Žiadam zasielať HFI správy

Otvorený list zástancov potratov poslancom NR SR

Prinášame Vám informáciu o liste pro-potratových zdravotníkov adresovanú poslancom NR SR zo dňa 15. októbra 2021 v celom znení aj so zoznamom signatárov.

Vážené poslankyne a poslanci NR SR,

vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad zámerom zasiahnuť do reprodukčných práv žien, ktorý je zakomponovaný v návrhu zákona Anny Záborskej. Ak aj bol návrh motivovaný dobrým úmyslom, v skutočnosti skomplikuje prístup žien k interrupcii a pre lekársku prax bude znamenať, že my lekárky, lekári, sestry a pôrodné asistentky budeme musieť konať v rozpore s najlepšou možnou praxou. Napriek tomu, že zákon z pera poslancov OĽANO zasahuje priamo do odborných kompetencii nás zdravotníckych pracovníkov, nemá súčinnosť odbornej verejnosti. Vychádza z informácii, ktoré nekorešpondujú s realitou a o niektorých postupoch vydáva nejednoznačné nariadenia.
Týmto listom vyjadrujeme nasledujúce výhrady. Ich výpočet nie je konečný.

• Vzdialenie sa od odporúčaní medzinárodne uznávaných odborných organizácií (WHO, FIGO, Slovenská gynekologická a pôrodnícka spoločnosť).
• Predĺženie povinnej čakacej lehoty na 96 resp.72 hodín a jej rozšírenie na zdravotne indikované zákroky považujeme za spochybnenie rozhodovacej schopnosti ženy. Takáto formulácia vyplýva z neznalosti reálnej situácie, keď prístup k zákrokom je nedostatočný a považujeme za zbytočné komplikovať ho ďalšími lehotami, pokiaľ, naopak, nie je zabezpečená adekvátna dostupnosť zariadení poskytujúcich daný zákrok. Termín zákrokov je vždy výsledkom možností pracoviska, ako aj rozhodnutia ženy.
• Osobitne znepokojivo vnímame snahu navrhovateľov zahrnúť interrupcie zo zdravotných indikácií medzi zákroky, pri ktorých sa vyžaduje povinná čakacia lehota. Zakazovať nám konať včas a čakať na „bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života ženy“ je v absolútnom rozpore s naším poslaním, ktorého súčasťou je ochrana zdravia a maximálna snaha predchádzať zhoršeniu zdravotného stavu.
• Absencia definície slovného spojenia „umelé ukončenie tehotenstva“ a „bezprostredné ohrozenie života matky“ prináša do lekárskej praxe nejednoznačnosť a možnosť subjektívneho posudzovania situácie.
• Tento subjektívny rozmer bude umocnený vytvorením kontrolnej komisie, špecificky zriadenej na tento účel. Takýto postup v lekárskej praxi nemá obdoby.
• Absencia pomoci ženám, ktoré napriek poskytovanej podpore musia alebo chcú podstúpiť interrupciu- chýba zabezpečenie dôstojného priebehu zákroku a zdravotne najmenej rizikového medicínskeho postupu.
• Absencia informácií o pomoci ženám po interrupcii.
• Doplnenie hlásenia o navrhované informácie pre potreby štatistického úradu majú nejasný zámer (spochybnenie Pearlovho indexu), znepokojivá je taktiež nedostatočná miera ochrany osobných údajov ženy v najcitlivejšom období života.
• Zavedenie možnosti druhého posudku, na ktorý má žena nárok aj pri súčasne platnom zákone, považujeme za návrh, ktorý vychádza z neznalosti reálnej situácie.
• Zákaz reklamy, ktorý návrh zavádza, je nejednoznačný a zvýrazňuje jednostrannosť informovanosti, keď pacientke pri nedostatočných možnostiach na vykonanie zákroku zabránime aj vo vyhľadaní potrebných informácií. Ambulanciám a zdravotníckym zariadeniam hrozí likvidačná pokuta, ak zverejnia informácie o dostupnosti či potrebe umelého prerušenia tehotenstva.

Vážené poslankyne a poslanci NR SR, touto cestou vás žiadame, aby ste nepodporili návrh v podobe, ktorá obsahuje neodborné ustanovenia. Vyjadrujeme úprimnú podporu všetkým snahám o zlepšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti o tehotné ženy. Súčasné znenie návrhu zákona situáciu žien zhoršuje a nám zväzuje ruky v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v súlade s najlepšou možnou praxou. V tejto oblasti by sme radi prispeli svojou odbornosťou, skúsenosťami a poznatkami z praxe. V súvislosti s pandémiou COVID 19 vidíme, aké riziká má odklon od odporúčaní odborných spoločnosti, ktoré sú postavené na vedeckých základoch a skúsenostiach z klinickej praxe. Žiadame vás, aby ste sa ani v téme starostlivosti o reprodukčné zdravie žien neodklonili od týchto princípov.

S úctou 

MUDr. Tatiana Speváková, PhD.- pediatria
MUDr. Petra Kovarovičová- gynekológia
MUDr. Kristína Mikuš Kuracinová, PhD.- patológia a súdne lekárstvo
MUDr. Zora Moncoľová- anesteziológia a intenzívna medicína (špec priprava)
MUDr. Denisa Marcišová- gynekológia
Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.- gynekológia
Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.- gynekológia
Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.- gynekológia
Doc. MUDr. Igor Rusnák, CSc.- gynekológia
Doc. MUDr.Peter Urdzík, PhD. MPH. Mim. Prof.- gynekológia
Prof. MUDr.Viera Kristová – farmakológia
Prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.- imunológia
Prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.- telovýchovné lekárstvo
Mgr. Iveta Lazorová , PhD., MPH, dipl,p.a.- prezidentka komory sestier a pôrodných asistentiek
PhDr. Ľuboslava Kundračíková, PhD., MPH, dipl. s- členka vedena komory sestier a pôr.asistentiek
Lenka Beňová, MA, MSc, PhD.- epidemiológia materského zdravia
MUDr. Eva Fančovičová- gynekológia
MUDr.Patrik Mesároš- gynekológia
MUDr. Lucia Polakovičová- anesteziológia a intenzívna medicína
MUDr. Jakub Vallo- anesteziológia a intenzívna medicína
MSc. Dominika Valent Raffajová- molekulárna genetika
MUDr. Silvia Mikulajová- neonatológia
MUDr.Vanda Chovanová- neonatológia
MUDr. Monika Rosoľanková- neonatológia
MUDr. Katarína Dostálová- pneumológia
MUDr. Juraj Koutun. CSc.- anesteziológia a intenzívna medicína
MUDr. Veronika Pasiarová- anesteziológia a intenzívna medicína
MUDr. Zuzana Hlavatovič- pediatria
MUDr. Petra Plešková- anesteziológia a intenzívna medicína (špec priprava)
MUDr. Lucia Fančovičová- anesteziológia a intenzívna medicína
MUDr. Jana Morávková- anesteziológia a intenzívna medicína
MUDr. Tatiana Koutunová- anesteziológia a intenzívna medicína
MUDr. Monika Sýkorová- anesteziológia a intenzívna medicína
MUDr. Zuzana Kolpaská- anesteziológia a intenzívna medicína
MUDr. Hana Vrábelová- anesteziológia a intenzívna medicína
MUDr. Diana Szolosyová- anesteziológia a intenzívna medicína
MUDr. Romana Vallová- anesteziológia a intenzívna medicína
MUDr. Simona Humplíková- anesteziológia a intenzívna medicína
MUDr. Jakub Šulgan- anesteziológia a intenzívna medicína
MUDr. Ondrej Stanek- anesteziológia a intenzívna medicína
MUDr. István Bodor- anesteziológia a intenzívna medicína
MUDr. Kristián Kopáčik- anesteziológia a intenzívna medicína (špec príprava)
MUDr. Veronika Chvostíková- anesteziológia a intenzívna medicína (špec príprava)
MUDr. Kristína Figerová- anesteziológia a intenzívna medicína (špec príprava)
MUDr. Ildikó Kracscenics- anesteziológia a intenzívna medicína (špec príprava)
MUDr. Eva Sláviková- pediatria
MUDr.Vidor Nagy- anesteziológia a intenzívna medicína (špec príprava)
Mgr. Patrik Brna- záchranár
MUDr. Roberta Zábojník- pediatria
MUDr.Eva Doležalová- pediatria
MUDr. Vošková Barbora- anesteziológia a intenzívna medicína
MUDr. Elvíra Pinkeová- anesteziológia a intenzívna medicína
MUDr. Lucia Šefčovičová- anesteziológia a intenzívna medicína
MUDr. Barbara Hagarová- anesteziológia a intenzívna medicína
MUDr. Magdaléna Cisková- pneumológia (špec príprava)
MUDr. Daniela Geljenová, MPH- všeobecný lekár
MUDr. Zuzana Ševčíková - hematológia a transfuziológia
MUDr. Dagmar Gavorníková- gynekológia
MUDr. Marek Stanislav- anesteziológia a intenzívna medicína
MUDr. Miroslava Mešťánková- pediatria
MUDr. Viktória Rišková- ortopédia (špec príprava)
MUDr. Dáša Falisová- pediatria
MUDr. Lenka Lapides- gynekológia
MUDr. Vladimír Benko- anesteziológia a intenzívna medicína
MUDr. Róbert Čerňák- gynekológia
MUDr. Janka Dovcová- pediatria
MUDr. František Krasňan- gynekológia
MUDr.Lívia Jaššová- gynekológia
MUDr. Miroslava Kyselá- neonatológia
MUDr. Ľubica Jozefíniová- anesteziológia a intenzívna medicína
MUDr. Martina Škrovinová- urológia
MUDr. Janka Naďová- pediatria
MUDr. Viktória Hlavatá- radiológia
MUDr. Matušková Barbora, MBA, MPH- anesteziológia a intenzívna medicína (špec príprava)
MUDr. Zuzana Švecová- pneumológia a ftizeológia
MDDr. Branislav Gális, PhD.- stomatológia
PhDr. Adriana Nemčoková, PhD. dipl.p.a.- pôrodná asistentka
MUDr. Petra Popovec- otorinolaryngológia
MUDr. Erika Hráčeková- anesteziológia a intenzívna medicína
MUDr. Darina Šteffeková- všeobecné lekárstvo
MUDr. David Liška- kardiológia
MUDr. Iveta Stenová, PhD. – gynekológia
MUDr. Matej Bohmer- gynekológia
MUDr. Veronika Kučeravá,PhD.- pediatria (špec. príprava)
MUDr. Veronika Žuhovská- všeobecné lekárstvo
MUDr. Pavlína Divéky Vranková – psychiatria
MDDr. Ľudmila Pastuchová- stomatológia
MUDr. Andrea Kúkeľová – pediatria
MUDr. Michaela Sásiková, PhD.- interná medicína
Mgr. Ľubica Husárová- zdravotná sestra
Mgr. Barbora Abrmanová - pôrodná asistentka
MUDr. Zuzana Matisková- neurológia
MUDr. Zuzana Podmanická- chirurgia
Stanislava Mikušková- zdravotná sestra
MUDr. Branislav Chrenka, MHA- pediatria
Mgr. Radka Vargová- zdravotnícky asistent
MUDr. Martin Korňančík- vnútorné lekárstvo
MUDr. Alexandra Schlosserová- interná medicína
MDDr. Linda Gálisová –zubné lekárstvo
MUDr. Marianna Grúberová – gynekológia
MUDr. Katarína Hubová – gynekológia
MUDr. Henrieta Tóthová –interná medicína
MUDr. Tomáš Szalay, PhD. – analytik zdravotnej politiky
MDDr. Petra Mihalíková- zubný lekár
MUDr. Vanda Mikudová -klinický onkológ
PhDr. Anna Bullová – zdravotná sestra
MUDr. Alan Dostál – traumatológ
PhDr. Elena Drapáčová, pôrodná asistentka
MUDr. Mária Putalová- pediatria
MUDr. Jana Borovská- neurológia
MUDr. Magdaléna Drličková- anesteziológia a intenzívna medicína
PhDr. Anna Bullová, sestra
MUDr. Nika Gašparovičová - gynekológia
MUDr. Lenka Vojtasová- pediatria
MUDr. Miroslav Hudec- chirurgia
MUDr. Jakub Gécz- pediatria
MUDr. Helena Janišová- všeobecné lekárstvo
MUDr. Lucia Želeňáková- pediatria
MUDr. Róbert Lipták- urgentná medicína
MUDr. Peter Mareš- gynekológia
MUDr. Peter Križan- lekárska genetika
MUDr. Aneta Ševčíková- pediatria
MUDr. Zuzana Laučeková, PhD.- gynekológia
MUDr.Andrea Červenková- anestéziológia a intenzívna medicína
MUDr. Martin Salčík- pediatria
MUDr. Zuzana Nagyová- pediatria
MUDr. Kristína Horváthová- pediatria
MUDr. Juraj Vivoda- pediatria
MUDr. Kristína Gulbišová – pediatria
MUDr. Ľubica Raffajová- pediatria
MUDr. Daniela Miklovičová, PhD.
MUDr. Peter Juhos, PhD.-chirurgia
MUDr. Katarína Ďurišová- všeobecné lekárstvo
MUDr. Zuzana. Semričová, lekár FBLR,
MUDr. Martina Jónás, MPH-Anestéziológia a intenzívna medicína
MUDr. Katarína Greksová, PhD- gynekológia
MUDr. Vanda Valkučáková- psychiatria
MUDr. Agáta Szabóová- chirurgia
MUDr. Viera Jánošová - otorinolaryngológia
MUDr. Radka Borovanová, vnútorné lekárstvo
MUDr. Tibor Barta,,PhD.- otorinolaryngológia
MUDr. Monika Okuliarová, psychiater
MUDr. Romana Šebeňová, gynekológia
MUDr. Mária Petrisková - anestéziológia a intenzívna medicína
MUDr. Zuzana Jamrichová- oftalmológia
MUDr. Slávka Trojáková
MUDr. Lenka Letkovská, rádiológia (v špec. príprave)
MUDr. Dana Buzgová - všeobecné lekárstvo
MUDr. Vladimír Kováč -oftalmológia
MUDr. Mária Matisová -psychiatria
MUDr. Stanislava Žáčiková- gynekológia
MUDr. Katarína Kyrcová-všeobecný lekár
MUDr. Gabriela Rjašková - rádiológia (špec. príprava)
MUDr. Martin Jankovich, PhD., -urológia
MUDr. Jana Serbaková - anestéziológia a intenzívna medicína
MUDr. Corina Manová - gynekológia a pôrodníctvo
MUDr. Katarína Galliková- anestéziológia a intenzívna medicína
MUDr. Alena Škutchanová - anestéziológia
MUDr. Peter Feldmár, PhD - gynekológia
MUDr. Ema Megová-psychiatria
MUDr. Petra Pšenková - gynekológia
MUDr. Ivica Róžová -lekárska genetika (špec. príprava)
MUDr. Lucia Marenčíková- anestéziológia a intenzívna medicína
MUDr. Michaela Bartová- Anestéziológia a intenzívna medicína
MUDr. Julia Hederlingova, PhD. - gynekológia
MUDr. Jana Budáčová, PhD. - pediatria (v špecializ.príprave)
Mgr. Eva Kabinová- zdravotná sestra
MUDr. Soňa Harangozová- neurológia
MUDr. Denisa Sitárová –všeobecné lekárstvo
MUDr. Lenka Danková – geriatria
MUDr. Jakub Hlásný - anestéziológia a intenzívna medicína
MUDr. Daniela Kováčová – pediatria
MUDr. Katarína Zigová- interná medicína