Žiadam zasielať HFI správy

Tlak na zavedenie registrovaných partnerstiev treba odmietnuť, v záujme manželstva a dobra detí

Video Patrika Danišku o tom, prečo je v záujme manželstva a dobra detí potrebné odmietnuť registrované partnerstvo v našej krajine. 

Zdroj: YouTube kanál Dobro ľuďom: https://youtu.be/OZELd-lB-VE 

Citované zdroje:

Ústava SR, Čl. 41 ods. 1

„Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.“

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/#ustavnyclanok-41.odsek-1


Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 12. decembra 2013 vo veci Frédéric Hay proti Crédit agricole mutuel de Charente‑Maritime et des Deux‑Sèvres

„Článok 2 ods. 2 písm. a) smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni ustanoveniu kolektívnej zmluvy, o ktoré ide vo veci samej, podľa ktorého je zamestnanec, ktorý uzavrie registrované partnerstvo s osobou rovnakého pohlavia, vylúčený z nároku získať také výhody, ako je pracovné voľno a prémia, ktoré sa poskytujú zamestnancom pri príležitosti uzatvorenia ich manželstva, pokiaľ vnútroštátna právna úprava dotknutého členského štátu neumožňuje osobám rovnakého pohlavia uzatvoriť manželstvo, lebo dotknutý zamestnanec sa vzhľadom na účel a podmienky poskytnutia týchto výhod nachádza v situácii porovnateľnej so situáciou zamestnanca, ktorý uzatvára manželstvo.“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0267


Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva z 24. júna 2010 vo veci Schalk a Kopf proti Rakúsku

„105. The Court cannot but note that there is an emerging European consensus towards legal recognition of same-sex couples. Moreover, this tendency has developed rapidly over the past decade. Nevertheless, there is not yet a majority of States providing for legal recognition of same-sex couples. The area in question must therefore still be regarded as one of evolving rights with no established consensus, where States must also enjoy a margin of appreciation in the timing of the introduction of legislative changes...“

Preklad: „105 Súd nemôže prehliadnuť, že medzi štátmi vzniká konsenzus týkajúci sa zavedenia právnej úpravy vzťahov párov rovnakého pohlavia. Navyše, tento trend v poslednom desaťročí rýchlo napredoval. Napriek tomu, štáty, ktoré právnu úpravu párov rovnakého pohlavia zaviedli, stále nie sú vo väčšine. Z tohto vyplýva, že predmetná oblasť sa stále musí pokladať za takú, v ktorej ešte dochádza k vývoju práv a v ktorej sa nedosiahol konsenzus, a štáty musia disponovať voľnou úvahou v načasovaní zavedenia legislatívnych zmien.“

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-99605%22]}