktorý vďaka užívaniu testosterónu, mužského hormónu, vyzerá ako muž, ale vďaka telu ženy, do ktorého sa narodil môže vynosiť dieťa.“

Zatiaľ nevieme povedať, či sa Istanbulský dohovor bude používať aj na obhajobu takýchto javov. Riziko tu však je. V dohovore je totiž použitá taká definícia pojmu gender, ktorá jeho oddelenie od pohlavia umožňuje. A je možné, že raz kvôli tejto definícii bude musieť Slovensko umožniť zmenu identity zo ženy na muža čisto na základe pocitov daného človeka. Niektoré krajiny už k takémuto kroku pristúpili, a postupne sa vytvára medzinárodný tlak, aby sa pojem gender práve takto používal.

Zásahy do výchovy v školách

Povinnosť odstraňovať stereotypné rodové roly sa vzťahuje aj na vzdelávanie, a to na všetkých jeho stupňoch. A tu sa dostávame na veľmi citlivú pôdu, kedy hrozí, že deti budú vystavené rôznym experimentom v oblasti svojej identity a predstáv o mužoch a ženách, ktoré na mladých ľuďoch môžu napáchať veľké škody. Príklady takýchto experimentov v zahraničí existujú, a mali by sme sa z nich poučiť.

V záujme predídenia týmto a ďalším možným rizikám je dôležité, aby sa proces ratifikácie dohovoru definitívne zastavil, nielen odložil. Aj preto sa predstavitelia kresťanských cirkví v Slovenskej republike vo svojom nedávnom vyhlásení obrátili na vládu, aby stiahla podpis Slovenska pod Istanbulským dohovorom.


Článok bol publikovaný v Katolíckych novinách č. 10/2018

Ilustračná fotka: Flickr, elena-lu: reviewing the facts in "The Dream", CC BY-NC 2.0