Čaká nás ešte veľa práce, pán minister!

Zdroj: http://morguefile.com/V tom blogu je takmer všetko, čo má správny liberálny blog obsahovať:

- odsúdenie tradičných dogiem (aj keď nemyslím že Dan Brown poskytuje dostatočnú záštitu),
- zastanie sa inakosti,
- označenie kritiky za emocionálnu,
- označenie opačného názoru za zafixované stereotypy a bigotnosť,
- podpora tolerancie a rešpektu voči iným,
- upozornenie, že žijeme v 21. storočí.

V jednom blogu túžba „obhajovať právo každého človeka mať na veci iný názor než mám ja“ a súčasne iný názor označiť za emocionálny, bigotný a stereotypný.

O čo vlastne ide? Pod ministrom Lajčákom bol pripravený návrh Celoštátnej stratégie pre ochranu a podporu ľudských práv (ďalej len „stratégia“). Malo by sa jednať o strategický dokument a človek by teda čakal istú komplexnosť a vyváženosť. Lenže tie v stratégii chýbajú. Nachádzajú sa v nej síce viaceré prierezové oblasti, ale len dve konkrétne: národnostná politika a práva LGBTI ľudí.

Spomedzi desiatok občianskych združení, ktoré stratégiu pripomienkovali, väčšine vadila práve táto nevyváženosť. Prečo by mali LGBTI ľudia byť uprednostnení pred inými ľuďmi?1

Zásadné výhrady voči kapitole o právach LGBTI ľudí boli aj kvôli ideologickému zaťaženiu stratégie a podsúvaniu dojmu, že LGBTI osoby sú na Slovensku diskriminované práve tým, že nemajú možnosť uzatvárať manželstvá alebo štátom registrované partnerstvá.

Po prvé, s takýmto postojom nesúhlasí ani samotná vláda (minimálne jej programové vyhlásenie).

Po druhé, s takýmto postojom nesúhlasí ani Európsky súd pre ľudské práva, podľa ktorého členské štáty nemajú povinnosť zavádzať manželstvá pre osoby rovnakého pohlavia. (Pozri napríklad rozhodnutie Schalk a Kopf proti Rakúsku, paragraf 101.)
 
Stratégia však zašla ešte ďalej a odsúdila pretrvávajúce kultúrne a náboženské kánony o „neprirodzenosti, nemorálnosti“ správania osôb s LGBTI orientáciou.

Čiže: návrh stratégie otvára priestor pre zavedenie registrovaných partnerstiev (alebo „manželstiev“) homosexuálov, aj keď nás k tomu nič nezaväzuje. Odsudzuje kresťanstvo (a iné podobné kánony), pretože sú údajne zdrojom útlaku LGBTI ľudí. Neponúka žiadny osobitný priestor na riešenie rodičovských práv, práva na život nenarodených detí, náboženskej slobody, výhrady svedomia, ani iných dôležitých ľudských práv.

Potom nech sa pán minister nečuduje, že návrh stratégie ľudia kritizujú.

A nech sa nečuduje, ak mu ľudia nebudú chcieť uveriť, že neuprednostňuje LGBTI skupinu ľudí pred ostatnými.PS: Už čoskoro bude na Slovensku veľká akcia na podporu ľudských práv – Národný pochod za život. Bolo by super, ak by sa aj pán minister prišiel pozrieť, porušovanie ktorých ľudských práv trápi slovenskú spoločnosť.


1 Predseda redakčného tímu, Kálmán Petőcz, to obhajoval tým, že iné ľudské práva a skupiny už majú svoje osobitné ľudskoprávne dokumenty či stratégie. Lenže toto nie je celkom pravda, minimálne neviem o žiadnych, ktoré by sa venovali i) právu na život nenarodených detí, ii) právu na výhradu svedomia, iii) rodičovským právam, iv) náboženskej slobode či v) slobode slova. Viac ku kritike návrhu Stratégie nájdete tu.